1.9.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 229/29


2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 211, 2009 m. rugpjūčio 14 d. )

49 puslapis, 32 straipsnis, antroji pastraipa:

yra:

„Jis taikomas nuo 2009 m. rugsėjo 3 d.“,

turi būti:

„Jis taikomas nuo 2011 m. kovo 3 d.“.