1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1168/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti teiginius apie maisto produktų sveikumą maisto verslo subjektai gali teikti nacionalinei valstybės narės kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti tinkamas paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) (toliau – Tarnyba).

(3)

Gavusi paraišką Tarnyba nedelsdama informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia nuomonę dėl atitinkamo teiginio apie sveikumą.

(4)

Komisija sprendžia dėl leidimo vartoti teiginius apie sveikumą suteikimo, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę.

(5)

Atsižvelgiant į 2008 m. spalio 9 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį pateiktą Brudy Technology S.L paraišką paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl teiginio apie sveikumą, susijusio su Algatrium® poveikiu organizmo antioksidacinei reakcijai (Klausimas Nr. EFSA–Q–2008–705) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Algatrium® stiprina jūsų organizmo antioksidacinę reakciją – tai ypatinga maistinė medžiaga, kuri, kaip moksliškai įrodyta, stiprina jūsų organizmo ląstelių antioksidacinę apsaugą“.

(6)

2009 m. kovo 16 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba padarė išvadą, kad nėra priežastinio ryšio tarp Algatrium® vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Todėl, kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos buvo apsvarstytos nustatant šiame reglamente numatytas priemones.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytiems teiginiams apie sveikumą taikomos to reglamento 28 straipsnio 5 dalyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės. Tačiau dėl teiginio apie sveikumą „Algatrium® stiprina jūsų organizmo antioksidacinę reakciją – tai ypatinga maistinė medžiaga, kuri, kaip moksliškai įrodyta, stiprina jūsų organizmo ląstelių antioksidacinę apsaugą“ Tarnyba padarė išvadą, jog nebuvo priežastinio ryšio tarp Algartium® vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Todėl teiginys neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimų ir to reglamento 28 straipsnio 5 dalyje numatytas pereinamasis laikotarpis jam nėra taikomas. Reikėtų nustatyti šešių mėnesių pereinamąjį laikotarpį siekiant sudaryti galimybę maisto verslo subjektams prisitaikyti prie šio reglamento reikalavimų.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktas teiginys nėra įtraukiamas į Bendrijos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje.

Tačiau jis gali būti toliau vartojamas šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  Leidinys „The EFSA Journal“ (2009) 942, p. 1–9.


PRIEDAS

ATMESTAS TEIGINYS APIE SVEIKUMĄ

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

EMST nuomonės nuoroda

13 straipsnio 5 dalis; teiginys apie sveikumą, grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas apsaugoti nuosavybės teises į duomenis

Algatrium®

Algatrium® stiprina jūsų organizmo antioksidacinę reakciją – tai ypatinga maistinė medžiaga, kuri, kaip moksliškai įrodyta, stiprina jūsų organizmo ląstelių antioksidacinę apsaugą

Q-2008–705