10.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/23


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2009

2009 m. lapkričio 16 d.

nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26, 37 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Nėra numatyta leidžiančių nukrypti nuostatų, patvirtintų pagal Sutarties nuostatas, Bendrojo muitų tarifo muitai taikomi visoms į Bendriją importuojamoms prekėms. Tas pat yra ir su žemės ūkio mokesčiais bei kitais importo privalomaisiais mokėjimais, nustatytais laikantis bendrosios žemės ūkio politikos ir konkrečių priemonių, taikomų tam tikroms perdirbtoms žemės ūkio prekėms.

(3)

Tačiau tam tikromis griežtai apibrėžtomis aplinkybėmis, kai, esant tam tikroms prekių importo sąlygoms, nėra reikalo imtis įprastinių priemonių ekonomikai apsaugoti, tokie mokesčiai nėra pateisinami.

(4)

Pageidautina, kad, esant tokioms aplinkybėms, kaip tradiciškai numato muitų taisyklės, prekėms neturėtų būti taikomi muitai, kuriuos įprastomis aplinkybėmis reikėtų taikyti.

(5)

Tokį atleidimą nuo muitų taip pat gali numatyti daugiašalės tarptautinės konvencijos, kurių susitariančiosios šalys yra visos ar kai kurios valstybės narės. Bendrija turėtų vadovautis tokiomis konvencijomis, tačiau dėl to reikia įvesti Bendrijos atleidimo nuo muitų taisykles, sudarytas pagal Muitų sąjungos reikalavimus, kad, taikant tokiose konvencijose numatytas atleidimo nuo muitų nuostatas, atsirastų galimybė panaikinti siekiamų tikslų, apimties ir sąlygų skirtumus ir būtų sudarytos sąlygos visiems Bendrijoje vienodai naudotis tais pačiais jos teikiamais privalumais.

(6)

Valstybėse narėse taikomi kai kurie atleidimo nuo muitų atvejai atsiranda dėl konkrečių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis sudarytų konvencijų; kadangi tokios konvencijos pagal savo tikslus galioja tik jas pasirašiusiai valstybei narei. Atrodo, Bendrijos lygmeniu nebūtina apibrėžti sąlygų, kuriomis toks atleidimas gali būti suteiktas, o užtenka paprasčiausiai leisti atitinkamai valstybei narei, kai būtina, suteikti atleidimą nuo muitų laikantis šiuo tikslu nustatytos tvarkos.

(7)

Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimas reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis kai kurioms prekėms galima taikyti eksporto muitus. Dėl to taip pat būtina Bendrijos lygmeniu nurodyti atvejus, kada nuo tokių muitų gali būti atleidžiama.

(8)

Teisinio aiškumo dėlei reikėtų išvardyti Bendrijos aktų, numatančių atleidimą nuo muitų, nuostatas, kurioms šis reglamentas poveikio nedaro.

(9)

Šis reglamentas netrukdo valstybėms narėms drausti ar riboti importą ar eksportą, kai tai pateisinama visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos apsaugos, nacionalinių vertybių, turinčių meninę, istorinę ar archeologinę vertę, ir pramonės bei prekybos nuosavybės apsaugos požiūriu.

(10)

Reikia nustatyti taisykles, pagal kurias atleidžiant nuo muitų tam tikros euro išreikštos sumos turėtų būti perskaičiuojamos nacionaline valiuta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomi atvejai, kuriais, atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, atleidžiama nuo importo muitų, eksporto muitų ir netaikomos remiantis Sutarties 133 straipsniu patvirtintos priemonės, kai prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba eksportuojamos iš Bendrijos muitų teritorijos.

2 straipsnis

1.   Šiame reglamente:

a)

„importo muitai“ – tai muitai ir jiems lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, taip pat žemės ūkio mokesčiai ir kiti importo privalomieji mokėjimai, kuriuos numato bendroji žemės ūkio politika arba konkrečios priemonės, taikomos tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams;

b)

„eksporto muitai“ – tai žemės ūkio mokesčiai ir kiti eksporto privalomieji mokėjimai, kuriuos numato bendroji žemės ūkio politika arba konkrečios priemonės, taikomos tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams;

c)

„asmeninis turtas“ – tai bet kuris turtas, skirtas atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui arba jų namų ūkio poreikiams tenkinti.

Pabrėžtina, kad „asmeniniam turtui“ priklauso:

i)

namų apyvokos daiktai;

ii)

dviračiai ir motociklai, privačios motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, turistiniai nameliai-autopriekabos, pramoginiai laivai ir privatūs lėktuvai.

„Asmeniniu turtu“ taip pat laikomos įprastiems šeimos poreikiams reikalingos buitinės atsargos, malonumui laikomi gyvūnėliai ir balnojami gyvuliai, taikomųjų ar laisvųjų menų nešiojamosios priemonės, reikalingos asmens amatui ar profesinei veiklai. Nei savo pobūdžiu, nei kiekiu asmeninis turtas neturi kelti įtarimo, kad jis yra importuojamas komerciniais tikslais;

d)

„namų apyvokos daiktai“ – tai asmeniniai daiktai, patalynė, namų įranga ir prietaisai, skirti atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui ar jų namų ūkio poreikių tenkinimui;

e)

„alkoholiniai produktai“ – produktai (alus, vynas, aperityvai, kurių pagrindą sudaro vynas arba alkoholis, brendžiai, likeriai arba spiritiniai gėrimai ir t. t.), klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros 2203–2208 pozicijose.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikant II antraštinę dalį, trečiosios šalys taip pat apima ir tas valstybių narių teritorijų sritis, kurios pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (4), nėra priskiriamos Bendrijos muitų teritorijai.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

ATLEIDIMAS NUO IMPORTO MUITŲ

I SKYRIUS

Įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių ir iš trečiosios šalies į Bendriją persikeliančių fizinių asmenų asmeninis turtas

3 straipsnis

Pagal 4–11 straipsnius fiziniams asmenims, keičiantiems įprastinę gyvenamąją vietą ir persikeliantiems iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją, leidžiama įvežti savo asmeninį turtą be importo muitų.

4 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamas tik tas asmeninis turtas:

a)

kurį, išskyrus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, turėjo, o jei tai nesuvartojamos prekės – kurias naudojo, atitinkamas asmuo savo buvusioje įprastinėje gyvenamojoje vietoje mažiausiai šešis mėnesius iki palikdamas savo įprastinę gyvenamąją vietą išvykimo trečiojoje šalyje;

b)

kuris skirtas naudoti tuo pačiu tikslu naujoje įprastinėje gyvenamojoje vietoje.

Be to, valstybės narės gali nustatyti sąlygą, kad nuo importo muitų turtas atleidžiamas su sąlyga, jei už jį kilmės šalyje arba išvykimo šalyje yra sumokėti paprastai už jį mokami muitai ir (arba) fiskaliniai mokesčiai.

5 straipsnis

1.   Nuo importo muitų atleidžiami tik asmenys, kurių bent 12 mėnesių iš eilės įprastinė gyvenamoji vieta buvo už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

2.   Tačiau jei yra aišku, kad atitinkamas asmuo ketino gyventi už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės, kompetentingos institucijos gali daryti išimtis iš 1 dalyje nurodytos taisyklės.

6 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a)

alkoholiniai produktai;

b)

tabakas ar tabako gaminiai;

c)

komercinės transporto priemonės;

d)

daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamąsias taikomųjų ir laisvųjų menų priemones.

7 straipsnis

1.   Išskyrus ypatingus atvejus, nuo importo muitų atleidžiamas tik asmeninis turtas, įvežamas laisvai apyvartai per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai asmuo įsikūrė savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje.

2.   Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį asmeninis turtas gali būti išleistas į laisvą apyvartą keliomis atskiromis siuntomis.

8 straipsnis

1.   Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista asmeninį turtą įvežti laisvai apyvartai, šis be muitų įvežtas asmeninis turtas negali būti skolinamas, užstatomas, nuomojamas ar perleidžiamas už atlygį ar nemokamai, prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus asmeninį turtą prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tą turtą sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jis buvo paskolintas, užstatytas, išnuomotas ar perleistas, atsižvelgiant į to turto rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą muitinę vertę.

9 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 7 straipsnio 1 dalies, atleisti nuo muitų laisvai apyvartai įvežamą asmeninį turtą, kol dar asmuo nėra įsikūręs savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje, galima su sąlyga, jei jis įsipareigoja savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje faktiškai įsikurti per šešis mėnesius. Dėl šio įsipareigojimo turi būti pateikta garantija, kurios formą ir dydį nustato kompetentingos institucijos.

2.   Kai taikomos 1 dalies nuostatos, 4 straipsnio a punkte nustatytas laikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmeninis turtas įvežamas į Bendrijos muitų teritoriją.

10 straipsnis

1.   Kai dėl darbo įsipareigojimų asmuo palieka trečiąją šalį, kurioje turėjo įprastinę gyvenamąją vietą, bet dar nėra įsikūręs įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje, ir tik ketina tai padaryti, kompetentingos institucijos gali duoti leidimą be muitų įvežti asmeninį turtą, kurį šiuo tikslu jis perkelia į minėtą teritoriją.

2.   Leidimas 1 dalyje nurodytą asmeninį turtą įvežti be muitų išduodamas laikantis 3–8 straipsniuose nurodytų reikalavimų su sąlyga, kad:

a)

4 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai skaičiuojami nuo tos dienos, kai asmeninis turtas įvežamas į Bendrijos muitų teritoriją;

b)

8 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo faktiškai įsikuria savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje.

3.   Leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu atitinkamas asmuo įsipareigoja faktiškai įsikurti savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje per tokį laikotarpį, kokį nustato kompetentingos institucijos atsižvelgdamos į aplinkybes. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes dėl įsipareigojimo gali būti reikalaujama pateikti garantiją, kurios formą ir dydį nustato tos institucijos.

11 straipsnis

Kai asmuo savo įprastinę gyvenamąją vietą turi perkelti iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją dėl išimtinių politinių aplinkybių, kompetentingos institucijos gali nukrypti nuo 4 straipsnio a ir b dalių, 6 straipsnio c ir d dalių bei 8 straipsnio.

II SKYRIUS

Santuokos pagrindu įvežamos prekės

12 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 13–16 straipsnius, kraitis ir namų apyvokos daiktai, nauji ir nenauji, kurie priklauso asmeniui, perkeliančiam įprastinę gyvenamąją vietą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją dėl savo santuokos, leidžiami įvežti be importo muitų.

2.   Tomis pačiomis sąlygomis dovanos, paprastai teikiamos santuokos proga, kurias gauna asmuo, atitinkantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, iš asmenų, turinčių savo įprastinę gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje, taip pat leidžiamos įvežti be importo muitų. Tačiau kiekvienos be muito įvežamos dovanos vertė neturi viršyti 1 000 EUR.

13 straipsnis

Nuo importo muitų, kaip nurodyta 12 straipsnyje, gali būti atleidžiami tik asmenys:

a)

kurių įprastinė gyvenamoji vieta buvo už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės. Tačiau nuo šios taisyklės gali būti leista nukrypti, jei atitinkamas asmuo aiškiai ketino gyventi už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės;

b)

kurie pateikia savo santuokos įrodymą.

14 straipsnis

Alkoholiniai produktai, tabakas ir tabako gaminiai nuo importo muitų neatleidžiami.

15 straipsnis

1.   Išskyrus išimtinius atvejus, nuo importo muitų atleidžiamos tik tos prekės, kurios laisvai apyvartai įvežamos:

a)

ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki nustatytos vestuvių dienos (šiuo atveju atleidžiant nuo muito turi būti pateikta atitinkama garantija, kurios formą ir dydį nustato kompetentingos institucijos); ir

b)

ne vėliau kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo vestuvių dienos.

2.   Per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį 12 straipsnyje nurodytas prekes gali būti leista įvežti laisvai apyvartai keliomis atskiromis siuntomis.

16 straipsnis

1.   Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista prekes įvežti laisvai apyvartai, pagal 12 straipsnį be muitų įvežtos prekės negali būti skolinamos, užstatomos, išnuomojamos ar perleidžiamos už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus prekes prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tas prekes sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos buvo paskolintos, užstatytos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

III SKYRIUS

Paveldėtas asmeninis turtas

17 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 18, 19 ir 20 straipsnius, asmeninį turtą, kurį paveldėjęs įgyja fizinis asmuo, turintis įprastinę gyvenamąją vietą Bendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   1 dalyje „asmeninis turtas“ – tai visas turtas, kuris yra nurodytas 2 straipsnio 1 dalies c punkte ir sudaro mirusiojo palikimą.

18 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a)

alkoholio gaminiai;

b)

tabakas ir tabako gaminiai;

c)

komercinės transporto priemonės;

d)

daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamąsias taikomųjų ir laisvųjų menų priemones, kurios buvo reikalingos mirusiojo amatui ar profesinei veiklai;

e)

žaliavų atsargos, gatavi gaminiai ar pusgaminiai;

f)

gyvuliai ir žemės ūkio produktų atsargos, viršijančios normaliems šeimos poreikiams reikalingus kiekius.

19 straipsnis

1.   Nuo importo muitų atleidžiama tik asmeninis turtas, kuris laisvai apyvartai įvežamas ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo įgijo teisę į tą turtą (galutinis paveldėjimo patvirtinimas).

Tačiau ypatingomis aplinkybėmis kompetentingos institucijos šį laikotarpį gali pratęsti.

2.   Asmeninis turtas per 1 dalyje nurodytą laikotarpį gali būti įvežamas keliomis atskiromis siuntomis.

20 straipsnis

17, 18 ir 19 straipsniai taikomi mutatis mutandis asmeniniam turtui, kurį paveldėjimo būdu įgyja juridiniai asmenys, įsisteigę Bendrijos muitų teritorijoje ir vykdantys ne pelno veiklą.

IV SKYRIUS

Moksleivių ar studentų apranga, mokymosi priemonės ir namų apyvokos daiktai

21 straipsnis

1.   Aprangą, mokymosi priemones ir namų apyvokos daiktus, t. y. įprastus besimokančiojo kambariui reikalingus daiktus, kurie priklauso mokiniams ar studentams, atvykstantiems į Bendrijos muitų teritoriją studijuoti, ir yra skirti jų asmeniniam naudojimui per jų studijų laiką, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   1 dalyje:

a)

„mokinys ar studentas“ – tai asmuo, priimtas į kurią nors mokymo įstaigą ir turintis teisę lankyti jos siūlomus dieninių studijų kursus;

b)

„apranga“ – tai nauji ir nenauji apatiniai ir viršutiniai drabužiai bei patalynė;

c)

„mokymosi priemonės“ – tai daiktai ir reikmenys (įskaitant skaičiavimo ir spausdinimo mašinėles), kuriuos paprastai naudoja mokiniai ar studentai studijoms.

22 straipsnis

Atleidžiama nuo importo muitų bent kartą per mokslo metus.

V SKYRIUS

Nedidelės vertės siuntos

23 straipsnis

1.   Vadovaujantis 24 straipsniu, visas nedidelės vertės prekių siuntas, išsiųstas tiesiai iš trečiosios šalies gavėjui Bendrijoje, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   1 dalyje „nedidelės vertės prekės“ – tai prekės, kurių savoji vertė kiekvienoje siuntoje neviršija 150 EUR.

24 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a)

alkoholiniai produktai;

b)

kvepalai ir tualetiniai vandenys;

c)

tabakas ir tabako gaminiai.

VI SKYRIUS

Siuntos, kurias vienas fizinis asmuo siunčia kitam fiziniam asmeniui

25 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 26 ir 27 straipsnius, prekių siuntas, kurias privatus asmuo siunčia iš trečiosios šalies privačiam asmeniui, gyvenančiam Bendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu tos įvežamos siuntos yra nekomercinio pobūdžio.

Šioje dalyje numatytas atleidimas nuo importo muitų netaikomas iš Heligolando salos siunčiamoms prekių siuntoms.

2.   1 dalyje įvežamos siuntos yra „nekomercinio pobūdžio“, jeigu:

a)

siunčiamos nereguliariai;

b)

susideda tik iš gavėjo ar jo šeimos asmeniniam vartojimui skirtų daiktų, nei savo pobūdžiu, nei kiekiu nepanašių į komercinius;

c)

yra siuntėjo siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio.

26 straipsnis

1.   25 straipsnio 1 dalyje minimas atleidimas nuo muitų taikomas siuntoms, kurių kiekvienos vertė yra ne didesnė kaip 45 EUR, įskaičiuojant 27 straipsnyje nurodytų prekių vertę.

2.   Jei siuntos, susidedančios iš dviejų ar daugiau prekių, bendra vertė yra didesnė už 1 dalyje nurodytą sumą, nuo importo muitų atleidžiamos iki nurodytos sumos tos prekės, kurios būtų atleistos nuo muitų, jei būtų importuojamos atskirai, atsižvelgiant į tai, kad vienos prekės vertės skaidyti negalima.

27 straipsnis

25 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų kiekvienai siuntai ribojamas šiais atskirų prekių kiekiais:

a)

tabako gaminiai:

50 cigarečių,

25 cigarilės (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai),

10 cigarų,

50 gramų rūkomojo tabako, arba

proporcingas šių gaminių rinkinys;

b)

alkoholis ir alkoholiniai gėrimai:

distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio; nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio: 1 litras; arba

distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, tafija, sakė arba kiti gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai: 1 litras arba proporcingas šių gaminių rinkinys; ir

neputojantys vynai: du litrai;

c)

kvepalai – 50 gramų; arba

tualetiniai vandenys –0,25 litro.

VII SKYRIUS

Ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga, importuojami perkėlus veiklą iš trečiosios šalies į Bendriją

28 straipsnis

1.   Nepažeidžiant valstybėse narėse galiojančių priemonių, kurios taikomos pramoninės ir komercinės politikos srityje, ir laikantis 29–33 straipsnių nuostatų, ilgalaikį materialųjį turtą ir kitą įrangą, priklausančius įmonėms, galutinai nutraukiančioms savo veiklą trečiojoje šalyje ir persikeliančioms į Bendrijos muitų teritoriją tęsti panašią veiklą, leidžiama įvežti be importo muitų.

Kai perkeliamoji įmonė yra žemės ūkio paskirties, jos gyvulius leidžiama įvežti taip pat be importo muitų.

2.   1 dalyje „įmonė“ – tai savarankiškas ekonominis gamybos arba paslaugų sferos vienetas.

29 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik ilgalaikis materialusis turtas ir įranga, kurie:

a)

išskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, buvo faktiškai naudojami įmonėje mažiausiai 12 mėnesių prieš jai nutraukiant veiklą trečiojoje šalyje, iš kurios ji perkelia savo veiklą;

b)

persikėlus bus naudojami tuo pačiu tikslu;

c)

atitinka tos įmonės pobūdį ir dydį.

30 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiamos įmonės, kurios persikelia į Bendrijos muitų teritoriją dėl to, kad susijungė ar ketina susijungti su Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigusia įmone arba į ją įsilieti, taigi nesukuria naujo veiklos vieneto.

31 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiamos:

a)

transporto priemonės, kurios nėra tokio pobūdžio, kad būtų naudojamos kaip gamybos ar paslaugų pramonės įrankiai;

b)

visų rūšių atsargos, skirtos žmonėms vartoti arba gyvulių pašarui;

c)

kuras ir žaliavų, gatavos produkcijos bei pusgaminių atsargos;

d)

prekybos agentų įvežami gyvuliai.

32 straipsnis

Išskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, nuo importo muitų atleisti, kaip nurodyta 28 straipsnyje, galima tik ilgalaikį materialųjį turtą ir kitą įrangą, kurie įvežami laisvai apyvartai nepasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kai įmonė nutraukė savo veiklą trečiojoje šalyje, iš kurios išvyksta.

33 straipsnis

1.   Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista ilgalaikį materialųjį turtą ir kitą įrangą įvežti laisvai apyvartai, šis be muitų įvežtas ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga negali būti skolinami, užstatomi, išnuomojami ar perleidžiami už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

Kai nuomojant ar perleidžiant atsiranda piktnaudžiavimo pavojus, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 36 mėnesių.

2.   Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus prekes prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tas prekes sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos buvo paskolintos, užstatytos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

34 straipsnis

28–33 straipsniai taikomi mutatis mutandis ilgalaikiam materialiajam turtui ir kitai įrangai, kurie priklauso asmenims, užsiimantiems profesine veikla laisvųjų profesijų srityje, ir juridiniams asmenims, vykdantiems ne pelno veiklą, kai jie perkelia tokią veiklą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją.

VIII SKYRIUS

Bendrijos ūkininkų gauti produktai ūkyje, esančiame trečiojoje šalyje

35 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 36 ir 37 straipsnius, žemės ūkio, gyvulininkystės, bitininkystės, sodininkystės ir miškininkystės produktus iš trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, esančio ūkio, kurį eksploatuoja žemės ūkio produktų gamintojai, turintys pagrindinę įmonę minėtoje muitų teritorijoje, besiribojančioje su ta trečiąja šalimi, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   Kad būtų galima remtis 1 dalies nuostatomis, gyvulininkystės produktai turi būti gauti iš Bendrijos kilmės gyvulių arba į ją įvežti laisvai apyvartai.

36 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik produktai, kurie nėra niekaip apdoroti, išskyrus tai, kas paprastai daroma nuėmus jų derlių ar juos gavus.

37 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik produktai, kuriuos į Bendrijos muitų teritoriją įveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arba jo vardu kitas asmuo.

38 straipsnis

35, 36 ir 37 straipsniai taikomi mutatis mutandis produktams, gautiems iš žvejybos ar žuvų auginimo veiklos, kurią Bendrijos žvejai ir žuvų augintojai vykdo su trečiąja šalimi besiribojančiuose ežeruose ar vandens keliuose, ir produktams, gautiems iš tokiuose ežeruose ir vandens keliuose Bendrijos medžiotojų vykdomos medžioklės veiklos.

IX SKYRIUS

Sėklos, trąšos ir produktai dirvos bei pasėlių priežiūrai, kuriuos įveža trečiųjų šalių žemės ūkio produktų gamintojai ketindami juos naudoti ūkiuose, besiribojančiuose su tomis šalimis

39 straipsnis

Atsižvelgiant į 40 straipsnį, sėklas, trąšas ir produktus, skirtus dirvos ir pasėlių priežiūrai, kuriuos ketinama panaudoti Bendrijos muitų teritorijoje esančiame ūkyje, besiribojančiame su trečiąja šalimi, kurį eksploatuoja žemės ūkio produktų gamintojai, turintys pagrindinę įmonę minėtoje trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, leidžiama įvežti be importo muitų.

40 straipsnis

1.   Nuo importo muitų atleidžiami tik tokie sėklų, trąšų ir kitų produktų kiekiai, kokie reikalingi ūkiui eksploatuoti.

2.   Nuo importo muitų atleidžiamos sėklos, trąšos ir kiti produktai, kuriuos tiesiai į Bendrijos muitų teritoriją įveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arba kitas asmuo jo vardu.

3.   Valstybės narės gali nutarti, kad toks atleidimas nuo importo muitų taikomas, jeigu kita šalis joms taip pat taiko tokį patį režimą.

X SKYRIUS

Prekės keleivių asmeniniame bagaže

41 straipsnis

Atvykstančių iš trečiųjų šalių keleivių asmeniniame bagaže esančias prekes leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas, priimtas atsižvelgiant į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais (5) nuostatas, tos įvežamos prekės neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Prekėms, įvežamoms į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (6) 6 straipsnio 1 dalyje išvardytas teritorijas, taikomos tos pačios atleidimo nuo muitų nuostatos kaip ir prekėms, įvežamoms į bet kurią kitą atitinkamos valstybės narės teritorijos dalį.

XI SKYRIUS

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai ir aparatai

42 straipsnis

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiagą, išvardytą I priede, leidžiama įvežti be importo muitų nepriklausomai nuo to, kas jos gavėjas ir kokiam naudojimui tokia medžiaga skirta.

43 straipsnis

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiagą, išvardytą II priede, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad ji skirta:

a)

valstybinėms švietimo, mokslo ar kultūros įstaigoms ir organizacijoms; arba

b)

įstaigoms ir organizacijoms, patenkančioms į kategorijas, nurodytas prie kiekvieno daikto II priedo 3 stulpelyje, su sąlyga, kad valstybių narių kompetentingos institucijos patvirtino, kad jos turi teisę tokias prekes gauti be importo muitų.

44 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 45–49 straipsnius, mokslo prietaisus ir aparatus, kuriems netaikomas 43 straipsnis, leidžiama įvežti be importo muitų, kai jie įvežami grynai nekomerciniais tikslais.

2.   1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomas tik mokslo prietaisams ir aparatams, skirtiems:

a)

valstybinėms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra švietimo ir tyrimų srityje, bei valstybinių įstaigų skyriams, kurių pagrindinė veikla yra švietimo ir tyrimų srityje; arba

b)

privačioms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra švietimo ir tyrimų srityje, kurioms valstybių narių kompetentingos institucijos yra leidusios tokias prekes gauti be importo muitų.

45 straipsnis

44 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taip pat taikomas:

a)

atsarginėms dalims, sudėtinėms dalims ar reikmenims, tinkantiems moksliniams prietaisams ir aparatams, su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir tie prietaisai ir aparatai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti tiems prietaisams ir aparatams:

i)

kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų su sąlyga, kad tuo metu, kai nuo importo muitų prašoma atleisti konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis ar reikmenis, tie prietaisai ar aparatai vis dar yra mokslinio pobūdžio, arba

ii)

kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai prašoma nuo importo muitų atleisti konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis ar reikmenis;

b)

įrankiams, naudojamiems moksliniams prietaisams ir aparatams prižiūrėti, tikrinti, kalibruoti ir remontuoti, su sąlyga, kad tie įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisai bei aparatai arba, jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti prietaisams ir aparatams:

i)

kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų su sąlyga, kad tuo metu, kai prašoma tuos įrankius atleisti nuo importo muitų, tie prietaisai ir aparatai vis dar yra mokslinio pobūdžio, arba

ii)

kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai prašoma nuo importo muitų atleisti tuos įrankius.

46 straipsnis

Taikant 44 ir 45 straipsnius:

a)

„mokslinis prietaisas ar aparatas“ – tai bet kuris prietaisas ar aparatas, kuris dėl savo objektyvių techninių charakteristikų ir tų rezultatų, kuriuos juo galima gauti, yra tinkamas daugiausia arba išimtinai mokslinei veiklai;

b)

„įvežami nekomerciniais tikslais“ – taikoma moksliniams prietaisams ir aparatams, skirtiems naudoti vykdant mokslinius tyrimus arba švietimo tikslais nesiekiant pelno.

47 straipsnis

Prireikus ir laikantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodytos tvarkos, tam tikrų prietaisų ir aparatų atleisti nuo importo muitų negalima, kai nustatoma, kad tokių prietaisų ir aparatų įvežimas be muitų pakenktų Bendrijos pramonės atitinkamo gamybos sektoriaus interesams.

48 straipsnis

1.   43 straipsnyje nurodytų daiktų ir mokslinių prietaisų bei aparatų, atleistų nuo importo muitų pagal 45, 46 ir 47 straipsniuose nustatytas sąlygas, negalima skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei daiktas paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 43 straipsnį arba 44 straipsnio 2 dalį pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja toliau su sąlyga, kad toji įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą, prietaisą ar aparatą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant privalu prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

49 straipsnis

1.   43 ir 44 straipsniuose nurodytos įstaigos ir organizacijos, kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ketina naudoti be muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie nurodyti tuose straipsniuose, apie tai informuoja kompetentingas institucijas.

2.   Už daiktus, kuriuos įstaigos ir organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

Už daiktus, atleistus nuo importo muitų, kuriuos įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

50 straipsnis

47, 48 ir 49 straipsniai galioja mutatis mutandis 45 straipsnyje nurodytiems gaminiams.

51 straipsnis

1.   Mokslinių tyrimų įstaigos ar organizacijos, esančios už Bendrijos ribų, ar jos vardu nekomerciniais tikslais įvežtai įrangai importo muitai netaikomi.

2.   Nuo importo muitų atleidžiama, jei įranga:

a)

skirta naudoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų ar organizacijų nariams ar atstovams patiems ar naudoti jiems sutikus tiksliai pagal mokslinio bendradarbiavimo susitarimus, kurių tikslas – vykdyti tarptautines mokslinių tyrimų programas Bendrijoje esančiose mokslinių tyrimų įstaigose, kurias tam yra patvirtinusios valstybių narių kompetentingos institucijos;

b)

lieka fizinio ar juridinio asmens, kuris yra ne Bendrijos rezidentas, turtas tuo metu, kai įranga yra Bendrijos muitų teritorijoje.

3.   Šiame straipsnyje ir 52 straipsnyje:

a)

„įranga“ – tai moksliniams tyrimams naudojami prietaisai, aparatai, mašinos ir jų reikmenys, įskaitant atsargines dalis ir įrankius, specialiai sukonstruotus jų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui;

b)

„nekomerciniais tikslais įvežta“ įranga – tai įranga, skirta moksliniams tyrimams, vykdomiems nepelno tikslais.

52 straipsnis

1.   Įrangos, atleistos nuo importo muitų pagal 51 straipsnyje nustatytas sąlygas, negalima skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei įranga paskolinama, išnuomojama ar perleidžiama įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 51 straipsnį pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja toliau su sąlyga, kad toji įstaiga ar organizacija naudoja tą įrangą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais ir nepažeidžiant 44 ir 45 straipsnių taikymo skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai įranga buvo paskolinta, išnuomota ar perleista, atsižvelgiant į tos įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jos muitinę vertę.

3.   51 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir organizacijos, kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ketina naudoti be muitų įvežtą įrangą ne tais tikslais, kurie numatyti tame straipsnyje, apie tai informuoja kompetentingas institucijas.

4.   Už įrangą, kurią įstaigos ir organizacijos naudoja ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tos įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jos muitinę vertę.

Nepažeidžiant 44 ir 45 straipsnių, už įrangą, atleistą nuo importo muitų, kurią įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 51 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai įranga buvo pradėta naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tos įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jos muitinę vertę.

XII SKYRIUS

Bandomieji gyvūnai ir tyrimams skirtos biologinės bei cheminės medžiagos

53 straipsnis

1.   Nuo importo muitų atleidžiami:

a)

gyvūnai, specialiai paruošti laboratoriniams tyrimams;

b)

biologinės arba cheminėms medžiagos, įtrauktoms į sąrašą, sudarytą remiantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodyta tvarka, kurios įvežamos išskirtinai nekomerciniais tikslais.

2.   Importo muitais, nurodytais šio straipsnio 1 dalyje, neapmokestinami tik gyvūnai ir biologinės bei cheminės medžiagos, skirtos:

a)

valstybinėms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su švietimu arba tyrimais, arba tiems valstybinių įstaigų skyriams, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su švietimu ar tyrimais; arba

b)

privačioms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra daugiausia susijusi su švietimu ar tyrimais ir kurios yra valstybių narių kompetentingų institucijų įgaliotos gauti tokius daiktus be importo muitų.

3.   1 dalies b punkte nurodytame sąraše gali būti tik tos biologinės arba cheminės medžiagos, kurioms nėra lygiavertės produkcijos Bendrijos muitų teritorijoje ir kurios, atsižvelgiant į jų specifiškumą ir grynumą, yra daugiausia arba išskirtinai naudojamos moksliniams tyrimams.

XIII SKYRIUS

Žmogaus kilmės terapinės medžiagos ir kraujo grupės bei audinių tipų nustatymo reagentai

54 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 55 straipsnį, be importo muitų leidžiama įvežti šias prekes:

a)

žmogaus kilmės terapines medžiagas;

b)

reagentus kraujo grupei nustatyti;

c)

reagentus audinių tipui nustatyti.

2.   1 dalyje:

a)

„žmogaus kilmės terapinės medžiagos“ – tai žmogaus kraujas ir jo išvestiniai produktai (natūralus žmogaus kraujas, sausa žmogaus plazma, žmogaus albuminas ir žmogaus plazmos proteino fiksuoti tirpalai, žmogaus imunoglobulinas ir žmogaus fibrinogenas);

b)

„reagentai kraujo grupei nustatyti“ – visi žmogaus, gyvūninės, augalinės arba kitos kilmės reagentai, naudojami kraujo grupei ir kraujo nesuderinamumui nustatyti;

c)

„reagentai audinių tipams nustatyti“ – visi žmogaus, gyvūninės, augalinės arba kitos kilmės reagentai, naudojami žmogaus audinių tipams nustatyti.

55 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik prekės, kurios:

a)

skirtos kompetentingų institucijų patvirtintoms įstaigoms ar laboratorijoms naudoti išskirtinai nekomerciniais medicininiais ar moksliniais tikslais;

b)

įvežamos kartu su teisėtai įgaliotos institucijos trečiojoje išvykimo šalyje išduotu atitikties pažymėjimu;

c)

sudėtos į konteinerius, ant kurių yra specialios juos identifikuojančios etiketės.

56 straipsnis

Nuo importo muitų taip pat atleidžiamos specialios pakuotės, būtinos transportuojant žmogaus kilmės terapines medžiagas bei kraujo grupių ar audinių tipų nustatymo reagentus, taip pat bet kurie jų vartojimui būtini tirpikliai ar papildomi elementai, kurie gali būti sudėti į siuntas.

XIV SKYRIUS

Prietaisai ir aparatai, skirti medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ar medicininiam gydymui

57 straipsnis

1.   Prietaisai ir aparatai, skirti medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ir medicininiam gydymui, kuriuos labdaros ar filantropijos organizacijos arba privatūs asmenys padovanojo sveikatos institucijoms, ligoninių skyriams ar medicininių tyrimų institucijoms, kurioms valstybių narių kompetentingos institucijos suteikė teisę gauti tokius daiktus be muitų, arba tokie prietaisai ir aparatai, kuriuos tokios sveikatos institucijos, ligoninės ar medicininių tyrimų institucijos perka tik už labdaros ar filantropijos organizacijų suteiktas lėšas ar savanoriškus įnašus, leidžiami įvežti be importo muitų visuomet su sąlyga, jei nustatoma, jog:

a)

dovanodamas tokius prietaisus ar aparatus dovanotojas neslepia savo komercinių tikslų; ir

b)

dovanotojas jokiais ryšiais nėra susijęs su prietaisų ar aparatų, kuriuos prašoma atleisti nuo muitų, gamintoju.

2.   Tokiomis pat sąlygomis nuo muitų taip pat atleidžiama:

a)

atsarginės dalys, sudėtinės dalys ar reikmenys, tinkami 1 dalyje nurodytiems prietaisams ir aparatams, su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir tie prietaisai ir aparatai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti tiems prietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų;

b)

įrankiai, naudojami prietaisams ir aparatams prižiūrėti, tikrinti, kalibruoti ir remontuoti, su sąlyga, kad tie įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisai bei aparatai arba, jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti prietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų.

58 straipsnis

Taikant 57 straipsnį, ypač dėl jame minėtų prietaisų ir aparatų bei gaunančių organizacijų, 47, 48 ir 49 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

XV SKYRIUS

Referencinės medžiagos, naudojamos vaistų kokybės kontrolei

59 straipsnis

Siuntas, kuriose yra Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintų referencinių medžiagų, skirtų medžiagų, naudojamų vaistų gamybai, kokybės kontrolei atlikti, mėginių, siunčiamų gavėjams, kuriems valstybių narių kompetentingos institucijos leidžia gauti tokias siuntas nemokant muitų, leidžiama įvežti be importo muitų.

XVI SKYRIUS

Tarptautiniuose sporto renginiuose naudojami farmacijos produktai

60 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami žmogaus ar veterinariniam naudojimui skirti farmacijos produktai, įvežami Bendrijos muitų teritorijoje organizuojamuose tarptautiniuose sporto renginiuose dalyvaujantiems asmenims ar gyvuliams iš trečiųjų šalių vartoti, ribojant jų kiekį taip, kad tų produktų pakaktų poreikiams patenkinti per visą šioje teritorijoje buvimo laiką.

XVII SKYRIUS

Labdaros ir filantropijos organizacijoms skirtos prekės: akliesiems ir kitiems neįgaliesiems skirti daiktai

A.   Bendriesiems tikslams įvežamos prekės

61 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 63 ir 64 straipsnius, žemiau išvardytus daiktus leidžiama įvežti be importo muitų, jei tuo nėra piktnaudžiaujama arba žymiai iškraipoma konkurencija:

a)

valstybinių organizacijų ar kitų, kompetentingų institucijų patvirtintų, labdaros ir filantropijos organizacijų įvežamus būtiniausius daiktus, skirtus skurstantiems asmenims nemokamai išdalyti;

b)

už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsikūrusio asmens ar organizacijos nemokamai, be jokių siuntėjo komercinių tikslų, valstybinėms ar kitoms kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ir filantropijos organizacijoms atsiųstus daiktus, už kuriuos įvairiuose labdaros renginiuose renkamos lėšos skurstantiems asmenims šelpti;

c)

už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsikūrusio asmens ar organizacijos nemokamai, be jokių siuntėjo komercinių tikslų, kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ir filantropijos organizacijoms atsiųstą įrangą ir raštinės reikmenis, skirtus naudoti tik pagal jų veiklos pobūdį arba labdaringais ir filantropiniais tikslais.

2.   1 dalies a punkte „būtiniausi daiktai“ – tai prekės, reikalingos būtiniausiems žmogaus poreikiams tenkinti, tokios kaip maistas, vaistai, drabužiai ir patalynė.

62 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a)

alkoholiniai produktai;

b)

tabakas ir tabako gaminiai;

c)

kava ir arbata;

d)

motorinės transporto priemonės, išskyrus greitosios pagalbos automobilius.

63 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik organizacijos, kurių apskaitos tvarka leidžia kompetentingoms institucijoms prižiūrėti jų veiklą ir kurios suteikia visas būtinas garantijas.

64 straipsnis

1.   Organizacija, kuri naudojasi atleidimo nuo importo muitų teise, 61 straipsnyje nurodytų prekių ir įrangos negali skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai kitais tikslais, negu nustatyta to straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, iš anksto apie tai nepranešdama kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei prekės ir įranga yra paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, pagal 61 ir 63 straipsnius turinčiai teisę naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų ir toliau galioja su sąlyga, jei toji organizacija naudoja tas prekes ir įrangą tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

65 straipsnis

1.   61 straipsnyje nurodytos organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba ketinančios naudoti be importo muitų leistas įvežti prekes ir įrangą ne tais tikslais, kurie numatyti tame straipsnyje, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2.   Už prekes ir įrangą, kurias ir toliau valdo organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti tų sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3.   Už prekes ir įrangą, kurias organizacija, pasinaudojusi atleidimo nuo importo muitų teise, naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 61 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

B.   Neįgaliųjų poreikiams įvežamos prekės

1.   Akliesiems skirti daiktai

66 straipsnis

Aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai skirtus daiktus, nurodytus III priede, leidžiama įvežti be importo muitų.

67 straipsnis

1.   Aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai skirtus daiktus, nurodytus IV priede, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad juos įveža:

a)

patys aklieji savo pačių naudojimui; arba

b)

su aklųjų švietimu arba pagalbos jiems teikimu susijusios įstaigos ar organizacijos, kurioms valstybių narių kompetentingos institucijos yra leidusios gauti tokius daiktus be muitų.

2.   Pagal 1 dalyje nurodytas sąlygas importo muitais neapmokestinamos minėtų daiktų atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys bei įrankiai, skirti minėtų daiktų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys, reikmenys ar įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir minėti daiktai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog jie yra skirti anksčiau be importo muitų įvežtiems daiktams arba daiktams, kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai nuo importo muitų atleisti prašoma konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ar įrankius.

2.   Kitiems neįgaliesiems skirti daiktai

68 straipsnis

1.   Daiktus, specialiai sukonstruotus fiziškai ar protiškai neįgaliųjų, išskyrus akluosius, švietimo, darbo ar socialinės pažangos tikslais, leidžiama įvežti be importo muitų, kai juos įveža:

a)

patys neįgalieji savo pačių naudojimui; arba

b)

įstaigos ar organizacijos, savo pagrindine veikla susijusios su neįgaliųjų švietimu arba pagalbos jiems teikimu ir kurias valstybių narių kompetentingos institucijos yra patvirtinusios kaip turinčias teisę šiuos daiktus gauti be muitų.

2.   Pagal 1 dalies sąlygas importo muitais neapmokestinamos minėtų daiktų atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys bei įrankiai, skirti minėtų daiktų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui su sąlyga, kad tokios atsarginės dalys, sudėtinės dalys, reikmenys ar įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir minėti daiktai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog jie yra skirti anksčiau be importo muitų įvežtiems daiktams arba daiktams, kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai nuo importo muitų atleisti prašoma konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ar įrankius.

69 straipsnis

Prireikus ir laikantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodytos tvarkos, tam tikrų daiktų atleisti nuo importo muitų negalima, kai nustatoma, kad tokių daiktų įvežimas be muitų pakenktų Bendrijos pramonės atitinkamo gamybos sektoriaus interesams.

3.   Bendrosios nuostatos

70 straipsnis

Daiktų, skirtų naudoti patiems akliesiems ar neįgaliesiems, atleidimas nuo importo muitų, kaip numatyta 67 straipsnio 1 dalies a punkte ir 68 straipsnio 1 dalies a punkte, priklauso nuo to, ar valstybėse narėse galiojančios nuostatos įgalina atitinkamus asmenis nustatyti savo kaip aklojo ar neįgaliojo, kuriam suteikiama teisė pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, statusą.

71 straipsnis

1.   Daiktų, kuriuos 67 ir 68 straipsniuose nurodyti asmenys įveža be importo muitų, negalima skolinti, išnuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei daiktas yra paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas asmeniui, įstaigai ar organizacijai, kurie turi teisę pagal 67 ir 68 straipsnius pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad tas asmuo, įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

72 straipsnis

1.   Įstaigos ir organizacijos, turinčios teisę pagal 67 ir 68 straipsnyje nustatytas sąlygas būti atleistos nuo importo muitų, gali daiktus, kuriuos yra įvežusios, nepelno pagrindu skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai akliesiems ir kitiems neįgaliesiems, kuriais jos rūpinasi, nemokėdamos atitinkamų muitų.

2.   Jokiomis kitomis sąlygomis, išskyrus nurodytas 1 dalyje, minėti daiktai negali būti skolinami, nuomojami ar perleidžiami prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

Jei daiktas paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas asmeniui, įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 67 straipsnio 1 dalį ar 68 straipsnio 1 dalį būti atleistai nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų ir toliau galioja su sąlyga, kad tas asmuo, įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės ar įranga buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų prekių ar įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

73 straipsnis

1.   67 ir 68 straipsniuose nurodytos įstaigos ir organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų, arba ketinančios naudoti be importo muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie numatyti tuose straipsniuose, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2.   Už daiktus, kuriuos įstaigos ir organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, mokami atitinkami importo muitai pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3.   Už daiktus, atleistus nuo importo muitų, kuriuos įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 67 ir 68 straipsniuose, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

C.   Daiktai, skirti ištiktiems nelaimės

74 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 75–80 straipsnius, prekės, kurias įveža valstybinės organizacijos ar kitos kompetentingų institucijų patvirtintos labdaros ar filantropijos organizacijos, atleidžiamos nuo importo muitų, kai jos yra skirtos:

a)

nemokamai išdalyti nukentėjusiems nuo nelaimės, ištikusios vienos ar kelių valstybių narių teritorijas; arba

b)

nemokamai naudotis nukentėjusiems nuo tokios nelaimės, bet išlikdamos tokių organizacijų nuosavybe.

2.   Prekės, kurias įveža laisvai apyvartai gelbėjimo žinybos, kad galėtų patenkinti savo poreikius per savo veiklos laikotarpį, taip pat atleidžiamos nuo muitų, kaip nurodyta 1 dalyje, tomis pačiomis sąlygomis.

75 straipsnis

Medžiagos ar įranga, skirtos nelaimės ištiktiems rajonams atstatyti, nuo muitų nėra atleidžiamos.

76 straipsnis

Kad būtų suteiktas atleidimas nuo importo muitų, turi būti priimtas Komisijos sprendimas, kurį ji priima suinteresuotos valstybės narės ar narių prašymu, kritiškiems atvejams numatyta tvarka, pagal kurią būtinos konsultacijos su kitomis valstybėmis narėmis. Esant reikalui, tuo sprendimu taip pat nustatoma pagalbos apimtis ir sąlygos.

Laukdamos kol bus paskelbtas Komisijos sprendimas, nelaimės ištiktos valstybės narės gali leisti laikinai sustabdyti visų importo muitų taikymą prekėms, įvežamoms 74 straipsnyje nurodytais tikslais su sąlyga, kad importuojanti organizacija įsipareigoja tuos muitus sumokėti, jei nuo jų nebūtų atleista.

77 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik organizacijos, kurių apskaitos tvarka leidžia kompetentingoms institucijoms prižiūrėti jų veiklą ir kurios suteikia visas būtinas garantijas.

78 straipsnis

1.   Organizacijos, kurios buvo atleistos nuo importo muitų, 74 straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių negali nepranešusios kompetentingoms institucijoms skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai jokiomis kitomis sąlygomis, išskyrus tas, kurios nurodytos tame straipsnyje.

2.   Jei prekės paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, turinčiai teisę pagal 74 straipsnį naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad pastaroji įstaiga ar organizacija naudoja tas prekes tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo paskolintos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

79 straipsnis

1.   Po to, kai nukentėjusieji nuo nelaimės nustoja naudotis 74 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis prekėmis, negalima jų skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei prekės paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, turinčiai teisę pagal 74 straipsnį naudotis atleidimu nuo importo muitų, arba, tam tikrais atvejais, organizacijai, turinčiai teisę pagal 61 straipsnio 1 dalies a punktą naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad pastaroji organizacija naudoja tas prekes tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo paskolintos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

80 straipsnis

1.   74 straipsnyje nurodytos organizacijos, kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ima naudoti be importo muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie numatyti tame straipsnyje, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2.   Už prekes, kurias organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, kai tos prekės yra perleidžiamos organizacijai, kuri ir pati turi teisę pagal 74 straipsnį būti atleista nuo importo muitų, arba, tam tikrais atvejais, organizacijai, turinčiai teisę būti atleistai nuo importo muitų pagal 61 straipsnio 1 dalies a punktą, atleidimas nuo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad organizacija naudoja tas prekes tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi. Kitais atvejais reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai organizacijos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3.   Už prekes, atleistas nuo importo muitų, kurias įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 74 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo pradėtos naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

XVIII SKYRIUS

Garbės apdovanojimai ar ženklai

81 straipsnis

Jei suinteresuotas asmuo kompetentingoms institucijoms pateikia pakankamus įrodymus ir jei su atitinkamais daiktais susijusi veikla nėra komercinio pobūdžio, žemiau išvardytus daiktus leidžiama įvežti be importo muitų:

a)

trečiųjų šalių Vyriausybių suteiktus apdovanojimus asmenims, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra Bendrijos muitų teritorijoje;

b)

taures, medalius ir panašius simbolinio pobūdžio daiktus, kuriais trečiojoje šalyje yra apdovanoti asmenys, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra Bendrijos muitų teritorijoje, už jų veiklą mene, moksle, sporte, visuomeninėje tarnyboje ar pripažįstant jų nuopelnus tam tikrame įvykyje, jei tokius daiktus į Bendrijos muitų teritoriją įveža patys suinteresuoti asmenys;

c)

taures, medalius ir panašius simbolinio pobūdžio daiktus, kuriuos valdžios institucijos ar įsikūrę trečiojoje šalyje asmenys yra perdavę nemokamai, kad šie daiktai būtų Bendrijos muitų teritorijoje įteikti tokiais pat tikslais, kokie nurodyti b punkte;

d)

simbolinio pobūdžio nedidelės vertės dovanos, prizai ir suvenyrai, skirti nemokamai dalyti per verslo konferencijas arba panašius tarptautinius renginius asmenims, kurių įprasta gyvenamoji vieta yra trečiosiose šalyse; šių daiktų pobūdis, vienetinė vertė ar kiti požymiai neturi duoti pagrindo manyti, kad jie įvežami komerciniais tikslais.

XIX SKYRIUS

Tarptautinių santykių srityje gautos dovanos

82 straipsnis

Nepažeidžiant, tam tikrais atvejais, 41 straipsnio ir laikantis 83 ir 84 straipsnių, importo muitais neapmokestinami daiktai, kuriuos:

a)

į Bendrijos muitų teritoriją įveža asmenys, lankęsi trečiojoje šalyje su oficialiu vizitu ir ta proga gavę įvežamus daiktus kaip dovanas iš priimančios šalies valdžios institucijų;

b)

į Bendrijos muitų teritoriją įveža asmenys, atvykstantys į Bendrijos muitų teritoriją su oficialiu vizitu ir ketinantys juos padovanoti priimančios šalies valdžios institucijoms;

c)

viešosios valdžios įstaiga, valdžios institucija ar grupė, vykdanti visuomenei svarbią veiklą trečiojoje šalyje, draugystės ar geros valios vardan siunčia Bendrijos muitų teritorijoje esančiai ir visuomenei svarbią veiklą vykdančiai viešosios valdžios įstaigai, valdžios institucijai ar grupei, kurios teisę gauti tokius daiktus be importo muitų yra patvirtinusios kompetentingos institucijos.

83 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami alkoholiniai produktai, tabakas ir tabako gaminiai.

84 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiama tik:

a)

kai daiktai kaip dovanos yra pasiūlomi retkarčiais;

b)

kai daiktų pobūdis, vertė arba kiekis neatspindi jokių komercinių interesų;

c)

kai jie nenaudojami komerciniams tikslams.

XX SKYRIUS

Monarchams ar valstybių vadovams skirtos prekės

85 straipsnis

Laikantis kompetentingų institucijų nustatytų apribojimų ir sąlygų importo muitais neapmokestinami šie daiktai:

a)

dovanos, skirtos valdantiems monarchams ir valstybių vadovams;

b)

prekės, skirtos valdantiems trečiųjų valstybių monarchams ar valstybių vadovams, ar juos oficialiai atstovaujantiems asmenims naudoti ar suvartoti per jų oficialų vizitą Bendrijos muitų teritorijoje. Tačiau valstybė narė, į kurią įvežamos tokios prekės, gali nustatyti, kad importo muitai nebus taikomi tik tuo atvejui, jei tokį patį režimą taikys ir atitinkama trečioji šalis.

Pirmos pastraipos nuostatos taip pat taikomos asmenims, turintiems tarptautiniu lygmeniu panašias kaip valdantieji monarchai ar valstybių vadovai privilegijas.

XXI SKYRIUS

Reklamos tikslais įvežamos prekės

A.   Nedidelės vertės prekių pavyzdžiai

86 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 90 straipsnio 1 dalies a punkto, nedidelės vertės prekių pavyzdžius, tinkamus tik ieškant užsakymų tų prekių, kurias jie reklamuoja ir kurias ketinama importuoti į Bendrijos muitų teritoriją, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad, prašant atleisti tam tikrus prekių pavyzdžius nuo importo muitų, jie būtų perplėšti, subadyti, aiškiai ir neištrinamai pažymėti ar kitaip visiškai sugadinti ir netinkami vartoti su sąlyga, kad išlaikytų savo kaip tam tikrų prekių pavyzdžių pobūdį.

3.   1 dalyje „prekių pavyzdžiai“ – tai bet kuris prekių rūšį pristatantis daiktas, kuris savo pateikimo būdu ir kiekiu negali būti naudojamas jokiais kitais tikslais, išskyrus pastangas gauti tos rūšies ir kokybės prekių užsakymus.

B.   Spaudiniai ir reklaminė medžiaga

87 straipsnis

Atsižvelgiant į 88 straipsnį, spausdintą reklaminę medžiagą, tokią kaip katalogai, kainoraščiai, naudojimo instrukcijos ir brošiūros, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad yra susijusi su:

a)

parduodamomis ar išnuomojamomis prekėmis; arba

b)

transporto, komercinio draudimo ar banko paslaugomis, kurias siūlo

asmuo, įsikūręs už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

88 straipsnis

87 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomas tik spausdintai reklaminei medžiagai, kuri atitinka šias sąlygas:

a)

spaudiniuose turi būti aiškiai matyti pavadinimas įmonės, kuri gamina, parduoda ar išnuomoja prekes arba kuri siūlo reklamuojamas paslaugas;

b)

kiekvienoje siuntoje turi būti ne daugiau kaip vienas spaudinys arba, jei spausdinta medžiaga susideda iš kelių spaudinių, ne daugiau kaip po vieną kiekvieno spaudinio egzempliorių; siuntos, kuriose yra keli to paties spaudinio egzemplioriai, gali vis dėlto būti neapmokestinamos importo muitais, jei bendras siuntos svoris neviršija vieno kilogramo;

c)

spaudiniai negali būti to paties siuntėjo siunčiama keliomis siuntomis tam pačiam gavėjui.

89 straipsnis

Importo muitais taip pat neapmokestinami reklaminio pobūdžio daiktai, kurie neturi jokios komercinės vertės, yra nemokamai siunčiami tiekėjų savo klientams ir, išskyrus reklaminę funkciją, negali būti panaudoti jokiais kitais tikslais.

C.   Prekybos mugėje ar panašiame renginyje naudojamos arba vartojamos prekės

90 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 91–94 straipsnius, be importo muitų leidžiama įvežti šiuos daiktus:

a)

už Bendrijos muitų teritorijos ribų gaminamų prekių mažus pavyzdžius, skirtus prekybos mugei ar panašias renginiui;

b)

už Bendrijos muitų teritorijos ribų gaminamas prekes, įvežamas tik demonstravimo tikslais arba mašinų ar aparatų demonstravimo tikslais, ir demonstruojamas prekybos mugėje ar panašiame renginyje;

c)

nedidelės vertės įvairias medžiagas, tokias kaip dažai, lakai, sienų apmušalai ir t. t., naudojamas statant, įrengiant ir dekoruojant laikinus stendus, kuriuose įsikuria trečiųjų šalių prekybos mugių ir panašių renginių dalyviai ir kurie panaudojus nugriaunami;

d)

spaudinius, katalogus, prospektus, kainoraščius, reklaminius plakatus, iliustruotus ir neiliustruotus kalendorius, neįrėmintas fotografijas ir kitus nemokamai dalijamus daiktus, skirtus reklamuoti už Bendrijos muitų teritorijos ribų pagamintas prekes, rodomas prekybos mugėse ar panašiuose renginiuose.

2.   1 dalyje „prekybos mugės ir panašūs renginiai“ – tai:

a)

parodos, mugės, pasirodymai ir panašūs renginiai, susiję su prekyba, pramone, žemės ūkiu ar amatais;

b)

parodos ir renginiai, organizuojami pirmiausia labdaros tikslais;

c)

parodos ir renginiai, organizuojami mokslo, technikos, amatų, meno, švietimo, kultūros, sporto, religijos ar kulto, profsąjungų veiklos ar turizmo tikslais arba skatinant tarptautinį supratimą;

d)

tarptautinių organizacijų ar kolektyvinių institucijų atstovų susirinkimai;

e)

oficialios arba atminimo ceremonijos ir sueigos;

bet ne parodos, surengtos privačiai komercinėse parduotuvėse ar patalpose trečiųjų šalių prekėms parduoti.

91 straipsnis

90 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik pavyzdžiams:

a)

kurie yra įvežti kaip nemokamos prekės iš trečiųjų šalių arba gauti iš parodų, į kurias jie buvo įvežti iš tų šalių urmu;

b)

kurie parodoje lankytojams platinami tik nemokamai, kad juos naudotų ar vartotų tie žmonės, kurie juos gavo;

c)

kuriuos galima įvardyti kaip reklaminius nedidelės vienetinės vertės pavyzdžius;

d)

kuriuos nėra lengva parduoti ir kurie tam tikrais atvejais yra supakuoti taip, kad jų kiekis būtų mažesnis už patį mažiausią tos pačios prekės kiekį, parduodamą rinkoje;

e)

kurie, kai tai nefasuotas, kaip nurodyta d punkte, maistas ir gėrimai, yra suvartojami pačioje parodoje;

f)

kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

92 straipsnis

90 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik prekėms:

a)

kurios suvartojamos arba sunaikinamos parodoje; ir

b)

kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

93 straipsnis

90 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik reklamai skirtiems spaudiniams ir daiktams:

a)

kuriuos ketinama nemokamai išdalyti lankytojams parodoje;

b)

kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

94 straipsnis

90 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas atleidimas nuo muitų netaikomas:

a)

alkoholiniai produktams;

b)

tabakui ar tabako gaminiams;

c)

kietajam, skystajam ar dujiniam kurui.

XXII SKYRIUS

Tyrimui, analizei ar bandymams įvežamos prekės

95 straipsnis

Atsižvelgiant į 96–101 straipsnius, prekės, kurias planuojama ištirti, išanalizuoti ar išbandyti siekiant nustatyti jų sudėtį, kokybę ar kitas technines charakteristikas informacijos arba pramoninių ar komercinių tyrimų tikslais, importo muitais neapmokestinamos.

96 straipsnis

Nepažeidžiant 99 straipsnio, 95 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik su sąlyga, jei planuojamos ištirti, išanalizuoti ar išbandyti prekės to tyrimo, analizės ar bandymo metu bus visiškai sunaudotos ar sunaikintos.

97 straipsnis

Prekės, naudojamos tyrimui, analizei ar bandymams, atliekamiems reklamos tikslais, nuo muitų neatleidžiamos.

98 straipsnis

Nuo muitų atleidžiamas tik tas prekių kiekis, kurio būtinai reikia tam tikslui, kuriam prekės įvežamos. Tokius kiekius kiekvienu atveju nustato kompetentingos institucijos atsižvelgdamos į minėtą tikslą.

99 straipsnis

1.   95 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas prekėms, kurios tyrimo, analizės ar bandymo metu nėra visiškai sunaudojamos ar sunaikinamos, jei liekantys produktai, kompetentingoms institucijoms pritariant ir prižiūrint:

a)

pasibaigus tyrimui, analizei ar bandymui, yra visiškai sunaikinami arba paverčiami komerciniu požiūriu beverčiais;

b)

atiduodami valstybei nesudarant jai jokių išlaidų, jei tai įmanoma pagal nacionalinės teisės aktus;

c)

pateisinamomis aplinkybėmis eksportuojami už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

2.   1 dalyje „liekantys produktai“ – tai produktai, kurie susidaro tyrimo, analizės ar bandymo metu, arba faktiškai nesunaudotos prekės.

100 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai taikoma 99 straipsnio 1 dalis, tyrimo, analizės ar bandymų, nurodytų 95 straipsnyje, pabaigoje liekantiems produktams taikomi atitinkami muitai pagal tyrimo, analizės ar bandymų pabaigos dieną galiojusį tarifą ir prekių rūšį bei tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar priimtą muitinę vertę.

Tačiau suinteresuotoji šalis, kompetentingoms institucijoms pritariant ir prižiūrint, gali liekančius produktus paversti atliekomis ar laužu. Tokiu atveju taikomi importo muitai, kurie galiojo tokioms atliekoms ar laužui tą dieną, kai produktai buvo paversti atliekomis ar laužu.

101 straipsnis

Laikotarpį, per kurį turi būti atlikti tyrimai, analizės ar bandymai bei administraciniai formalumai, kurie užtikrintų prekių panaudojimą numatytais tikslais, nustato kompetentingos institucijos.

XXIII SKYRIUS

Siuntos, siunčiamos autorių teisių ar pramoninių ir komercinių patentų teisių apsaugos organizacijoms

102 straipsnis

Prekių ženklus, modelius ir dizainus bei jų patvirtinamuosius dokumentus, taip pat paraiškas išradimų patentams gauti ir panašius dokumentus, kuriuos reikia pateikti autorių teisių apsauga arba pramoninių ar komercinių patentų teisių apsauga besirūpinančioms institucijoms, leidžiama įvežti be importo muitų.

XXIV SKYRIUS

Turistams skirta informacinė literatūra

103 straipsnis

Nepažeidžiant 42–50 straipsnių, importo muitais neapmokestinami:

a)

dokumentai (informaciniai lankstinukai, brošiūros, knygos, žurnalai, vadovai, įrėminti ir neįrėminti plakatai, neįrėmintos ir padidintos nuotraukos, iliustruoti ir neiliustruoti žemėlapiai, vitrinų skaidruolės ir iliustruoti kalendoriai), skirti nemokamai išdalyti, kurių tikslas – skatinti žmones lankytis kitose šalyse, ypač dalyvauti jose rengiamuose kultūros, turizmo, sporto, religiniuose, amatų ar profesiniuose susitikimuose ar renginiuose, jei tokioje literatūroje yra ne daugiau kaip 25 % privačios reklamos, išskyrus visą privačią Bendrijos firmų komercinę reklamą, ir jei jos bendras reklaminis pobūdis yra akivaizdus;

b)

oficialių turizmo agentūrų arba jų iniciatyva paskelbti užsienio viešbučių sąrašai ir metraščiai bei užsienio šalių transporto paslaugų tvarkaraščiai, kai tokią literatūrą ketinama išdalyti nemokamai ir joje yra ne daugiau kaip 25 % privačios reklamos, išskyrus visą privačią Bendrijos firmų komercinę reklamą;

c)

informacinė medžiaga, siunčiama oficialių nacionalinių turizmo agentūrų paskirtiems akredituotiems atstovams ar korespondentams, kurios neketinama platinti, t. y. metraščiai, telefonų ar teleksų knygos, viešbučių sąrašai, mugių katalogai, nedidelės vertės amatininkų dirbinių pavyzdžiai ir literatūra apie muziejus, universitetus, spa ar kitas panašias įstaigas.

XXV SKYRIUS

Įvairūs dokumentai ir daiktai

104 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami:

a)

dokumentai, siunčiami nemokamai valstybių narių viešosioms tarnyboms;

b)

užsienio Vyriausybių ir oficialių tarptautinių institucijų leidiniai, skirti nemokamai išdalyti;

c)

trečiosiose šalyse įsteigtų institucijų organizuojamų rinkimų biuleteniai;

d)

objektai, kurie valstybių narių teismams ar kitoms oficialioms žinyboms turi būti pateikti kaip įrodymai arba siunčiami panašiais tikslais;

e)

parašų pavyzdžiai ir spausdinti aplinkraščiai dėl parašų, siunčiami kaip įprastų informacijos mainų tarp viešųjų tarnybų ar banko įstaigų dalis;

f)

oficialūs spaudiniai, siunčiami valstybių narių centriniams bankams;

g)

ataskaitos, pranešimai, komentarai, prospektai, paraiškų formos ir kiti dokumentai, parengti trečiojoje šalyje registruotų bendrovių ir siunčiami tokių bendrovių išleistų vertybinių popierių turėtojams;

h)

priemonės su įrašyta informacija (perforacinės kortelės, garso įrašai, mikrofilmai ir t. t.), naudojamos informacijai perduoti ir siunčiamos adresatui nemokamai, jei įvežimas be muitų nesudaro sąlygų piktnaudžiavimui ar didesniam konkurencijos iškraipymui;

i)

bylos, archyvinė medžiaga, atspausdintos formos ir kiti dokumentai, kurie bus naudojami tarptautiniuose susitikimuose, konferencijose ar kongresuose, ir ataskaitos apie tokius renginius;

j)

planai, techniniai brėžiniai, brėžinių kopijos, aprašai ir kiti panašūs dokumentai, įvežami siekiant gauti ar įvykdyti užsakymus trečiosiose šalyse arba dalyvauti konkurse, organizuotame Bendrijos muitų teritorijoje;

k)

dokumentai, skirti naudoti per egzaminus, kuriuos organizuoja trečiosiose šalyse įsteigtos institucijos Bendrijos muitų teritorijoje;

l)

spausdintos formos, kurios bus naudojamos kaip oficialūs dokumentai tarptautiniame transporto priemonių ar prekių judėjime pagal tarptautines konvencijas;

m)

spausdintos formos, etiketės, bilietai ir panašūs dokumentai, kuriuos siunčia transporto ar viešbučių pramonės įmonės trečiojoje šalyje kelionių agentūroms, įsteigtoms Bendrijos muitų teritorijoje;

n)

jau panaudotos spausdintos formos ir bilietai, konosamentai, važtaraščiai ir kiti komerciniai bei administraciniai dokumentai;

o)

oficialios spausdintos formos iš trečiųjų šalių ar tarptautinių institucijų ir tarptautinius standartus atitinkantys spaudiniai, kuriuos siunčia išdalinti trečiosios šalies asociacijos atitinkamoms asociacijoms, esančioms Bendrijos muitų teritorijoje;

p)

fotografijos, skaidrės ir stereotipinės matricos fotografijoms su parašais apačioje ar be jų, kurias siunčia spaudos agentūros, laikraščių ar žurnalų leidėjai;

q)

banderolės ir panašūs žyminiai ženklai, įrodantys, kad mokesčiai buvo sumokėti trečiosiose šalyse.

XXVI SKYRIUS

Pagalbinės medžiagos, skirtos prekėms sukrauti ir apsaugoti jų gabenimo metu

105 straipsnis

Importo muitais neapmokestinamos įvairios antrą kartą paprastai nenaudojamos medžiagos, pavyzdžiui, virvės, šiaudai, audiniai, popierius ir kartonas, medinės ir plastikinės medžiagos, kurios naudojamos iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją gabenamoms prekėms sukrauti ir apsaugoti, įskaitant šiluminę apsaugą.

XXVII SKYRIUS

Kraikas, pašarai ir lesalai skirti gyvūnams jų gabenimo metu

106 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami bet koks kraikas, pašarai ir lesalai, esantys transporto priemonėje, naudojamoje gyvūnams gabenti iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją, ir skirti minėtiems gyvūnams kelionės metu.

XXVIII SKYRIUS

Degalai ir tepalai sausumos motorinėse transporto priemonėse ir specialiose talpyklose

107 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 108, 109 ir 110 straipsnius:

a)

degalus, esančius:

privačių ar komercinių motorinių transporto priemonių ar motociklų,

specialiųjų konteinerių,

įvažiuojančių į Bendrijos muitų teritoriją, standartiniuose bakuose;

b)

degalus, esančius nešiojamuose bakuose, kuriuos veža privačios motorinės transporto priemonės ir motociklai, ne daugiau kaip 10 litrų vienai transporto priemonei ir nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl degalų laikymo ir vežimo;

leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   1 dalyje:

a)

„komercinė motorinė transporto priemonė“ – tai motorizuota kelių transporto priemonė (įskaitant traktorius su priekabomis ar be jų), kuri pagal savo konstrukciją ir įrangą yra skirta ir gali vežti, už atlygį ar nemokamai:

daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją,

krovinius;

ir bet kurią kitą specialios paskirties, išskyrus vežimą, kelių transporto priemonę;

b)

„privati motorinė transporto priemonė“ – tai bet kuri motorinė transporto priemonė, kuriai netinka a punkte pateiktas apibrėžimas;

c)

„standartiniai bakai“:

tai bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių, kai degalus iš jų galima tiesiogiai naudoti transporto priemonės judėjimui ir prireikus šaldymo ir kitų sistemų darbui vežimo metu,

bakais taip pat laikomi dujų bakai, pritvirtinti prie motorinių transporto priemonių, skirti dujas tiesiogiai naudoti kaip degalus ir bakai, prijungti prie kitų sistemų,

bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to paties tipo talpų, kurių nuolatinė konstrukcija leidžia degalus tiesiogiai naudoti aušinimo ir kitų sistemų, įtaisytų specialiose talpyklose, darbui vežimo metu;

d)

„speciali talpykla“ – tai talpykla, specialiais prietaisais pritaikyta aušinimo, oksidavimo, šiluminės izoliacijos arba kitoms sistemoms.

108 straipsnis

Valstybės narės gali apriboti atleidimą nuo muitų degalams komercinių motorinių transporto priemonių ir specialių talpyklų standartiniuose bakuose: vienos transporto priemonės arba specialios talpyklos tokiuose bakuose per vieną kelionę leisti be muitų įvežti ne daugiau kaip 200 litrų degalų.

109 straipsnis

1.   Valstybės narės gali apriboti be muitų leidžiamų įvežti degalų kiekį tais atvejais, kai:

a)

tarptautiniuose pervežimuose dalyvaujanti komercinė motorinė transporto priemonė įvažiuoja į jų pasienio zoną ne daugiau kaip 25 km matuojant tiesia linija su sąlyga, kad tokia kelionę atlieka pasienio zonoje gyvenantys asmenys;

b)

privačios motorinės transporto priemonės atveju, jei ji priklauso pasienio zonoje gyvenantiems asmenims.

2.   Taikant 1 dalies b punkto nuostatas, „pasienio zona“ reiškia zoną, nepažeidžiant šioje srityje esančių konvencijų, kuri tiesia kryptimi driekiasi ne toliau kaip 15 kilometrų nuo sienos. Vietos administraciniai rajonai, kurių teritorijos dalis yra šioje zonoje, taip pat laikomi pasienio zonos dalimi. Šiuo atveju valstybės narės gali taikyti išimtis.

110 straipsnis

1.   Pagal 107, 108 ir 109 straipsnius muitais neapmokestinti degalai negali būti naudojami kitoje transporto priemonėje nei toji, kurioje jie buvo įvežti, ir negali būti iš tos priemonės išpilti ir sandėliuojami, išskyrus tos transporto priemonės būtino remonto metu; jų taip pat negali perleisti, už atlygį ar nemokamai, asmuo, kuris juos įvežė be muitų.

2.   Jei 1 dalies nesilaikoma, atitinkamiems produktams pritaikomi importo muitai tuo tarifu, kuris galiojo nuostatų pažeidimo dieną, atsižvelgiant į krovinio rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

111 straipsnis

107 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taip pat taikomas motorinėje transporto priemonėje esantiems tepalams, kurie jai reikalingi tos kelionės metu.

XXIX SKYRIUS

Medžiagos, skirtos karo aukų kapams ar paminklams pastatyti, prižiūrėti ar papuošti

112 straipsnis

Bet kokio pobūdžio prekes, kurias įveža kompetentingų institucijų tuo tikslu įgaliotos organizacijos ir kurios yra skirtos trečiųjų šalių karo aukų, palaidotų Bendrijos muitų teritorijoje, kapams, antkapiams ir paminklams pastatyti, prižiūrėti ar papuošti, leidžiama įvežti be importo muitų.

XXX SKYRIUS

Karstai, laidojimo urnos ir laidojimo puošiniai

113 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami:

a)

karstai su mirusiojo palaikais ir urnos su mirusiojo pelenais, taip pat gėlės, vainikai ir kiti paprastai su karstu ar urna vežami puošiniai;

b)

gėlės, vainikai ir kiti puošiniai, kuriuos įveža trečiosiose šalyse gyvenantys asmenys, dalyvaujantys laidotuvėse ar atvykstantys papuošti Bendrijos muitų teritorijoje esančių kapų, jei tokie daiktai nei savo pobūdžiu, nei kiekiu neatrodo, kad būtų vežami komerciniais tikslais.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ATLEIDIMAS NUO EKSPORTO MUITŲ

I SKYRIUS

Nedidelės vertės siuntos

114 straipsnis

Siuntoms, siunčiamoms gavėjui laišku ar pašto siuntiniu su prekėmis, kurių bendra vertė neviršija 10 EUR, galima netaikyti eksporto muitų.

II SKYRIUS

Naminiai gyvūnai, išvežami perkeliant žemės ūkio veiklą iš Bendrijos į trečiąją šalį

115 straipsnis

1.   Naminiai gyvūnai, t. y. žemės ūkio įmonės, kuri nutraukia savo veiklą Bendrijos muitų teritorijoje ir ją perkelia į trečiąją šalį, gyvuliai, gali būti išvežami be eksporto muitų.

2.   Nuo eksporto muitų atleidžiamas, kaip nurodyta 1 dalyje, tik toks naminių gyvūnų skaičius, kuris atitinka žemės ūkio įmonės pobūdį ir dydį.

III SKYRIUS

Žemės ūkio gamintojų, ūkininkaujančių Bendrijoje esančiuose ūkiuose, produktai

116 straipsnis

1.   Žemės ūkio arba gyvulininkystės produktai, išauginti Bendrijos muitų teritorijos ūkiuose, esančiuose šalia trečiosios šalies, kai tuose ūkiuose savininko ar nuomotojo teisėmis ūkininkauja asmenys, turintys pagrindinį ūkį trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, gali būti išvežami be eksporto muitų.

2.   Kad būtų pritaikytos 1 dalies nuostatos, produktai turi būti gauti iš naminių gyvulių, kurių kilmės šalis – atitinkama trečioji šalis arba kurie toje šalyje atitinka laisvos apyvartos reikalavimus.

117 straipsnis

Nuo eksporto muitų, kaip nurodyta 116 straipsnio 1 dalyje, atleidžiami tik tokie produktai, kurie nėra apdoroti kitaip, nei paprastai apdorojama nuėmus jų derlių ar išauginus.

118 straipsnis

Nuo eksporto muitų atleidžiami tik tokie produktai, kuriuos į atitinkamą trečiąją šalį išveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arba jie išvežami jo vardu.

IV SKYRIUS

Ūkininkų išvežamos sėklos, skirtos trečiosiose šalyse esantiems ūkiams

119 straipsnis

Sėklos, skirtos šalia Bendrijos muitų teritorijos esančioje trečiojoje šalyje įsikūrusiems ūkiams, kuriuose savininko ar nuomotojo teisėmis ūkininkauja asmenys, turintys minėtoje muitų teritorijoje pagrindinį ūkį, besiribojantį su atitinkama trečiąja šalimi, gali būti išvežamos be eksporto muitų.

120 straipsnis

Nuo eksporto muitų, kaip minėta 119 straipsnyje, gali būti atleidžiamas tik toks sėklos kiekis, koks reikalingas atitinkamo ūkio veiklai.

Nuo eksporto muitų atleidžiama tik ta sėkla, kurią žemės ūkio produktų gamintojas išveža tiesiai iš Bendrijos muitų teritorijos, arba ji išvežama jo vardu.

V SKYRIUS

Pašarai, išvežami kartu su gyvūnais

121 straipsnis

Bet kurie pašarai, esantys transporto priemonėje, kuria gyvūnai išvežami iš Bendrijos muitų teritorijos į trečiąją šalį, ir skirti tiems gyvūnams sušerti minėtos kelionės metu, gali būti išvežti be eksporto muitų.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

122 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį, II antraštinė dalis taikoma prekėms, kurios deklaruojamos laisvai apyvartai ir yra įvežamos tiesiogiai iš trečiųjų šalių, ir prekėms, kurios deklaruojamos laisvai apyvartai ir jau yra praėjusios kitą muitinės procedūrą.

2.   Atvejai, kai laisvai apyvartai deklaruojamos prekės negali būti įvežtos be muitų po to, kai jos yra praėjusios kitą muitinės procedūrą, nustatomi Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodyta tvarka.

3.   Prekėms, kurias galima importuoti atleidžiant nuo muitų pagal šį reglamentą, netaikomi kiekio apribojimai, nustatyti pagal priemones, patvirtintas remiantis EB sutarties 133 straipsniu.

123 straipsnis

Kai nuo importo muitų atleidžiama su sąlyga, kad gavėjas prekes naudos tam tikrais tikslais, nuo importo muitų atleisti gali tik kompetentingos institucijos tos valstybės narės, kurios teritorijoje minėtos prekės bus tais tikslais naudojamos.

124 straipsnis

Valstybių narių kompetentingos institucijos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad išleistos į laisvą apyvartą prekės, kurios nuo importo muitų buvo atleistos su sąlyga, kad gavėjas jas naudos tam tikrais tikslais, nebus naudojamos kitais tikslais nesumokėjus atitinkamų importo muitų, nebent kitoks jų naudojimas atitiktų šio reglamento nustatytas sąlygas.

125 straipsnis

Kai tas pats asmuo tuo pačiu metu atitinka atleidimo nuo importo ar eksporto muitų sąlygas pagal kelias skirtingas šio reglamento nuostatas, tos nuostatos taikomos kartu.

126 straipsnis

Kai šis reglamentas numato, kad nuo muitų atleidžiama įvykdžius tam tikras sąlygas, atitinkamas asmuo privalo kompetentingoms institucijoms pateikti jas įtikinančius įrodymus, kad tos sąlygos yra įvykdytos.

127 straipsnis

Kai įvežti ar išvežti be muitų leidžiama iki tam tikros sumos, nustatytos eurais, valstybės narės sumą, gautą konvertuojant eurus į savo nacionalinę valiutą, gali suapvalinti ją padidindamos ar sumažindamos.

Valstybės narės gali neapvalinti į savo nacionalinę valiutą konvertuotos sumos, atitinkančios sumą, nustatytą eurais, jei, atliekant metinį koregavimą, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 18 straipsnio 2 dalyje, šios sumos konvertavimas prieš ją suapvalinant, kaip numatyta ankstesnėje pastraipoje, pakeistų konvertuotos sumos nacionaline valiuta vertę mažiau nei 5 % arba ją sumažintų.

128 straipsnis

1.   Šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms:

a)

atleisti nuo muitų pagal 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ar pagal kitas konsulines konvencijas bei pagal 1969 m. gruodžio 16 d. Niujorko konvenciją dėl specialiųjų misijų;

b)

atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas, kurias suteikia tarptautiniai susitarimai ar būstinių susitarimai, kurių viena susitariančioji šalis yra trečioji šalis arba tarptautinė organizacija, įskaitant ir atleidimą nuo muitų tarptautinių susitikimų proga;

c)

atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę, kurias suteikia visų valstybių narių sudaryti tarptautiniai susitarimai, įsteigiantys kultūros ar mokslo institutą ar organizaciją pagal tarptautinę teisę;

d)

atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę, kurias suteikia susitarimai su trečiosiomis šalimis bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir technikos srityje;

e)

taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie numato bendras asmenų ar aplinkos apsaugos priemones;

f)

taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kurį galima pateisinti pasienio zonos prekybos su tomis šalimis pobūdžiu;

g)

atleisti nuo muitų pagal susitarimus, savitarpio bendradarbiavimo pagrindu sudarytus su trečiosiomis šalimis, kurios yra pasirašiusios Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją (Čikaga, 1944 m.), siekiant įgyvendinti šios konvencijos (aštuntasis leidimas, 1980 m. liepa) 9 priedo 4.42 ir 4.44 punktuose rekomenduojamą veiklą.

2.   Tais atvejais, kai kokia nors tarptautinė konvencija, nepriskirtina nė vienai 1 dalyje nurodytų kategorijų, prie kurios valstybė narė ketina prisijungti, numato atleidimą nuo muitų, toji valstybė narė pateikia Komisijai prašymą leisti taikyti tokį atleidimą nuo muitų ir pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Sprendimas dėl tokio prašymo priimamas Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodyta tvarka.

3.   2 dalyje nurodytos informacijos pateikti nereikia, kai atitinkamos tarptautinės konvencijos numatytas atleidimas nuo muitų neviršija Bendrijos teisėje nustatytos ribos.

129 straipsnis

1.   Valstybės narės Komisijai praneša apie 128 straipsnio 1 dalies b, c, d, e, f ir g punktuose bei 128 straipsnio 3 dalyje nurodytų rūšių tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudarytų po 1983 m. balandžio 26 d., muitų teisės nuostatas.

2.   Komisija konvencijų ir susitarimų, apie kuriuos jai buvo pranešta pagal 1 dalį, tekstus persiunčia kitoms valstybėms narėms.

130 straipsnis

Šis reglamentas nekliudo:

a)

Graikijai ir toliau taikyti Ato kalnui specialų statusą, kurį jam suteikia Graikijos konstitucijos 105 straipsnis;

b)

kol įsigalios Bendrijos ir Andoros prekybinius santykius nustatantys susitarimai, Ispanijai bei Prancūzijai ir toliau taikyti atleidimą nuo muitų atitinkamai pagal šių šalių ir Andoros 1867 m. liepos 13 d. ir 1867 m. lapkričio 22 ir 23 d. konvenciją;

c)

valstybėms narėms iki 210 EUR taikyti atleidimą nuo muitų, jeigu toks būtų, kurį jos 1983 m. sausio 1 d. nustatė į užsienį keliaujantiems prekybos laivyno jūrininkams;

d)

Jungtinei Karalystei ir toliau taikyti 1960 m. rugpjūčio 16 d. Sutartyje dėl Kipro Respublikos sukūrimo numatytą atleidimą nuo importo muitų prekėms, skirtoms jos pajėgų, jas lydinčio civilinio personalo naudojimui arba jų valgyklų aprūpinimui.

131 straipsnis

1.   Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, valstybės narės gali taikyti specialų atleidimą nuo muitų ginkluotosioms pajėgoms, kurios pagal tarptautinius susitarimus yra kurios nors valstybės narės teritorijoje ir tarnauja ne su jos vėliava.

2.   Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms ir toliau nuo muitų atleisti darbuotojus, grįžtančius į savo šalį, kurie dėl savo darbo specifikos ne mažiau kaip šešis mėnesius gyveno už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

132 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant:

a)

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92;

b)

galiojančių nuostatų dėl laivų, orlaivių ir tarptautinių traukinių atsargų;

c)

nuostatų dėl atleidimo nuo muitų pagal kitus Bendrijos aktus.

133 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 su pakeitimais, padarytais V priede išvardytų aktų, yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelėje.

134 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  2009 m. kovo 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 105, 1983 4 23, p. 1.

(3)  Žr. V priedą.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(5)  OL L 346, 2007 12 29, p. 6.

(6)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.


I PRIEDAS

A.   Knygos, leidiniai ir dokumentai

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

3705

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, išskyrus kino juostas:

ex 3705 90 10

Knygų, vaikiškų knygelių su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelių, mokyklinių pratybų sąsiuvinių, kryžiažodžių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, nekomercinio pobūdžio spausdintų dokumentų ar ataskaitų, taip pat neįrištų iliustracijų, spausdintų puslapių ir ruošinių knygų spausdinimui mikrofilmai

ex 3705 10 00

Reprodukcinės plėvelės knygų spausdinimui

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės

4905

Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos, įskaitant atlasus, sieninius žemėlapius, topografinius planus ir gaublius:

Kiti:

ex 4905 99 00

– –

Kiti:

Žemėlapiai, schemos ir diagramos tokių mokslo sričių kaip geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, archeologija, etnologija, meteorologija, klimatologija ir geofizika

ex 4906 00 00

Architektūriniai, pramoniniai ir inžineriniai planai, dizainai ir jų kopijos

4911

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas:

4911 10

Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs dirbiniai:

ex 4911 10 90

– –

Kiti:

Knygų ir leidinių, kuriuos parduoda už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsisteigę leidėjai ir knygų pardavėjai, katalogai

Filmų, įrašų ir kitos mokomojo, mokslinio bei kultūrinio pobūdžio vaizdinės ir garsinės medžiagos katalogai

Iliustruoti ir neiliustruoti turizmą reklamuojantys plakatai ir turistiniai leidiniai, brošiūros, vadovai, tvarkaraščiai, knygelės ir panašūs leidiniai, įskaitant privačiai išleistus leidinius, skirti skatinti žmones keliauti už Europos Bendrijų teritorijos, ir tokios medžiagos mikrokopijos

Nemokamai dalijama bibliografinė informacinė medžiaga (1)

Kiti:

4911 99 00

– –

Kiti:

Neįrištos iliustracijos, spausdinti lapai ir ruošiniai knygų spausdinimui, įskaitant jų mikrokopijas (1)

Knygų vaikiškų knygelių su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygelių, mokyklinių pratybų sąsiuvinių, kryžiažodžių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, taip pat nekomercinio pobūdžio spausdintų dokumentų ir ataskaitų mikrokopijos (1)

Leidiniai, skirti skatinti žmones studijuoti už Europos Bendrijų teritorijos ribų, ir tokių leidinių mikrokopijos (1)

Meteorologinės ir geofizinės diagramos

9023 00

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams:

ex 9023 00 80

Kiti:

Reljefiniai žemėlapiai ir schemos tokių mokslo sričių kaip geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, archeologija, etnologija, meteorologija, klimatologija ir geofizika

B.   Mokomojo, mokslinio ir kultūrinio pobūdžio vaizdinė bei garsinė medžiaga

II priedo A dalyje išvardyti daiktai, pagaminti Jungtinių Tautų arba jos specializuotų agentūrų.


(1)  Tačiau išimtis netaikoma medžiagai, kurioje reklama sudaro daugiau kaip 25 % ploto. Turizmą reklamuojančiuose leidiniuose ir plakatuose šis procentas taikomas tik privačiai komercinei reklamai.


II PRIEDAS

A.   Mokomojo, mokslinio ir kultūrinio pobūdžio vaizdinė ir garsinė medžiaga

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

Gaunančios įstaigos ar organizacijos

3704 00

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos:

Visos organizacijos (įskaitant transliavimo ir televizijos organizacijas), institucijos ar asociacijos, kurios, pritarus valstybių narių kompetetingoms institucijoms, gali gauti šias prekes be muitų

ex 3704 00 10

Kino juostos:

Kitos mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio kino juostos, pozityvai

 

ex 3705

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, išskyrus kino juostas:

Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio

 

3706

Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be jo, arba sudarytos tik iš garso takelio:

 

3706 10

Kurių plotis ne mažesnis kaip 35 mm:

– –

Kitos:

 

ex 3706 10 99

– – –

Kiti pozityvai:

Kino žurnalai (su garso takeliu ar be jo), vaizduojantys įvežimo metu aktualius įvykius; įvežamos ne daugiau kaip dvi kiekvienos temos kopijos, skirtos kopijavimui

Archyvinė filmuota medžiaga (su garso takeliu ar be jo), skirta naudoti kino kronikai (kino žurnalams)

Pramoginiai filmai, ypač tinkami vaikams ir jaunimui

Kiti mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio filmai

 

3706 90

Kiti:

– –

Kiti:

– – –

Kiti pozityvai:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Kino žurnalai (su garso takeliu ar be jo), vaizduojantys įvežimo metu aktualius įvykius; įvežamos ne daugiau kaip dvi kiekvienos temos kopijos, skirtos kopijavimui

Archyvinė filmuota medžiaga (su garso takeliu ar be jo), skirta naudoti kino kronikai (kino žurnalams)

Pramoginiai filmai, ypač tinkami vaikams ir jaunimui

Kiti mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio filmai

 

4911

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas:

Kiti:

 

ex 4911 99 00

– –

Kiti:

Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio mikrokortelės ir kitos informacijos saugojimo priemonės, reikalingos kompiuterizuotai informacijai ir dokumentacijai

Sieninės schemos, skirtos tik demonstravimui ir mokymui

 

ex 8523

Diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje:

Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio

 

ex 9023 00

Prietaisai, aparatai ir modeliai, skirti tik demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo tikslais arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams:

Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio šablonai, modeliai ir sieninės schemos, skirtos tik demonstravimui ir mokymui

Abstrakčių sąvokų, tokių kaip molekulių struktūros ar matematikos formulės, modeliai ir pavaizdavimas

 

Įvairūs

Hologramos lazerių projekcijai

Daugialypės aplinkos rinkiniai

Medžiagos programuotam mokymui, įskaitant medžiagas rinkiniuose su atitinkama spausdinta medžiaga

 

B.   Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio kolekcionierių surinkti daiktai ir meno kūriniai

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

Gaunančios įstaigos ar organizacijos

Įvairūs

Ne pardavimui kolekcionierių surinkti daiktai ir meno kūriniai

Galerijos, muziejai ir kitos institucijos, kurios, pritarus valstybių narių kompetentingoms institucijoms, gali gauti šias prekes be muitų


III PRIEDAS

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

4911

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslus ir fotografijas:

4911 10

Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs dirbiniai:

ex 4911 10 90

– –

Kiti:

Skirti akliesiems ir silpnaregiams

Kiti:

ex 4911 91 00

– –

Paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos:

Skirti akliesiems ir silpnaregiams

ex 4911 99 00

– –

Kiti:

Skirti akliesiems ir silpnaregiams


IV PRIEDAS

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

4802

Bet kokio dydžio nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir perforuotųjų juostų ritininis arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais popierius, išskyrus popierių, klasifikuojamą 4801 arba 4803 pozicijoje; rankų darbo popierius ir kartonas:

Kitas popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės:

ex 4802 55

– –

Kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, ritininis:

Brailio popierius

ex 4802 56

– –

Kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm:

Brailio popierius

ex 4802 57 00

– –

Kitas, kurio kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g

Brailio popierius

ex 4802 58

– –

Kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g:

Brailio popierius

Kitas popierius ir kartonas, kurių daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu:

ex 4802 61

– –

Ritininis:

ex 4802 61 80

– – –

Kiti:

Brailio popierius

ex 4802 62 00

– –

Lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm

Brailio popierius

ex 4802 69 00

– –

Kiti:

Brailio popierius

4805

Kitas nepadengtas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, toliau neapdorotas ir neperdirbtas, išskyrus šio skirsnio 3 pastaboje nurodytus būdus:

Kiti:

ex 4805 91 00

– –

Kurio kvadratinio (m2) metro masė ne didesnė kaip 150 g

Brailio popierius

ex 4805 92 00

– –

Kurio kvadratinio (m2) metro masė didesnė kaip 150 g, bet mažesnė kaip 225 g:

Brailio popierius

4805 93

– –

Kurio kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g:

ex 4805 93 80

– – –

Kiti:

Brailio popierius

4823

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; kiti dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų:

Kitas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams

4823 90

Kiti:

ex 4823 90 40

– –

Popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams

Brailio popierius

ex 6602 00 00

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai:

Baltosios lazdelės akliesiems ir silpnaregiams

ex 8469

Rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo įrenginiai:

Pritaikytos akliesiems ir silpnaregiams

ex 8471

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įrenginiai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo įrenginiai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje:

Brailio mechaninio užrašymo įranga ir įrašyta medžiaga akliesiems ir silpnaregiams

ex 8519

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai:

Plokštelių ir kasetiniai grotuvai, specialiai suprojektuoti ar pritaikyti akliesiems ir silpnaregiams

ex 8523

Diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje:

Kalbančios knygos

Magnetinės juostos ir kasetės Brailio bei kalbančioms knygoms gaminti

9013

Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus dirbinius, tiksliau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti optiniai įrenginiai ir prietaisai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje:

ex 9013 80

Kiti įtaisai, įrengimai ir prietaisai:

Televiziniai didintuvai akliesiems ir silpnaregiams

9021

Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, skirti lūžiams gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti:

9021 90

Kiti:

ex 9021 90 90

– –

Kiti:

Elektroniniai orientacijos prietaisai ir kliūčių detektoriai akliesiems ir silpnaregiams

Televiziniai didintuvai akliesiems ir silpnaregiams

Elektroniniai skaitytuvai akliesiems ir silpnaregiams

9023 00

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti tik demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo tikslais ar parodose, netinkami kitokiam naudojimui):

ex 9023 00 80

Kiti:

Mokymo pagalbinės priemonės ir aparatai, specialiai suprojektuoti akliesiems ir silpnaregiams

ex 9102

Rankiniai, kišeniniai ir kiti laikrodžiai, įskaitant chronometrus, išskyrus klasifikuojamus 9101 pozicijoje

Brailio laikrodžiai, išskyrus laikrodžius su brangiųjų metalų korpusu

9504

Pramogų reikmenys, stalo arba kambario žaidimai, įskaitant pinbolo stalus, biliardo stalus, specialius kazino lošimų stalus ir automatinius kėglių takų įrenginius:

9504 90

Kiti:

ex 9504 90 90

– –

Kiti:

Stalo žaidimai ir jų dalys, specialiai pritaikytos akliesiems ir silpnaregiams

Įvairūs

Visos kitos priemonės, specialiai skirtos aklųjų ir silpnaregių mokymui, jų moksliniam ir kultūriniam lavinimui


V PRIEDAS

PANAIKINAMAS REGLAMENTAS IR JO VĖLESNI PAKEITIMAI

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83

(OL L 105, 1983 4 23, p. 1)

 

1985 m. Stojimo akto I priedo I.1 punkto e papunktis ir I.17 punktas

(OL L 302, 1985 11 15, p. 139)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3822/85

(OL L 370, 1985 12 31, p. 22)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3691/87

(OL L 347, 1987 12 11, p. 8)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1315/88

(OL L 123, 1988 5 17, p. 2)

tik 2 straipsnis

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4235/88

(OL L 373, 1988 12 31, p. 1)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3357/91

(OL L 318, 1991 11 20, p. 3)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92

(OL L 302, 1992 10 19, p. 1)

tik 252 straipsnio 1 dalis

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 355/94

(OL L 46, 1994 2 18, p. 5)

 

1994 m. Stojimo akto I priedo A.I.3 XIII punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 274)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1671/2000

(OL L 193, 2000 7 29, p. 11)

 

2003 m. Stojimo akto 3 protokolo priedo pirmosios dalies 3 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 940)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 274/2008

(OL L 85, 2008 3 27, p. 1)

 


VI PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 918/83

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnis

1 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

1 straipsnio 2 dalies c punkto pirma pastraipa

2 straipsnio 1 dalies c punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos i punktas

1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos antra įtrauka

2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos ii punktas

1 straipsnio 2 dalies c punkto trečia pastraipa

2 straipsnio 1 dalies c punkto trečia pastraipa

1 straipsnio 2 dalies d ir e punktai

2 straipsnio 1 dalies d ir e punktai

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnio pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

15 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

14 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

15 straipsnio 1 dalies a punktas

14 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

15 straipsnio 1 dalies b punktas

14 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

25 straipsnis

21 straipsnis

26 straipsnis

22 straipsnis

27 straipsnio pirma pastraipa

23 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio antra pastraipa

23 straipsnio 2 dalis

28 straipsnis

24 straipsnis

29 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

25 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

29 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

25 straipsnio 2 dalies a punktas

29 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

25 straipsnio 2 dalies b punktas

29 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

25 straipsnio 2 dalies c punktas

30 straipsnio pirma pastraipa

26 straipsnio 1 dalis

30 straipsnio antra pastraipa

26 straipsnio 2 dalis

31 straipsnis

27 straipsnis

32 straipsnis

28 straipsnis

33 straipsnis

29 straipsnis

34 straipsnis

30 straipsnis

35 straipsnis

31 straipsnis

36 straipsnis

32 straipsnis

37 straipsnis

33 straipsnis

38 straipsnis

34 straipsnis

39 straipsnis

35 straipsnis

40 straipsnis

36 straipsnis

41 straipsnis

37 straipsnis

42 straipsnis

38 straipsnis

43 straipsnis

39 straipsnis

44 straipsnis

40 straipsnis

45 straipsnis

41 straipsnis

50 straipsnis

42 straipsnis

51 straipsnio įžanginiai žodžiai

43 straipsnio įžanginiai žodžiai

51 straipsnio pirma įtrauka

43 straipsnio a dalis

51 straipsnio antra įtrauka

43 straipsnio b dalis

52 straipsnio 1 dalis

44 straipsnio 1 dalis

52 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

44 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

52 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

44 straipsnio 2 dalies a punktas

52 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

44 straipsnio 2 dalies b punktas

53 straipsnio įžanginiai žodžiai

45 straipsnio įžanginiai žodžiai

53 straipsnio a dalies įžanginiai žodžiai

45 straipsnio a dalies įžanginiai žodžiai

53 straipsnio a dalies pirma įtrauka

45 straipsnio a dalies i punktas

53 straipsnio a dalies antra įtrauka

45 straipsnio a dalies ii punktas

53 straipsnio b dalies įžanginiai žodžiai

45 straipsnio b dalies įžanginiai žodžiai

53 straipsnio b dalies pirma įtrauka

45 straipsnio b dalies i punktas

53 straipsnio b dalies antra įtrauka

45 straipsnio b dalies ii punktas

54 straipsnio įžanginiai žodžiai

46 straipsnio įžanginiai žodžiai

54 straipsnio pirma įtrauka

46 straipsnio a dalis

54 straipsnio antra įtrauka

46 straipsnio b dalis

56 straipsnis

47 straipsnis

57 straipsnis

48 straipsnis

58 straipsnis

49 straipsnis

59 straipsnis

50 straipsnis

59a straipsnio 1 ir 2 dalys

51 straipsnio 1 ir 2 dalys

59a straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

51 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

59a straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

51 straipsnio 3 dalies a punktas

59a straipsnio 3 dalies antra įtrauka

51 straipsnio 3 dalies b punktas

59b straipsnis

52 straipsnis

60 straipsnio 1 dalis

53 straipsnio 1 dalis

60 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

53 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

60 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

53 straipsnio 2 dalies a punktas

60 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

53 straipsnio 2 dalies b punktas

60 straipsnio 3 dalis

53 straipsnio 3 dalis

61 straipsnio 1 dalis

54 straipsnio 1 dalis

61 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

54 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

61 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

54 straipsnio 2 dalies a punktas

61 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

54 straipsnio 2 dalies b punktas

61 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

54 straipsnio 2 dalies c punktas

62 straipsnis

55 straipsnis

63 straipsnis

56 straipsnis

63a straipsnis

57 straipsnis

63b straipsnis

58 straipsnis

63c straipsnis

59 straipsnis

64 straipsnis

60 straipsnis

65 straipsnis

61 straipsnis

66 straipsnis

62 straipsnis

67 straipsnis

63 straipsnis

68 straipsnis

64 straipsnis

69 straipsnis

65 straipsnis

70 straipsnis

66 straipsnis

71 straipsnio pirmos pastraipos įžanginis sakinys

67 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

71 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

67 straipsnio 1 dalies a punktas

71 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

67 straipsnio 1 dalies b punktas

71 straipsnio antra pastraipa

67 straipsnio 2 dalis

72 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

68 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

72 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

68 straipsnio 1 dalies a punktas

72 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

68 straipsnio 1 dalies b punktas

72 straipsnio 2 dalis

68 straipsnio 2 dalis

73 straipsnis

69 straipsnis

75 straipsnis

70 straipsnis

76 straipsnis

71 straipsnis

77 straipsnis

72 straipsnis

78 straipsnis

73 straipsnis

79 straipsnis

74 straipsnis

80 straipsnis

75 straipsnis

81 straipsnis

76 straipsnis

82 straipsnis

77 straipsnis

83 straipsnis

78 straipsnis

84 straipsnis

79 straipsnis

85 straipsnis

80 straipsnis

86 straipsnis

81 straipsnis

87 straipsnis

82 straipsnis

88 straipsnis

83 straipsnis

89 straipsnio įžanginiai žodžiai

84 straipsnio įžanginiai žodžiai

89 straipsnio pirma įtrauka

84 straipsnio a punktas

89 straipsnio antra įtrauka

84 straipsnio b punktas

89 straipsnio trečia įtrauka

84 straipsnio c punktas

90 straipsnis

85 straipsnis

91 straipsnis

86 straipsnis

92 straipsnis

87 straipsnis

93 straipsnis

88 straipsnis

94 straipsnis

89 straipsnis

95 straipsnis

90 straipsnis

96 straipsnis

91 straipsnis

97 straipsnis

92 straipsnis

98 straipsnis

93 straipsnis

99 straipsnis

94 straipsnis

100 straipsnis

95 straipsnis

101 straipsnis

96 straipsnis

102 straipsnis

97 straipsnis

103 straipsnis

98 straipsnis

104 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

99 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

104 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

99 straipsnio 1 dalies a punktas

104 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

99 straipsnio 1 dalies b punktas

104 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

99 straipsnio 1 dalies c punktas

104 straipsnio 2 dalis

99 straipsnio 2 dalis

105 straipsnis

100 straipsnis

106 straipsnis

101 straipsnis

107 straipsnis

102 straipsnis

108 straipsnis

103 straipsnis

109 straipsnis

104 straipsnis

110 straipsnis

105 straipsnis

111 straipsnis

106 straipsnis

112 straipsnis

107 straipsnis

113 straipsnis

108 straipsnis

114 straipsnis

109 straipsnio 1 dalis

109 straipsnio 2 dalis

115 straipsnio pirma pastraipa

110 straipsnio 1 dalis

115 straipsnio antra pastraipa

110 straipsnio 2 dalis

116 straipsnis

111 straipsnis

117 straipsnis

112 straipsnis

118 straipsnio 1 dalis

113 straipsnis

119 straipsnis

114 straipsnis

120 straipsnis

115 straipsnis

121 straipsnis

116 straipsnis

122 straipsnis

117 straipsnis

123 straipsnis

118 straipsnis

124 straipsnis

119 straipsnis

125 straipsnis

120 straipsnis

126 straipsnis

121 straipsnis

127 straipsnis

122 straipsnis

128 straipsnis

123 straipsnis

129 straipsnis

124 straipsnis

130 straipsnis

125 straipsnis

131 straipsnis

126 straipsnis

132 straipsnis

127 straipsnis

133 straipsnis

128 straipsnis

134 straipsnis

129 straipsnis

135 straipsnis

130 straipsnis

136 straipsnis

131 straipsnis

139 straipsnis

132 straipsnis

140 straipsnis

144 straipsnis

133 straipsnis

145 straipsnis

134 straipsnis

I–IV priedai

I–IV priedai

V priedas

VI priedas