4.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 78/2009

2009 m. sausio 14 d.

dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB ir panaikinantis direktyvas 2003/102/EB bei 2005/66/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Vidaus rinka apima vidaus sienų neturinčią erdvę, kurioje turi būti užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Bendrijos motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema skirta būtent šiam tikslui. Motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą turi būti suderinti, kad skirtingose valstybėse narėse nebūtų priimami skirtingi reikalavimai ir būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas.

(2)

Šis reglamentas – vienas iš atskirų teisės aktų Bendrijos tipo patvirtinimo tvarkos srityje pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (3). Siekiant šio reglamento 1 konstatuojamojoje dalyje numatytų tikslų, reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvos 2007/46/EB I, III, IV, VI ir XI priedus.

(3)

Patirtis parodė, kad su motorinėmis transporto priemonėmis susijusių teisės aktų turinys dažnai yra labai detalus ir techninis. Todėl vietoje direktyvos tinkamiau priimti reglamentą, leisiantį išvengti neatitikimų tarp perkėlimo priemonių ir nereikalingų teisės aktų valstybėse narėse, nes perkėlimas į nacionalinę teisę nebus reikalingas. Kad šioje srityje būtų užtikrintas nuoseklumas, šis reglamentas turėtų pakeisti 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/102/EB dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos prieš ir susidūrus su motorine transporto priemone (4) ir 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/66/EB dėl priekinės apsaugos sistemų naudojimo motorinėse transporto priemonėse (5), kurioje nustatyti priekinės apsaugos sistemų naudojimo ir įrengimo transporto priemonėse reikalavimai ir pėsčiųjų apsaugos lygis. Tai reiškia, kad valstybės narės panaikina teisės aktus, kuriais panaikintosios direktyvos perkeltos į nacionalinę teisę.

(4)

Direktyvos 2003/102/EB antrojo įgyvendinimo etapo reikalavimai pasirodė esą neįvykdomi. Todėl pagal tos direktyvos 5 straipsnį reikalaujama, kad Komisija pateiktų visus reikiamus pasiūlymus, kurie padėtų išspręsti šių reikalavimų įvykdomumo problemas ir galbūt pasinaudoti aktyviosiomis saugos sistemomis, tuo pat metu užtikrinant, kad nesumažėtų pažeidžiamų eismo dalyvių saugos lygis.

(5)

Komisijos užsakyto tyrimo rezultatai rodo, kad pėsčiųjų apsauga gali būti ženkliai sustiprinta pasyviųjų ir aktyviųjų priemonių deriniu, kuris užtikrintų geresnę apsaugą nei ankstesnės galiojančios nuostatos. Visų pirma, tyrimas rodo, kad aktyviosios saugos sistema „Stabdymo pagalba“ kartu su pasyviųjų saugos priemonių reikalavimų pakeitimais labai padidintų pėsčiųjų apsaugos lygį. Todėl tikslinga numatyti privalomą reikalavimą įrengti Stabdymo pagalbos sistemą naujose transporto priemonėse. Tačiau tai neturėtų pakeisti aukšto lygio pasyviųjų saugos sistemų, o veikiau turėtų jas papildyti.

(6)

Transporto priemonės, kuriose įrengtos susidūrimo išvengimo sistemos, gali neatitikti tam tikrų šiame reglamente numatytų reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad tokios transporto priemonės galės išvengti susidūrimo su pėsčiaisiais, o ne tik sumažinti susidūrimo pasekmes. Atlikusi vertinimą ar tokia technologija gali veiksmingai padėti išvengti susidūrimų su pėsčiaisiais ir kitais pažeidžiamais eismo dalyviais, Komisija gali pateikti pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą, sudarančius sąlygas naudoti susidūrimo išvengimo sistemas.

(7)

Miesto keliuose didėjant didelių transporto priemonių skaičiui, nuostatas dėl pėsčiųjų apsaugos reikėtų taikyti ne tik transporto priemonėms, kurių didžiausia masė neviršija 2 500 kg, bet, po tam tikro pereinamojo laikotarpio, ir M1 bei N1 klasių transporto priemonėms, kurios viršija nurodytą ribą.

(8)

Siekiant gerinti pėsčiųjų apsaugą kuo ankstesniame etape, gamintojai, norintys kreiptis dėl tipo patvirtinimo laikydamiesi naujų reikalavimų, kol jie dar netapo privalomais, turėtų turėti tokią galimybę, jei būtinos įgyvendinimo priemonės jau galioja.

(9)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimtos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(10)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti technines bandymų reikalavimų taikymo nuostatas ir stebėsenos rezultatais pagrįstas įgyvendinimo priemones. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(11)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo direktyvų 2003/102/EB ir 2005/66/EB nuostatų prie siūlomo reglamento, šio reglamento taikymą jam įsigaliojus reikėtų atidėti tam tikram laikotarpiui.

(12)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti vidaus rinkos veikimo nustatant bendrus techninius pėsčiųjų apsaugos reikalavimus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi motorinių transporto priemonių ir priekinės apsaugos sistemų konstrukcijos ir veikimo reikalavimai, kuriais siekiama sumažinti pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių, į kuriuos priekine dalimi atsitrenkia transporto priemonės, sužalojimų skaičių bei sunkumą ir siekiant išvengti tokių susidūrimų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas:

a)

M1 klasės motorinėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 11 dalyje ir jos II priedo A skirsnio 1 punkte, laikantis šio straipsnio 2 dalies;

b)

N1 klasės motorinėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 11 dalyje ir jos II priedo A skirsnio 2 punkte, laikantis šio straipsnio 2 dalies;

c)

a ir b punktuose nurodytose transporto priemonėse įrengtam arba kaip atskiram techniniam mazgui, skirtam įrengti tokiose transporto priemonėse, tiekiamam priekinės apsaugos sistemoms.

2.   Šio reglamento I priedo 2 ir 3 skirsniai netaikomi:

a)

N1 klasės transporto priemonėms; ir

b)

iš N1 klasės perdarytoms M1 klasės transporto priemonėms, kurių didžiausia masė viršija 2 500 kg,

jei „R taško“ vairuotojo vieta yra daugiausia 1 100 mm prieš priekinę ašį arba daugiausia 1 100 mm išilgai už priekinės ašies skersinės vidurio linijos.

3 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente:

1)

priekinis statramstis – labiausiai į priekį ir į šoną nutolusi stogo atrama, einanti nuo transporto priemonės važiuoklės iki stogo;

2)

pagalbinė stabdymo sistema – stabdymo sistemos funkcija, kuri atskiria avarinį stabdymą pagal vairuotojo naudojimosi stabdžių sistema rodiklius ir esant tokioms sąlygoms:

a)

padeda vairuotojui pasiekti didžiausią įmanomą stabdymo lygį; arba

b)

yra pakankama, kad įvyktų visas stabdžių antiblokavimo sistemos veikimo ciklas;

3)

buferis – bet kuri priekinė, apatinė, išorinė transporto priemonės konstrukcija, įskaitant jų įtaisus, kurie skirti apsaugoti transporto priemonę, kai važiuodama nedideliu greičiu ji susiduria priekine dalimi su kita transporto priemone; tačiau ši sąvoka neapima jokios priekinės apsaugos sistemos;

4)

priekinės apsaugos sistema – neskaitant originalios įrangos buferio, atskira konstrukcija ar konstrukcijos, pvz., apsauginis rėmas ar papildomas buferis, skirti apsaugoti išorinį transporto priemonės paviršių, papildantis gamintojo įmontuotą buferį, transporto priemonei susidūrus su objektu, išskyrus konstrukcijas, kurių masė yra mažesnė nei 0,5 kg ir kurios skirtos apsaugoti tik transporto priemonės žibintus;

5)

didžiausioji masė –didžiausioji techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė, gamintojo nurodyta pagal Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.8 punktą;

6)

iš M1 klasės perdarytos N1 klasės transporto priemonės –tos N1 klasės transporto priemonės, kurių bendroji konstrukcija ir forma prieš priekinius statramsčius yra tokia pati, kaip pirminės M1 klasės transporto priemonės;

7)

iš N1 klasės perdarytos M1 klasės transporto priemonės – M1 klasės transporto priemonės, kurių bendroji konstrukcija ir forma prieš priekinį statramstį yra tokia pati, kaip pirminės N1 klasės transporto priemonės.

II SKYRIUS

GAMINTOJŲ PAREIGOS

4 straipsnis

Techniniai reikalavimai

1.   Vadovaudamiesi 9 straipsniu gamintojai užtikrina, kad į rinką teikiamose transporto priemonėse būtų įrengta pagalbinė stabdymo sistema, kurios tipas patvirtintas pagal I priedo 4 skirsnio reikalavimus, ir kad šios transporto priemonės atitiktų I priedo 2 ir 3 skirsnių reikalavimus.

2.   Vadovaudamiesi 10 straipsniu gamintojai užtikrina, kad į rinką teikiamose transporto priemonėse įrengtas arba kaip atskiras techninis mazgas tiekiama priekinės apsaugos sistema atitiktų I priedo 5 ir 6 skirsnių reikalavimus.

3.   Gamintojai patvirtinimo institucijoms teikia reikiamus transporto priemonių ir priekinės apsaugos sistemos specifikacijų bei bandymo sąlygų duomenis. Duomenys turi apimti informaciją, reikalingą patikrinti bet kokių transporto priemonėje įrengtų aktyviųjų saugos įtaisų veikimą.

4.   Jei priekinės apsaugos sistemos bus tiekiamos kaip atskiri techniniai mazgai, gamintojai patvirtinimo institucijoms pateikia reikiamus sistemų specifikacijų ir bandymų sąlygų duomenis.

5.   Priekinės apsaugos sistemos, kurios yra kaip atskiri techniniai mazgai, negali būti platinamos, siūlomos parduoti arba parduodamos, jei prie jų nepridedamas transporto priemonių tipų, kuriems suteiktas priekinės apsaugos sistemos tipo patvirtinimas, sąrašas ir aiškios surinkimo instrukcijos. Surinkimo instrukcijose pateikiami konkretūs įrengimo nurodymai, įskaitant tvirtinimo būdus, skirtus transporto priemonėms, kurioms atskiras techninis mazgas yra patvirtintas, kad būtų galima patvirtintą atskirą mazgą sumontuoti toje transporto priemonėje laikantis susijusių I priedo 6 skirsnio nuostatų.

6.   Komisija priima įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomos techninės I priede išdėstytų reikalavimų taikymo nuostatos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

5 straipsnis

EB tipo patvirtinimo paraiška

1.   Gamintojas, teikdamas paraišką transporto priemonės EB tipo patvirtinimui gauti atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą, patvirtinimo institucijai teikia informacinį dokumentą, parengtą pagal II priedo 1 dalyje nustatytą pavyzdį.

Gamintojas techninei tarnybai, atsakingai už tipo patvirtinimo bandymų atlikimą, pristato tipinę transporto priemonės tipo, kurį reikia patvirtinti, transporto priemonę.

2.   Gamintojas, teikdamas paraišką transporto priemonės EB tipo patvirtinimui gauti dėl priekinės apsaugos sistemos įrengimo transporto priemonėje, patvirtinimo institucijai pateikia informacinį dokumentą, parengtą pagal II priedo 2 dalyje nustatytą pavyzdį.

Gamintojas techninei tarnybai, atsakingai už tipo patvirtinimo bandymų atlikimą, pristato tipinę transporto priemonės tipo, kurio atžvilgiu reikia patvirtinti, kad įrengta priekinės apsaugos sistema, transporto priemonę. Tos techninės tarnybos prašymu gamintojas taip pat nurodo naudotų medžiagų specialias sudedamąsias dalis arba pateikia tų medžiagų pavyzdžius.

3.   Gamintojas, teikdamas paraišką priekinės apsaugos sistemos atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimui gauti, patvirtinimo institucijai pateikia informacinį dokumentą, parengtą pagal II priedo 3 dalyje nustatytą pavyzdį.

Gamintojas techninei tarnybai, atsakingai už tipo patvirtinimo bandymų atlikimą, pristato vieną priekinės apsaugos sistemos tipo, kurį reikia patvirtinti, pavyzdį. Jei minėta tarnyba mano, kad būtina, ji gali pareikalauti kitų pavyzdžių. Ant pavyzdžių turi būti aiški ir nenusitrinanti žyma, nurodanti paraiškos pateikėjo prekės pavadinimą ar ženklą ir tipo paskirtį. Gamintojas pasirengia vėliau privaloma tvarka ženklinti EB tipo patvirtinimo ženklu.

III SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PAREIGOS

6 straipsnis

EB tipo patvirtinimo suteikimas

1.   Jeigu įvykdomi atitinkami reikalavimai, patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą ir suteikia tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą.

2.   Minėtojo tipo patvirtinimo numerio 3 segmente nurodoma viena iš šių raidžių:

a)

transporto priemonių patvirtinimui, atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą:

„A“ jei transporto priemonė atitinka I priedo 2 skirsnio nuostatas,

„B“ jei transporto priemonė atitinka I priedo 3 skirsnio nuostatas;

b)

transporto priemonės, prie kurios pritvirtinta priekinės apsaugos sistema, arba priekinės apsaugos sistemos, kuri bus tiekiama kaip atskiras techninis mazgas, patvirtinimui:

„A“ jei priekinė apsaugos sistema atitinka I priedo 5 skirsnio nuostatas, susijusias su jo 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 ir 5.3 punktų taikymu,

„B“ jei priekinė apsaugos sistema atitinka I priedo 5 skirsnio nuostatas, susijusias su jo 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 ir 5.3 punktų taikymu,

„X“ jei priekinė apsaugos sistema atitinka I priedo 5 skirsnio nuostatas, susijusias su jo 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 ir 5.3 punktų taikymu.

3.   Patvirtinimo institucija negali skirti to paties numerio kitam transporto priemonės tipui arba priekinės apsaugos sistemos tipui.

4.   Laikydamasi 1 dalies, patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą, parengtą remiantis:

a)

III priedo 1 dalyje nustatytu pavyzdžiu transporto priemonės tipui, atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą;

b)

III priedo 2 dalyje nustatytu pavyzdžiu transporto priemonės tipui, atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą joje;

c)

III priedo 3 dalyje nustatytu pavyzdžiu priekinės apsaugos sistemos, kuri bus tiekiama kaip atskiras techninis mazgas, tipui.

7 straipsnis

EB tipo patvirtinimo ženklas

Visos priekinės apsaugos sistemos, patvirtintos pagal šio reglamento nuostatas dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą joje, arba nuostatas dėl priekinės apsaugos sistemos, kuri bus tiekiama kaip atskiras techninis mazgas, tipo patvirtinimo, turi atitikti šio reglamento reikalavimus ir jai turi būti suteiktas bei dėl to ant jos būti EB tipo patvirtinimo ženklas, nustatytas pagal IV priede išdėstytas nuostatas.

8 straipsnis

Tipo ir patvirtinimų keitimas

Visi transporto priemonės pakeitimai, atlikti į priekį nuo priekinių statramsčių arba priekinės apsaugos sistemos, dėl kurių keičiasi konstrukcija, pagrindiniai matmenys, transporto priemonės išorinių paviršių medžiagos, montavimo metodai arba išorinis ar vidinis sudėtinių dalių išdėstymas, ir kurie gali daryti didelį poveikį bandymų rezultatams, turi būti laikomi keitimu pagal Direktyvos 2007/46/EB 13 straipsnį, ir dėl to turi būti pateikta paraiška naujam tipo patvirtinimui gauti.

9 straipsnis

Taikymo transporto priemonėms planas

1.   Nuo 16 straipsnio antroje pastraipoje nustatytos datos nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą šiems naujų transporto priemonių tipams:

a)

M1 klasė, neatitinkanti I priedo 4 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

b)

2 500 kg didžiausios masės neviršijanti M1 klasė, neatitinkanti I priedo 2 arba 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

c)

iš M1 klasės perdaryta ir 2 500 kg didžiausios masės neviršijanti N1 klasė, neatitinkanti I priedo 2 ir 4 arba 3 ir 4 skirsniuose nustatytų techninių nuostatų.

2.   Nuo 2011 m. vasario 24 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti šias naujas transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento I priedo 4 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų:

a)

M1 klasės transporto priemones;

b)

iš M1 klasės perdarytas ir 2 500 kg didžiausios masės neviršijančias N1 klasės transporto priemones.

3.   Nuo 2013 m. vasario 24 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą šiems naujų transporto priemonių tipams:

a)

2 500 kg didžiausios masės neviršijanti M1 klasė, neatitinkanti I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

b)

iš M1 klasės perdaryta ir 2 500 kg didžiausios masės neviršijanti N1 klasė, neatitinkanti I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų.

4.   Nuo 2012 m. gruodžio 31 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti šias naujas transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento I priedo 2 arba 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų:

a)

M1 klasės transporto priemones, kurių didžiausia masė neviršija 2 500 kg;

b)

iš M1 klasės perdarytas ir 2 500 kg didžiausios masės neviršijančias N1 klasės transporto priemones.

5.   Nuo 2015 m. vasario 24 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą šiems naujų transporto priemonių tipams:

a)

2 500 kg didžiausią masę viršijančioms M1 klasės transporto priemonėms, neatitinkančioms I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

b)

N1 klasės transporto priemonėms, neatitinkančioms I priedo 3 ir 4 skirsniuose nustatytų techninių nuostatų.

6.   Nuo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti naujas N1 klasės transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento I priedo 4 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų.

7.   Nuo 2018 m. vasario 24 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti tokias naujas transporto priemones:

a)

2 500 kg didžiausios masės neviršijančias M1 klasės transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

b)

iš M1 klasės perdarytas ir 2 500 kg didžiausios masės neviršijančias N1 klasės transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų.

8.   Nuo 2019 m. rugpjūčio 24 d. nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti tokias naujas transporto priemones:

a)

2 500 kg didžiausią masę viršijančias M1 klasės transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

b)

N1 klasės transporto priemones, neatitinkančias šio reglamento I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų.

9.   Nepažeisdamos šio straipsnio 1–8 dalių ir atsižvelgdamos į priemonių, priimtų laikantis 4 straipsnio 6 dalies, įsigaliojimą, nacionalinės valdžios institucijos neturi teisės dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, atsisakyti gamintojui paprašius suteikti naujo transporto priemonės tipo EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą arba uždrausti registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naują transporto priemonę, jei ta transporto priemonė atitinka I priedo 3 arba 4 skirsnyje nustatytas technines nuostatas.

10 straipsnis

Priekinės apsaugos sistemų taikymas

1.   Nacionalinės valdžios institucijos turi atsisakyti suteikti naujo tipo transporto priemonės EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą joje, arba naujo tipo priekinės apsaugos sistemos EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą, jei jos neatitinka I priedo 5 ir 6 skirsnių reikalavimų.

2.   Nacionalinės valdžios institucijos, dėl su priekinės apsaugos sistemomis susijusių priežasčių, laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio atitikties sertifikatus laiko nebegaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento I priedo 5 ir 6 skirsnio reikalavimų.

3.   Šio reglamento I priedo 5 ir 6 skirsniuose išdėstyti reikalavimai taikomi priekinės apsaugos sistemoms, kurios tiekiamos kaip atskiri techniniai mazgai, laikantis Direktyvos 2007/46/EB 28 straipsnio.

11 straipsnis

Susidūrimo išvengimo sistemos

1.   Komisijai atlikus vertinimą, transporto priemonės, kuriose įrengta susidūrimo išvengimo sistema, gali neatitikti I priedo 2 ir 3 skirsniuose pateiktų bandymų reikalavimų, kad transporto priemonės tipui būtų suteiktas EB tipo patvirtinimas arba nacionalinis tipo patvirtinimas atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą arba kad ją būtų galima parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti.

2.   Komisija pateikia vertinimą Europos Parlamentui ir Tarybai, jei reikia, kartu su pasiūlymais, iš dalies keičiančiais šį reglamentą.

Bet kokiomis pasiūlytomis priemonėmis užtikrinami apsaugos lygiai esamo veiksmingumo atžvilgiu turi būti bent lygiaverčiai tiems, kurie užtikrinami pagal I priedo 2 ir 3 skirsnius.

12 straipsnis

Stebėsena

1.   Nacionalinės valdžios institucijos kasmet teikia Komisijai I priedo 2.2, 2.4 ir 3.2 punktuose numatytos stebėsenos rezultatus (vėliausiai iki kitų metų nuo jų įsigijimo vasario 28 d.).

Reikalavimas teikti minėtus rezultatus nebetaikomas nuo 2014 m. vasario 24 d.

2.   Komisija, remdamasi laikantis I priedo 2.2, 2.4 ir 3.2 punktų atliktos stebėsenos rezultatais, gali priimti atitinkamas įgyvendinimo priemones.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija, remdamasi atitinkama iš patvirtinimo institucijų ir suinteresuotųjų šalių gauta informacija, taip pat nepriklausomais tyrimais, stebi griežtesnių pasyviosios saugos reikalavimų, pagalbinių stabdymo sistemų ir kitų aktyviosios saugos technologijų, kuriomis galima užtikrinti geresnę pažeidžiamų kelių eismo dalyvių apsaugą, techninį tobulinimą.

4.   Ne vėliau kaip 2014 m. vasario 24 d. Komisija persvarsto tokių griežtesnių pasyviosios saugos reikalavimų pagrįstumą ir taikymą. Ji persvarsto šio reglamento veikimą atsižvelgdama į pagalbinių stabdymo sistemų ir kitų aktyviosios saugos technologijų panaudojimą ir veiksmingumą.

5.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą bei, prireikus, pasiūlymus susijusiu klausimu.

13 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės priima nuostatas dėl sankcijų, taikytinų gamintojams pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Apie šias nuostatas valstybės narės praneša Komisijai ne vėliau kaip 2010 m. rugpjūčio 24 d. ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius joms poveikio turinčius pakeitimus.

2.   Pažeidimai, dėl kurių taikomos sankcijos, turėtų apimti:

a)

suklastotų deklaracijų teikimą vykstant tvirtinimo procedūrai arba procedūroms, dėl ko tvirtinimas turi būti atšauktas;

b)

tipo patvirtinimo bandymo rezultatų klastojimą;

c)

duomenų arba techninių specifikacijų, dėl kurių tipo patvirtinimas galėtų būti atšauktas ar panaikintas, nuslėpimą;

d)

atsisakymą suteikti galimybę gauti informaciją.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama pagal šio reglamento V priedą.

15 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 2003/102/EB ir 2005/66/EB panaikinamos nuo šio reglamento 16 straipsnyje nurodytos datos.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo.2009 m. lapkričio 24 d., išskyrus 4 straipsnio 6 dalį ir 9 straipsnio 9 dalį, kuri taikoma nuo įsigaliojimo dienos, ir 9 straipsnio 2–8 dalis, kurios taikomos nuo jose nurodytų datų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. sausio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL C 211, 2008 8 19, p. 9.

(2)  2008 m. birželio mėn. 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(4)  OL L 321, 2003 12 6, p. 15.

(5)  OL L 309, 2005 11 25, p. 37.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas   Transporto priemonių ir priekinės apsaugos sistemų bandymo techninės nuostatos

II priedas   Gamintojo teikiamų informacinių dokumentų pavyzdžiai

1 dalis

Informacinis dokumentas dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą

2 dalis

Informacinis dokumentas dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą

3 dalis

Informacinis dokumentas dėl priekinės apsaugos sistemos, tiekiamos kaip atskiras techninis vienetas, tipo patvirtinimo

III priedas   EB tipo patvirtinimo liudijimų pavyzdžiai

1 dalis

EB tipo patvirtinimo liudijimas dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą

2 dalis

EB tipo patvirtinimo liudijimas dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą

3 dalis

EB tipo patvirtinimo liudijimas dėl priekinės apsaugos sistemos, tiekiamos kaip atskiras techninis vienetas, tipo patvirtinimo

IV priedas EB   tipo patvirtinimo ženklinimas

Priedėlis

EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

V priedas   Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

I PRIEDAS

Transporto priemonių ir priekinės apsaugos sistemų bandymo techninės nuostatos

Šiame priede naudojamos tokios sąvokos:

1.1.   ariklio dangčio priekinis kraštas – tai viršutinės išorinės konstrukcijos priekis, įskaitant variklio dangtį ir sparnus, priekinių žibintų korpuso viršutines ir šonines detales ir bet kokias tvirtinimo detales;

1.2.   variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linija – tai geometrinė sąlyčio taškų tarp 1 000 mm tiesės ir priekinio variklio dangčio paviršiaus trajektorija, kai tiesė, laikoma lygiagrečiai vertikaliai išilginei transporto priemonės plokštumai ir palenkta atgal 50° bei žemesniuoju galu esanti 600 mm virš žemės, yra vedama skersai, jai liečiant variklio dangčio priekinį kraštą. Transporto priemonėms, kurių variklio dangčio viršutinis paviršius palenktas 50° kampu taip, kad tiesė ne vieną, o daug kartų arba visada su juo liečiasi, atskaitos linija nustatoma taikant tiesę, pasvirusią atgal 40° kampu. Transporto priemonėms, kurių forma yra tokia, kad pirmiausia liečiasi apatinis tiesės galas, šis taškas yra variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linija šioje horizontalioje padėtyje. Transporto priemonėms, kurių forma yra tokia, kad pirmiausia liečiasi viršutinis tiesės galas, 1 000 mm padengimo zonos geometrinė trajektorija bus laikoma variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linija šioje horizontalioje padėtyje. Viršutinis buferio kraštas šiame reglamente taip pat laikomas variklio dangčio priekiniu kraštu, jei šios procedūros metu jį liečia tiesė;

1.3.   1 000 mm padengimo zona – tai geometrinė 1 000 mm ilgio lanksčios juostelės vieno galo trajektorija ant variklio dangčio paviršiaus, kai ji yra vertikalioje plokštumoje, paralelioje transporto priemonės ašiai, ir skersai kerta variklio dangčio buferio priekį bei priekinės apsaugos sistemą. Matavimo metu juostelė laikoma įtempta, vieną galą laikant prie žemės paviršiaus atskaitos lygio, vertikaliai prieš buferio priekį, kitą galą laikant ant viršutinio variklio dangčio paviršiaus. Transporto priemonė yra įprastoje važiavimo padėtyje;

1.4.   variklio dangčio viršus – tai išorinė konstrukcija, aprėpianti visų išorinių sudedamųjų dalių viršutinį paviršių, išskyrus priekinį stiklą, priekinius statramsčius ir į galą nuo jų esančius elementus. Todėl jis aprėpia, bet neapsiriboja, variklio dangtį, sparnus, liuką, valytuvo ašį ir apatinį priekinio stiklo rėmą;

1.5.   priekinis viršutinis paviršius – tai išorinė konstrukcija, aprėpianti visų išorinių sudėtinių dalių viršutinį paviršių, išskyrus priekinį stiklą, priekinius statramsčius ir į galą nuo jų esančius elementus;

1.6.   žemės paviršiaus atskaitos lygis – tai žemės paviršiaus lygiui lygiagreti horizontali plokštuma, sutampanti su stovinčios ant lygaus paviršiaus su įjungtu rankiniu stabdžiu ir nustatytos į įprastą važiavimo padėtį transporto priemonės žemės paviršiaus lygiu;

1.7.   įprasta važiavimo padėtis – tai eksploatuoti parengtos transporto priemonės padėtis ant žemės, padangas pripūtus iki rekomenduojamo slėgio, priekinius ratus nustačius važiuoti tiesiai į priekį, maksimaliai užpildytoms visoms skysčių, kurie reikalingi transporto priemonės darbui, talpoms, su visa standartine įranga, kurią sumontavo transporto priemonės gamintojas, 75 kg svoriu ant vairuotojo sėdynės bei 75 kg svoriu ant priekinės keleivio sėdynės ir su pakaba, kuri numatyta važiuoti 40 km/h ar 35 km/h greičiu įprastomis sąlygomis, nurodytomis gamintojo (ypač transporto priemonėms, turinčioms aktyviąją pakabą ar automatinio lygiavimo įtaisą);

1.8.   priekinis stiklas – tai priekinė transporto priemonės įstiklinta dalis, atitinkanti visus taikytinus 1977 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 77/649/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vairuotojų regėjimo lauką, suderinimo I priedo reikalavimus (1);

1.9.   galvos elgsenos bandymo metu kriterijus (angl. Head Performance Criterion (HPC)) – tai apskaičiuotas per tam tikrą laiką smūgio metu susidaręs didžiausias pagreitis. Jis skaičiuojamas pagal pagreičio matuoklio užfiksuotą laiką, kaip didžiausioji tokios lygties vertė (atsižvelgiant į t1 ir t2):

Formula

Šioje formulėje „a“ – tai pagreitis kaip „g“ kartotinis, o t1 ir t2 – du laiko momentai (išreiškiami sekundėmis) smūgio metu, kuriais apibrėžiama registravimo pradžia ir pabaiga, kuomet HPC vertė yra didžiausia. Į HPC vertes, kurių laiko intervalas (t1 – t2) yra didesnis negu 15 ms, skaičiuojant didžiausią vertę neatsižvelgiama;

1.10.   kreivės spindulys – tai skritulio, artimiausio nagrinėjamos sudėtinės dalies formos kreivei, lanko spindulys.

Būtina atlikti šiuos transporto priemonių bandymus:

2.1.   Kojos modelio smūgis į buferį:

Reikia atlikti vieną iš šių bandymų:

a)

blauzdos modelio smūgis į bamperį:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 40 km/h. Didžiausiasis dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi būti didesnis nei 21,0°, didžiausiasis dinaminis kelio šlyties poslinkis neturi būti didesnis nei 6,0 mm, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, neturi viršyti 200 g;

b)

šlaunies modelio smūgis į buferį:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 40 km/h. Smūgio jėgų momentinė suma laiko atžvilgiu neturi būti didesnė nei 7,5 kN, o bandymų smogtuvo lenkiamasis momentas neturi viršyti 510 Nm.

2.2.   Šlaunies modelio smūgis į variklio dangčio priekinį kraštą:

atliekant bandymą transporto priemonės greitis smūgio metu turi būti ne didesnis nei 40 km/h. Smūgio jėgų momentinė suma laiko atžvilgiu neturi būti didesnė kaip 5,0 kN, o bandymų smogtuvo lenkiamasis momentas turi būti užregistruojamas ir sulyginamas su galima tiksline 300 Nm verte.

Šis bandymas atliekamas tik stebėsenos tikslais, jo rezultatai išsamiai registruojami.

2.3.   Vaiko ar nedidelio suaugusiojo galvos modelio smūgis į variklio dangčio viršų:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 35 km/h, naudojamas 3,5 kg bandymų smogtuvas. Galvos elgsenos bandymo metu kriterijus (HCP) 2/3 variklio dangčio bandymų ploto neturi viršyti 1 000, o likusiai 1/3 ploto – 2 000.

2.4.   Suaugusiojo galvos modelio smūgis į priekinį stiklą:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 35 km/h, naudojamas 4,8 kg bandymų smogtuvas. HPC turi būti užregistruojamas ir sulyginamas su galima tiksline 1 000 vienetų verte.

Šis bandymas atliekamas tik stebėsenos tikslais, jo rezultatai išsamiai registruojami.

Būtina atlikti šiuos transporto priemonių bandymus:

3.1.   Kojos modelio smūgis į buferį:

Reikia atlikti vieną iš šių bandymų:

a)

blauzdos modelio smūgis į bamperį:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 40 km/h. Didžiausiasis dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi būti didesnis nei 19,0°, didžiausiasis dinaminis kelio šlyties poslinkis neturi būti didesnis nei 6,0 mm, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, neturi viršyti 170 g.

Be to, gamintojas gali pasirinkti bandymą su buferiu iki 264 mm pločio, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, neturi viršyti 250 g;

b)

šlaunies modelio smūgis į buferį:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 40 km/h. Smūgio jėgų momentinė suma laiko atžvilgiu neturi būti didesnė nei 7,5 kN, o bandymų smogtuvo lenkiamasis momentas neturi viršyti 510 Nm.

3.2.   Šlaunies modelio smūgis į variklio dangčio priekinį kraštą:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti ne daugiau nei 40 km/h. Smūgio jėgų momentinė suma laiko atžvilgiu lyginama su leistina didžiausia 5,0 kN verte, o bandymų smogtuvo lenkiamasis momentas lyginamas su didžiausia leistina 300 Nm verte.

Šis bandymas atliekamas tik stebėsenos tikslais, jo rezultatai išsamiai registruojami.

3.3.   Vaiko ar nedidelio suaugusiojo galvos modelio smūgis į variklio dangčio viršų:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 35 km/h, naudojamas 3,5 kg bandymų smogtuvas. HPC turi atitikti 3.5 punkto reikalavimus.

3.4.   Suaugusiojo galvos modelio smūgis į variklio dangčio viršų:

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 35 km/h, naudojamas 4,5 kg bandymų smogtuvas. HPC turi atitikti 3.5 punkto reikalavimus.

3.5.   Registruotas HPC neturi viršyti 1 000 1/2 vaiko galvos modelio bandymų ploto, taip pat neturi viršyti 1 000 2/3 bendro vaiko ir suaugusiojo galvos modelio bandymų ploto. Likusiame plote HPC neturi viršyti 1 700 abiejų galvos modelių atveju.

Būtina atlikti šiuos transporto priemonių bandymus:

4.1.   Etaloninis bandymas, kuriuo nustatomas sistemos veikimo momentas, kai įsijungia stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

4.2.   Bandymas, skirtas patikrinti, ar teisingai įjungiama pagalbinė stabdymo sistema, kad būtų galima užtikrinti transporto priemonės didžiausius įmanomus lėtėjimo rodiklius.

Būtina atlikti šiuos priekinės apsaugos sistemų (PAS) bandymus:

Būtina atlikti vieną iš šių kojos modelių bandymų pagal 5.1.1 arba 5.1.2 punktų nuostatas:

Blauzdos modelio smūgis į PAS:

Atliekant visus bandymus greitis smūgio metu turi būti 40 km/h.

5.1.1.1.   PAS, kurios patvirtintos montuoti ant transporto priemonių, kurios atitinka 2 skirsnio reikalavimus, didžiausias dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi būti didesnis nei 21,0°, didžiausiasis dinaminis kelio šlyties poslinkis neturi būti didesnis nei 6,0 mm, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, neturi viršyti 200 g.

5.1.1.2.   PAS, kurios patvirtintos montuoti ant transporto priemonių, kurios atitinka 3 skirsnio reikalavimus, didžiausias dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi būti didesnis nei 19,0°, didžiausias dinaminis kelio šlyties poslinkis neturi būti didesnis nei 6,0 mm, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, neturi viršyti 170 g.

PAS, kurias leista montuoti tik ant transporto priemonių, kurios neatitinka 2 arba 3 skirsnio nuostatų, atžvilgiu 5.1.1.1 ir 5.1.1.2 punktuose išdėstytus bandymų reikalavimus galima pakeisti bandymų reikalavimais, išdėstytais 5.1.1.3.1 arba 5.1.1.3.2 punkte.

5.1.1.3.1.   Didžiausiasis dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi būti didesnis nei 24,0°, didžiausiasis dinaminis kelio šlyties poslinkis neturi būti didesnis nei 7,5 mm, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, neturi viršyti 215 g;

5.1.1.3.2.   Atliekama po du transporto priemonės bandymus: vienas – su įmontuota PAS, antras – be įmontuotos PAS. Abu bandymai atliekami tokiose pačiose vietose, dėl kurių susitariama su atitinkama už tvirtinanti institucija. Užfiksuojami didžiausio dinaminio kelio sulinkimo kampo, didžiausio dinaminio kelio šlyties poslinkio ir pagreičio, matuojamo ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, dydžiai. Kiekvienu atveju transporto priemonės su PAS užfiksuotas dydis neturi viršyti 90 % dydžio, užfiksuoto transporto priemonėje be PAS.

Šlaunies modelio smūgis į PAS:

Atliekant visus bandymus greitis smūgio metu turi būti 40 km/h.

5.1.2.1.   Smūgio jėgų momentinė suma laiko atžvilgiu neturi būti didesnė nei 7,5 kN, o bandymų smogtuvo lenkiamasis momentas neturi viršyti 510 Nm.

PAS, kurias leista montuoti tik ant transporto priemonių, kurios neatitinka 2 arba 3 skirsnio nuostatų, atžvilgiu 5.1.2.1 punkte išdėstytus bandymų reikalavimus galima pakeisti bandymų reikalavimais, išdėstytais 5.1.2.2.1 arba 5.1.2.2.2 punkte.

5.1.2.2.1.   Smūgio jėgų momentinė suma laiko atžvilgiu neturi būti didesnė nei 9,4 kN, o bandymų smogtuvo lenkiamasis momentas neturi viršyti 640 Nm.

5.1.2.2.2.   Atliekama po du transporto priemonės bandymus: vienas – su įmontuota PAS, antras – be įmontuotos PAS. Abu bandymai atliekami tokiose pačiose vietose, dėl kurių susitariama su atitinkama atsakinga patvirtinimą išduodančia institucija. Registruojami momentinės smūgio jėgų sumos ir bandymų smogtuvo lenkiamojo momento dydžiai. Kiekvienu atveju transporto priemonės su PAS užfiksuotas dydis neturi viršyti 90 % dydžio, užfiksuoto transporto priemonėje be PAS.

5.2.   Šlaunies modelio smūgis į PAS priekinį kraštą

atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 40 km/h. Momentinė smūgio jėgų suma į smogtuvo viršų ir apačią laiko atžvilgiu neturėtų būti didesnė kaip 5,0 kN, o bandymų smogtuvo lenkiamasis momentas neturėtų viršyti 300 Nm. Abu rezultatai fiksuojami stebėsenos tikslais.

5.3.   Vaiko ar nedidelio suaugusiojo galvos modelio smūgis į PAS

Šis bandymas atliekamas smūgiuojant 35 km/h greičiu į 3,5 kg vaiko ir (arba) smulkaus suaugusiojo manekeno galvą. HPC, apskaičiuojamas pagal pagreičio matuoklio užfiksuotą laiką, visais atvejais neturi viršyti 1 000.

PAS konstrukcijos ir įrengimo nuostatos:

Šie reikalavimai taikomi tiek PAS, kurios yra įrengtos naujose transporto priemonėse, tiek PAS, kurios bus tiekiamos kaip konkrečioms transporto priemonėms skirti atskiri techniniai mazgai.

6.1.1.   PAS sudėtinės dalys suprojektuojamos taip, kad visų kietų paviršių, kurie gali liestis su 100 mm skersmens rutuliu, minimalus išlinkimo spindulys būtų 5 mm.

6.1.2.   PAS bendroji masė, kartu su visomis gembėmis ir pritvirtinimais, neviršija 1,2 % transporto priemonės, kuriai ji sukurta, masės, t. y. ne daugiau kaip 18 kg.

6.1.3.   Transporto priemonės PAS turi būti įrengta ne aukščiau kaip 50 mm nuo variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linijos.

6.1.4.   PAS neturi būti platesnės už transporto priemonę, kurioje ji įrengta. Jei bendras PAS plotis sudaro daugiau kaip 75 % transporto priemonės pločio, PAS galai išlenkiami išorinio paviršiaus link tam, kad būtų sumažintas susidūrimo pavojus. Ši sąlyga laikoma patenkinta, jei PAS yra įmontuota įduboje arba integruota į kėbulą arba PAS galas yra palenktas taip, kad nesiliestų su 100 mm skersmens rutuliu, o tarpas tarp PAS galo ir kėbulo nebūtų didesnis kaip 20 mm.

6.1.5.   Laikantis 6.1.4 punkto, tarpas, esantis tarp priekinės apsaugos sistemos sudėtinių dalių ir po jomis esančiu išoriniu paviršiumi, neviršija 80 mm. Tai netaikoma kėbulo bendrojo kontūro angoms (pavyzdžiui, angoms grotelėse, oro įtraukimui, ir t. t.).

6.1.6.   Siekiant išlaikyti transporto priemonės buferio privalumus, išilginis atstumas bet kurioje horizontalioje transporto priemonės padėtyje nuo labiausiai nutolusios buferio dalies iki labiausiai nutolusios priekinės sistemos dalies neviršija 50 mm.

6.1.7.   Dėl PAS negali labai sumažėti buferio veiksmingumas. Šis reikalavimas laikomas patenkintu, jei ant buferio yra ne daugiau kaip dvi vertikalios PAS dalys ir nėra horizontalių dalių.

6.1.8.   PAS neturi būti palinkusi į priekį nuo vertikalios padėties. PAS viršutinės dalys negali būti išsikišusios aukštyn arba atgal (priekinio stiklo link) daugiau kaip 50 mm nuo transporto priemonės variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linijos, nuėmus priekinės apsaugos sistemą.

6.1.9.   Įrengiant priekinės apsaugos sistemą neturi būti pažeisti transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai.

7.   Nukrypstant nuo 2, 3 ir 5 skirsnių, atitinkama patvirtinimo institucija gali laikyti, kad juose nurodyti reikalavimai yra įvykdyti, jei yra atlikti lygiaverčiai bandymai laikantis kito šiame priede numatyto bandymo reikalavimų.


(1)  OL L 267, 1977 10 19, p. 1.

II PRIEDAS

Gamintojo teikiamų informacinių dokumentų pavyzdžiai

1 dalis

Informacinis dokumentas dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą

2 dalis

Informacinis dokumentas dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą joje

3 dalis

Informacinis dokumentas dėl priekinės apsaugos sistemos, kuri bus tiekiama kaip atskiras techninis mazgas, EB tipo patvirtinimo

1 DALIS

PAVYZDYS

Informacinis dokumentas Nr. … dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) pateikiama trimis egzemplioriais ir į ją įtraukiamas turinys. Brėžiniai nubraižomi atitinkamu masteliu, yra pakankamai smulkūs ir pateikiami A4 formato lapuose arba iki A4 formato sulankstytuose kitų formatų lapuose. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.

Jei sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai yra su elektroniniais valdytuvais, pateikiama informacija apie jų veikimą.

0.   BENDROJI DALIS

0.1.   Markė (prekinis gamintojo pavadinimas):

Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma):

Tipo (jei nurodytas ant transporto priemonės) identifikavimo priemonės (1)  (2):

0.3.1.   Ženklinimo vieta:

0.4.   Transporto priemonės klasė (3):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS:

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

1.6.   Variklio vieta ir išdėstymas:

9.   KĖBULAS

9.1.   Kėbulo tipas:

9.2.   Panaudotos medžiagos ir surinkimo metodai:

Pėsčiųjų apsauga

9.23.1.   Pateikiamas išsamus transporto priemonės priekinės dalies (vidaus ir išorės) konstrukcijos, matmenų, atitinkamų atskaitos linijų ir sudėtinių medžiagų aprašas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius. Šiame apraše nurodoma išsami informacija apie bet kokią įrengtą aktyviąją apsaugos sistemą.

2 DALIS

PAVYZDYS

Informacinis dokumentas Nr. … dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą joje

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) pateikiama trimis egzemplioriais ir į ją įtraukiamas turinys. Brėžiniai nubraižomi atitinkamu masteliu, yra pakankamai smulkūs ir pateikiami A4 formato lapuose arba iki A4 formato sulankstytuose kitų formatų lapuose. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.

Jei sistemose, sudėtinėse dalyse ar atskiruose techniniuose mazguose panaudotos specialios medžiagos, pateikiama informacija apie jų eksploatacines savybes.

0.   BENDROJI DALIS

0.1.   Markė (prekinis gamintojo pavadinimas):

Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma):

Tipo (jei nurodytas ant transporto priemonės) identifikavimo priemonės (1)  (2):

0.3.1.   Ženklinimo vieta:

0.4.   Transporto priemonės klasė (3):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.   EB tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS:

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

2.   MASĖ IR MATMENYS: (kilogramais ir milimetrais) (kur galima, pateikite nuorodas į brėžinius)

Didžiausioji techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė, nurodyta gamintojo:

2.8.1.   Kiekvienai ašiai tenkanti šios masės dalis (didžiausia ir mažiausia vertė):

9.   KĖBULAS

9.1.   Kėbulo tipas:

Priekinės apsaugos sistema

9.24.1.   Bendras išdėstymas (brėžiniai arba nuotraukos), kuriame nurodoma priekinės apsaugos sistemos vieta ir tvirtinimas.

9.24.2.   Jei tinkama, oro įleidimo grotelių, radiatoriaus grotelių, dekoratyvinių priedų, emblemų ir įpjovų arba kitų išorinių iškyšų ir išorinio paviršiaus dalių, kurie gali būti laikomi svarbiais (pavyzdžiui, apšvietimo įtaisai), brėžiniai ir (arba) nuotraukos. Jei pirmame sakinyje išvardytos dalys nėra svarbios, rengiant dokumentus galima pateikti tik nuotraukas, o prireikus, pridėti matmenų duomenis ir (arba) tekstą:

9.24.3.   Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus:

9.24.4.   Buferių brėžinys:

9.24.5.   Transporto priemonės priekinės dalies dugno linijos brėžinys:

3 DALIS

PAVYZDYS

Informacinis dokumentas Nr. … dėl priekinės apsaugos sistemos, kuri bus tiekiama kaip atskiras techninis mazgas, EB tipo patvirtinimo

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) pateikiama trimis egzemplioriais ir į ją įtraukiamas turinys. Brėžiniai nubraižomi atitinkamu masteliu, yra pakankamai smulkūs ir pateikiami A4 formato lapuose arba iki A4 formato sulankstytuose kitų formatų lapuose. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.

Jei sistemose, sudėtinėse dalyse ar atskiruose techniniuose mazguose panaudotos specialios medžiagos, pateikiama informacija apie jų eksploatacines savybes.

0.   BENDROJI DALIS

0.1.   Markė (prekinis gamintojo pavadinimas):

Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.   EB tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

1.   PRIETAISO APRAŠYMAS

1.1.   Išsamus techninis apibūdinimas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius):

1.2.   Surinkimo ir montavimo nurodymai, įskaitant reikalaujamus sukimo momentus:

1.3.   Transporto priemonių tipų, kuriems tinka ši įranga, sąrašas:

1.4.   Naudojimo apribojimai ir įrengimo sąlygos:


(1)  Jei tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių konkrečios transporto priemonės, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie ženklai dokumentuose nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(2)  Nereikalingus žodžius išbraukti (tam tikrais atvejais nieko nereikia išbraukti, jeigu taikomas daugiau nei vienas punktas).

(3)  (Suklasifikuota atsižvelgiant į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1) II priedo A skirsnyje pateikiamas apibrėžtis.

III PRIEDAS

EB tipo patvirtinimo sertifikatų pavyzdžiai

1 dalis

EB tipo patvirtinimo sertifikatas dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą

2 dalis

EB tipo patvirtinimo sertifikatas dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą joje

3 dalis

EB tipo patvirtinimo sertifikatas dėl priekinės apsaugos sistemos, kuri bus tiekiama kaip atskiras techninis mazgas, tipo patvirtinimo

1 DALIS

PAVYZDYS

didžiausias formatas: A4 (210 x 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

EB tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Informacija apie

EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo pratęsimą (1)

atsisakymą suteikti EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios (1)

dėl transporto priemonės tipo, atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą

atsižvelgiant į 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 78/2009, kuris įgyvendintas

su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. …/… (2)

EB tipo patvirtinimo numeris:

Galiojimo pratęsimo priežastis:

I SKIRSNIS

0.1.   Markė (prekinis gamintojo pavadinimas):

Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra)

Tipo (jei nurodytas ant transporto priemonės) identifikavimo priemonės (3):

0.3.1.   Ženklinimo vieta:

0.4.   Transporto priemonės klasė (4):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8.   Surinkimo įmonės (-ių) adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

II SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (kai taikoma) (žr. Papildymą)

2.   Už bandymus atsakinga techninė tarnyba:

3.   Bandymų ataskaitos data:

4.   Bandymų ataskaitos numeris:

5.   Pastabos (jei yra) (žr. Papildymą):

6.   Vieta:

7.   Data:

8.   Parašas:

Priedai

:

Informacijos paketas

Bandymų ataskaita

Papildymas prie EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr. … dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 78/2009

Papildoma informacija

1.1.   Trumpas transporto priemonės struktūros, matmenų, linijų ir sudėtinių medžiagų aprašas:

1.2.   Variklio vieta: priekyje/gale/viduryje (5)

1.3.   Varantieji ratai: priekiniai/galiniai (5)

1.4.   Bandymams pateiktos transporto priemonės masė (kaip apibrėžta pagal Reglamento (EB) Nr. 78/2009 I priedo 1.7 punktą):

Priekinė ašis:

Galinė ašis:

Iš viso:

Bandymų rezultatai pagal Reglamento (EB) Nr. 78/2009 I priedo reikalavimus:

1.5.1.   2 skirsnyje nurodytų bandymų rezultatai:

Bandymas

Užregistruota vertė

Atitinka/Neatitinka (6)

Blauzdos modelio smūgis į buferį (jei atliekama)

Sulinkimo kampas

laipsniai

 

Šlyties poslinkis

mm

 

Pagreitis ties blauzdikauliu

g

 

Šlaunies modelio smūgis į buferį (jei atliekama)

Smūgio jėgų suma

kN

 

Lenkiamasis momentas

Nm

 

Šlaunies modelio smūgis į variklio dangčio priekinį kraštą

Smūgio jėgų suma

kN

 (7)

Lenkiamasis momentas

Nm

 (7)

Vaiko ar nedidelio suaugusiojo galvos modelio (3,5 kg) smūgis į variklio dangčio viršų

HPC vertės

A zonoje

(12 rezultatai (8))

 

 

 

HPC vertės

B zonoje

(6 rezultatai (8))

 

 

 

Suaugusiojo galvos modelio (4,8 kg) smūgis į priekinį stiklą

HPC vertės

(5 rezultatai (8))

 

 

 (7)

1.5.2.   3 skirsnyje nurodytų bandymų rezultatai:

Bandymas

Užregistruota vertė

Atitinka/Neatitinka (9)

Blauzdos modelio smūgis į buferį (jei atliekama)

Sulinkimo kampas

laipsniai

 

Šlyties poslinkis

mm

 

Pagreitis ties blauzdikauliu

g

 

Šlaunies modelio smūgis į buferį (jei atliekama)

Smūgio jėgų suma

kN

 

Lenkiamasis momentas

Nm

 

Šlaunies modelio smūgis į variklio dangčio priekinį kraštą

Smūgio jėgų suma

kN

 (10)

Lenkiamasis momentas

Nm

 (10)

Vaiko ar nedidelio suaugusiojo galvos modelio (3,5 kg) smūgis į variklio dangčio viršų

HPC vertės

(9 rezultatai (11))

 

 

 

Suaugusiojo galvos modelio (4,5 kg) smūgis į variklio dangčio viršų

HPC vertės

(9 rezultatai (11))

 

 

 

Pastabos: (pvz., galioja toms transporto priemonėms, kurių vairas yra kairėje, ir toms, kurių vairas yra dešinėje).

1.5.3.   4 skirsnio reikalavimai:

Informacija apie įrengtą pagalbinę stabdymo sistemą (12).

 

Pastabos (13):

 

2 DALIS

PAVYZDYS

didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm)]

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

EB tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Informacija apie

EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo pratęsimą (1)

atsisakymą suteikti EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios (1)

dėl transporto priemonės tipo, atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą joje

atsižvelgiant į 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 78/2009, kuris įgyvendintas …

su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. …/… (2)

EB tipo patvirtinimo numeris:

Galiojimo pratęsimo priežastis:

I SKIRSNIS

0.1.   Markė (prekinis gamintojo pavadinimas):

Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma):

Tipo (jei nurodytas ant transporto priemonės) identifikavimo priemonės (3):

0.3.1.   Ženklinimo vieta:

0.4.   Transporto priemonės klasė (4):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.   EB tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

II SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (jei taikoma): žr. papildymą.

2.   Už bandymus atsakinga techninė tarnyba:

3.   Bandymų ataskaitos data:

4.   Bandymų ataskaitos numeris:

5.   Pastabos (jei yra): žr. papildymą.

6.   Vieta:

7.   Data:

8.   Parašas:

Priedai

:

Informacijos paketas

Bandymų ataskaita

Papildymas EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. … dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą joje atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 78/2009

1.   Papildoma informacija, jei yra:

2.   Pastabos:

3.   Bandymų rezultatai pagal Reglamento (EB) Nr. 78/2009 I priedo 5 skirsnio reikalavimus

Bandymas

Užregistruota vertė

Atitinka/Neatitinka

Blauzdos modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą

— 3 bandymų padėtys

(jei atliekama)

Sulinkimo kampas

laipsniai

 

Šlyties poslinkis

mm

 

Pagreitis ties blauzdikauliu

g

 

Šlaunies modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą

— 3 bandymų padėtys

(jei atliekama)

Smūgio jėgų suma

kN

 

Lenkiamasis momentas

Nm

 

Šlaunies modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemos priekinį kraštą

— 3 bandymų padėtys

(tik stebėsenai)

Smūgio jėgų suma

kN

 

Lenkiamasis momentas

 

Nm

 

Vaiko ir (arba) nedidelio suaugusiojo (3,5 kg) galvos modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą

HPC vertės

(bent 3 vertės)

 

 

 

3 DALIS

PAVYZDYS

didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

EB tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Informacija apie priekinės apsaugos sistemos, kuri bus tiekiama kaip atskiras techninis mazgas, tipo

EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo pratęsimą (1)

atsisakymą suteikti EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios (1)

of a type of frontal protection system to be supplied as a separate technical unit

atsižvelgiant į 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 78/2009, kuris įgyvendintas …

su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. …/… (2)

EB tipo patvirtinimo numeris:

Galiojimo pratęsimo priežastis:

I SKIRSNIS

0.1.   Markė (prekinis gamintojo pavadinimas):

0.2.   Tipas:

Tipo identifikavimo priemonės, jeigu yra pažymėtos ant transporto priemonės (3):

0.3.1.   Ženklinimo vieta:

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.   EB tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

II SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija: žr. papildymą.

2.   Už bandymus atsakinga techninė tarnyba:

3.   Bandymų ataskaitos data:

4.   Bandymų ataskaitos numeris:

5.   Pastabos (jei yra): žr. papildymą.

6.   Vieta:

7.   Data:

8.   Parašas:

Priedai

:

Informacijos paketas

Bandymų ataskaita

Papildymas EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. … dėl priekinės apsaugos sistemos, kuri bus tiekiama kaip atskiras techninis mazgas, tipo patvirtinimo atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 78/2009

Papildoma informacija

1.1.   Pritvirtinimo metodas:

1.2.   Surinkimo ir montavimo nurodymai:

1.3.   Transporto priemonių, kuriose gali būti įrengtos priekinės apsaugos sistemos, sąrašas, naudojimo apribojimai ir būtinos įrengimo sąlygos:

2.   Pastabos:

3.   Bandymų rezultatai pagal Reglamento (EB) Nr. 78/2009 I priedo 5 skirsnio reikalavimus

Bandymas

Užregistruotos vertės

Atitinka/Neatitinka

Blauzdos modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą

— 3 bandymų padėtys

(jei atliekama)

Sulinkimo kampas

laipsniai

 

Šlyties poslinkis

mm

 

Pagreitis ties blauzdikauliu

g

 

Šlaunies modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą

— 3 bandymų padėtys

(jei atliekama)

Smūgio jėgų suma

kN

 

Lenkiamasis momentas

Nm

 

Šlaunies modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemos priekinį kraštą

— 3 bandymų padėtys

(tik stebėsenai)

Smūgio jėgų suma

kN

 

Lenkiamasis momentas

 

Nm

 

Vaiko ir (arba) nedidelio suaugusiojo (3,5 kg) galvos modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą

HPC vertės

(bent 3 vertės)

 

 

 


(1)  Nereikalingus žodžius išbraukti.

(2)  Prašome įrašyti pakeičiančio reglamento numerį

(3)  Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipų, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinimu, dokumentuose tokie rašmenys žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(4)  Kaip apibrėžta 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1) II priedo A skirsnyje.

(5)  Nereikalingus žodžius išbraukti.

(6)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 78/2009 I priedo 2 skirsnyje nurodytas vertes.

(7)  Tik stebėsenos tikslais.

(8)  Pagal Komisijos (įgyvendinimo teisės aktas).

(9)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 78/2009 I priedo 3 skirsnyje nurodytas vertes.

(10)  Tik stebėsenos tikslais.

(11)  Pagal Komisijos (įgyvendinimo teisės aktas)].

(12)  Nurodyti išsamią informaciją apie sistemos eksploatavimo metodą.

(13)  Nurodyti išsamią informaciją apie sistemos patvirtinimo tikslais atliktus bandymus.

IV PRIEDAS

EB TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLINIMAS

Šį ženklą sudaro:

1.1.   Stačiakampis, kuriame įrašyta mažoji „e“ raidė, po kurio eina EB tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės skiriamasis numeris arba raidės

1

Vokietija

2

Prancūzija

3

Italija

4

Nyderlandai

5

Švedija

6

Belgija

7

Vengrija

8

Čekijos Respublika

9

Ispanija

11

Jungtinė Karalystė

12

Austrija

13

Liuksemburgas

17

Suomija

18

Danija

19

Rumunija

20

Lenkija

21

Portugalija

23

Graikija

24

Airija

26

Slovėnija

27

Slovakija

29

Estija

32

Latvija

34

Bulgarija

36

Lietuva

49

Kipras

50

Malta

1.2.   Greta stačiakampio pateikiamas „pagrindinis patvirtinimo numeris“, kuris yra Direktyvos 2007/46/EB VII priede nurodyto tipo patvirtinimo numerio 4 segmentas, prieš kurį rašomi du skaitmenys, nurodantys eilės numerį, priskirtą naujausiam svarbiam šio reglamento techniniam pakeitimui tą dieną, kai buvo suteiktas EB tipo patvirtinimas. Šiame reglamente eilės numeris yra 02.

Virš stačiakampio pateikiamos šios papildomos raidės:

1.3.1.   „A“ reiškia, kad patvirtinta, jog priekinės apsaugos sistema atitinka I priedo 5.1.1.1 punkto reikalavimus ir yra tinkama montuoti ant transporto priemonių, kurios atitinka I priedo 2 skirsnio nuostatas.

1.3.2.   „B“ reiškia, kad patvirtinta, jog priekinės apsaugos sistema atitinka I priedo 5.1.1.2 punkto reikalavimus ir yra tinkama montuoti ant transporto priemonių, kurios atitinka I priedo 3 skirsnio nuostatas.

1.3.3.   „X“ rodo, kad priekinės apsaugos sistema buvo patvirtinta pagal I priedo 5.1.1.3 arba 5.1.2.2 punkte numatytą sąlygą kojų modelio smūginiam bandymui ir yra tinkama montuoti tik ant transporto priemonių, kurios neatitinka I priedo 2 arba 3 skirsnio reikalavimų.

1.4.   EB tipo patvirtinimo ženklas yra aiškiai įskaitomas, neištrinamas ir aiškiai matomas sumontavus ant transporto priemonės.

1.5.   Patvirtinimo ženklo pavyzdys pateikiamas šio priedo priedėlyje.

Priedėlis

EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

Image

Šis prietaiso EB tipo patvirtinimo ženklinimas reiškia, kad priekinės apsaugos sistemos tipas patvirtintas Vokietijoje (e1), pagal šį reglamentą (02), suteikiant pagrindinį patvirtinimo numerį 1471.

Raidė „X“ rodo, kad priekinės apsaugos sistema buvo patvirtinta pagal I priedo 5.1.1.3 arba 5.1.2.2 punkte numatytą sąlygą kojų modelio smūginiam bandymui.

V PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedo 9.24 skirsnis pakeičiamas taip:

9.24.   Priekinės apsaugos sistemos

9.24.1.   Bendras išdėstymas (brėžiniai arba nuotraukos), kuriame nurodoma priekinės apsaugos sistemos vieta ir tvirtinimas.

9.24.2.   Jei tinkama, oro įleidimo grotelių, radiatoriaus grotelių, dekoratyvinių priedų, ženklelių, emblemų ir įpjovų arba kitų išorinių iškyšų ir išorinio paviršiaus dalių, kurie gali būti laikomi svarbiais (pavyzdžiui, apšvietimo įtaisai), brėžiniai ir (arba) nuotraukos. Jei pirmame sakinyje išvardytos dalys nėra svarbios, rengiant dokumentus galima pateikti tik nuotraukas, o prireikus, pridėti matmenų duomenis ir (arba) tekstą:

9.24.3.   Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus:

9.24.4.   Buferių brėžinys:

9.24.5.   Transporto priemonės priekinės dalies dugno linijos brėžinys:“.

2)

III priedo 1 A punkto 9.24 skirsnis pakeičiamas taip:

9.24.   Priekinės apsaugos sistemos

9.24.1.   Bendras išdėstymas (brėžiniai arba nuotraukos), kuriame nurodoma priekinės apsaugos sistemos vieta ir tvirtinimas.

9.24.3.   Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus:“.

3)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalyje:

i)

58 punktas pakeičiamas taip:

„58.

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

L 35, 2009 2 4, p. 1

X

 

 

X“

 

 

 

 

 

 

ii)

7 išnaša išbraukiama;

iii)

60 punktas išbraukiamas.

b)

Priedėlyje:

i)

58 punktas pakeičiamas taip:

„58.

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

L 35, 2009 2 4, p. 1

NT (1)

ii)

60 punktas išbraukiamas.

4)

VI priedo priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

58 punktas pakeičiamas taip:

„58.

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009“

 

 

b)

60 punktas išbraukiamas.

5)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 priedėlyje:

i)

58 punktas pakeičiamas taip:

„58.

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

X

NT (2)

 

 

ii)

60 punktas išbraukiamas;

b)

2 priedėlyje:

i)

58 punktas pakeičiamas taip:

„58.

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

NT

 

 

NT“

 

 

 

 

 

 

ii)

60 punktas išbraukiamas;

c)

3 priedėlyje:

i)

58 punktas pakeičiamas taip:

„58.

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

X“

ii)

60 punktas išbraukiamas;

d)

4 priedėlyje:

i)

58 punktas pakeičiamas taip:

„58.

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

 

 

NT (3)

 

 

 

 

 

 

ii)

60 punktas išbraukiamas.


(1)  Bet kokia su transporto priemone pateikiama priekinės apsaugos sistema turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 78/2009 reikalavimus, turėti tipo patvirtinimo numerį ir būti atitinkamai paženklinta.“;

(2)  Bet kokia su transporto priemone pateikiama priekinės apsaugos sistema turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 78/2009 reikalavimus, turėti tipo patvirtinimo numerį ir būti atitinkamai paženklinta.“;

(3)  Bet kokia su transporto priemone pateikiama priekinės apsaugos sistema turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 78/2009 reikalavimus, turėti tipo patvirtinimo numerį ir būti atitinkamai paženklinta.“;