27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/112


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. balandžio 26 d.

kuriuo leidžiama Liuksemburgui iš dalies nukrypti nuo Sprendimo 2006/66/EB dėl transeuropinių paprastųjų geležinkelių posistemio „Riedmenys: triukšmas“ techninių sąveikos specifikacijų ir nuo Sprendimo 2006/861/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys: prekiniai vagonai“ techninių sąveikos specifikacijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2546)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(2010/234/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 9 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 23 d. Liuksemburgo pateiktą prašymą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 9 straipsnio 1 dalies d punktą, 2009 m. rugsėjo 23 d. Liuksemburgas pateikė prašymą bendrovės „LOHR“ NA ir AFA tipų vagonams taikyti nuo Komisijos sprendimo 2006/66/EB (2) (Posistemio „Triukšmas“ techninės sąveikos specifikacijos, TSS) ir Komisijos sprendimo 2006/861/EB (3) (Posistemio „Prekiniai vagonai“ TSS) leidžiančią iš dalies nukrypti nuostatą.

(2)

Prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą susijęs su prekiniais vagonais, kurie naudojami sunkvežimiams transportuoti geležinkeliais ir kurie pagaminti pagal projektą, parengtą anksčiau nei įsigaliojo abi TSS.

(3)

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 (4) 15 straipsnį, 2009 m. gruodžio 16 d. Europos geležinkelio agentūra pateikė savo techninę nuomonę dėl prašymo taikyti leidžiančią iš dalies nukrypti nuostatą.

(4)

Nuomonėje nurodyta, kad posistemio „Prekiniai vagonai“ TSS šešių punktų, kuriuose aprašoma tempimo įranga, kėlimas ir kilstelėjimas (domkratais), įrenginių priklausiniai, kinematinis gabaritas, riedmens dinaminės savybės ir postovio stabdys (atitinkamai aprašyti 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 ir 4.2.4.1.2.8 punktuose), nuostatos minėtiems vagonams negali būti taikomos dėl tų vagonų konstrukcijos apribojimų, kuriuos lemia specialiųjų prekių transportavimas. Dėl posistemio „Triukšmas“ TSS pasakytina, kad siekiant, kad stabdymo charakteristikos atitiktų keliamus reikalavimus, minėtiems vagonams kartu su stabdžių kompozicinėmis trinkelėmis turi būti naudojamos ir triukšmingesnės ketaus trinkelės. Todėl, kol nesukurta tylesnė technologija, nėra galimybių laikytis nustatytų pravažiuojančio riedmens keliamo triukšmo ribų (TSS 4.2.1.1. punktas).

(5)

Apskaičiuota, kad bendras dviejų TSS, o konkrečiau posistemio „Prekiniai vagonai“ TSS 4.2.3.1 ir 4.2.3.4 punktų, reikalavimų taikymo bendrovės „LOHR“ NA ir AFA tipų vagonams ekonominis poveikis būtų beveik 204 mln. EUR. Dėl šios sumos ir kitų TSS atitikties reikalavimų, kurių reikėtų laikytis, projektas ne tik taptų ekonomiškai neperspektyvus, bet ir būtų įgyvendintas gerokai vėliau arba jo įgyvendinimas būtų iš viso sustabdytas.

(6)

Leidžianti nukrypti nuostata taikoma ribotą laiką, per kurį Liuksemburgas turėtų pagreitinti naujų sprendimų, pagrįstų suderintomis specifikacijomis ir atitinkančių minėtas TSS, kūrimą.

(7)

Šio sprendimo nuostatos atitinka Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Iš dalies nuo posistemio „Triukšmas“ TSS ir posistemio „Prekiniai vagonai“ TSS leidžianti nukrypti nuostata, kurią 2009 m. rugsėjo 23 d. Liuksemburgas, vadovaudamasi Direktyvos 2008/57/EB 9 straipsnio 1 dalies d punktu, paprašė taikyti bendrovės „LOHR“ NA ir AFA tipų vagonams, taikoma su šiais apribojimais:

a)

dėl posistemio „Triukšmas“ TSS 4.2.1.1 punkto nuostatų – kol nerasta techninio sprendimo, kuriuo būtų užtikrinta atitiktis reikalavimams;

b)

dėl posistemio „Prekiniai vagonai“ TSS 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (taikoma tik NA tipo vagonams), 4.2.3.1, 4.2.3.4 ir 4.2.4.1.2.8 punktų nuostatų – kol įsigalios persvarstytas sprendimas dėl posistemio „Prekiniai vagonai“ TSS.

Bet kuriuo atveju, ši leidžianti iš dalies nukrypti nuostata negalioja šių dviejų tipų vagonams, pradėtiems naudoti po 2015 m. sausio 1 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 37, 2006 2 8, p. 1.

(3)  OL L 344, 2006 12 8, p. 1.

(4)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.