12.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 11 d.

pratęsti Sprendimo 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato, galiojimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1337)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/153/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2009/251/EB (2) reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato (DMF).

(2)

Sprendimas 2009/251/EB buvo priimtas laikantis Direktyvos 2001/95/EB 13 straipsnio nuostatų, pagal kurias sprendimas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus, tačiau gali būti ta pačia tvarka patvirtintas papildomiems, ne ilgesniems kaip vieneri metai, laikotarpiams.

(3)

Atsižvelgiant į iki šiol įgytą patirtį ir į tai, kad nėra nuolatinės priemonės dėl vartojimo gaminių, kuriuose yra DMF, reikia 12 mėnesių pratęsti Sprendimo 2009/251/EB galiojimą ir jį atitinkamai pakeisti.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyva 2001/95/EB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/251/EB 4 straipsnio tekstas pakeičiamas taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2011 m. kovo 15 d.“

2 straipsnis

Valstybės narės imasi šiam sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 15 d. ir jas paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  OL L 74, 2009 3 20, p. 32.