18.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 317/2009

2009 m. balandžio 17 d.

kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 673/2005, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams, I priedas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 673/2005, nustatantį papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Jungtinėms Amerikos Valstijoms nesuderinus tolesnio dempingo ir subsidijų kompensacijų akto (toliau – TDSKA) su PPO susitarimų įsipareigojimais, Reglamentu (EB) Nr. 673/2005 tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijos kilmės produktams nuo 2005 m. gegužės 1 d. nustatomas papildomas 15 % ad valorem importo muitas. Remdamasi PPO leidimu sustabdyti lengvatų taikymą Jungtinėms Valstijoms, Komisija kasmet priderina sustabdymo lygį prie TDSKA tuo metu Bendrijai panaikintų arba sumažintų lengvatų lygio.

(2)

TDSKA išlaidos pastaraisiais metais, apie kuriuos turimi duomenys, yra susijusios su 2008 finansiniais metais (nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d.) surinktų antidempingo ir kompensacinių muitų paskirstymu. Remiantis šiais Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos paskelbtais duomenimis, Bendrijai suteiktų lengvatų panaikinimo arba sumažinimo žala yra 16,31 mln. USD.

(3)

Kadangi sumažėjo lengvatų panaikinimo arba sumažinimo ir dėl to sustabdymo lygis, Reglamento (EB) Nr. 673/2005 II priede nurodyti produktai, kurie 2006 m. ir 2007 m. buvo įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 673/2005 I priedo sąrašą, pirmiausia turėtų būti išbraukti iš šio reglamento I priedo. Keturi Reglamento (EB) Nr. 673/2005 I priedo sąraše nurodyti produktai turėtų būti išbraukti iš šio reglamento I priedo sąrašo jame esančios eilės tvarka.

(4)

Papildomas 15 % ad valorem importo muitas, taikomas daugiau nei metus atnaujintame I priede išvardytiems iš Jungtinių Valstijų importuojamiems produktams, sudaro 16,31 mln. USD neviršijančią prekybos vertę.

(5)

Siekiant išvengti tolesnio prekių, kurioms nebetaikomas papildomas 15 % ad valorem importo muitas, muitinio įforminimo atidėjimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Atsakomųjų prekybos veiksmų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 673/2005 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 17 d.

Komisijos vardu

Catherine ASHTON

Komisijos narė


(1)  OL L 110, 2005 4 30, p. 1.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Produktai, kuriems taikomi papildomi muitai, identifikuojami aštuonių skaitmenų KN kodais. Produktų, klasifikuojamų šiais kodais, aprašymas pateikiamas 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 493/2005 (2), I priede.

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 82, 2005 3 31, p. 1.“