1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 913/2009

2009 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo nutraukiama Reglamento (EB) Nr. 1174/2005, nustatančio galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams bei jų esminėms dalims, galutinį surinkimą, peržiūra dėl naujo eksportuotojo, nustatomas muitas vieno šios šalies eksportuotojo importui ir nutraukiama privaloma šio importo registracija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 (2) nustatė galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams bei jų esminėms dalims, galutinį surinkimą. Keturioms bendrovėms, kurioms galioja individualūs muitai, taikomi 7,6-39,9 % dydžio muitai. Visoms kitoms bendrovėms taikomas 46,7 % dydžio muitas. Reglamente (EB) Nr. 684/2008 (3) patikslinta Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 nustatytų antidempingo priemonių taikymo sritis.

2.   DABARTINIS TYRIMAS

2.1.   Prašymas atlikti peržiūrą

(2)

Komisija gavo vieno eksportuojančio Kinijos Liaudies Respublikos rankinių padėklų krautuvų ir jų pagrindinių dalių gamintojo prašymą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį atlikti Reglamento (EB) Nr. 1174/2005 peržiūrą dėl naujo eksportuotojo.

(3)

Prašymą pateikė Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (toliau – Crown Suzhou arba pareiškėjas).

(4)

Pareiškėjas teigė, kad jis veikė rinkos ekonomikos sąlygomis ir tiriamuoju laikotarpiu, kuriuo buvo nustatytos antidempingo priemonės, t. y. nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. (toliau – pradinis tiriamasis laikotarpis), nagrinėjamojo produkto į Europos bendriją neeksportavo, bei kad jis nesusijęs su jokiais eksportuojančiais nagrinėjamojo produkto gamintojais, kuriems taikomos antidempingo priemonės. Be to, jis tvirtino, kad rankinius padėklų krautuvus ir jų pagrindines dalis jis pradėjo eksportuoti į Bendriją pasibaigus pradiniam tiriamajam laikotarpiui.

2.2.   Naujo eksportuotojo peržiūros inicijavimas

(5)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nutarusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių naujo eksportuotojo peržiūros inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį, bei suteikusi galimybę susijusiai Bendrijos pramonei pateikti pastabas, Komisija Reglamentu (EB) Nr. 52/2009 (4) inicijavo Reglamento (EB) Nr. 1174/2005 peržiūrą dėl pareiškėjo (toliau – peržiūra).

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 52/2009 2 straipsnį buvo panaikintas 46,7 % antidempingo muitas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 importuojamiems pareiškėjo pagamintiems rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims. Tuo pat metu pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį muitinėms buvo nurodyta imtis tinkamų priemonių tokiam importui registruoti.

2.3.   Nagrinėjamasis produktas

(7)

Nagrinėjamasis produktas – tas pats produktas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1174/2005, iš dalies pakeistame Reglamentu (EB) Nr. 684/2008, t. y. Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniai padėklų krautuvai ir jų pagrindinės dalys (važiuoklė ir hidraulinis mechanizmas), šiuo metu priskiriami KN kodams ex 8427 90 00 ir ex 8431 20 00. Rankiniai padėklų krautuvai yra apibrėžiami kaip ratiniai krautuvai su keliamosiomis šakėmis padėklams krauti, suprojektuoti taip, kad naudodamasis lanksčiąja rankena operatorius galėtų juos rankomis stumti, traukti ir valdyti ant lygaus kieto paviršiaus. Rankiniai padėklų krautuvai suprojektuoti taip, kad nuleidžiant ir pakeliant rankeną jais būtų galima pakelti krovinį iki pakankamo aukščio, kad krovinį būtų galima perkelti, ir jie neturi jokios kitos papildomos funkcijos ar paskirties, kaip antai i) perkelti ir pakelti aukščiau krovinius arba padėti sandėliuojant krovinius (rankiniai keltuvai); ii) sukrauti vieną padėklą ant kito (rietuvių krautuvai); iii) pakelti krovinį iki patogaus dirbti aukščio (žirkliniai keltuvai) arba iv) pakelti ir pasverti krovinius (sveriamieji keltuvai).

2.4.   Suinteresuotosios šalys

(8)

Komisija oficialiai pranešė pareiškėjui, Bendrijos pramonės atstovams ir eksportuojančios šalies atstovams apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę raštu ir pareikalauti surengti klausymus per Reglamente (EB) Nr. 52/2009 nurodytą laikotarpį.

(9)

Komisijos tarnybos taip pat išsiuntė pareiškėjui rinkos ekonomikos režimo (toliau – RER) paraiškų formą bei klausimyną ir per nustatytą terminą gavo atsakymus.

2.5.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(10)

Atliekant dempingo tyrimą buvo nagrinėjamas 2008 m. sausio 1 d.–2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpis.

3.   PRAŠYMO ATLIKTI NAUJO EKSPORTUOTOJO PERŽIŪRĄ ATSIĖMIMAS

(11)

2009 m. gegužės 22 d. Komisijai adresuotu raštu Crown Suzhou oficialiai atsiėmė prašymą atlikti naujo eksportuotojo peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį.

(12)

Svarstyta, ar būtų pagrįsta tęsti tyrimą ex officio. Komisija nusprendė, kad tyrimo nutraukimas nepadarytų poveikio galiojančioms antidempingo priemonėms, kad visoms kitoms bendrovėms taikoma muito norma turėtų būti taikoma Crown Suzhou atgaline data ir kad toks nutraukimas neprieštarautų Bendrijos interesams. Todėl tyrimas turėtų būti nutrauktas.

(13)

Suinteresuotosioms šalims pranešta apie ketinimą nutraukti tyrimą ir vėl taikyti Crown Suzhou pagamintam ir eksportui į Bendriją parduotam nagrinėjamam produktui galutinį antidempingo muitą ir suteikta galimybė teikti pastabas. Tačiau negauta jokių pastabų, kurios galėtų turėti įtakos šiam sprendimui.

(14)

Todėl padaryta išvada, kad į Bendriją importuotiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, t. y. važiuoklei ir hidrauliniam mechanizmui, šiuo metu priskiriamiems KN kodams 8427 90 00 ir ex 8431 20 00, kuriuos pagamino ir pardavė eksportui į Bendriją Crown Suzhou, turėtų būti taikomas visos šalies mastu apskaičiuotas visoms kitoms bendrovėms taikomas muitas (46,7 %), nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005, ir kad tokia muito norma turėtų būti taikoma.

4.   ANTIDEMPINGO MUITO TAIKYMAS ATGALINE DATA

(15)

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas išvadas, bendrovei Crown Suzhou taikytinas antidempingo muitas turėtų būti taikomas importuojamam nagrinėjamajam produktui, registruojamam pagal to reglamento 3 straipsnį, atgaline data nuo Reglamento (EB) Nr. 52/2009 įsigaliojimo.

5.   PRIEMONIŲ TAIKYMO TRUKMĖ

(16)

Peržiūra neturi įtakos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 nustatytų priemonių galiojimo pabaigos datai pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentu (EB) 52/2009 inicijuota naujo eksportuotojo peržiūra nutraukiama ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1174/2005 1 straipsnį visoms kitoms Kinijos Liaudies Respublikos bendrovėms (papildomas TARIC kodas A999) taikomas antidempingo muitas nustatomas importuojamiems produktams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 52/2009 1 straipsnyje.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1174/2005 1 straipsnį visoms kitoms Kinijos Liaudies Respublikos bendrovėms taikomas antidempingo muitas surenkamas nuo 2009 m. sausio 23 d. už importuotus rankinius padėklų krautuvus ir jų pagrindines dalis, kurie buvo registruojami pagal Reglamento (EB) Nr. 52/2009 3 straipsnį.

3.   Muitinėms nurodoma nebevykdyti importuojamo produkto registracijos pagal Reglamento (EB) Nr. 52/2009 3 straipsnį.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. BILDT


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1.

(2)  OL L 189, 2005 7 21, p. 1.

(3)  OL L 192, 2008 7 19, p. 1.

(4)  OL L 17, 2009 1 22, p. 19.