29.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 197/20


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 682/2009

2009 m. liepos 27 d.

kuriuo baigiama dalinė tarpinė antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams, peržiūra

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1425/2006 (2) 2006 m. rugsėjo mėn. Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams. Minėtas reglamentas paskutinį kartą keistas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 189/2009 (3). Aštuonioms bendrovėms, kurioms galioja individualūs muitai, taikomi 4,3–12,8 % dydžio muitai. Bendradarbiaujančioms bendrovėms, kurioms nenustatyti individualūs muitai, taikomas 8,4 % dydžio muitas, o visoms kitoms bendrovėms nustatytas 28,8 % dydžio muitas.

2.   Prašymas atlikti peržiūrą

(2)

2008 m. kovo 25 d. Komisija gavo vieno tam tikrus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plastikinius maišelius ir krepšelius eksportuojančio gamintojo prašymą atlikti dalinę tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymą pateikė CeDo Shanghai Limited (toliau – CeDo Shanghai arba „pareiškėjas“).

(4)

Pareiškėjas tvirtino, inter alia, kad jo į Bendriją eksportuojamų tam tikrų plastikinių maišelių ir krepšelių eksporto kaina gerokai padidėjo – daug daugiau nei pareiškėjo gamybos Kinijos Liaudies Respublikoje sąnaudomis pagrįsta apskaičiuotoji normalioji vertė, todėl dempingas sumažėjo arba buvo visai panaikintas. Todėl jau nėra būtina toliau taikyti galiojančių priemonių, kurių dydis buvo pagrįstas anksčiau nustatytu dempingo dydžiu, ir taip kompensuoti dempingo daromą žalą.

3.   Inicijavimas

(5)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pateisinančių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą, Komisija, vadovaudamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4) paskelbė pranešimą apie dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą tik su bendrove CeDo Shanghai susijusiam dempingui tirti.

(6)

Atliekant dempingo tyrimą buvo nagrinėjamas 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpis.

(7)

Komisija oficialiai pranešė pareiškėjui, taip pat Bendrijos pramonės atstovams ir eksportuojančios šalies atstovams apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosios šalys turėjo galimybę raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti jas išklausyti per pranešime apie tyrimo inicijavimą nustatytą laikotarpį.

B.   NAGRINĖJAMAS PRODUKTAS

(8)

Nagrinėjamasis produktas buvo toks pat, koks nustatytas reglamente (EB) Nr. 1425/2006 su pakeitimais, t. y. Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plastikiniai maišeliai ir krepšeliai, kurių sudėtyje yra mažiausiai 20 % masės polietileno, o storis neviršija 100 mikronų ir kurių KN kodai yra ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ir ex 3923 29 90 (TARIC kodai 3923210020, 3923291020 ir 3923299020).

C.   PRAŠYMO ATSIĖMIMAS IR TYRIMO BAIGIMAS

(9)

2009 m. kovo 24 d. laišku Komisijai CeDo Shanghai oficialiai atsiėmė savo prašymą dėl dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams, peržiūros.

(10)

Svarstyta, ar būtų pagrįsta tęsti tyrimą ex officio. Komisija nusprendė, kad tyrimo baigimas nepadarytų poveikio galiojančioms antidempingo priemonėms ir kad jo baigimas neprieštarautų Bendrijos interesams. Todėl tyrimas turėtų būti baigtas.

(11)

Suinteresuotosioms šalims pranešta apie ketinimą baigti tyrimą ir suteikta galimybė teikti pastabas. Tačiau negauta jokių pastabų, kurios galėtų turėti įtakos šiam sprendimui.

(12)

Taigi, daroma išvada, kad su tam tikrais importuojamais, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plastikiniais maišeliais ir krepšeliais susijusi peržiūra turėtų būti baigta nekeičiant galiojančių antidempingo priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį inicijuota dalinė tarpinė antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams, peržiūra baigiama nekeičiant galiojančių antidempingo priemonių.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. BILDT


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1.

(2)  OL L 270, 2006 9 29, p. 4.

(3)  OL L 67, 2009 3 12, p. 5.

(4)  OL C 176, 2008 7 11, p. 9.