12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalys dėl pavyzdinių sveikatos sertifikatų ūkiuose auginamiems gyvūnams ir bitėms bei kamanėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2624)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/270/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 22 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 92/65/EEB 10 straipsnyje nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi prekiaujant šunimis, katėmis ir šeškais.

(2)

Tos direktyvos E priedo 1 dalyje nustatyti sveikatos sertifikatų, skirtų prekybai ūkiuose auginamais gyvūnais, įskaitant šunis, kates ir šeškus, pavyzdžiai.

(3)

Europos parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 998/2003 (2) nustatyti nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui taikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai ir taisyklės, taikomos atliekant tokio judėjimo patikrinimus. Šis reglamentas taikomas to reglamento I priede išvardytų rūšių gyvūnų augintinių vežimui iš vienos valstybės narės į kitą arba iš trečiųjų šalių į valstybes nares. To priedo A ir B dalyse išvardyti šunys, katės ir šeškai.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 998/2003 nustatyti reikalavimai skiriasi, atsižvelgiant į paskirties valstybę narę ir kilmės valstybę narę ar trečiąją šalį.

(5)

Trečiosios šalys, nekomerciniam gyvūnų augintinių vežimui taikančios bent Reglamente (EB) Nr. 998/2003 nustatytoms taisyklėms lygiavertes taisykles, yra išvardytos to reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje.

(6)

Siekiant išvengti atvejų, kai komerciniais tikslais vežami gyvūnai augintiniai apgaulingai vežami tarsi nekomerciniais tikslais, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 998/2003, to reglamento 12 straipsnio pirmos pastraipos b punkte nustatyta, kad Direktyvoje 92/65/EEB nurodyti reikalavimai ir patikrinimai turi būti taikomi į Sąjungą iš trečiosios šalies, kuri nėra nurodyta to reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje, vežant daugiau nei penkis gyvūnus augintinius.

(7)

Be to, 2010 m. gegužės 6 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 388/2010, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 dėl tam tikrų rūšių gyvūnų augintinių, kurie gali būti vežami nekomerciniais tikslais, didžiausio galimo skaičiaus (3) nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 998/2003 12 straipsnio pirmos dalies b punkte nurodyti reikalavimai ir tikrinimai taikomi ir gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų judėjimui, kai gyvūnų, vežamų į valstybę narę iš kitos valstybės narės ar to reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje išvardytos trečiosios šalies, bendras skaičius yra didesnis negu penki.

(8)

Reglamente (EB) Nr. 998/2003 taip pat nustatyta, kad pereinamasis laikotarpis nekomerciniam šunų, kačių ir šeškų vežimui į Airijos, Maltos, Švedijos ar Jungtinės Karalystės teritoriją taikomas, laikantis tam tikrų papildomų reikalavimų.

(9)

Direktyvoje 92/65/EEB šie papildomi reikalavimai nurodyti tik dėl prekybos šunimis, katėmis ir šeškais, kai paskirties šalis yra Airija, Švedija ar Jungtinė Karalystė.

(10)

Sertifikatų, skirtų Sąjungos vidaus prekybai, pavyzdžiai turėtų atitikti integruotą kompiuterizuotą veterinarijos sistemą „TRACES“, sukurtą pagal Komisijos sprendimą 2003/623/EB (4).

(11)

Siekiant užtikrinti, kad nekomercinio gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų – judėjimo reikalavimai ir tikrinimai vežant daugiau kaip penkis gyvūnus į visas valstybes nares, įskaitant Maltą, būtų taikomi vienodai, reikia pritaikyti Direktyvos 92/65/EB E priedo 1 dalyje nustatytą sertifikato pavyzdį.

(12)

Prekybai Bendrijoje gyvomis bitėmis (Apis mellifera) ir kamanėmis (Bombus spp.) taikomo sertifikato pavyzdys pateiktas Direktyvos 92/65/EEB E priedo 2 dalyje.

(13)

Tuo sertifikatu nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl bičių amerikinio puvinio bitėms ir kamanėms. Pagal šiuos reikalavimus bites ir kamanes galima vežti tik iš teritorijų, kurios nėra užkrėstos šia liga. Protrūkio atveju numatytas 30 dienų karantinas ir jis yra taikomas trijų kilometrų spinduliu aplink protrūkio vietą esančioje teritorijoje.

(14)

Tačiau daugeliu atvejų kamanės yra veisiamos izoliuotos aplinkos struktūrose, kurios yra kompetentingos institucijos reguliariai kontroliuojamos ir tikrinamos dėl ligos. Nėra tikėtina, kad tokios vietos, kurios yra pripažintos ir prižiūrimos atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos, būtų užkrėstos bičių amerikiniu puviniu trijų kilometrų spinduliu E priedo 2 dalyje nustatytoje teritorijoje priešingai nei atviroje teritorijoje esantys spiečiai.

(15)

Todėl reikia iš dalies pakeisti veterinarijos sertifikato Bendrijos vidaus prekybai gyvomis bitėmis ir kamanėmis pavyzdį, kad būtų galima nustatyti konkrečius gyvūnų sveikatos reikalavimus kamanėms, veisiamoms izoliuotoje aplinkoje.

(16)

Todėl Direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalis reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(17)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/65/EEB E priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 6 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(3)  OL L 114, 2010 5 7, p. 3

(4)  OL L 216, 2003 8 28, p. 58.


PRIEDAS

Direktyvos 92/65/EEB E priedas keičiamas taip:

1.

1 dalis pakeičiama taip:

„1 dalis. –   Sveikatos sertifikatas, skirtas prekiauti ūkiuose auginamais gyvūnais (kanopiniai, paukščiai, kiškiniai, šunys, katės ir šeškai)

92/65 EI

Image

Image

Image

2)

2 dalis pakeičiama taip:

„2 dalis. –   Sveikatos sertifikatas, skirtas prekybai bitėmis ir kamanėmis

92/65 EII

Image

Image