26.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 557/2009

2009 m. birželio 25 d.

dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 412/2008 leidžiamą naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 412/2008, kuriuo leidžiama naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (3), buvo leista pradėti naudoti tarifines kvotas galvijienos sektoriaus produktams importuoti.

(2)

2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. laikotarpio importo teisių paraiškos pateiktos dėl didesnių už nustatytus kvotos Nr. 09.4057 importo teisės kiekių. Todėl reikia nustatyti, kokia apimtimi galima suteikti importo teises, prašomiems kiekiams taikant paskirstymo koeficientą (-us),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos, kurios eilės numeris 09.4057 importo teisių paraiškoms, pateiktoms 2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. laikotarpiui remiantis Reglamentu (EB) Nr. 412/2008, taikomas 18,957513 % paskirstymo koeficientas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 125, 2008 5 9, p. 7.