10.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1185/2009

2009 m. lapkričio 25 d.

dėl pesticidų statistikos

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, atsižvelgdami į 2009 m. lapkričio 10 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą (2),

kadangi:

(1)

2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (3), pripažįstama, kad pesticidų, ypač žemės ūkyje naudojamų pesticidų, poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai turi būti dar labiau mažinamas. Jame pabrėžiama, kad būtina siekti tvaresnio pesticidų naudojimo, ir raginama gerokai sumažinti pesticidų keliamą pavojų bei jų naudojimo apimtį, kartu užtikrinant būtiną pasėlių apsaugą.

(2)

Komisija komunikate Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos link“ pripažino, kad reikalinga išsami, suderinta ir naujausia statistika apie pesticidų pardavimą ir naudojimą Bendrijos lygiu. Tokia statistika būtina vertinant Europos Sąjungos tvaraus vystymosi politiką ir apskaičiuojant tinkamus dėl pesticidų naudojimo kylančio pavojaus sveikatai ir aplinkai rodiklius.

(3)

Suderinta ir palyginama Bendrijos statistika apie pesticidų pardavimą ir naudojimą yra būtina rengiant ir stebint Bendrijos teisės aktus bei politiką, susijusius su Tausiojo pesticidų naudojimo temine strategija.

(4)

Kadangi 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (4) poveikis bus akivaizdus tik baigus pirmąjį veikliųjų medžiagų, skirtų naudoti biocidiniuose produktuose, vertinimą, todėl nei Komisija, nei dauguma valstybių narių šiuo metu neturi pakankamai žinių ar patirties, kad galėtų pasiūlyti tolesnes priemones dėl biocidų. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas tik pesticidams, kurie yra augalų apsaugos produktai ir kuriems taikomas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (5), kurių duomenų rinkimo patirtis jau yra pakankama.

(5)

Vis dėlto tikimasi, kad, atsižvelgiant į Direktyvos 98/8/EB vertinimo rezultatus ir remiantis poveikio vertinimu, šio reglamento taikymo sritis bus išplėsta ir jis bus taikomas ir biocidiniams produktams.

(6)

Kaip patvirtino daugiametė Komisijos patirtis pesticidų pardavimo ir naudojimo duomenų rinkimo srityje, būtina suderinta metodika, skirta rinkti statistinius duomenis Bendrijos lygiu pateikimo į rinką etape ir iš naudotojų. Be to, siekiant apskaičiuoti tikslius pavojaus rodiklius atsižvelgiant į Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos tikslus, statistika turi būti išsami iki veikliųjų medžiagų lygio.

(7)

Atliekant Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos poveikio vertinimą buvo įvertinti įvairūs duomenų rinkimo būdai, iš kurių labiausiai rekomenduojamu taikyti buvo pripažintas privalomasis duomenų rinkimas, nes taikant šį būdą būtų galima greitai ir ekonomiškai kaupti tikslius ir patikimus duomenis apie pesticidų pateikimą į rinką ir jų naudojimą.

(8)

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (6), yra orientacinis šio reglamento nuostatų pagrindas, kuris ypač reikalauja laikytis profesinio nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo, patikimumo, ekonominio efektyvumo ir statistinių duomenų konfidencialumo principų.

(9)

Duomenų, kuriems taikomas statistinių duomenų konfidencialumo principas, perdavimą reglamentuoja Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytos taisyklės. Priemonės, priimtos vadovaujantis tuo reglamentu, užtikrina fizinę ir loginę konfidencialių duomenų apsaugą bei tai, kad rengiant ir platinant Bendrijos statistiką ji nebūtų neteisėtai atskleidžiama ir naudojama ne statistikos reikmėms.

(10)

Duomenų, surinktų vadovaujantis šiuo reglamentu, skelbimą ir platinimą reglamentuoja Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytos taisyklės. Priemonėmis, priimtos vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 223/2009, užtikrina fizinę ir loginę konfidencialių duomenų apsaugą bei tai, kad rengiant ir platinant Bendrijos statistiką ji nebūtų neteisėtai atskleidžiama ir naudojama ne statistikos reikmėms.

(11)

Duomenys dėl pesticidų pateikimo į rinką ir naudojimo, kurie turi būti pateikiami vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (7), ir Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti vertinami pagal atitinkamas tos direktyvos ir to reglamento nuostatas.

(12)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (8) ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (9) taikymui.

(13)

Siekiant užtikrinti rezultatų palyginamumą, pesticidų statistika turėtų būti rengiama per nustatytą laikotarpį nuo ataskaitinių metų pabaigos, laikantis konkrečios klasifikacijos ir suteikiant jai atitinkamą formą, kaip nurodyta šio reglamento prieduose.

(14)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti tvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (10).

(15)

Visų pirma, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai apibrėžti naudojimo plotą ir pritaikyti III priedą. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(16)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti Bendrijos statistikos apie pesticidų pateikimą į rinką ir naudojimą sistemingo rengimo bendrą sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(17)

Buvo konsultuojamasi su Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (11) įsteigtu Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas, taikymo sritis ir tikslai

1.   Šiame reglamente nustatoma bendra Bendrijos statistikos apie tų pesticidų, kurie yra augalų apsaugos produktai, kaip apibrėžta 2 straipsnio a punkto i papunktyje, pateikimą į rinką ir naudojimą sistemingo rengimo sistema.

2.   Statistika rengiama apie:

kasmet į rinką pateiktų pesticidų kiekį remiantis I priedu;

metinį naudojamų pesticidų kiekį remiantis II priedu.

3.   Statistika visų pirma kartu su kitais atitinkamais duomenimis naudojama Direktyvos 2009/128/EB 4 ir 15 straipsniuose nurodytiems tikslams.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a)

pesticidai:

i)

augalų apsaugos produktas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje;

ii)

biocidinis produktas, kaip apibrėžta Direktyvos 98/8/EB 2 straipsnio 1 dalyje;

b)

medžiagos – medžiagos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 2 punkte, įskaitant veikliąsias medžiagas, apsaugines medžiagas ir sinergiklius;

c)

veikliosios medžiagos – veikliosios medžiagos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 2 dalyje;

d)

apsauginės medžiagos – apsauginės medžiagos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 3 dalies a punkte;

e)

sinergikliai – sinergikliai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 3 dalies b punkte;

f)

pateikimas į rinką – pateikimas į rinką, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 9 punkte;

g)

registracijos liudijimo turėtojas – registracijos liudijimo turėtojas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 24 punkte;

h)

naudojimas žemės ūkyje – bet koks augalų apsaugos produkto naudojimas, tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su augalų produktų gamyba, vykdant ekonominę veiklą žemės ūkio valdoje;

i)

profesionalus naudotojas – profesionalus naudotojas, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/128/EB 3 straipsnio 1 punkte;

j)

žemės ūkio valda – žemės ūkio valda, kaip apibrėžta 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo (12).

3 straipsnis

Duomenų rinkimas, perdavimas ir tvarkymas

1.   Valstybės narės I priede išvardytoms charakteristikoms apibrėžti reikalingus duomenis renka kasmet, o II priede išvardytoms charakteristikoms apibrėžti reikalingus duomenis – kas penkerius metus pasinaudodamos šiomis priemonėmis:

tyrimais,

informacija, susijusia su pesticidų pateikimu į rinką ir naudojimu, visų pirma atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnį,

administraciniais šaltiniais arba

šių priemonių deriniu, įskaitant statistinio įvertinimo procedūras, grindžiamas specialistų išvadomis ar modeliais.

2.   Valstybės narės pagal I ir II prieduose nurodytus tvarkaraščius ir juose nurodytu periodiškumu perduoda Komisijai (Eurostatui) statistinius rezultatus, įskaitant konfidencialius duomenis. Duomenys pateikiami pagal III priede nurodytą klasifikaciją.

3.   Valstybės narės perduoda duomenis elektronine forma, laikydamosi atitinkamo techninio formato, kurį Komisija (Eurostatas) turi patvirtinti pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

4.   Siekiant užtikrinti konfidencialumą, Komisija (Eurostatas) prieš skelbdama(s) duomenis juos apibendrina pagal III priede nurodytas chemines klases arba produktų kategorijas, tinkamai atsižvelgdama(s) į konfidencialių duomenų apsaugos lygį konkrečios valstybės narės lygiu. Pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 20 straipsnį nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija (Eurostatas) naudoja konfidencialius duomenis tik statistikos tikslams.

4 straipsnis

Kokybės vertinimas

1.   Šiame reglamente taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti kokybės kriterijai.

2.   Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) perduotų duomenų kokybės ataskaitas, kaip nurodyta I ir II prieduose. Komisija (Eurostatas) vertina perduotų duomenų kokybę.

5 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Atitinkamas duomenų perdavimo techninis formatas patvirtinamas pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

Komisija, jei būtina, gali pakeisti I ir II priedų 6 skirsnyje nurodytus su kokybės ataskaitų teikimu susijusius reikalavimus. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Komisija patvirtina II priedo 2 skirsnyje nurodyto „naudojimo ploto“ apibrėžtį. Ta priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinama pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija nuolat ir bent kas penkerius metus pritaiko medžiagų, kurioms turi būti taikomas šis reglamentas, sąrašą ir jų suskirstymą į produktų kategorijas ir chemines klases, kaip nustatyta III priede. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 7 straipsnį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

7 straipsnis

Ataskaita

Komisija kas penkerius metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje visų pirma įvertinama perduotų duomenų kokybė, kaip nurodyta 4 straipsnyje, duomenų rinkimo metodai, verslui, žemės ūkio valdoms ir nacionalinėms administracijoms tenkanti našta ir šios statistikos nauda atsižvelgiant į Tausiojo pesticidų naudojimo teminę strategiją, visų pirma į 1 straipsnyje nustatytus tikslus. Tam tikrais atvejais joje pateikiami pasiūlymai, kaip toliau gerinti duomenų kokybę ir duomenų rinkimo metodus, taip pagerinant duomenų aprėptį bei jų palyginamumą ir sumažinant verslui, žemės ūkio valdoms ir nacionalinėms administracijoms tenkančią naštą.

Pirma ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2009 m. lapkričio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

Å. TORSTENSSON


(1)  OL C 256, 2007 10 27, p. 86.

(2)  2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 66 E, 2009 3 20, p. 98), 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 38 E, 2009 2 17, p. 1), 2009 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas ir 2009 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija.

(3)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

(4)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(5)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(6)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(7)  OL L 309, 2009 11 24, p. 71.

(8)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(9)  OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

(10)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(11)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(12)  OL L 321, 2008 12 1, p. 14.


I PRIEDAS

STATISTIKA APIE PESTICIDŲ PATEIKIMĄ Į RINKĄ

1 Skirsnis

Aprėptis

Statistika apima III priede išvardytas medžiagas, kurių yra į kiekvienos valstybės narės rinką pateiktuose pesticiduose. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo tais atvejais, kai produktas pagerinamas arba registracija perduodama kitam registracijos liudijimo turėtojui.

2 Skirsnis

Kintamieji rodikliai

Kiekvienoje valstybėje narėje kaupiami duomenys apie kiekvienos III priede išvardytos medžiagos, esančios į rinką pateiktuose pesticiduose, kiekį.

3 Skirsnis

Ataskaitose naudojami matavimo vienetai

Duomenys išreiškiami medžiagų kilogramais.

4 Skirsnis

Ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

5 Skirsnis

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, periodiškumas ir rezultatų perdavimas

1.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra antrieji kalendoriniai metai nuo 2009 m. gruodžio 30 d.

2.

Valstybės narės duomenis teikia kiekvienais kalendoriniais metais, praėjus pirmajam ataskaitiniam laikotarpiui. Vadovaudamosi statistinių duomenų konfidencialumo apsaugos reikalavimais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 223/2009, jos tuos duomenis paskelbia, visų pirma internete, kad informacija būtų pateikta visuomenei.

3.

Duomenys Komisijai (Eurostatui) perduodami per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

6 Skirsnis

Kokybės ataskaita

Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia 4 straipsnyje nurodytą kokybės ataskaitą, nurodydamos:

duomenų rinkimo metodiką;

susijusius kokybės aspektus pagal pasirinktą duomenų rinkimo metodiką;

taikytų įvertinimo, apibendrinimo ir neįtraukimo metodų apibūdinimą.

Ši ataskaita Komisijai (Eurostatui) perduodama per 15 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.


II PRIEDAS

STATISTIKA APIE ŽEMĖS ŪKYJE NAUDOJAMUS PESTICIDUS

1 Skirsnis

Aprėptis

1.

Statistika apima III priede išvardytas medžiagas, esančias kiekvienai atrinktai kultūrai naudojamuose pesticiduose kiekvienoje valstybėje narėje.

2.

Kiekviena valstybė narė nustato kultūrų, kurias turi apimti statistika per 5 skirsnyje apibrėžtą penkerių metų laikotarpį, atranką. Atranka atliekama atsižvelgiant į valstybėje narėje auginamas kultūras ir naudojamas medžiagas.

Atrenkant kultūras atsižvelgiama į nacionaliniams veiksmų planams svarbiausias kultūras, kaip nurodyta Direktyvos 2009/128/EB 4 straipsnyje.

2 Skirsnis

Kintamieji rodikliai

Kaupiami tokie kiekvienos atrinktos kultūros kintamieji rodikliai:

a)

kiekvienos III priede išvardytos medžiagos, kurios yra šiai kultūrai naudojamuose pesticiduose, kiekis ir

b)

kiekvienos medžiagos naudojimo plotas.

3 Skirsnis

Ataskaitose naudojami matavimo vienetai

1.

Naudojamų medžiagų kiekis matuojamas kilogramais.

2.

Naudojimo plotai matuojami hektarais.

4 Skirsnis

Ataskaitinis laikotarpis

1.

Ataskaitinis laikotarpis iš esmės yra ne ilgesnis nei 12 mėnesių laikotarpis, kuris apima visą tiesiogiai ar netiesiogiai su kultūra susijusią augalų apsaugą.

2.

Ataskaitoje ataskaitinis laikotarpis – metai, per kuriuos buvo pradėta nuimti derlius.

5 Skirsnis

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, periodiškumas ir rezultatų perdavimas

1.

Kiekvieną penkerių metų laikotarpį valstybės narės sukaupia statistiką apie pesticidų naudojimą kiekvienai atrinktai kultūrai per 4 skirsnyje apibrėžtą ataskaitinį laikotarpį.

2.

Valstybės narės gali pasirinkti ataskaitinį laikotarpį bet kuriuo metu per penkerių metų laikotarpį. Kiekvienai atrinktai kultūrai gali būti nustatytas skirtingas laikotarpis.

3.

Pirmasis penkerių metų laikotarpis prasideda pirmaisiais kalendoriniais metais nuo 2009 m. gruodžio 30 d.

4.

Valstybės narės teikia duomenis apie kiekvieną penkerių metų laikotarpį.

5.

Duomenys Komisijai (Eurostatui) perduodami per 12 mėnesių nuo kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos ir vadovaujantis statistinių duomenų konfidencialumo apsaugos reikalavimais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 223/2009 paskelbiami, visų pirma internete, kad informacija būtų pateikta visuomenei.

6 Skirsnis

Kokybės ataskaita

Perduodamos rezultatus valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) 4 straipsnyje nurodytą kokybės ataskaitą, nurodydamos:

imčių metodų taikymą;

naudotą duomenų rinkimo metodiką;

santykinės kultūrų, kurias apima statistika, svarbos įvertinimą atsižvelgiant į bendrą naudotų pesticidų kiekį;

susijusius kokybės aspektus pagal naudotą duomenų rinkimo metodiką;

duomenų apie per penkerių metų laikotarpį naudotus pesticidus ir apie per atitinkamus penkerius metus į rinką pateiktus pesticidus palyginimą;

trumpą komercinių ne žemės ūkio paskirties pesticidų naudojimo aprašą, gautą iš bandomųjų tyrimų, kuriems vadovauja Komisija (Eurostatas).


III PRIEDAS

SUDERINTA MEDŽIAGŲ KLASIFIKACIJA

PAGRINDINĖS GRUPĖS

Kodas

Cheminė klasė

Medžiagosbendriniai pavadinimai

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Produktų kategorijos

 

 

Bendroji nomenklatūra

 

 

Fungicidai ir baktericidai

F0

 

 

 

 

Neorganiniai fungicidai

F1

 

 

 

 

 

F1.1

VARIO JUNGINIAI

VISI VARIO JUNGINIAI

 

44

 

F1.1

 

BORDO MIŠINYS

8011–63–0

44

 

F1.1

 

VARIO HIDROKSIDAS

20427–59–2

44

 

F1.1

 

VARIO OKSICHLORIDAS

1332–40–7

44

 

F1.1

 

TRIBAZIS VARIO SULFATAS

1333–22–8

44

 

F1.1

 

VARIO (I) OKSIDAS

1319–39–1

44

 

F1.1

 

KITOS VARIO DRUSKOS

 

44

 

F1.2

NEORGANINĖ SIERA

SIERA

7704–34–9

18

 

F1.3

KITI NEORGANINIAI FUNGICIDAI

KITI NEORGANINIAI FUNGICIDAI

 

 

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai ir ditiokarbamatai

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILATINIAI FUNGICIDAI

DIETOFENKARBAS

87130–20–9

513

 

F2.2

KARBAMATINIAI FUNGICIDAI

BENTIAVALIKARBAS

413615–35–7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARBAS

140923–17–7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARBAS

24579–73–5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMATINIAI FUNGICIDAI

MANKOZEBAS

8018–01–7

34

 

F2.3

 

MANEBAS

12427–38–2

61

 

F2.3

 

METIRAMAS

9006–42–2

478

 

F2.3

 

PROPINEBAS

12071–83–9

177

 

F2.3

 

TIRAMAS

137–26–8

24

 

F2.3

 

ZIRAMAS

137–30–4

31

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra benzimidazolai

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOLINIAI FUNGICIDAI

KARBENDAZIMAS

10605–21–7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLAS

3878–19–1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOLAS

148–79–8

323

 

F3.1

 

METILTIOFANATAS

23564–05–8

262

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra imidazolai ir triazolai

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONAZOLINIAI FUNGICIDAI

BITERTANOLIS

55179–31–2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOLAS

116255–48–2

680

 

F4.1

 

CIPROKONAZOLAS

94361–06–5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOLAS

119446–68–3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOLAS

83657–24–3

690

 

F4.1

 

EPOKSIKONAZOLAS

106325–08–0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLAS

2593–15–9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOLAS

114369–43–6

694

 

F4.1

 

FLUKVINKONAZOLAS

136426–54–5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLAS

85509–19–9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOLAS

76674–21–0

436

 

F4.1

 

HEKSAKONAZOLAS

79983–71–4

465

 

F4.1

 

IMAZALILAS (ENILKONAZOLAS)

58594–72–2

335

 

F4.1

 

METKONAZOLAS

125116–23–6

706

 

F4.1

 

MIKLOBUTANILAS

88671–89–0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOLAS

66246–88–6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOLAS

60207–90–1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOLAS

178928–70–6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOLAS

107534–96–3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOLAS

112281–77–3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOLIS

55219–65–3

398

 

F4.1

 

TRICIKLAZOLAS

41814–78–2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLAS

99387–89–0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOLAS

131983–72–7

652

 

F4.2

IMIDAZOLINIAI FUNGICIDAI

CIAZOFAMIDAS

120116–88–3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONAS

161326–34–7

650

 

F4.2

 

TRIAZOKSIDAS

72459–58–6

729

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra morfolinai

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLININIAI FUNGICIDAI

DIMETOMORFAS

110488–70–5

483

 

F5.1

 

DODEMORFAS

1593–77–7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORFAS

67564–91–4

427

Kiti fungicidai

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFATINIAI AZOTO FUNGICIDAI

CIMOKSANILAS

57966–95–7

419

 

F6.1

 

DODINAS

2439–10–3

101

 

F6.1

 

GUAZATINAS

108173–90–6

361

 

F6.2

AMIDINIAI FUNGICIDAI

BENALAKSILAS

71626–11–4

416

 

F6.2

 

BOSKALIDAS

188425–85–6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANILAS

66332–96–5

524

 

F6.2

 

MEPRONILAS

55814–41–0

533

 

F6.2

 

METALAKSILAS

57837–19–1

365

 

F6.2

 

METALAKSILAS-M

70630–17–0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZAS

67747–09–5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAMAS

175217–20–6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANIDAS

731–27–1

275

 

F6.2

 

ZOKSAMIDAS

156052–68–5

640

 

F6.3

ANILIDINIAI FUNGICIDAI

CARBOKSINAS

5234–68–4

273

 

F6.3

 

FENHEKSAMIDAS

126833–17–8

603

 

F6.4

ANTIBIOTINIAI FUNGICIDAI-BAKTERICIDAI

KASUGAMICINAS

6980–18–3

703

 

F6.4

 

POLIOKSINAS

11113–80–7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICINAS

57–92–1

312

 

F6.5

AROMATINIAI FUNGICIDAI

CHLORTALONILAS

1897–45–6

288

 

F6.5

 

DIKLORANAS

99–30–9

150

 

F6.6

DIKARBOKSIMIDINIAI FUNGICIDAI

IPRODIONAS

36734–19–7

278

 

F6.6

 

PROCIMIDONAS

32809–16–8

383

 

F6.7

DINITROANILININIAI FUNGICIDAI

FLUAZINAMAS

79622–59–6

521

 

F6.8

DINITROFENOLINIAI FUNGICIDAI

DINOKAPAS

39300–45–3

98

 

F6.9

ORGANOFOSFORINIAI FUNGICIDAI

FOSETILAS

15845–66–6

384

 

F6.9

 

METILTOLKLOFOSAS

57018–04–9

479

 

F6.10

OKSAZOLINIAI FUNGICIDAI

HIMEKSAZOLAS

10004–44–1

528

 

F6.10

 

FAMOKSADONAS

131807–57–3

594

 

F6.10

 

VINKLOZOLINAS

50471–44–8

280

 

F6.11

FENILPIROLINIAI FUNGICIDAI

FLUDIOKSONILAS

131341–86–1

522

 

F6.12

FTALIMIDINIAI FUNGICIDAI

KAPTANAS

133–06–2

40

 

F6.12

 

FOLPETAS

133–07–3

75

 

F6.13

PIRIMIDININIAI FUNGICIDAI

BUPIRIMATAS

41483–43–6

261

 

F6.13

 

CIPRODINILAS

121552–61–2

511

 

F6.13

 

FENARIMOLIS

60168–88–9

380

 

F6.13

 

MEPANIPIRIMAS

110235–47–7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANILAS

53112–28–0

714

 

F6.14

CHINOLININIAI FUNGICIDAI

CHINOKSIFENAS

124495–18–7

566

 

F6.14

 

8-HIDROKSICHINOLINO SULFATAS

134–31–6

677

 

F6.15

CHINONINIAI FUNGICIDAI

DITIANONAS

3347–22–6

153

 

F6.16

STROBILURININIAI FUNGICIDAI

AZOKSISTROBINAS

131860–33–8

571

 

F6.16

 

DIMOKSISTROBINAS

149961–52–4

739

 

F6.16

 

FLUOKSASTROBINAS

361377–29–9

746

 

F6.16

 

METILKREZOKSIMAS

143390–89–0

568

 

F6.16

 

PIKOKSISTROBINAS

117428–22–5

628

 

F6.16

 

PIRAKLOSTROBINAS

175013–18–0

657

 

F6.16

 

TRIFLOKSISTROBINAS

141517–21–7

617

 

F6.17

KARBAMIDINIAI FUNGICIDAI

PENCIKURONAS

66063–05–6

402

 

F6.18

NESUKLASIFIKUOTI FUNGICIDAI

ACIBENZOLARAS

126448–41–7

597

 

F6.18

 

BENZOINĖ RŪGŠTIS

65–85–0

622

 

F6.18

 

DICHLOROFENAS

97–23–4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDINAS

67306–00–7

520

 

F6.18

 

METRAFENONAS

220899–03–6

752

 

F6.18

 

2-FENILFENOLIS

90–43–7

246

 

F6.18

 

SPIROKSAMINAS

118134–30–8

572

 

F6.19

KITI FUNGICIDAI

KITI FUNGICIDAI

 

 

Herbicidai, stiebų kenkėjai ir samanų naikintojai

H0

 

 

 

 

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra fitohormonai

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOKSI-HERBICIDAI

2,4-D

94–75–7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94–82–6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROPAS-P

15165–67–0

476

 

H1.1

 

MCPA

94–74–6

2

 

H1.1

 

MCPB

94–81–5

50

 

H1.1

 

MEKOPROPAS

7085–19–0

51

 

H1.1

 

MEKOPROPAS-P

16484–77–8

475

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra triazinai ir triazinonai

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METILTIOTRIAZININIAI HERBICIDAI

METOPROTRINAS

841–06–5

94

 

H2.2

TRIAZININIAI HERBICIDAI

SIMETRINAS

1014–70–6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZINAS

5915–41–3

234

 

H2.3

TRIAZINONINIAI HERBICIDAI

METAMITRONAS

41394–05–2

381

 

H2.3

 

METRIBUZINAS

21087–64–9

283

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra amidai ir anilidai

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIDINIAI HERBICIDAI

BEFLUBUTAMIDAS

113614–08–7

662

 

H3.1

 

DIMETENAMIDAS

87674–68–8

638

 

H3.1

 

FLUPOKSAMAS

119126–15–7

8158

 

H3.1

 

IZOKSABENAS

82558–50–7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDAS

15299–99–7

271

 

H3.1

 

PETOKSAMIDAS

106700–29–2

665

 

H3.1

 

PROPIZAMIDAS

23950–58–5

315

 

H3.2

ANILIDINIAI HERBICIDAI

DIFLUFENIKANAS

83164–33–4

462

 

H3.2

 

FLORASULAMAS

145701–23–1

616

 

H3.2

 

FLUFENACETAS

142459–58–3

588

 

H3.2

 

METOSULAMAS

139528–85–1

707

 

H3.2

 

METAZACHLORAS

67129–08–2

411

 

H3.2

 

PROPANILAS

709–98–8

205

 

H3.3

CHLOROACETANILIDINIAI HERBICIDAI

ACETOCHLORAS

34256–82–1

496

 

H3.3

 

ALACHLORAS

15972–60–8

204

 

H3.3

 

DIMETACHLORAS

50563–36–5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLORAS

51218–49–6

711

 

H3.3

 

PROPACHLORAS

1918–16–7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLORAS

87392–12–9

607

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai arba bis-karbamatai

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BIS-KARBAMATINIAI HERBICIDAI

CHLORPROFAMAS

101–21–3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAMAS

13684–56–5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAMAS

13684–63–4

77

 

H4.2

KARBAMATINIAI HERBICIDAI

ASULAMAS

3337–71–1

240

 

H4.2

 

KARBETAMIDAS

16118–49–3

95

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra dinitroaninliniai dariniai

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILINIAI HERBICIDAI

BENFLURALINAS

1861–40–1

285

 

H5.1

 

BUTRALINAS

33629–47–9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALINAS

55283–68–6

516

 

H5.1

 

ORIZALINAS

19044–88–3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALINAS

40487–42–1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALINAS

2582–09–8

183

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamido, uracilo arba sulfonilkarbamido dariniai

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONILKARBAMIDINIAI HERBICIDAI

AMIDOSULFURONAS

120923–37–7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURONAS

120162–55–2

584

 

H6.1

 

BENSULFURONAS

99283–01–9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURONAS

64902–72–3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURONAS

94593–91–6

507

 

H6.1

 

ETOKSISULFURONAS

126801–58–9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURONAS

104040–78–0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSULFURONAS

150315–10–9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURONAS

173159–57–4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURONAS

122548–33–8

590

 

H6.1

 

JODOSULFURONAS

185119–76–0

634

 

H6.1

 

MEZOSULFURONAS

400852–66–6

663

 

H6.1

 

METSULFURONAS

74223–64–6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFURONAS

111991–09–4

709

 

H6.1

 

OKSASULFURONAS

144651–06–9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURONAS

113036–87–6

712

 

H6.1

 

PROSULFURONAS

94125–34–5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURONAS

122931–48–0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURONAS

141776–32–1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURONAS

79277–67–1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURONAS

82097–50–5

480

 

H6.1

 

TRIBENURONAS

106040–48–6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURONAS

135990–29–3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURONAS

142469–14–5

735

 

H6.2

URACILINIAI HERBICIDAI

LENACILAS

2164–08–1

163

 

H6.3

KARBAMIDINIAI HERBICIDAI

CHLORTOLURONAS

15545–48–9

217

 

H6.3

 

DIURONAS

330–54–1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURONAS

2164–17–2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURONAS

34123–59–6

336

 

H6.3

 

LINURONAS

330–55–2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURONAS

18691–97–9

201

 

H6.3

 

METOBROMURONAS

3060–89–7

168

 

H6.3

 

METOKSURONAS

19937–59–8

219

Kiti herbicidai

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARILOKSIFENOKSIPROPIONINIAI HERBICIDAI

KLODINAFOPAS

114420–56–3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008–85–9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOPAS

40843–25–2

358

 

H7.1

 

FENOKSAPROPAS-P

113158–40–0

484

 

H7.1

 

P-BUTILFLUAZIFOPAS

79241–46–6

395

 

H7.1

 

HALOKSIFOPAS

69806–34–4

438

 

H7.1

 

HALOKSIFOPAS-R

72619–32–0

526

 

H7.1

 

PROPAKVIZAFOPAS

111479–05–1

713

 

H7.1

 

KVIZALOFOPAS

76578–12–6

429

 

H7.1

 

KVIZALOFOPAS-P

94051–08–8

641

 

H7.2

BENZOFURANINIAI HERBICIDAI

ETOFUMESATAS

26225–79–6

233

 

H7.3

BENZENKARBOKSIRŪGŠTINIAI HERBICIDAI

CHLORTHAL

2136–79–0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918–00–9

85

 

H7.4

BIPIRIDILIONINIAI HERBICIDAI

DIKVATAS

85–00–7

55

 

H7.4

 

PARAKVATAS

4685–14–7

56

 

H7.5

CIKLOHEKSANEDIONINIAI HERBICIDAI

KLETODIMAS

99129–21–2

508

 

H7.5

 

CIKLOKSIDIMAS

101205–02–1

510

 

H7.5

 

TEPRALOKSIDIMAS

149979–41–9

608

 

H7.5

 

TRALKOKSIDIMAS

87820–88–0

544

 

H7.6

DIAZININIAI HERBICIDAI

PIRIDATAS

55512–33–9

447

 

H7.7

DIKARBOKSIMIDINIAI HERBICIDAI

CINIDON-ETHYL

142891–20–1

598

 

H7.7

 

FLUMIOKSAZINAS

103361–09–7

578

 

H7.8

DIFENIL ETERINIAI HERBICIDAI

AKLONIFENAS

74070–46–5

498

 

H7.8

 

BIFENOKSAS

42576–02–3

413

 

H7.8

 

NITROFENAS

1836–75–5

170

 

H7.8

 

OKSIFLUORFENAS

42874–03–3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINONINIAI HERBICIDAI

IMAZAMETABENZAS

100728–84–5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOKSAS

114311–32–9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIRAS

81335–77–5

700

 

H7.10

NEORGANINIAI HERBICIDAI

AMONIO SULFAMATAS

7773–06–0

679

 

H7.10

 

CHLORATAS

7775–09–9

7

 

H7.11

IZOKSAZOLINIAI HERBICIDAI

IZOKSAFLUTOLAS

141112–29–0

575

 

H7.12

MORFAKTININIAI HERBICIDAI

FLURENOLIS

467–69–6

304

 

H7.13

NITRILINIAI HERBICIDAI

BROMOKSINILAS

1689–84–5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENILAS

1194–65–6

73

 

H7.13

 

JOKSINILAS

1689–83–4

86

 

H7.14

ORGANOFOSFORINIAI HERBICIDAI

GLUFOSINATAS

51276–47–2

437

 

H7.14

 

GLIFOZATAS

1071–83–6

284

 

H7.15

FENILPIRAZOLINIAI HERBICIDAI

PIRAFLUFENAS

129630–19–9

605

 

H7.16

PIRIDAZINONINIAI HERBICIDAI

CHLORIDAZONAS

1698–60–8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONAS

96525–23–4

569

 

H7.17

PIRIDINEKARBOKSAMIDINIAI HERBICIDAI

PIKOLINAFENAS

137641–05–5

639

 

H7.18

PIRIDINEKARBOKSIRŪGŠTINIAI HERBICIDAI

KLOPIRALIDAS

1702–17–6

455

 

H7.18

 

PIKLORAMAS

1918–02–1

174

 

H7.19

PIRIDILOKSIACETATO RŪGŠTINIAI HERBICIDAI

FLUROKSIPIRAS

69377–81–7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPIRAS

55335–06–3

376

 

H7.20

CHINOLININIAI HERBICIDAI

QUINCLORAC

84087–01–4

493

 

H7.20

 

CHINMERAKAS

90717–03–6

563

 

H7.21

TIADIAZININIAI HERBICIDAI

BENTAZONAS

25057–89–0

366

 

H7.22

TIOKARBAMATINIAI HERBICIDAI

EPTC

759–94–4

155

 

H7.22

 

MOLINATAS

2212–67–1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARBAS

52888–80–9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARBAS

28249–77–6

388

 

H7.22

 

TRIALATAS

2303–17–5

97

 

H7.23

TRIAZOLINIAI HERBICIDAI

AMITROLAS

61–82–5

90

 

H7.24

TRIAZOLINONINIAI HERBICIDAI

KARFENTRAZONAS

128639–02–1

587

 

H7.25

TRIAZOLONINIAI HERBICIDAI

PROPOKSIKARBAZONAS

145026–81–9

655

 

H7.26

TRIKETONINIAI HERBICIDAI

MEZOTRIONAS

104206–82–8

625

 

H7.26

 

SULKOTRIONAS

99105–77–8

723

 

H7.27

NESUKLASIFIKUOTI HERBICIDAI

KLOMAZONAS

81777–89–1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONAS

61213–25–0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797–51–5

648

 

H7.27

 

METAZOLAS

20354–26–1

369

 

H7.27

 

OKSADIARGILAS

39807–15–3

604

 

H7.27

 

OKSADIAZONAS

19666–30–9

213

 

H7.27

KITI HERBICIDAI, STIEBŲ KENKĖJAI IR SAMANŲ NAIKINTOJAI

KITI HERBICIDAI, STIEBŲ KENKĖJAI IR SAMANŲ NAIKINTOJAI

 

 

Insekticidai ir akaricidai

I0

 

 

 

 

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra piretroidai

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PIRETROIDINIAI INSEKTICIDAI

AKRINATRINAS

101007–06–1

678

 

I1.1

 

ALFA CIPERMETRINAS

67375–30–8

454

 

I1.1

 

BETA CIFLUTRINAS

68359–37–5

482

 

I1.1

 

BETA CIPERMETRINAS

65731–84–2

632

 

I1.1

 

BIFENTRINAS

82657–04–3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRINAS

68359–37–5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRINAS

52315–07–8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRINAS

52918–63–5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATAS

66230–04–4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROKSAS

80844–07–1

471

 

I1.1

 

GAMA CIHALOTRINAS

76703–62–3

768

 

I1.1

 

LAMBDA CIHALOTRINAS

91465–08–6

463

 

I1.1

 

TAU FLUVALINATAS

102851–06–9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRINAS

79538–32–2

451

 

I1.1

 

ZETA CIPERMETRINAS

52315–07–8

733

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra chlorinti angliavandeniliai

I2

 

 

 

 

 

I2.1

ORGANOCHLORININIAI INSEKTICIDAI

DIKOFOLIS

115–32–2

123

 

I2.1

 

TETRASULAS

2227–13–6

114

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai ir oksimo-karbamatai

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OKSIMO-KARBAMATINIAI INSEKTICIDAI

METOMILAS

16752–77–5

264

 

I3.1

 

OKSAMILAS

23135–22–0

342

 

I3.2

KARBAMATINIAI INSEKTICIDAI

BENFURAKARBAS

82560–54–1

501

 

I3.2

 

KARBARILAS

63–25–2

26

 

I3.2

 

KARBOFURANAS

1563–66–2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFANAS

55285–14–8

417

 

I3.2

 

FENOKSIKARBAS

79127–80–3

425

 

I3.2

 

FORMETANATAS

22259–30–9

697

 

I3.2

 

METIOKARBAS

2032–65–7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARBAS

23103–98–2

231

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra organofosfatai

I4

 

 

 

 

 

I4.1

ORGANOFOSFORINIAI INSEKTICIDAI

METILAZINFOSAS

86–50–0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOSAS

95465–99–9

682

 

I4.1

 

CHLORPIRIFOSAS

2921–88–2

221

 

I4.1

 

METILCHLORPIRIFOSAS

5589–13–0

486

 

I4.1

 

KUMAFOSAS

56–72–4

121

 

I4.1

 

DIAZINONAS

333–41–5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOSAS

62–73–7

11

 

I4.1

 

DIMETOATAS

60–51–5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOSAS

13194–48–4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOSAS

22224–92–6

692

 

I4.1

 

FENITROTIONAS

122–14–5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZATAS

98886–44–3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOSAS

25311–71–1

412

 

I4.1

 

MALATIONAS

121–75–5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOSAS

10265–92–6

355

 

I4.1

 

NALEDAS

300–76–5

195

 

I4.1

 

METILOKSIDEMETONAS

301–12–2

171

 

I4.1

 

FOZALONAS

2310–17–0

109

 

I4.1

 

FOSMETAS

732–11–6

318

 

I4.1

 

FOKSIMAS

14816–18–3

364

 

I4.1

 

METILPIRIMIFOSAS

29232–93–7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFONAS

52–68–6

68

Insekticidai, kurių pagrindą sudaro biologiniai ir botaniniai produktai

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGINIAI INSEKTICIDAI

AZADIRACHTINAS

11141–17–6

627

 

I5.1

 

NIKOTINAS

54–11–5

8

 

I5.1

 

PIRETRINAS

8003–34–7

32

 

I5.1

 

ROTENONAS

83–79–4

671

Kiti insekticidai

I6

 

 

 

 

 

I6.1

FERMENTACIJOS BŪDU GAUTI INSEKTICIDAI

ABAMEKTINAS

71751–41–2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTINAS

51596–10–2

51 596–11–3

660

 

I6.1

 

SPINOZADAS

168316–95–8

636

 

I6.3

BENZOIL-KARBAMIDINIAI INSEKTICIDAI

DIFLUBENZURONAS

35367–38–5

339

 

I6.3

 

FLUFENOKSURONAS

101463–69–8

470

 

I6.3

 

HEKSAFLUMURONAS

86479–06–3

698

 

I6.3

 

LUFENURONAS

103055–07–8

704

 

I6.3

 

NOVALURONAS

116714–46–6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURONAS

83121–18–0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURONAS

64628–44–0

548

 

I6.4

KARBAZATINIAI INSEKTICIDAI

BIFENAZATAS

149877–41–8

736

 

I6.5

DIAZILHIDRAZININIAI INSEKTICIDAI

METOKSIFENOZIDAS

161050–58–4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDAS

112410–23–8

724

 

I6.6

VABZDŽIŲ AUGIMO REGULIATORIAI

BUPROFEZINAS

69327–76–0

681

 

I6.6

 

CIROMAZINAS

66215–27–8

420

 

I6.6

 

HEKSITIAZOKSAS

78587–05–0

439

 

I6.7

VABZDŽIŲ FEROMONAI

(E, Z)-9-DODECENILACETATAS

35148–19–7

422

 

I6.8

NITROGUANIDINIAI INSEKTICIDAI

KLOTIANIDINAS

210880–92–5

738

 

I6.8

 

TIAMETOKSAMAS

153719–23–4

637

 

I6.9

ORGANOTININIAI INSEKTICIDAI

AZOCIKLOTINAS

41083–11–8

404

 

I6.9

 

CIHEKSATINAS

13121–70–5

289

 

I6.9

 

FENBUTATINO OKSIDAS

13356–08–6

359

 

I6.10

OKSADIAZININIAI INSEKTICIDAI

INDOKSAKARBAS

173584–44–6

612

 

I6.11

FENIL-ETERINIAI INSECTICIDAI

PIRIPROKSIFENAS

95737–68–1

715

 

I6.12

PIRAZOLINIAI (FENIL-) INSEKTICIDAI

FENPIROKSIMATAS

134098–61–6

695

 

I6.12

 

FIPRONILAS

120068–37–3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRADAS

119168–77–3

725

 

I6.13

PIRIDININIAI INSEKTICIDAI

PIMETROZINAS

123312–89–0

593

 

I6.14

PIRIDILMETILAMININIAI INSEKTICIDAI

ACETAMIPRIDAS

135410–20–7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRIDAS

138261–41–3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRIDAS

111988–49–9

631

 

I6.15

NATRIO SULFITO ESTERINIAI INSEKTICIDAI

PROPARGITAS

2312–35–8

216

 

I6.16

TETRAZININIAI INSEKTICIDAI

KLOFENTEZINAS

74115–24–5

418

 

I6.17

TETRONO RŪGŠTINIAI INSEKTICIDAI

SPIRODIKLOFENAS

148477–71–8

737

 

I6.18

(KARBAMOIL-) TRIAZOLINIAI INSEKTICIDAI

TRIAZAMATAS

112143–82–5

728

 

I6.19

KARBAMIDINIAI INSEKTICIDAI

DIAFENTIURONAS

80060–09–9

8097

 

I6.20

NESUKLASIFIKUOTI INSEKTICIDAI

ETOKSAZOLAS

153233–91–1

623

 

I6.20

 

FENAZAKVINAS

120928–09–8

693

 

I6.20

 

PIRIDABENAS

96489–71–3

583

 

I6.21

KITI INSEKTICIDAI-AKARICIDAI

KITI INSEKTICIDAI-AKARICIDAI

 

 

Iš viso moliuskicidų:

M0

 

 

 

 

Moliuskicidai

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMATINIAI MOLIUSKICIDAI

TIODIKARBAS

59669–26–0

543

 

M1.2

KITI MOLIUSKICIDAI

GELEŽIES ORTOFOSFATAS

10045–86–0

629

 

M1.2

 

METALDEHIDAS

108–62–3

62

 

M1.2

 

KITI MOLIUSKICIDAI

 

 

Iš viso augalų augimo reguliatorių:

PGR0

 

 

 

 

Fiziologiniai augalų augimo reguliatoriai

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FIZIOLOGINIAI AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

CHLORMEKVATAS:

999–81–5

143

 

PGR1.1

 

CIKLANILIDAS

113136–77–9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDAS

1596–84–5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPINAS

55290–64–7

689

 

PGR1.1

 

DIPENILAMINAS

122–39–4

460

 

PGR1.1

 

ETEFONAS

16672–87–0

373

 

PGR1.1

 

ETOKSIKVINAS

91–53–2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURONAS

68157–60–8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOLAS

56425–91–3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAKVINAS

81335–37–7

699

 

PGR1.1

 

MALEINO HIDRAZIDAS

51542–52–0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVATAS

24307–26–4

440

 

PGR1.1

 

1-METILCIKLOPROPENAS

3100–04–7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOLAS

76738–62–0

445

 

PGR1.1

 

PROHEKSADION-KALCIS

127277–53–6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233–85–6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824–39–5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266–40–3

8349

Augalų dygimo lėtikliai

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

AUGALŲ DYGIMO LĖTIKLIAI

KARVONAS

99–49–0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROFAMAS

101–21–3

43

Kiti augalų augimo reguliatoriai

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

KITI AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

KITI AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

 

 

Iš viso kitų augalų apsaugos produktų:

ZR0

 

 

 

 

Mineralinė alyva

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERALINĖ ALYVA

NAFTOS ALYVA

64742–55–8

29

Augalinis aliejus

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

AUGALINIS ALIEJUS

DEGUTO ALYVA

 

30

Dirvožemio sterilizantai (įskaitant nematocidus)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METILO BROMIDAS

METILO BROMIDAS

74–83–9

128

 

ZR3.2

KITI DIRVOŽEMIO STERILIZANTAI

CHLOROPIKRINAS

76–06–2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMETAS

533–74–4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLORPROPENAS

542–75–6

675

 

ZR3.2

 

METAMNATRIS

137–42–8

20

 

ZR3.2

 

KITI DIRVOŽEMIO STERILIZANTAI

 

 

Rodenticidai

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDAI

BRODIFAKUMAS

56073–10–0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONAS

28772–56–7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOZĖ

15879–93–3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROFACINONAS

3691–35–8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALILAS

5836–29–3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUMAS

56073–07–5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALONAS

104653–34–1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFENAS

90035–08–8

453

 

ZR4.1

 

VARFARINAS

81–81–2

70

 

ZR4.1

 

KITI RODENTICIDAI

 

 

Visi kiti augalų apsaugos produktai

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DEZINFEKANTAI

KITI DEZINFEKANTAI

 

 

 

ZR5.2

KITI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI

KITI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI

 

 


(1)  Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris.

(2)  Tarptautinė pesticidų analizės bendradarbiavimo taryba.