21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/44


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Portugalijoje

(2010/288/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su 126 straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Portugalijos pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri išaiškinta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1), kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis, numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat yra nuostatos, numatančios Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinimą. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su to protokolo nuostatų taikymu.

(4)

Stabilumo ir augimo pakto 2005 m. reforma siekiama sustiprinti jo efektyvumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros (PDP) etapuose būtų visų pirma atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai grįžti prie patikimos biudžeto būklės, atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba gali susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal EB sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Portugalijoje yra susidaręs perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Portugalijos pateikė Tarybai (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Portugalijos atveju, atlikus bendrą įvertinimą, daromos šiame sprendime pateikiamos išvados.

(7)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Portugalijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad 2009 m. valdžios sektoriaus deficitas Portugalijoje turėtų siekti 5,9 % BVP, taigi, gerokai viršyti 3 % BVP pamatinę vertę. Numatomas pamatinės vertės perviršis gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Visų pirma jis susidarė, be kita ko, dėl didelio ekonomikos nuosmukio 2009 m., kaip apibrėžta Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad 2009 ir 2010 m. metinis BVP atitinkamai sumažės 2,9 % ir padidės 0,3 %. Be to, numatomo pamatinės vertės perviršio negalima laikyti laikinu, nes pagal Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozę, atsižvelgiant į šiais metais jau priimtas priemones, nominalusis valdžios sektoriaus deficitas 2010 m. padidės iki 8 % BVP. 2010 ir 2011 m., nežiūrint to, kad nebebus taikoma dauguma su 2009 m. krize susijusių išskirtinio pobūdžio priemonių, dėl išliekančio nuosmukio, savaiminių stabilizatorių ir pastebimo palūkanų išlaidų augimo fiskalinės būklės pagerėjimo nesitikima. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Portugalijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad bendroji valdžios sektoriaus skola (kuri nuo 2005 m. viršijo 60 % BVP pamatinę vertę) 2009 m. sudarys 74,5 % BVP. Remiantis Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognoze numatyta, kad valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis prognozės laikotarpiu padidės 18 procentinių punktų – nuo 66,3 % 2008 m. iki 91,2 % 2011 m. Negalima laikyti, kad skolos santykis pakankamai mažėja ir tinkamu tempu artėja prie pamatinės vertės, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Sutartyje nustatytas skolos kriterijus nėra įvykdytas.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – kad deficitas išliktų artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis būtų laikinas. Portugalijos atveju ši dviguba sąlyga nėra įvykdyta. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą įvertinimą nustatyta, kad Portugalijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visi Portugalijai skirti PDP dokumentai pateikiami tinklavietėje http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2