31.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 661/2009

2009 m. liepos 13 d.

dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Šiuo tikslu veikia išsami Bendrijos variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema, nustatyta 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatančia motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (3).

(2)

Šis reglamentas yra atskiras reglamentas, parengtas Bendrijos tipo patvirtinimo procedūros, numatytos Direktyvoje 2007/46/EB, tikslams. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti tos direktyvos IV, VI, XI ir XV priedus.

(3)

Šis reglamentas nepažeidžia vienos pakopos tipo ar mišraus tipo patvirtinimo procedūros, nustatytos Direktyvos 2007/46/EB 6 straipsnyje.

(4)

Siekiant išvengti, kad valstybės narės taikytų skirtingus reikalavimus, ir visoje Bendrijoje užtikrinti aukšto lygio kelių saugumą ir aplinkosaugą, Bendrijos lygiu buvo suderinti variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į daugelį saugos ir aplinkosaugos nuostatų, techniniai reikalavimai.

(5)

Todėl šiuo reglamentu taip pat siekiama didinti Bendrijos automobilių pramonės konkurencingumą, sudarant valstybėms narėms sąlygas vykdyti veiksmingą rinkos priežiūrą, bei užtikrinti, kad pateikiant susijusius produktus į rinką būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų išsamių tipo patvirtinimo reikalavimų.

(6)

Esant padangų oro slėgio stebėjimo sistemoms, kuriomis gerinama padangų sauga ir aplinkosaugos charakteristikos, tikslinga nustatyti reikalavimus tiek dėl variklinių transporto priemonių bendrosios saugos, tiek dėl padangų aplinkosaugos charakteristikų.

(7)

Europos Parlamento prašymu Bendrijos transporto priemones reglamentuojantiems teisės aktams buvo taikomas naujas reguliavimo metodas. Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti tik esmines nuostatas dėl transporto priemonių saugos ir su padangomis susijusio išmetamo CO2 kiekio ir keliamo triukšmo lygio, nes techniniai reikalavimai turėtų būti nustatyti įgyvendinimo priemonėmis, patvirtintomis pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(8)

Visų pirma, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai apibrėžti nuostatas dėl specialiųjų procedūrų, bandymų ir reikalavimų, taikomų tvirtinant variklinių transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipą; aiškiau apibrėžti charakteristikas, kurias turi atitikti padanga, kad ją būtų galima laikyti specialaus naudojimo padanga, profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga, sustiprinta padanga, labai didelio krovumo padanga, žiemine padanga, T tipo laikinojo naudojimo atsargine padanga ar frikcine padanga; nustatyti konkrečius saugos reikalavimus transporto priemonėms, skirtoms valstybėse narėse vežti keliais pavojingus krovinius; nuspręsti tam tikroms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms ar jų klasėms netaikyti įpareigojimo įdiegti pažangiąsias staigaus stabdymo sistemas ir (arba) įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemas; keisti padangų pasipriešinimo riedėjimui ir riedėjimo triukšmo ribines vertes, atsižvelgiant į bandymų procedūrų pakeitimus, nemažinant aplinkos apsaugos lygio; nustatyti padangų keliamo triukšmo lygio nustatymo procedūros taisykles; sutrumpinti padangų, kurios neatitinka šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų reikalavimų, pardavimo laikotarpį; ir iš dalies pakeisti IV priedą, siekiant įtraukti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisykles (JTEEK taisyklės), kurios yra privalomos pagal 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (5). Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(9)

Be šiuo metu svarstomos Komisijos iniciatyvos, pagal kurią siekiama nustatyti kelių klasifikavimo sistemą, per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl ES kelių klasifikacijos pagal keliuose keliamą triukšmą, kuri papildys variklinių transporto priemonių eismo keliamo triukšmo kartografavimą, siekiant nustatyti tinkamus prioritetus ir kelio dangos reikalavimus, taip pat nustatyti didžiausias keliuose keliamo triukšmo ribas.

(10)

Pažangiųjų transporto priemonių saugos sistemų techninė pažanga suteikia daugiau galimybių mažinti nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų skaičių. Siekiant sumažinti nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų skaičių, būtina įdiegti kai kurias svarbias naujas technologijas.

(11)

Privalomas ir nuoseklus moderniausių padangų gamybos technologijų ir mažo pasipriešinimo riedėjimui padangų naudojimas yra labai svarbus siekiant sumažinti kelių eismo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalį transporto sektoriuje, tuo pat metu skatinant naujovių diegimą ir užimtumą Bendrijos automobilių pramonėje bei jos konkurencingumą.

(12)

Siekiant supaprastinti tipo patvirtinimą reglamentuojančius teisės aktus pagal galutinėje CARS 21 aukšto lygio grupės ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, tikslinga panaikinti keletą direktyvų nemažinant kelių eismo dalyvių apsaugos lygio. Tose direktyvose išdėstytus reikalavimus reikėtų perkelti į šį reglamentą ir, kai tinka, pakeisti nuorodomis į atitinkamas JTEEK taisykles, kurios buvo įtrauktos į Bendrijos teisę remiantis Sprendimu 97/836/EB. Siekiant sumažinti tipo patvirtinimo proceso administracinę naštą, tikslinga leisti transporto priemonių gamintojams gauti tipo patvirtinimą šio reglamento tikslais, jei tinkama, gaunant patvirtinimą pagal atitinkamas šio reglamento IV priede išvardytas JTEEK taisykles.

(13)

Tikslinga, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos taip, kad jose esančių asmenų ir kitų kelių eismo dalyvių sužeidimo rizika būtų kuo mažesnė. Šiuo tikslu gamintojai turi užtikrinti, kad transporto priemonės atitiktų šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus atitinkamus reikalavimus. Į tas nuostatas reikėtų įtraukti reikalavimus, susijusius su transporto priemonės konstrukciniu vientisumu, sistemomis, padedančiomis vairuotojui kontroliuoti transporto priemonę, užtikrinančiomis matomumą ir informuojančiomis jį apie transporto priemonės būklę ir aplinką, transporto priemonės apšvietimo sistemomis, transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos sistemomis, transporto priemonės išore ir reikmenimis, transporto priemonės mase ir matmenimis, transporto priemonės padangomis ir pažangiosiomis transporto priemonės sistemomis bei kitais įvairiais elementais, tačiau jais neapsiriboti. Be to, transporto priemonės turi atitikti specialiąsias nuostatas dėl tam tikrų krovininių transporto priemonių ir jų priekabų arba tam tikrais atvejais – specialiąsias nuostatas dėl autobusų.

(14)

Sudarant naujų specialiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų įvedimo tvarkaraštį, reikėtų atsižvelgti į šių reikalavimų techninį pagrįstumą. Paprastai reikalavimus pirmiausia reikėtų taikyti tik naujų tipų transporto priemonėms. Kad esamų tipų transporto priemonės atitiktų reikalavimus, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį. Be to, padangų oro slėgio stebėjimo sistemas pirmiausia reikėtų privalomai įdiegti tik keleiviniuose automobiliuose. Kitus pažangius saugos elementus pirmiausia reikėtų privalomai įdiegti tik sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse.

(15)

Komisija turėtų ir toliau vertinti, kiek techniškai ir ekonomiškai pagrįsti ir parengti pateikti į rinką kiti pažangūs saugos elementai, ir ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 1 d., o vėliau – kas trejus metus pateikti ataskaitą, įskaitant, jei reikia, pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą.

(16)

Komisija turėtų įvertinti, ar įmanoma išplėsti nuostatos dėl privalomojo padangų oro slėgio stebėjimo sistemų, įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemų ir pažangiųjų staigaus stabdymo sistemų diegimo taikymo sritį įtraukiant kitų kategorijų transporto priemones, ir prireikus pasiūlyti iš dalies pakeisti šį reglamentą.

(17)

Komisija turėtų vertinti, ar įmanoma griežtinti padangų sukibimo važiuojant šlapia danga reikalavimus, ir prireikus pasiūlyti iš dalies pakeisti šį reglamentą. Valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą.

(18)

Visomis saugos didinimo ir išmetamo CO2 kiekio bei eismo keliamo triukšmo mažinimo galimybėmis galima pasinaudoti tik tuo pat metu diegiant ženklinimo sistemą, kurią taikant vartotojai būtų informuojami apie padangų eksploatavimo savybes.

(19)

Tikslinga įgyvendinti 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikate „Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatai“ paskelbtas priemones, kuriomis siekiama mažinti dėl padangų išmetamo CO2 kiekį. CO2 kiekį reikėtų mažinti naudojant tiek mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas, tiek padangų oro slėgio stebėjimo sistemas. Taip pat tikslinga nustatyti reikalavimus, kuriais siekiama mažinti padangų ir kelio dangos keliamą triukšmą, ir reikalavimus dėl sukibimo važiuojant šlapia danga, kuriais užtikrinamas padangų saugos lygis. Susijęs įgyvendinimo tvarkaraštis turėtų būti parengtas atsižvelgiant į visų šių reikalavimų įgyvendinimo sudėtingumą. Visų pirma dėl riedėjimo triukšmui taikomų reikalavimų įgyvendinimo sudėtingumo ir atsižvelgiant į laiką, kurio pramonei reikia esamoms padangų linijoms pakeisti, tikslinga numatyti ilgesnį esamų tipų naujų padangų riedėjimo triukšmui taikomų reikalavimų įgyvendinimo laikotarpį.

(20)

Kai kurių rūšių padangos, įskaitant profesionaliai naudoti skirtas visureigio padangas, kurioms taikomi greičio apribojimai, ir tik iki 1990 m. registruotoms transporto priemonėms skirtas padangas, gali būti gaminamos labai mažais kiekiais. Todėl tokių rūšių padangoms tikslinga netaikyti tam tikrų šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų reikalavimų, jei tokie reikalavimai nesuderinami su padangų naudojimu arba jeigu dėl jų kyla neproporcingai didelė papildoma našta.

(21)

Kalbant apie atnaujintas padangas, Komisija turėtų tinkamai įvertinti šį sektorių dalyvaujant visoms suinteresuotosioms šalims ir nustatyti, ar reikia pritaikyti reglamentavimo tvarką.

(22)

Tam tikrų konkrečių kategorijų padangų atveju tikslinga nustatyti pasipriešinimo riedėjimui ar riedėjimo keliamo triukšmo ribinių verčių išimtis, siekiant atsižvelgti į šių kategorijų padangų konstrukcijos ir eksploatavimo ypatumus. Visų pirma tikslinga nustatyti tokias išimtis padangų, skirtų užtikrinti geresnes sukibimo ir stabdymo savybes itin sunkiomis žiemos sąlygomis, atveju.

(23)

Specialaus naudojimo padangos naudojamos transporto priemonėse, važiuojančiose statybos, miško darbų ir kasybos vietose, taigi šios padangos visų pirma skirtos užtikrinti didesnį veiksmingumą bekelės sąlygomis, nei padangos, kurios naudojamos tik keliuose. Norint užtikrinti tokį veiksmingumą minėtosios padangos gaminamos iš medžiagų, kurios užtikrina didesnį šių padangų atsparumą, palyginti su normaliomis padangomis, o šių padangų protektoriaus raštą sudaro blokeliai. Kadangi dėl šių svarbių konstrukcijos ypatumų specialaus naudojimo padangos kelia daugiau triukšmo nei normalios padangos, joms turėtų būti leidžiama kelti daugiau triukšmo nei normalioms padangoms.

(24)

Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos, pažangiosios staigaus stabdymo sistemos ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos turi didelį potencialą gerokai sumažinti nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų skaičių. Todėl Komisija, laikydamasi JTEEK taisyklių, turėtų nustatyti tokioms sistemoms taikomus reikalavimus tų kategorijų transporto priemonėms, kuriose prasminga tokias sistemas taikyti ir kurių atveju įrodoma, kad tokios sistemos padidins bendrą saugos lygį. Prieš pradedant įgyvendinti šiuos reikalavimus reikėtų duoti pakankamai laiko patvirtinti įgyvendinimo priemones, o vėliau – tobulinti ir pritaikyti šias sudėtingas technologijas transporto priemonėse.

(25)

Nuo 2011 m., kalbant apie naujų tipų patvirtinimą, ir nuo 2014 m., kalbant apie naujas transporto priemones, privalomo elektroninių stabilumo kontrolės sistemų diegimo sunkiasvorėse transporto priemonėse įgyvendinimo terminai turėtų atitikti šiame reglamente nustatytas datas.

(26)

Prieš įdiegiant elektronines stabilumo kontrolės sistemas Komisija turėtų imtis priemonių ir vykdyti kampanijas, kurių metu būtų informuojama apie šių sistemų veiksmingumą ir skatinamas jų pardavimas. Be to, Komisija turėtų stebėti kainų pokyčius, kad nustatytų, ar naujų automobilių kainos yra neproporcingai didinamos dėl to, kad automobiliai įrengiami pagal naujus saugos standartus.

(27)

Šio reglamento pagrindu siūlomos būsimos priemonės arba procedūros, kurios turi būti įgyvendinamos jį taikant, turėtų atitikti principus, nustatytus 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikate dėl konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistemos 21-ajame amžiuje. Siekiant geresnio reglamentavimo ir supaprastinimo, taip pat siekiant išvengti nuolatinio galiojančių Bendrijos teisės aktų atnaujinimo techninių reikalavimų klausimais, šiame reglamente visų pirma turėtų būti pateiktos nuorodos į galiojančius tarptautinius standartus ir taisykles, dar kartą nepateikiant jų teksto Bendrijos teisinėje sistemoje.

(28)

Svarbu, kad sistemų, kurioms taikomas šis reglamentas, atsarginėms detalėms būtų taikomi lygiaverčiai saugos reikalavimai ir tvirtinimo procedūros. Todėl tikslinga numatyti, kad reikia patvirtinti atsargines detales ir atskirus techninius mazgus.

(29)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(30)

Šis reglamentas susijęs su 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (6) ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 443/2009, nustatančiu naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (7). Visų pirma, su išmetamo CO2 kiekio mažinimu susijusios šiame reglamente nustatytos priemonės turėtų būti kuo labiau susietos su papildomomis priemonėmis, skirtomis sumažinti išmetamo CO2 kiekį dar 10 g, remiantis 130 g baziniu išmetamo CO2 kiekio tikslu.

(31)

Komisija, taikydama labiau integruotą metodą, laiku turėtų pasiūlyti naujų šio reglamento pakeitimų ar pateikti kitų pasiūlymų, atsižvelgdama į išsamų poveikio vertinimą, susijusį su visomis galimomis papildomomis priemonėmis, kurias taikant būtų galima pasiekti norimus išmetamo CO2 kiekio tikslus, įtraukiant kitas rinkoje prieinamas technologijas, įskaitant padangų slėgio išsaugojimo technologijas, kelių dangos gerinimą ir bet kokias kitas aktualias naujas technologijas, taip pat oro kondicionavimo veiksmingumo reikalavimus, kurie jau turi ar gali turėti aiškios įtakos padangų pasipriešinimui riedėjimui arba transporto priemonės vartojamo kuro taupymui bei išmetamo CO2 kiekiui.

(32)

Sprendžiant keliuose keliamo triukšmo problemą reikėtų taikyti nuoseklų ir išsamų metodą. Šiuo metu peržiūrimas su didele kelių dangos įtaka keliuose keliamam triukšmui susijęs standartas ISO 10844, į kurį reikėtų atsižvelgti siekiant toliau gerinti kelių dangą. Valstybės narės turėtų daugiau investuoti, siekdamos pagerinti savo kelių dangą pagal galiojančius ISO standartus. Be to, reikėtų parengti išsamią keliamo triukšmo politiką, kuri apimtų visas transporto sistemas, be kelių transporto keliamo triukšmo taip pat įtraukiant aviacijos ir geležinkelio keliamą triukšmą.

(33)

Pradėjus taikyti šiame reglamente naujų transporto priemonių, naujų sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atžvilgiu nustatytus reikalavimus, reikėtų panaikinti šias direktyvas:

1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/221/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų skystųjų degalų bakais ir galinės apsaugos įtaisais, suderinimo (8),

1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/222/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo tvirtinimo vieta ir to ženklo tvirtinimu, suderinimo (9),

1970 m. birželio 8 d. Tarybos direktyva 70/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo (10),

1970 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 70/387/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų durimis, suderinimo (11),

1970 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 70/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių garsinio signalizavimo įtaisus, suderinimo (12),

1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo (13),

1972 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 72/245/EEB dėl transporto priemonių radijo trukdžių (elektromagnetinio suderinamumo) (14),

1973 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 74/60/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įrangą, suderinimo (15),

1973 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 74/61/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sergėjimo įtaisus, suderinimo (16),

1974 m. birželio 4 d. Tarybos direktyva 74/297/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įtaisus (vairo mechanizmo elgsena transporto priemonei susidūrus su kliūtimi), suderinimo (17),

1974 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 74/408/EEB dėl motorinių transporto priemonių sėdynių, jų tvirtinimo įtaisų ir atramų galvai (18),

1974 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 74/483/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių išorinius elementus, suderinimo (19),

1975 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 75/443/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių reversiniu mechanizmu ir spidometro įranga, suderinimo (20),

1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/114/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lenteles, įrašus, tų lentelių tvirtinimo vietą ir būdus, suderinimo (21),

1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo (22),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/756/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimu motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, suderinimo (23),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/757/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atšvaitus, suderinimo (24),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/758/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų viršutinius gabaritinius, priekinius gabaritinius (šoninius), galinius gabaritinius (šoninius), stabdymo signalo, dienos ir šoninius gabaritinius žibintus, suderinimo (25),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/759/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintus, suderinimo (26),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/760/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintus, suderinimo (27),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/761/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių priekiniais tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintais ir šviesos šaltiniais (kaitinimo ir kitomis lempomis), naudojamais patvirtintose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų lempose, suderinimo (28),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/762/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių priekinius rūko žibintus, suderinimo (29),

1977 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyva 77/389/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių vilkimo kilpomis, suderinimo (30),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/538/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinius rūko žibintus, suderinimo (31),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/539/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintus, suderinimo (32),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/540/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stovėjimo šviesos žibintus, suderinimo (33),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo (34),

1977 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 77/649/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vairuotojų regėjimo lauką, suderinimo (35),

1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įtaisų (valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymas) suvienodinimą, suderinimo (36),

1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/317/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių įstiklintų paviršių šildymo ir apipūtimo sistemas, suderinimo (37),

1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stiklo valytuvus ir apliejiklius, suderinimo (38),

1978 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 78/549/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ratų apsaugos priemones, suderinimo (39),

1978 m. spalio 16 d. Tarybos direktyva 78/932/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynių galvos atramas, suderinimo (40),

1989 m. balandžio 13 d. Tarybos direktyva 89/297/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų šoninės apsaugos priemones (šoniniais atitvarais), suderinimo (41),

1991 m. kovo 27 d. Tarybos direktyva 91/226/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų purslų taškymą ribojančias sistemas, suderinimo (42),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/21/EEB dėl M1 kategorijos motorinių transporto priemonių masės ir matmenų (43),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/22/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų apsauginių stiklų ir stiklinimo medžiagų (44),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/23/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų padangų bei jų montavimo (45),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/24/EEB dėl greičio ribotuvų ar panašių greičio ribojimo sistemų įrengimo kai kurių kategorijų motorinėse transporto priemonėse (46),

1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/114/EEB dėl prieš N kategorijos motorinių transporto priemonių galinę kabinos plokštę esančių išorinių iškyšų (47),

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/20/EB dėl motorinių transporto priemonių bei jų priekabų mechaninių sukabinimo įtaisų ir tų įtaisų tvirtinimo prie transporto priemonių (48),

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/28/EB dėl medžiagų, naudojamų tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai, degumo (49),

1996 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/27/EB dėl motorinių transporto priemonių keleivių apsaugos nuo šoninio smūgio ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB (50),

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/79/EB dėl motorinių transporto priemonių keleivių apsaugos nuo priekinio smūgio ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB (51),

1997 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/27/EB dėl tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų masės ir matmenų, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB (52),

1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB dėl pavojingiems kroviniams keliais vežti skirtų motorinių transporto priemonių bei jų priekabų ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo (53),

2000 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių transporto priemonių apsauginį priekio užkardą, suderinimo ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (54),

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/56/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų šildymo sistemų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 78/548/EEB (55),

2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes, iš dalies keičianti Direktyvas 70/156/EEB ir 97/27/EB (56),

2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Direktyvą 71/127/EEB (57).

(34)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti vidaus rinkos veikimo nustačiusios bendrus techninius reikalavimus, taikomus transporto priemonių ir padangų saugai ir aplinkosaugos charakteristikoms, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi:

1.

variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos;

2.

variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis, dėl jų saugos, kuro vartojimo veiksmingumo ir išmetamo CO2 kiekio, ir su pavarų perjungimo indikatoriais, dėl jų kuro vartojimo veiksmingumo ir išmetamo CO2 kiekio; ir

3.

naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos, pasipriešinimo riedėjimui charakteristikų ir riedant keliamo triukšmo lygio.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Atsižvelgiant į šio reglamento 5–12 straipsnius, šis reglamentas taikomas Direktyvos 2007/46/EB II priedo A skirsnyje nustatytų M, N ir O kategorijų transporto priemonėms, taip pat joms skirtoms sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnyje nustatytos sąvokų apibrėžtys.

Be to, vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

1.   elektroninė stabilumo kontrolė– elektroninė transporto priemonės kontrolės funkcija, pagerinanti transporto priemonės dinaminį stabilumą;

2.   I klasės M2 arba M3 transporto priemonė– M2 ar M3 transporto priemonė, kurioje be vairuotojo telpa daugiau kaip 22 keleiviai ir kurioje įrengtos stovintiems keleiviams skirtos vietos, siekiant sudaryti sąlygas dažnam keleivių judėjimui;

3.   A klasės M2 arba M3 transporto priemonė– M2 ar M3 transporto priemonė, kurioje be vairuotojo telpa ne daugiau kaip 22 keleiviai, kuri skirta vežti stovinčius keleivius ir kurioje yra sėdynių bei sudaromos sąlygos stovintiems keleiviams;

4.   įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema– sistema, įspėjanti vairuotoją apie netyčinį transporto priemonės nukrypimą nuo važiuojamosios kelio juostos;

5.   pažangioji staigaus stabdymo sistema– sistema, galinti automatiškai atpažinti avarinę situaciją ir įjungti transporto priemonės stabdymo sistemą siekiant sulėtinti transporto priemonę, kad būtų išvengta susidūrimo arba jo pasekmės būtų kuo lengvesnės;

6.   apkrovos gebos indeksas– vienas arba du skaičiai, kuriais žymima padangos apkrova, kurią gali išlaikyti pagal gamintojo nurodytus reikalavimus eksploatuojama viena arba viena ir pora padangų, važiuojant tam tikrą greičio kategoriją atitinkančiu greičiu;

7.   padangų oro slėgio stebėjimo sistema– transporto priemonėje įrengta sistema, galinti vertinti padangų oro slėgį arba slėgio pokytį per tam tikrą laiką ir perduoti atitinkamą informaciją naudotojui transporto priemonei važiuojant;

8.   specialaus naudojimo padanga– mišraus naudojimo padanga, skirta važiuoti tiek keliu, tiek bekele arba kitos specialios paskirties padanga;

9.   profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga– specialaus naudojimo padanga, pirmiausiai skirta naudoti sunkiomis bekelės sąlygomis;

10.   sustiprinta padanga arba labai didelio krovumo padanga– C1 struktūros pneumatinė padanga, kurios korpusas pritaikytas pakelti didesnį svorį nei atitinkama standartinė padanga;

11.   žieminė padanga– padanga, kurios protektoriaus raštas, protektoriaus junginys arba konstrukcija visų pirma skirti didesniam nei normalios padangos veiksmingumui žiemos sąlygomis užtikrinti, atsižvelgiant į jos gebą išjudinti transporto priemonę arba palaikyti judėjimą;

12.   T tipo laikinojo naudojimo atsarginė padanga– laikinojo naudojimo atsarginė padanga, skirta naudoti didesnio nei standartinėms ir sustiprintoms padangoms nustatyto pripūtimo slėgio sąlygomis;

13.   frikcinė padanga– prie transporto priemonės varomosios (-ųjų) ašies (-ių) tvirtinama C2 arba C3 klasės padanga su užrašu „M + S“, „M.S.“ arba „M&S“;

14.   neapsaugotas kelių eismo dalyvis– pėstysis, dviratininkas ir motociklininkas;

15.   pavarų perjungimo indikatorius arba PPI– matomas indikatorius, rekomenduojantis vairuotojui perjungti pavarą;

16.   rankinė pavarų dėžė– pavarų dėžė, kurią galima valdyti taip, kad visų arba tam tikrų pavarų perjungimą visada tiesiogiai lemia vairuotojo veiksmas, neatsižvelgiant į fizinį šio veiksmo atlikimą; tai neapima sistemų, kurias taikant vairuotojas gali tik parinkti tam tikrą pavarų perjungimo strategiją arba apriboti vairuojant naudojamų pavarų skaičių, ir kai tikrasis pavaros perjungimas atliekamas nepriklausomai nuo vairuotojo, atsižvelgiant į tam tikrus vairavimo būdus.

II   SKYRIUS

GAMINTOJŲ PAREIGOS

4 straipsnis

Bendrosios pareigos

1.   Gamintojai turi įrodyti, kad visų naujų Bendrijoje parduodamų, registruojamų arba eksploatuojamų transporto priemonių tipas yra patvirtintas pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

2.   Gamintojai gali prašyti patvirtinti tipą visų sistemų požiūriu ir visų sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų, kuriems taikomas šis reglamentas, įdiegimo požiūriu arba prašyti patvirtinti tipą vienos ar daugiau sistemų požiūriu ir vienos ar daugiau sudėtinių dalių bei vieno ar daugiau atskirų techninių mazgų, kuriems taikomas šis reglamentas, įdiegimo požiūriu. Tipo patvirtinimas pagal IV priede išvardytas JTEEK taisykles laikomas EB tipo patvirtinimu pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

3.   Gamintojai turi įrodyti, kad visų Bendrijoje parduodamų arba eksploatuojamų naujų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipas yra patvirtintas pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

5 straipsnis

Bendrieji reikalavimai ir bandymai

1.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos siekiant kuo labiau sumažinti transporto priemonėje esančių asmenų ir kitų kelių eismo dalyvių sužeidimo riziką.

2.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai atitiktų šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus atitinkamus reikalavimus, įskaitant reikalavimus dėl:

a)

transporto priemonės konstrukcinio vientisumo, įskaitant smūginius bandymus;

b)

sistemų, padedančių vairuotojui kontroliuoti transporto priemonę, įskaitant vairavimo, stabdymo ir elektronines stabilumo kontrolės sistemas;

c)

sistemų, užtikrinančių vairuotojo matomumą ir informuojančių vairuotoją apie transporto priemonės būklę ir aplinką, įskaitant stiklus, veidrodėlius ir vairuotojo informavimo sistemas;

d)

transporto priemonės apšvietimo sistemų;

e)

transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos, įskaitant vidaus įtaisus, atramas galvai, saugos diržus, ISOfix tvirtinimo įtaisus arba įmontuojamąsias vaikų apsaugos priemones ir transporto priemonės dureles;

f)

transporto priemonės išorės ir reikmenų;

g)

elektromagnetinio suderinamumo;

h)

garsinio įspėjimo įtaisų;

i)

šildymo sistemų;

j)

įtaisų, kuriais transporto priemonė apsaugoma nuo neteisėto naudojimo;

k)

transporto priemonės atpažinties sistemų;

l)

masės ir matmenų;

m)

elektros saugos;

n)

pavarų perjungimo indikatorių.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti reikalavimai taikomi transporto priemonėms ir joms skirtoms sistemoms, sudėtinėms dalims bei atskiriems techniniams mazgams, kaip nustatyta I priede.

6 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su tam tikromis N ir O kategorijų transporto priemonėmis

1.   Be 5, 8, 9, 10 ir 12 straipsniuose ir jų įgyvendinimo priemonėse pateiktų reikalavimų N ir O kategorijų transporto priemonės turi atitikti, kai tinka, šio straipsnio 2–5 dalyse ir jų įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus.

2.   N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės konstruojamos užtikrinant, kad priekinio susidūrimo su kita transporto priemone atveju dėl apsaugos nuo palindimo po transporto priemone transporto priemonėje esančių asmenų sužeidimo rizika būtų kuo mažesnė.

3.   N2, N3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonės konstruojamos užtikrinant, kad šoninio susidūrimo su neapsaugotu kelių eismo dalyviu atveju dėl apsaugos nuo palindimo po transporto priemone šio neapsaugoto kelių eismo dalyvio sužeidimo rizika būtų kuo mažesnė.

4.   Transporto priemonės kabina arba vairuotojui ir keleiviams skirta erdvė turi būti pakankamai sutvirtinta, kad, atsižvelgiant į JTEEK taisyklę Nr. 29, smūgio atveju būtų apsaugoti joje esantys asmenys.

5.   N2, N3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonės turi būti konstruojamos taip, kad transporto priemonės išmetamų purslų poveikis kitų transporto priemonių vairuotojų matomumui būtų kuo mažesnis.

7 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėmis

1.   Be 5, 8, 9, 10 ir 12 straipsniuose ir jų įgyvendinimo priemonėse pateiktų reikalavimų M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės turi atitikti šio straipsnio 2–5 dalyse ir jų įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus.

2.   Transporto priemonės krovumas, įskaitant sėdinčius ir stovinčius keleivius ir neįgaliųjų vėžimėlių naudotojus turi atitikti transporto priemonės masę, dydį ir formą.

3.   Transporto priemonių kėbulai projektuojami ir konstruojami taip, kad net visiškai pakrauta transporto priemonė būtų eksploatuojama saugiai ir stabiliai. Turi būti imtasi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti saugų patekimą į transporto priemonę arba išlipimą iš jos, visų pirma, avarijos atveju.

4.   I klasės transporto priemonės turi būti pritaikytos naudotis riboto judumo asmenims, įskaitant neįgaliųjų vėžimėlių naudotojus.

5.   Autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų vidaus konstrukcijoms naudotos medžiagos, jei įmanoma, turi neleisti sklisti liepsnai arba bent sulėtinti jos sklidimą, kad transporto priemonėje esantys asmenys gaisro metu galėtų iš jos evakuotis.

8 straipsnis

Padangų klasifikavimas

1.   Padangos klasifikuojamos taip:

a)   C1 klasės padangos– visų pirma M1, N1, O1 ir O2 kategorijų transporto priemonėms skirtos padangos;

b)   C2 klasės padangos– visų pirma M2, M3, N, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms skirtos padangos, kurių apkrovos gebos indeksas eksploatuojant viena padanga yra ≤ 121, o greičio kategorijos simbolis yra ≥ N;

c)   C3 klasės padangos– visų pirma M2, M3, N, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms skirtos padangos, kurioms būdingas vienas iš šių apkrovos gebos indeksų:

Padanga gali būti priskiriama daugiau nei vienai klasei, jeigu ji atitinka visus bet kuriai iš tų klasių, kuriai ji priskiriama, atitinkamus reikalavimus.

2.   Taikomi JTEEK taisyklėse Nr. 30 ir Nr. 54 išvardyti apkrovos gebos indeksai ir juos atitinkančios masės.

9 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl transporto priemonių padangų, jų montavimo ir padangų oro slėgio stebėjimo sistemų

1.   Visos transporto priemonės įrangai priklausančios padangos, įskaitant, prireikus, visas atsargines padangas, visų pirma dėl savo matmenų, greičio ir apkrovos charakteristikų turi būti tinkamos naudoti transporto priemonėje, kuriai jos yra skirtos.

2.   M1 kategorijos transporto priemonėse turi būti įrengta tiksli padangų oro slėgio stebėjimo sistema, galinti, jei reikia, automobilio salone įspėti vairuotoją apie slėgio sumažėjimą bet kurioje padangoje, siekiant optimalaus kuro vartojimo ir saugumo keliuose. Kad tai būtų pasiekta, nustatomos tinkamos techninių reikalavimų ribos, kurios taip pat padeda taikyti technologiškai nešališkus ir ekonomiškus metodus kuriant tikslias padangų oro slėgio stebėjimo sistemas.

3.   Visos C1 klasės padangos turi atitikti II priedo A dalyje pateiktus reikalavimus dėl sukibimo važiuojant šlapia danga.

4.   Visos padangos turi atitikti II priedo B dalyje pateiktus reikalavimus dėl pasipriešinimo riedėjimui.

5.   Visos padangos turi atitikti II priedo C dalyje pateiktus reikalavimus dėl riedėjimo keliamo triukšmo.

6.   3, 4 ir 5 dalys netaikomos:

a)

padangoms, kurių leidžiamas važiavimo greitis mažesnis kaip 80 km/h;

b)

padangoms, kurių nominalusis ratlankio skersmuo neviršija 254 mm arba yra ne mažesnis kaip 635 mm;

c)

T tipo laikinojo naudojimo atsarginėms padangoms;

d)

transporto priemonėse, kurios pirmą kartą įregistruotos iki 1990 m. spalio 1 d., sumontuoti skirtoms padangoms;

e)

padangoms su papildomais frikcijos gerinimo įtaisais.

7.   II priedo B ir C dalyse nustatyti reikalavimai dėl pasipriešinimo riedėjimui ir riedėjimo keliamo triukšmo netaikomi profesionaliai naudoti skirtoms visureigio padangoms.

10 straipsnis

Pažangiosios transporto priemonių sistemos

1.   Taikant pagal 14 straipsnio 3 dalies a punktą nustatytas išimtis, M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse įrengiama šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkanti pažangioji avarinio stabdymo sistema.

2.   Taikant pagal 14 straipsnio 3 dalies a punktą nustatytas išimtis, M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse įrengiama šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkanti įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema.

11 straipsnis

Pavarų perjungimo indikatoriai

M1 kategorijos transporto priemonėse, kurių referencinė masė neviršija 2 610 kg, ir transporto priemonėse, kurių tipo patvirtinimas papildomai numatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį, su rankine pavarų dėže įrengiami šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkantys pavarų perjungimo indikatoriai.

12 straipsnis

Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos

1.   M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse įrengiama šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkanti elektroninė stabilumo kontrolės sistema.

2.   Išskyrus Direktyvos 2007/46/EB II priedo A skirsnio 4.2 ir 4.3 punktuose apibrėžtas visureiges transporto priemones, šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkanti elektroninė stabilumo kontrolės sistema įrengiama šių kategorijų transporto priemonėse:

a)

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėse, išskyrus transporto priemones su daugiau kaip trimis ašimis, sujungtus autobusus ir tolimojo susisiekimo autobusus, taip pat I klasės ar A klasės autobusus;

b)

N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse, išskyrus transporto priemones su daugiau kaip trimis ašimis, puspriekabių vilkikus, kurių bendroji masė yra 3,5–7,5 tonos, ir Direktyvos 2007/46/EB II priedo A skirsnio 5.7 ir 5.8 punktuose apibrėžtas specialios paskirties transporto priemones;

c)

O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėse su pneumatine pakaba, išskyrus transporto priemones su daugiau kaip trimis ašimis, itin sunkiems kroviniams vežti skirtas priekabas ir priekabas, kuriose įrengtos stovintiems keleiviams skirtos vietos.

III   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ PAREIGOS

13 straipsnis

Transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas

1.   Dėl priežasčių, susijusių su elektroninėmis stabilumo kontrolės sistemomis, nuo 2011 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M1 ir N1 kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

Dėl priežasčių, susijusių su elektroninėmis stabilumo kontrolės sistemomis, nacionalinės institucijos, remdamosi V priedo 1 lentelėje nustatytomis įgyvendinimo datomis, atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

2.   Dėl priežasčių, susijusių su 5–8 straipsniais, 9 straipsnio 2 dalimi ir 11 straipsniu reglamentuojamais transporto priemonių saugos ir padangų aspektais, nuo 2012 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti:

a)

EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą šiuose straipsniuose ir jų įgyvendinimo priemonėse nurodytoms kategorijoms priskiriamoms naujų tipų transporto priemonėms, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

EB sudėtinių dalių ir (arba) atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą tokioms transporto priemonėms skirtoms naujų tipų sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, jeigu tokios sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

3.   Dėl priežasčių, susijusių su 9 straipsnio 1 dalimi, 3–7 dalimis ir II priedu reglamentuojamais padangų aspektais, išskyrus II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytas pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes, nuo 2012 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB sudėtinių dalių ir (arba) atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą naujų tipų padangoms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

Dėl priežasčių, susijusių su 9 straipsnio 1 dalimi, 3–7 dalimis ir II priedu reglamentuojamais padangų aspektais, išskyrus II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytas pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes, nuo 2013 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M, N ir O kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

4.   Dėl priežasčių, susijusių su elektroninėmis stabilumo kontrolės sistemomis, nacionalinės institucijos, remdamosi V priedo 2 lentelėje nustatytomis įgyvendinimo datomis, pripažįsta M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti ir eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

5.   Dėl priežasčių, susijusių su 5, 6, 7 ir 8 straipsniais, 9 straipsnio 1–4 dalimis, 11 straipsniu, 12 straipsnio 1 dalimi ir II priedo A ir B dalimis reglamentuojamais transporto priemonių saugos ir padangų aspektais, išskyrus C3 klasės padangų pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes ir II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytas pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes, nuo 2014 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos:

a)

pripažįsta tuose straipsniuose nurodytoms kategorijoms priskiriamų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti ir eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

draudžia parduoti ir eksploatuoti tokioms transporto priemonėms skirtas naujas sudėtines dalis arba atskirus techninius mazgus, jeigu tokios sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

6.   Dėl priežasčių, susijusių su padangų riedėjimo keliamu triukšmu, ir C3 klasės padangų atveju dėl priežasčių, susijusių su padangų pasipriešinimu riedėjimui, išskyrus II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytas pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos:

a)

pripažįsta M, N ir O kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti ir eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

draudžia parduoti ir eksploatuoti tokioms transporto priemonėms skirtas naujas padangas, jeigu tokios padangos neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

7.   Dėl priežasčių, susijusių su padangų pasipriešinimu riedėjimui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB sudėtinių dalių ir (arba) atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą naujų tipų padangoms, kurios neatitinka II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių.

8.   Dėl priežasčių, susijusių su padangų pasipriešinimu riedėjimui, nuo 2017 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M, N ir O kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių.

9.   Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos:

a)

dėl priežasčių, susijusių su II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytomis C1 ir C2 klasės padangų pasipriešinimo riedėjimui ribinėmis vertėmis, M, N ir O kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus pripažįsta nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

draudžia parduoti ir eksploatuoti tokioms transporto priemonėms skirtas naujas padangas, jeigu tokios padangos neatitinka II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių.

10.   Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos:

a)

dėl priežasčių, susijusių su II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytomis C3 klasės padangų pasipriešinimo riedėjimui ribinėmis vertėmis, M, N ir O kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus pripažįsta nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

draudžia parduoti ir eksploatuoti tokioms transporto priemonėms skirtas naujas padangas, jeigu tokios padangos neatitinka II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių.

11.   C1, C2 ir C3 klasės padangos, pagamintos prieš 5, 6, 9 ir 10 dalyse nustatytas datas ir neatitinkančios II priedo reikalavimų, gali būti parduodamos ne ilgiau kaip 30 mėnesių nuo tų datų.

12.   Dėl priežasčių, susijusių su 10 straipsniu reglamentuojamais transporto priemonių saugos aspektais, nuo 2013 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M2, M3, N2 ir N3 kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

13.   Dėl priežasčių, susijusių su 10 straipsniu reglamentuojama transporto priemonių sauga, nuo 2015 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos pripažįsta M2, M3, N2 ir N3 kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

14.   Nacionalinės institucijos leidžia parduoti ir eksploatuoti transporto priemones, sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus, kurių tipas patvirtintas iki 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų datų, ir, vadovaudamosi norminio akto sąlygomis, pagal kurias iš pradžių buvo suteiktas leidimas ar tipo patvirtinimas, toliau tvirtina tų transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo išplėtimą, nebent šiuo reglamentu ir jo įgyvendinimo priemonėmis pakeičiami tokioms transporto priemonėms, sudėtinėms dalims arba atskiriems techniniams mazgams taikomi reikalavimai arba įtraukiami nauji reikalavimai.

Nacionalinės institucijos leidžia parduoti ir eksploatuoti transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų datų, skirtas atsargines detales ir atskirus techninius mazgus (išskyrus atsargines padangas), ir, vadovaudamosi norminio akto sąlygomis, pagal kurias iš pradžių buvo suteiktas leidimas ar tipo patvirtinimas, toliau tvirtina jų EB tipo patvirtinimo išplėtimą.

15.   Nepažeidžiant 1–14 dalių ir įsigaliojus 14 straipsnyje nurodytoms įgyvendinimo priemonėms, gamintojo prašymu nacionalinės institucijos dėl priežasčių, susijusių su 5–12 straipsniais reglamentuojamais transporto priemonių saugos ir padangų aspektais, negali:

a)

atsisakyti suteikti naujo tipo transporto priemonės EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą arba naujo tipo sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB sudėtinės dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą, jeigu tokia transporto priemonė, sudėtinė dalis arba atskiras techninis mazgas atitinka šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones; arba

b)

drausti registruoti, parduoti ar eksploatuoti naują transporto priemonę arba drausti parduoti ar eksploatuoti naują sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą, jeigu minėta transporto priemonė, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

IV   SKYRIUS

ĮGYVENDINIMAS

14 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija patvirtina šias įgyvendinimo priemones:

a)

išsamias taisykles, susijusias su specialiomis variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal 5–12 straipsnių nuostatas procedūromis, bandymais ir techniniais reikalavimais;

b)

išsamias taisykles, susijusias su konkrečiais transporto priemonių, skirtų valstybėse narėse vežti keliais pavojingus krovinius, saugos reikalavimais, atsižvelgiant į JTEEK taisyklę Nr. 105;

c)

tikslesnę fizinių charakteristikų ir eksploatavimo reikalavimų, kuriuos turi atitikti padanga, kad ją būtų galima pripažinti specialaus naudojimo padanga, profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga, sustiprinta padanga, labai didelio krovumo padanga, žiemine padanga, T tipo laikinojo naudojimo atsargine padanga arba frikcine padanga pagal 3 straipsnio 2 dalies 8–13 punktus, apibrėžtį;

d)

priemones, nustatančias padangų pasipriešinimo riedėjimui ir riedėjimo keliamo triukšmo ribinių verčių, nustatytų II priedo B ir C dalyse, pakeitimus, kurių reikia atsižvelgiant į bandymų procedūrų pakeitimus, tačiau nemažinant aplinkos apsaugos lygio;

e)

padangų keliamo triukšmo lygių, nurodytų II priedo C dalies 1 punkte, nustatymo procedūros išsamias taisykles;

f)

priemones, nustatančias IV priedo pakeitimus, siekiant įtraukti JTEEK taisykles, kurios yra privalomos pagal Sprendimo 97/836/EB 4 straipsnio 4 dalį.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės, išskyrus su 10 straipsnio nuostatomis susijusias priemones, patvirtinamos ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d.

Su 10 straipsnio nuostatomis susijusios priemonės patvirtinamos ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.

3.   Komisija gali patvirtinti šias įgyvendinimo priemones:

a)

priemones, pagal kurias tam tikroms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms ar jų klasėms netaikoma pareiga įrengti 10 straipsnyje nurodytas pažangiąsias transporto priemonių sistemas, jei atlikus sąnaudų ir naudos analizę ir atsižvelgus į visus susijusius saugos aspektus paaiškėja, kad tokios sistemos netinkamos tam tikrai transporto priemonei ar transporto priemonių klasei;

b)

priemones, pagal kurias ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. remiantis sąnaudų ir naudos analize sutrumpinamas 13 straipsnio 11 dalyje nustatytas laikotarpis, kuris gali būti skirtingas tam tikrų padangų klasių ar kategorijų atžvilgiu.

4.   Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalį įsteigtas Techninis variklinių transporto priemonių komitetas (TCMV).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

Sankcijos už nuostatų nesilaikymą

1.   Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių nuostatų pažeidimus taikymo gamintojams taisykles ir imasi visų joms įgyvendinti būtinų priemonių. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie tas nuostatas Komisijai ne vėliau kaip 2011 m. vasario 20 d. arba, jei tinkama, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliojimo dienos, taip pat nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

2.   Pažeidimų, už kuriuos skiriamos sankcijos, rūšys apima bent tokias rūšis:

a)

klaidingi pareiškimai taikant patvirtinimo procedūras arba atšaukimo procedūras;

b)

tipo patvirtinimo bandymų rezultatų klastojimas;

c)

duomenų arba techninių reikalavimų, dėl kurių tipo patvirtinimas galėtų būti atšauktas arba panaikintas, slėpimas.

17 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 1 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, ir, jei reikia, kartu teikia pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą ar kitus susijusius Bendrijos teisės aktus, siekiant įtraukti kitus naujus saugos elementus.

18 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyvos 2007/46/EB IV, VI, XI ir XV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento III priedą.

19 straipsnis

Panaikinimas

1.   Direktyvos 70/221/EEB, 70/222/EEB, 70/311/EEB, 70/387/EEB, 70/388/EEB, 71/320/EEB, 72/245/EEB, 74/60/EEB, 74/61/EEB, 74/297/EEB, 74/408/EEB, 74/483/EEB, 75/443/EEB, 76/114/EEB, 76/115/EEB, 76/756/EEB, 76/757/EEB, 76/758/EEB, 76/759/EEB, 76/760/EEB, 76/761/EEB, 76/762/EEB, 77/389/EEB, 77/538/EEB, 77/539/EEB, 77/540/EEB, 77/541/EEB, 77/649/EEB, 78/316/EEB, 78/317/EEB, 78/318/EEB, 78/549/EEB, 78/932/EEB, 89/297/EEB, 91/226/EEB, 92/21/EEB, 92/22/EEB, 92/24/EEB, 92/114/EEB, 94/20/EB, 95/28/EB, 96/27/EB, 96/79/EB, 97/27/EB, 98/91/EB, 2000/40/EB, 2001/56/EB, 2001/85/EB ir 2003/97/EB panaikinamos nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

2.   Direktyva 92/23/EEB panaikinama nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

3.   Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

13 straipsnio 15 dalis, 14 straipsnis ir III priedo 1 dalies a punkto iii papunktis, 1 dalies b punkto iii papunktis, 1 dalies b punkto iv papunktis, 2 dalies c punktas, 3 dalies a punkto iii papunktis, 3 dalies b punkto iii papunktis, 3 dalies c punkto iii papunktis, 3 dalies d punkto iii papunktis, 3 dalies e punkto iii papunktis bei 3 dalies f punkto i papunktis taikomi nuo 2009 m. rugpjūčio 20 d.

III priedo 1 dalies a punkto i papunktis, 1 dalies b punkto i papunktis, 2 dalies a punktas, 3 dalies a punkto i papunktis, 3 dalies b punkto i papunktis, 3 dalies c punkto i papunktis, 3 dalies d punkto i papunktis, 3 dalies e punkto i papunktis ir 3 dalies f punkto ii papunktis taikomi nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

III priedo 1 dalies a punkto ii papunktis, 1 dalies b punkto ii papunktis, 2 dalies b punktas, 3 dalies a punkto ii papunktis, 3 dalies b punkto ii papunktis, 3 dalies c punkto ii papunktis, 3 dalies d punkto ii papunktis, 3 dalies e punkto ii papunktis ir 4 punktas taikomi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  2009 m. sausio 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. kovo 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 346, 1997 12 17, p. 78.

(6)  OL L 171, 2007 6 29, p. 1.

(7)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

(8)  OL L 76, 1970 4 6, p. 23.

(9)  OL L 76, 1970 4 6, p. 25.

(10)  OL L 133, 1970 6 18, p. 10.

(11)  OL L 176, 1970 8 10, p. 5.

(12)  OL L 176, 1970 8 10, p. 12.

(13)  OL L 202, 1971 9 6, p. 37.

(14)  OL L 152, 1972 6 7, p. 15.

(15)  OL L 38, 1974 2 11, p. 2.

(16)  OL L 38, 1974 2 11, p. 22.

(17)  OL L 165, 1974 6 20, p. 16.

(18)  OL L 221, 1974 8 12, p. 1.

(19)  OL L 266, 1974 10 2, p. 4.

(20)  OL L 196, 1975 7 26, p. 1.

(21)  OL L 24, 1976 1 30, p. 1.

(22)  OL L 24, 1976 1 30, p. 6.

(23)  OL L 262, 1976 9 27, p. 1.

(24)  OL L 262, 1976 9 27, p. 32.

(25)  OL L 262, 1976 9 27, p. 54.

(26)  OL L 262, 1976 9 27, p. 71.

(27)  OL L 262, 1976 9 27, p. 85.

(28)  OL L 262, 1976 9 27, p. 96.

(29)  OL L 262, 1976 9 27, p. 122.

(30)  OL L 145, 1977 6 13, p. 41.

(31)  OL L 220, 1977 8 29, p. 60.

(32)  OL L 220, 1977 8 29, p. 72.

(33)  OL L 220, 1977 8 29, p. 83.

(34)  OL L 220, 1977 8 29, p. 95.

(35)  OL L 267, 1977 10 19, p. 1.

(36)  OL L 81, 1978 3 28, p. 3.

(37)  OL L 81, 1978 3 28, p. 27.

(38)  OL L 81, 1978 3 28, p. 49.

(39)  OL L 168, 1978 6 26, p. 45.

(40)  OL L 325, 1978 11 20, p. 1.

(41)  OL L 124, 1989 5 5, p. 1.

(42)  OL L 103, 1991 4 23, p. 5.

(43)  OL L 129, 1992 5 14, p. 1.

(44)  OL L 129, 1992 5 14, p. 11.

(45)  OL L 129, 1992 5 14, p. 95.

(46)  OL L 129, 1992 5 14, p. 154.

(47)  OL L 409, 1992 12 31, p. 17.

(48)  OL L 195, 1994 7 29, p. 1.

(49)  OL L 281, 1995 11 23, p. 1.

(50)  OL L 169, 1996 7 8, p. 1.

(51)  OL L 18, 1997 1 21, p. 7.

(52)  OL L 233, 1997 8 25, p. 1.

(53)  OL L 11, 1999 1 16, p. 25.

(54)  OL L 203, 2000 8 10, p. 9.

(55)  OL L 292, 2001 11 9, p. 21.

(56)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.

(57)  OL L 25, 2004 1 29, p. 1.


I PRIEDAS

5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų reikalavimų taikymo sritis

Dalykas

Taikoma

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Degalų bakai/Galiniai apsauginiai įtaisai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galinis registracijos numeris

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vairavimo sistema

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Durų skląsčiai ir vyriai

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Garso signalas

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Netiesioginio matymo įtaisai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Stabdžiai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vidaus įranga

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsaugos nuo vagysčių sistema ir imobilizatorius

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Sėdynių tvirtumas

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Išorinės iškyšos

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spidometras

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Identifikavimo plokštelės

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Apšvietimo ir šviesos signalų įranga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galiniai atšvaitai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai (šoniniai), galiniai gabaritiniai (šoniniai), stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir dienos žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Posūkių žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galinio registracijos numerio apšvietimo žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Priekiniai rūko žibintai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vilkimo kabliai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Galiniai rūko žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atbulinės eigos žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stovėjimo žibintai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Saugos diržai ir susaistymo sistemos

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Priekinis matomumas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių identifikavimas

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Apliejiklis/Valytuvas

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Šildymo sistemos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ratų apsauga

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvos atramos

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šoninės apsaugos priemonės

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Purslų taškymą ribojantys įtaisai

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Apsauginiai stiklai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Padangos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Greičio ribotuvai

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Masė ir matmenys

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kabinų išorinės iškyšos

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Movos

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Degumas

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Autobusai ir tolimojo susisiekimo autobusai

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Priekinis smūgis

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šoninis smūgis

X (5)

 

 

X (5)

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

 

 

 

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

Priekinė apsauga nuo palindimo

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 


(1)  Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiamas atitinkamas priekinio stiklo atšildymo ir aprasojimo pašalinimo įtaisas.

(2)  Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiami atitinkami priekinio stiklo valymo ir apliejimo įtaisai.

(3)  Reikalavimai taikomi tik transporto priemonėms su sukabintuvais.

(4)  Neviršija didžiausios leistinos 2,5 tonų pakrautos mašinos masės.

(5)  Taikoma tik transporto priemonėms, kurių žemesniosios „sėdynės atskaitos taškas“ (R-taškas) yra ne daugiau kaip 700 mm virš žemės lygio. R-taškas apibrėžiamas JTEEK taisyklėje Nr. 95.

(6)  Reikalavimai taikomi tik tais atvejais, kai gamintojas pateikia paraišką dėl transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti, tipo patvirtinimo.


II PRIEDAS

Padangoms taikomi reikalavimai, atsižvelgiant į sukibimą važiuojant šlapia danga, pasipriešinimą riedėjimui ir riedėjimo triukšmą

A DALIS.   REIKALAVIMAI DĖL SUKIBIMO VAŽIUOJANT ŠLAPIA DANGA

C1 klasės padangos atitinka šiuos reikalavimus:

Naudojimo kategorija

Sukibimo važiuojant šlapia danga indeksas (G)

žieminė padanga, kurios greičio kategorija yra Q arba žemesnė, išskyrus H, reiškianti didžiausią leistiną greitį iki 160 km/h

≥ 0,9

žieminė padanga, kurios greičio kategorija yra R arba aukštesnė, įskaitant H, reiškianti didžiausią leistiną greitį virš 160 km/h

≥ 1,0

normalioji (skirta keliams) padanga

≥ 1,1

B DALIS.   PASIPRIEŠINIMO RIEDĖJIMUI REIKALAVIMAI

Didžiausios kiekvieno tipo padangos pasipriešinimo riedėjimui koeficiento vertės, matuojamos pagal ISO 28580, negali viršyti šių dydžių:

1 lentelė

Padangų klasė

Didžiausia vertė (kg/tonų)

1 etapas

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0


2 lentelė

Padangų klasė

Didžiausia vertė (kg/tonų)

2 etapas

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

Žieminių padangų atveju 2 lentelėje numatytos ribos padidinamos 1 kg/t.

C DALIS.   RIEDĖJIMO TRIUKŠMO REIKALAVIMAI

1.   Taikant šio reglamento įgyvendinimo priemonėmis apibrėžtą procedūrą nustatyti triukšmo lygiai negali viršyti 1.1 arba 1.2 punkte nurodytų ribinių verčių. 1.1 ir 1.2 punktų lentelėse nurodomos matavimo vertės pakoreguotos atsižvelgiant į temperatūrą, išskyrus C3 klasės padangų atveju, ir leistiną prietaiso paklaidą ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus.

1.1.   C1 klasės padangos pagal išbandytos padangos nominalųjį skerspjūvio plotį:

Padangų klasė

Nominalusis skerspjūvio plotis (mm)

Ribinės vertės, dB (A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Žieminių padangų, labai didelio krovumo padangų ar sustiprintų padangų arba bet kokios šių klasifikacijų kombinacijos atveju pirmiau minėtos ribos padidinamos 1 dB (A).

1.2.   C2 ir C3 klasių padangos pagal tam tikro tipo padangų naudojimo paskirtį:

Padangų klasė

Naudojimo kategorija

Ribinės vertės, db (A)

C2

Normalios padangos

72

Frikcinės padangos

73

C3

Normalios padangos

73

Frikcinės padangos

75

Specialios paskirties padangų atveju pirmiau minėtos ribos padidinamos 2 dB (A). Papildomi 2 dB (A) leidžiami C2 klasės frikcinių padangų kategorijos žieminių padangų atveju. Kalbant apie visų kitų kategorijų C2 ir C3 klasių padangas, žieminių padangų atveju leidžiamas papildomas 1 dB (A).


III PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1.

IV priedo I dalis iš dalies keičiama taip:

a)

lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–38, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Oficialiojo leidinio nuoroda

Taikoma

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

b)

Priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i)

lentelės 3–10, 12–37, 44, 45 ir 50–54 punktai išbraukiami;

ii)

lentelės 46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

 

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Oficialiojo leidinio nuoroda

M1

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

P/A“

iv)

„Reikšmėse“ įterpiamas šis tekstas:

„P/A: šis reglamentas taikomas iš dalies. Tiksli taikymo sritis nustatoma šio reglamento įgyvendinimo priemonėse.“

2.

VI priedo priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

3–10, 12–38, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

b)

46 punktas išbraukiamas;

c)

pridedama ši eilutė:

 

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda (1)

Su pakeitimais, padarytais

Taikoma versijoms

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009“

 

 

3.

XI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–38, 44, 45 ir 47–54 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A“

b)

2 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–38, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A“

c)

3 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–37, 44, 45 ir 50–54 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A“

d)

4 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 13–36, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A“

e)

5 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–36, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

N3 kategorijos savaeigis kranas

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A“

f)

„Raidžių reikšmės“ iš dalies keičiamos taip:

i)

C, U, W5 ir W6 punktai išbraukiami;

ii)

pridedamas šis tekstas:

„P/A: šis reglamentas taikomas iš dalies. Tiksli taikymo sritis nustatoma šio reglamento įgyvendinimo priemonėse.“

4.

XV priedo lentelėje 46 punktas išbraukiamas.


IV PRIEDAS

JTEEK taisyklių, kurias privaloma taikyti, sąrašas


V PRIEDAS

Reikalavimų įdiegti elektronines stabilumo kontrolės sistemas M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėse įgyvendinimo datos

1 lentelė.   Naujiems transporto priemonės tipams taikomos įgyvendinimo datos

Transporto priemonės kategorija

Įgyvendinimo data

M2

2013 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė)

2011 m. lapkričio 1 d.

M3 < 16 tonų (pneumatinė pavara)

2011 m. lapkričio 1 d.

M3 (II ir B klasės) (hidraulinė pavara)

2013 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė) (hidraulinė pavara)

2013 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė) (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2014 m. liepos 11 d.

M3 (II klasė) (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2014 m. liepos 11 d.

M3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2011 m. lapkričio 1 d.

N2 (hidraulinė pavara)

2013 m. liepos 11 d.

N2 (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2014 m. liepos 11 d.

N2 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2012 m. liepos 11 d.

N3 (2 ašių puspriekabių vilkikai)

2011 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ašių puspriekabių vilkikai su pneumatinio valdymo pavara (ABS))

2011 m. lapkričio 1 d.

N3 (3 ašys su elektrinio valdymo pavara (EBS))

2011 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ir 3 ašys su pneumatinio valdymo pavara (ABS))

2012 m. liepos 11 d.

N3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2011 m. lapkričio 1 d.

O3 (bendra ašių apkrova 3,5–7,5 tonų)

2012 m. liepos 11 d.

O3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2011 m. lapkričio 1 d.

O4

2011 m. lapkričio 1 d.


2 lentelė.   Naujoms transporto priemonėms taikomos įgyvendinimo datos

Transporto priemonės kategorija

Įgyvendinimo data

M2

2015 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė)

2014 m. lapkričio 1 d.

M3 < 16 tonų (pneumatinė pavara)

2014 m. lapkričio 1 d.

M3 (II ir B klasės) (hidraulinė pavara)

2015 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė) (hidraulinė pavara)

2015 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė) (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2016 m. liepos 11 d.

M3 (II klasė) (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2016 m. liepos 11 d.

M3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2014 m. lapkričio 1 d.

N2 (hidraulinė pavara)

2015 m. liepos 11 d.

N2 (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2016 m. liepos 11 d.

N2 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ašių puspriekabių vilkikai)

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ašių puspriekabių vilkikai su pneumatinio valdymo pavara (ABS))

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (3 ašys su elektrinio valdymo pavara (EBS))

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ir 3 ašys su pneumatinio valdymo pavara (ABS))

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2014 m. lapkričio 1 d.

O3 (bendra ašių apkrova 3,5–7,5 tonų)

2014 m. lapkričio 1 d.

O3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2014 m. lapkričio 1 d.

O4

2014 m. lapkričio 1 d.