5.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 2 d.

dėl Maltos mokėjimo agentūros 2007 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 459)

(Tekstas autentiškas tik maltiečių kalba)

(2010/60/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 39 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2008/395/EB (2) ir Sprendimu 2009/85/EB (3) patvirtintos visų mokėjimo agentūrų, išskyrus Maltos mokėjimo agentūrą MRAE, 2007 finansinių metų sąskaitos.

(2)

Gavusi naujos informacijos ir atlikusi papildomus patikrinimus, Komisija dabar gali priimti su išlaidomis kaimo plėtros priemonėms susijusį sprendimą dėl Maltos mokėjimo agentūros MRAE pateiktų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šiuo sprendimu nepažeidžiamos Komisijos vėliau priimtų sprendimų nuostatos, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu patvirtinamos Maltos mokėjimo agentūros MRAE 2007 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos ar jai mokėtinos sumos pagal Maltoje taikomas kaimo plėtros priemones yra nurodytos I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Maltos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 139, 2008 5 29, p. 25.

(3)  OL L 33, 2009 2 3, p. 31.


I PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2007 FINANSINIŲ METŲ EŽŪGF KAIMO PLĖTROS IŠLAIDOS NAUJOSIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE

IŠ VALSTYBĖS NARĖS SUSIGRĄŽINTINA ARBA JAI MOKĖTINA SUMA

VN

 

2007 m. mokėjimo agentūrų išlaidos, kurių sąskaitos

Iš viso a + b

Sumažinimai

Iš viso

Valstybei narei už finansinius metus grąžintos tarpinės sumos

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma

patvirtintos

atskirtos

= metinėje deklaracijoje nurodytos išlaidos

= visos tarpinės išmokos, valstybei narei grąžintos už finansinius metus

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


II PRIEDAS

PATVIRTINTOS IŠLAIDOS PAGAL EŽŪGF KAIMO PLĖTROS PRIEMONES, 2007 M. ĮGYVENDINTAS NAUJOSIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE

METINIŲ SĄSKAITŲ IR IŠLAIDŲ DEKLARACIJŲ SKIRTUMAI

VN

Nr.

Priemonės

2007 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2007 m.

suma I priedo e skiltis

MT

Nr.

Priemonės

i

ii

iii = i + ii

 

1

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Agrarinė aplinkosauga

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Standartų laikymasis

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Gamintojų grupė

0,00

0,00

0,00

 

5

Techninė pagalba

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Valstybės pagalbos dalis

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc priemonė

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Iš viso

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92