13.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 385/2009

2009 m. gegužės 7 d.

kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, IX priedas (Pagrindų direktyva)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (1), ypač į jos 39 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2007/46/EB nustatyta suderinta visoms naujoms transporto priemonėms taikomų administracinių nuostatų ir bendrųjų techninių reikalavimų sistema. Visų pirma ja nustatyta transporto priemonės gamintojo, kaip Bendrijos tipo patvirtinimo turėtojo, prievolė pridėti atitikties liudijimą prie kiekvienos transporto priemonės, pagamintos laikantis Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių tipo patvirtinimą.

(2)

Atitikties liudijimas, kurio pavyzdys pateiktas Direktyvos 2007/46/EB IX priede, yra oficialus pareiškimas transporto priemonės pirkėjui, kad tam tikra transporto priemonė pagaminta laikantis teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrijos tipo patvirtinimą, nurodytų reikalavimų.

(3)

Būtina užtikrinti, kad atitikties liudijime pateikta informacija susijusiems vartotojams ir ūkinės veiklos vykdytojams būtų aiški. Atitikties liudijimo pavyzdyje turėtų būti visa valstybių narių institucijoms svarbi techninė informacija, kuria remiantis būtų galima pradėti eksploatuoti transporto priemones.

(4)

Priėmus 2001 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyvą 2001/116/EB, derinančią su technikos pažanga Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (2), atitikties liudijimo pavyzdys dar nė karto nebuvo atnaujintas. Todėl reikėtų jį atnaujinti, atsižvelgiant į daugelį esminių pakeitimų, padarytų Direktyva 2007/46/EB, kuria nuo 2009 m. balandžio 29 d. bus įvestos komercinėms transporto priemonėms taikomos nuostatos dėl visos transporto priemonės EB tipo patvirtinimo.

(5)

Be to, vadovaujantis 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (3), transporto priemones registruojančios valstybių narių institucijos turi gauti patikimą techninę informaciją, kuria remdamosi Bendrijos teritorijoje galėtų atlikti pirmąją naujų transporto priemonių registraciją. Atitikties liudijime pateikti techniniai duomenys yra tinkama informacija, kuria galima remtis atliekant registraciją. Siekiant sumažinti Europos piliečiams tenkančią administracinę naštą, reikėtų nustatyti, kad atitikties liudijime būtų taip pat nurodoma visa pagal Direktyvą 1999/37/EB būtina informacija, atsižvelgiant į Komisijos komunikatais – veiksmų planu „Reglamentavimo aplinkos supaprastinimas ir tobulinimas“ (4) ir Administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje veiksmų programa įtvirtintus principus (5).

(6)

Siekiant užtikrinti tinkamą Bendrijos tipo patvirtinimo tvarkos taikymą, reikėtų atnaujinti Direktyvos 2007/46/EB priedus, kad jie būtų suderinti su moksline ir technine pažanga.

(7)

Todėl reikėtų pakeisti Direktyvos 2007/46/EB IX priedą.

(8)

Kad būtų galima taikyti naują visų kaupiamų duomenų, kurie turi būti nurodyti atitikties liudijime, administravimo sistemą, transporto priemonės gamintojas turi nustatyti tinkamas priemones. Todėl reikėtų nustatyti pakankamą pereinamąjį laikotarpį, kuriuo būtų galima toliau naudotis ankstesnio pavyzdžio atitikties liudijimais.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Motorinių transporto priemonių techninio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB IX priedas pakeičiamas šios direktyvos priedu.

2 straipsnis

Iki 2010 m. balandžio 29 d. gamintojai gali teikti atitikties liudijimus, kurie atitinka Tarybos direktyvos 70/156/EEB (6) IX priede pateiktus pavyzdžius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(2)  OL L 18, 2002 1 21, p. 1.

(3)  OL L 138, 1999 6 1, p. 57.

(4)  COM(2002) 278 galutinis.

(5)  COM(2007) 23 galutinis.

(6)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1.


PRIEDAS

„IX PRIEDAS

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

0.   TIKSLAI

Atitikties liudijimas – transporto priemonės gamintojo pareiškimas pirkėjui, siekiant jį patikinti, kad įsigyta transporto priemonė atitinka teisės aktus, galiojusius Europos Sąjungoje tuo metu, kai ji buvo pagaminta.

Atitikties liudijimu taip pat siekiama sudaryti sąlygas valstybių narių kompetentingoms institucijoms atlikti transporto priemonių registraciją nereikalaujant iš pareiškėjo papildomų techninių dokumentų.

Todėl atitikties liudijime taip pat reikėtų nurodyti:

a)

transporto priemonės identifikavimo numerį;

b)

tikslias transporto priemonės technines charakteristikas, t. y. darant įvairius įrašus neleidžiama nurodyti reikšmių intervalų.

1.   BENDRASIS APRAŠAS

1.1.

Atitikties liudijimas sudarytas iš dviejų dalių:

a)

1 PUSĖS, kurioje pateikiamas gamintojo atitikties pareiškimas; visų kategorijų transporto priemonėms taikomas tas pats pavyzdys;

b)

2 PUSĖS – transporto priemonės pagrindinių charakteristikų techninio aprašo. Pavyzdžio 2 pusė pritaikyta tam tikrų kategorijų transporto priemonėms.

1.2.

Nustatoma, kad atitikties liudijimo didžiausias formatas yra A4 (210 × 297 mm) arba jo aplanko didžiausias formatas yra A4.

1.3.

Nepažeidžiant 0 skirsnio b dalies nuostatų, antrojoje dalyje nurodomos reikšmės ir vienetai, pateikiami tipo patvirtinimo dokumentuose pagal atitinkamus norminius teisės aktus. Atliekant gamybos atitikties patikras, reikšmės tikrinamos vadovaujantis atitinkamuose norminiuose teisės aktuose nustatyta metodika. Atsižvelgiama į tais norminiais teisės aktais nustatytas leidžiamąsias nuokrypas.

2.   SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

2.1.

Atitikties liudijimo (komplektinės transporto priemonės) A pavyzdys taikomas transporto priemonėms, kuriomis keliais galima važiuoti nereikalaujant atlikti papildomų patvirtinimo veiksmų.

2.2.

Atitikties liudijimo (sukomplektuotų transporto priemonių) B pavyzdys taikomas transporto priemonėms, kurios patvirtintos atlikus papildomus veiksmus.

Tai įprastas daugiapakopės patvirtinimo tvarkos rodiklis (pvz., antrojo etapo gamintojas autobusą pagamina, naudodamas transporto priemonės gamintojo pagamintą važiuoklę).

Trumpai aprašomi papildomi elementai, pridėti taikant daugiapakopę tvarką.

2.3.

Atitikties liudijimo (nekomplektinių transporto priemonių) C pavyzdys taikomas transporto priemonėms, kurioms patvirtinti būtina atlikti papildomus veiksmus (pvz., sunkvežimių važiuoklės).

Atitikties liudijimai, taikomi N kategorijos transporto priemonėms, kurių važiuoklė su kabina, išskyrus puspriekabių vilkikus, turi atitikti C pavyzdį.

I   DALIS

KOMPLEKTINĖS IR SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

A1 PAVYZDYS. 1-OJI PUSĖ

KOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1-oji pusė

Toliau pasirašiusysis [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1

Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.

Tipas: …

Variantas (a): …

Versija (a): …

0.2.1.

Komercinis pavadinimas: …

0.4.

Transporto priemonės klasė: …

0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6.

Identifikavimo lentelių vieta ir tvirtinimo būdas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9.

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinomas): …

0.10.

Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinimo liudijime (… tipo patvirtinimo, taip pat išplėtimo patvirtinimo liudijimo numeris), išduotame (… išdavimo data), ir

galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja (b) puse ir spidometrui naudojami metrinės arba imperinės (angliškosios) (c) sistemos matavimo vienetai (d).

(Vieta) (data): …

(Parašas) …

A2 PAVYZDYS. 1-OJI PUSĖ

MAŽOMIS SERIJOMIS GAMINAMOS KOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS, KURIŲ TIPAS PATVIRTINTAS

[Metai]

[eilės numeris]

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1-oji pusė

Toliau pasirašiusysis [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1

Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.

Tipas: …

Variantas (a): …

Versija (a): …

0.2.1.

Komercinis pavadinimas: …

0.4.

Transporto priemonės klasė: …

0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6.

Identifikavimo lentelių vieta ir tvirtinimo būdas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9.

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinomas): …

0.10.

Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinimo liudijime (… tipo patvirtinimo, taip pat išplėtimo patvirtinimo liudijimo numeris), išduotame (… išdavimo data), ir

galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja (b) puse ir spidometrui naudojami metrinės arba imperinės (angliškosios) (c) sistemos matavimo vienetai (d).

(Vieta) (data) …

(Parašas) …

B PAVYZDYS. 1-OJI PUSĖ

SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1-oji pusė

Toliau pasirašiusysis [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1

Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.

Tipas: …

Variantas (a): …

Versija (a): …

0.2.1.

Komercinis pavadinimas: …

0.4.

Transporto priemonės klasė: …

0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6.

Identifikavimo lentelių vieta ir tvirtinimo būdas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9.

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinomas): …

0.10.

Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

a)

buvo taip sukomplektuota ir pakeista (1): … bei

b)

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinimo liudijime (… tipo patvirtinimo, taip pat išplėtimo patvirtinimo liudijimo numeris), išduotame (… išdavimo data) ir

c)

galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja (b) puse ir spidometrui naudojami metrinės arba imperinės (angliškosios) (c) sistemos matavimo vienetai (d).

(Vieta) (data) …

(Parašas) …

Priedai. Atitikties liudijimas, pateiktas kiekvienu ankstesniu gamybos etapu.

2-OJI PUSĖ

M1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: …, ratų skaičius: …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2 (… mm);

 

2 ir 3 (… mm);

 

3 ir 4 (… mm)

5.

Ilgis: … mm

6.

Plotis: … mm

7.

Aukštis: … mm

Masė

13.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg (f)

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg; ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.

Ašies (-ių) vėžės plotis:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

Kėbulas

38.

Kėbulo kodas (i): …

40.

Transporto priemonės spalva (j): …

41.

Durų skaičius ir konfigūracija: …

42.

Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius (k): …

42.1.

Sėdimoji (-osios) vieta (-os), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.3.

Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A), kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

1.2.

Bandymo procedūra: I tipas (Euro 5 arba 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Kietosios dalelės (masė): …

 

Dalelės (skaičius): …

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

49.

Išskiriamų CO2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos (m)

1.

Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės (išskyrus grynai elektrines):

 

išskiriamų CO2 kiekis degalų sąnaudos

Fuel consumption

miesto sąlygomis:

… g/km

… l/100 km ir (arba) m3/100 km (1)

užmiesčio sąlygomis:

… g/km

… l/100 km ir (arba) m3/100 km (1)

bendros

… g/km

… l/100 km ir (arba) m3/100 km (1)

svertinės, bendra vertė:

… g/km

… l/100 km

2.

Grynai elektrinės transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės:

elektros energijos sąnaudos (svertinės, bendra vertė (1))

… Wh/km

elektrinė rida

… km

Kitos transporto priemonės

51.

Specialios paskirties transporto priemonės. Žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: …

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

M2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: …; ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2 (… mm);

 

2 ir 3 (… mm);

 

3 ir 4 (… mm)

5.

Ilgis: … mm

6.

Plotis: … mm

7.

Aukštis: … mm

9.

Atstumas nuo transporto priemonės priekio iki sukabintuvo centro: … mm

12.

Galinė iškyša: … mm

Masė

13.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg (f)

13.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1)(o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.4.

Transporto priemonių junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.

Ašies (-ių) vėžės plotis:

1.

… mm;

2.

… mm;

3.

… mm

33.

Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38.

Kėbulo kodas (i): …

39.

Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė arba B klasė (1)

41.

Durų skaičius ir konfigūracija: …

42.

Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius (k): …

42.1.

Sėdimoji (-osios) vieta (-os), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.3.

Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

43.

Stovimųjų vietų skaičius: …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A), kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

1.2.

Bandymo procedūra: I tipas (Euro 5 arba 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Kietosios dalelės (masė): …

 

Dalelės (skaičius): …

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

Kitos transporto priemonės

51.

Specialios paskirties transporto priemonės. Žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: …

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

M3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: …; ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2 (… mm);

 

2 ir 3 (… mm);

 

3 ir 4 (… mm)

5.

Ilgis: … mm

6.

Plotis: … mm

7.

Aukštis: … mm

9.

Atstumas nuo transporto priemonės priekio iki sukabintuvo centro: … mm

12.

Galinė iškyša: … mm

Masė

13.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg (f)

13.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1)(o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.4.

Transporto priemonių junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1.

Kiekvienos vairuojamosios ašies vėžės plotis: … mm

30.2.

Visų kitų ašių vėžės plotis: … mm

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33.

Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38.

Kėbulo kodas (i): …

39.

Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė arba B klasė (1)

41.

Durų skaičius ir konfigūracija: …

42.

Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius (k): …

42.1.

Sėdimoji (-osios) vieta (-os), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint: …

42.2.

Keleivių sėdimųjų vietų skaičius: … (apatinis aukštas) … (viršutinis aukštas)(taip pat ir vairuotojo)

42.3.

Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius: …

43.

Stovimųjų vietų skaičius: …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A), kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

Kitos transporto priemonės

51.

Specialios paskirties transporto priemonės. Žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: …

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

N1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: …; ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2 (… mm);

 

2 ir 3 (… mm);

 

3 ir 4 (… mm)

5.

Ilgis: … mm

6.

Plotis: … mm

7.

Aukštis: … mm

8.

Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio: … mm

9.

Atstumas nuo transporto priemonės priekio iki sukabintuvo centro: … mm

11.

Kraunamo paviršiaus ilgis: … mm

Masė

13.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg (f)

13.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.2.

Puspriekabė: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.

Ašies (-ių) vėžės plotis:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38.

Kėbulo kodas (i): …

40.

Transporto priemonės spalva (j): …

41.

Durų skaičius ir konfigūracija: …

42.

Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius (k): …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A), kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

1.2.

Bandymo procedūra: I tipas (Euro 5 arba 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Kietosios dalelės (masė): …

 

Dalelės (skaičius): …

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

49.

Išskiriamų CO2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos (m)

1.

Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės (išskyrus grynai elektrines):

 

išskiriamų CO2 kiekis degalų sąnaudos

Fuel consumption

miesto sąlygomis:

… g/km

… l/100 km ir (arba) m3/100 km (1)

užmiesčio sąlygomis:

… g/km

… l/100 km ir (arba) m3/100 km (1)

bendros

… g/km

… l/100 km ir (arba) m3/100 km (1)

svertinės, bendra vertė

… g/km

… l/100 km

2.

Grynai elektrinės transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės:

elektros energijos sąnaudos (svertinės, bendra vertė (1))

… Wh/km

elektrinė rida

… km

Kitos transporto priemonės

50.

Tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms: taip / klasė(-s): … arba ne (l):

51.

Specialios paskirties transporto priemonės. Žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: …

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

N2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: …; ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm)

 

2 ir 3: (… mm)

 

3 ir 4: … mm

5.

Ilgis: … mm

6.

Plotis: … mm

8.

Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio: … mm

9.

Atstumas nuo transporto priemonės priekio iki sukabintuvo centro: … mm

11.

Kraunamo paviršiaus ilgis: … mm

12.

Galinė iškyša: … mm

Masė

13.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg (f)

13.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ir t. t.

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1)(o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Transporto priemonių junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.2.

Puspriekabė: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31.

Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33.

Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38.

Kėbulo kodas (i): …

41.

Durų skaičius ir konfigūracija: …

42.

Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius (k): …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A) kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

1.2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Kietosios dalelės (masė): …

 

Dalelės (skaičius): …

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

Kitos transporto priemonės

50.

Tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms: taip / klasė(-s): … arba ne (l):

51.

Specialios paskirties transporto priemonės. žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: …

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

N3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: … mm

5.

Ilgis: … mm

6.

Plotis: … mm

8.

Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio: … mm

9.

Atstumas nuo transporto priemonės priekio iki sukabintuvo centro: … mm

11.

Kraunamo paviršiaus ilgis: … mm

12.

Galinė iškyša: … mm

Masė

13.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg (f)

13.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1)(o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.4.

Transporto priemonių junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

priekaba su grąžulu: … kg

18.2.

puspriekabė: … kg

18.3.

priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31.

Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33.

Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Kėbulas

38.

Kėbulo kodas (i): …

41.

Durų skaičius ir konfigūracija: …

42.

Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius (k): …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A) kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

2.

Bandymo procedūra: ETC (jeigu taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

Kitos transporto priemonės

50.

Tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms: taip / klasė(-s): … arba ne (l):

51.

Specialios paskirties transporto priemonės. žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: …

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

O1 IR O2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: … mm

5.

Ilgis: … mm

6.

Plotis: … mm

7.

Aukštis: … mm

10.

Atstumas nuo sukabintuvo centro iki transporto priemonės galo: … mm

11.

Kraunamo paviršiaus ilgis: … mm

12.

Galinė iškyša: … mm

Masė

13.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg (f)

13.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

19.

Puspriekabės arba priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1.

Kiekvienos vairuojamosios ašies vėžės plotis: … mm

30.2.

Visų kitų ašių vėžės plotis: … mm

31.

Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34.

Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

Kėbulas

38.

Kėbulo kodas (i): …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Kitos transporto priemonės

50.

Tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms: taip / klasė(-s): … arba ne (l):

51.

Specialios paskirties transporto priemonės. Žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: …

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

O3 IR O4 KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS

(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: … mm

5.

Ilgis: … mm

6.

Plotis: … mm

7.

Aukštis: … mm

10.

Atstumas nuo sukabintuvo centro iki transporto priemonės galo: … mm

11.

Kraunamo paviršiaus ilgis: … mm

12.

Galinė iškyša: … mm

Masė

13.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: … kg (f)

13.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1)(o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

19.

Puspriekabės arba priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31.

Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34.

Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

Kėbulas

38.

Kėbulo kodas (i): …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Kitos transporto priemonės

50.

Tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms: taip / klasė(-s): … arba ne (l):

51.

Specialios paskirties transporto priemonės. Žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: …

52.

Pastabos (n): …

II DALIS

NEKOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

C1 PAVYZDYS. 1-OJI PUSĖ

NEKOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1-oji pusė

Toliau pasirašiusysis [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1.

Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.

Tipas: …

Variantas (a): …

Versija (a): …

0.2.1.

Komercinis pavadinimas: …

0.4.

Transporto priemonės klasė: …

0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6.

Identifikavimo lentelių vieta ir tvirtinimo būdas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9.

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinomas): …

0.10.

Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinimo liudijime (… tipo patvirtinimo, taip pat išplėtimo patvirtinimo liudijimo numeris), išduotame (… išdavimo data), ir

jos nuolatinės registracijos negalima atlikti nesuteikus papildomų patvirtinimų.

(Vieta) (data): …

(Parašas): …

C2 PAVYZDYS. 1-OJI PUSĖ

MAŽOMIS SERIJOMIS GAMINAMOS KOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS, KURIŲ TIPAS PATVIRTINTAS

[Metai]

[eilės numeris]

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

1-oji pusė

Toliau pasirašiusysis [… (vardas, pavardė ir pareigos)] patvirtina, kad transporto priemonė:

0.1.

Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.

Tipas: …

Variantas (a): …

Versija (a): …

0.2.1.

Komercinis pavadinimas: …

0.4.

Transporto priemonės klasė: …

0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.6.

Identifikavimo lentelių vieta ir tvirtinimo būdas: …

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: …

0.9.

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinomas): …

0.10.

Transporto priemonės identifikavimo numeris: …

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinimo liudijime (… tipo patvirtinimo, taip pat išplėtimo patvirtinimo liudijimo numeris) išduotame (… išdavimo data), ir

jos nuolatinės registracijos negalima atlikti nesuteikus papildomų patvirtinimų.

(Vieta) (data): …

(Parašas): …

2-OJI PUSĖ

M1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: (… mm)

5.1.

Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1.

Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1.

Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

12.1.

Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masė

14.

Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg (f)

14.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

15.

Sukomplektuotos priemonės mažiausia masė: … kg

15.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg,

3.

… kg

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.

Ašies (-ių) vėžės plotis:

1.

… mm;

2.

… mm;

3.

… mm

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

Kėbulas

41.

Durų skaičius ir konfigūracija: …

42.

Sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius (k): …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A) kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

1.2.

Bandymo procedūra: I tipas (Euro 5 arba 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Kietosios dalelės (masė): …

 

Dalelės (skaičius): …

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

49.

Išskiriamų CO2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos (m):

1.

Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės (išskyrus grynai elektrines):

 

išskiriamų CO2 kiekis

degalų sąnaudos

miesto sąlygomis:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km ir (arba)

užmiesčio sąlygomis:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km ir (arba)

bendros

… g/km

… l/100 km/m3/100 km ir (arba)

svertinės, bendra vertė:

… g/km

… l/100 km

2.

Grynai elektrinės transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės:

elektros energijos sąnaudos (svertinės, bendra vertė (1))

… Wh/km

elektrinė rida

… km

Kitos transporto priemonės

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

M2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: (… mm)

5.1.

Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1.

Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1.

Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

12.1.

Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masė

14.

Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg (f)

14.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

15.

Sukomplektuotos priemonės mažiausia masė: … kg

15.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1)(o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.4.

Transporto priemonių junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.

Ašies (-ių) vėžės plotis:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h):v…

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A) kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

1.2.

Bandymo procedūra: I tipas (Euro 5 arba 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Kietosios dalelės (masė): …

 

Dalelės (skaičius): …

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

Kitos transporto priemonės

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

M3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: (… mm)

5.1.

Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1.

Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1.

Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

12.1.

Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masė

14.

Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg (f)

14.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

15.

Sukomplektuotos priemonės mažiausia masė: … kg

15.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1)(o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.4.

Transporto priemonių junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1.

Kiekvienos vairuojamosios ašies vėžės plotis: … mm

30.2.

Visų kitų ašių vėžės plotis: … mm

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33.

Drive Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.

Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai : …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A) kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

Kitos transporto priemonės

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

N1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: … mm

5.1.

Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1.

Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1.

Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

8.

Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio: … mm

12.1.

Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masė

14.

Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg (f)

14.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

15.

Sukomplektuotos priemonės mažiausia masė: … kg

15.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.2.

Puspriekabė: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.

Ašies (-ių) vėžės plotis:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … bar

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.

Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai : …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A) kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

1.2.

Bandymo procedūra: I tipas (Euro 5 arba 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Kietosios dalelės (masė): …

 

Dalelės (skaičius): …

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

49.

Išskiriamų CO2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos (m):

1.

Visos jėgos pavara varomos transporto priemonės (išskyrus grynai elektrines):

 

išskiriamų CO2 kiekis

degalų sąnaudos

miesto sąlygomis:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km ir (arba)

užmiesčio sąlygomis:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km ir (arba)

bendros

… g/km

… l/100 km/m3/100 km ir (arba)

svertinės, bendra vertė:

… g/km

… l/100 km

2.

Grynai elektrinės transporto priemonės ir iš išorės įkraunamos (OVC) hibridinės elektrinės transporto priemonės

elektros energijos sąnaudos (svertinės, bendra vertė (1))

… Wh/km

elektrinė rida

… km

Kitos transporto priemonės

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

N2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: … mm

5.1.

Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1.

Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

8.

Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio: … mm

12.1.

Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masė

14.

Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg (f)

14.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

15.

Sukomplektuotos priemonės mažiausia masė: … kg

15.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1) (o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.4.

Transporto priemonių junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.2.

Puspriekabė: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31.

Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33.

Drive Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … bar

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.

Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės : …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A) kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

1.2.

Bandymo procedūra: I tipas (Euro 5 arba 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Kietosios dalelės (mass): …

 

Dalelės (skaičius): …

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

Kitos transporto priemonės

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

N3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamosios ašys (skaičius ir pozicija): …

3.

Varomosios ašys (skaičius, pozicija, tarpusavio sujungimas): … …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: … mm

5.1.

Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1.

Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

8.

Puspriekabę velkančios transporto priemonės didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio: … mm

12.1.

Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masė

14.

Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg (f)

14.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

15.

Sukomplektuotos priemonės mažiausia masė: … kg

15.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.4.

Transporto priemonių junginio didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1) (o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.4.

Transporto priemonių junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

18.

Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai:

18.1.

Priekaba su grąžulu: … kg

18.2.

Puspriekabė: … kg

18.3.

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: … kg

18.4.

Priekaba be stabdžių: … kg

19.

Transporto priemonės sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Variklis

20.

Variklio gamintojas: …

21.

Variklio kodas, pažymėtas ant variklio: …

22.

Veikimo principas: …

23.

Grynai elektrinis: taip arba ne (1)

23.1.

Hibridinė [elektrinė] transporto priemonė: taip arba ne (1)

24.

Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas: …

25.

Variklio darbinis tūris: … cm3

26.

Degalai: dyzelinas, benzinas, SND, GD (biometanas), etanolis, biodyzelinas, vandenilis (1)

26.1.

Vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

27.

Didžiausia naudingoji galia (g): … kW, kai … min-1 arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektrinio variklio) … kW (1)

28.

Pavarų dėžė (tipas): …

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31.

Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

33.

Varomoji (-osios) ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Stabdžiai

36.

Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais (1)

37.

Priekabos stabdymo sistemos tiekimo linijos slėgis: … barai (-ų)

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.

Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai arba klasės : …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Aplinkosauginis veiksmingumas

46.

Triukšmo lygis

Stovint: … dB(A) kai variklio sūkių dažnis: … min-1

Važiuojant: … dB(A)

47.

Išmetamų teršalų lygis (l): Euro …

48.

Išmetami teršalai (m):

Taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris: …

1.

Bandymo procedūra: I tipas arba ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Kietosios dalelės: …

Dūmų neskaidrumas (ELR): … (m-1)

2.

Bandymo procedūra: ETC (jei taikoma)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Kietosios dalelės: …

48.1.

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (dūmų): … (m-1)

Kitos transporto priemonės

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

O1 IR O2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: … mm

5.1.

Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1.

Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1.

Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

10.

Atstumas nuo sukabintuvo centro iki transporto priemonės galo: … mm

12.1.

Didžiausia leidžiama galinė iškyša … mm

Masė

14.

Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg (f)

14.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

15.

Sukomplektuotos priemonės mažiausia masė: … kg

15.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

19.1.

Puspriekabės arba priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

30.1.

Kiekvienos vairuojamosios ašies vėžės plotis: … mm

30.2.

Visų kitų ašių vėžės plotis: … mm

31.

Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34.

Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.

Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai : …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Kitos transporto priemonės

52.

Pastabos (n): …

2-OJI PUSĖ

O3 IR O4 KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS

(nekomplektinės transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1.

Ašių skaičius: … ratų skaičius: …

1.1.

Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis: …

2.

Vairuojamoji ašis (skaičius ir pozicija): …

Pagrindiniai matmenys

4.

Transporto priemonės ratų bazė (e): … mm

4.1.

Tarpuvėžis:

 

1 ir 2: (… mm);

 

2 ir 3: (… mm);

 

3 ir 4: … mm

5.1.

Didžiausias leidžiamas ilgis: … mm

6.1.

Didžiausias leidžiamas plotis: … mm

7.1.

Didžiausias leidžiamas aukštis: … mm

10.

Atstumas nuo sukabintuvo centro iki transporto priemonės galo: … mm

12.1.

Didžiausia leidžiama galinė iškyša: … mm

Masė

14.

Parengtos eksploatuoti nekomplektinės transporto priemonės masė: … kg (f)

14.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg ir t. t.

15.

Sukomplektuotos priemonės mažiausia masė: … kg

15.1.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

16.

Didžiausia techniškai leidžiama masė

16.1.

Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: … kg

16.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ir t. t.

16.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg ir t. t.

17.

Vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė (1) (o)

17.1.

Pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė: … kg

17.2.

Kiekvienai ašiai tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

17.3.

Kiekvienai ašių grupei tenkanti pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė:

1.

… kg;

2.

… kg;

3.

… kg

19.1.

Puspriekabės arba priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: … kg

Didžiausias greitis

29.

Didžiausias greitis: … km/h

Ašys ir pakaba

31.

Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

32.

Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

34.

Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne (1)

35.

Padangos ir (arba) rato derinys (h): …

Sukabintuvas

44.

Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): …

45.

Sukabintuvų, kuriuos galima sumontuoti, tipai : …

45.1.

Charakteristinės reikšmės (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Kitos transporto priemonės

52.

Pastabos (n): …

IX priedo aiškinamosios pastabos

(1)

Išbraukti, kur netaikoma.

(a)

Nurodyti identifikavimo kodą. Varianto kodas neturi būti iš daugiau kaip 25 simbolių, versijos kodas neturi būti iš daugiau kaip 35 simbolių.

(b)

Nurodyti, ar transporto priemonė tinkama važiuoti dešiniąja kelio puse ar kairiąja, ar abiem kelio pusėmis.

(c)

Nurodyti, ar sumontuotame spidometre naudojami metrinės ar metrinės ir imperinės (angliškosios) sistemos matavimo vienetai.

(d)

Šiuo pareiškimu neribojama valstybių narių teisė reikalauti atlikti techninius pakeitimus tais atvejais, kai eismas vyksta priešinga kelio puse, kad transporto priemones būtų galima įregistruoti kitoje valstybėje narėje, nei toji, kuriai jos buvo skirtos.

(e)

Šis įrašas daromas tik tais atvejais, kai transporto priemonė turi dvi ašis.

(f)

Į šią masę įskaičiuojama vairuotojo masė ir įgulos nario masė, jeigu transporto priemonėje įgulos nariui įrengta sėdimoji vieta.

M1, N1, O1, O2 arba M2 (jei masė mažesnė nei 3,5 tonos) kategorijų transporto priemonių faktinės masės nuokrypa nuo įrašo vietoje nurodytos masės gali būti 5 %.

Visų kitų kategorijų transporto priemonėms taikoma 3 % nuokrypa.

(g)

Jei tai hibridinės elektrinės transporto priemonės, nurodyti abiejų galios šaltinių reikšmes.

(h)

Neprivalomą įrangą galima nurodyti įrašui „Pastabos“ skirtoje vietoje.

(i)

Nurodomi II priedo C dalyje aprašyti kodai.

(j)

Nurodyti tik šią (-ias) pagrindinę (-es) spalvą (-as): baltą, geltoną, oranžinę, raudoną, violetinę, mėlyną, žalią, pilką, rudą arba juodą.

(k)

Išskyrus sėdimąsias vietas, kurios sukonstruotos taip, kad jas būtų galima naudoti tik transporto priemonei stovint, taip pat vežimėliams skirtų vietų skaičių.

M3 kategorijos transporto priemonėms priskiriamų turistinių autobusų įgulos narių skaičius įtraukiamas į keleivių skaičių.

(l)

Nurodyti europinį numerį ir atliekant tipo patvirtinimą taikytas nuostatas žymintį simbolį.

(m)

Nurodyti atskirai pagal įvairias degalų, kurį galima naudoti, rūšis. Transporto priemonės, kurios gali būti varomos tiek benzinu, tiek dujomis, kuriose įrengta benzino įpurškimo sistema skirta tik nenumatytiems atvejams arba užvedimo reikmėms bei kurių benzino bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, laikomos transporto priemonėmis, kurios gali būti varomos tik dujomis.

(n)

Jeigu, vadovaujantis Komisijos sprendimu 2005/50/EB (OL L 21, 2005 1 25, p. 15), transporto priemonėje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radarinė įranga, gamintojas šioje vietoje nurodo: „Transporto priemonėje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radarinė įranga“.

(o)

Gamintojas šiuos įrašus gali daryti atsižvelgdamas į vidaus vežimo operacijas arba į tarptautines vežimo operacijas.

Jei tai vidaus vežimo operacijos, nurodomas šalies, kurioje ketinama registruoti transporto priemonę, kodas. Kodas turi atitikti standartą ISO 3166-1 : 2006.

Jei tai tarptautinės vežimo operacijos, nurodomas direktyvos numeris (pvz., 96/53/EB, jei tai Tarybos direktyva 96/53/EB).“