19.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/94


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2009 m. gegužės 7 d.

iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)

(ECB/2009/9)

(2009/390/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

Europos centrinio banko (ECB) valdančioji taryba 2007 m. balandžio 26 d. priėmė Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (1); šios gairės reglamentuoja TARGET2, kurią charakterizuoja viena techninė platforma, vadinama bendra technine platforma (BTP).

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti Gaires ECB/2007/2: a) atsižvelgiant į naują BTP versiją ir poreikį apibrėžti naujai įvestą atsiskaitymą tarp sistemų; ir b) leidžiant viešajam sektoriui priklausančių kredito įstaigų, kurioms dėl jų ypatingo institucinio pobūdžio pagal Bendrijos teisę taikomi tokie patikrinimai, kurie yra panašūs į kompetentingų nacionalinių institucijų priežiūrą, prieigą prie TARGET2,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Gairių ECB/2007/2 II, III ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šių gairių priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šios gairės įsigalioja 2009 m. gegužės 8 d.

2.   1 straipsnis taikomas nuo 2009 m. gegužės 11 d.

3 straipsnis

Adresatai ir įgyvendinančios priemonės

1.   Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

2.   Eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai iki 2009 m. gegužės 11 d. atsiunčia ECB priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2009 m. gegužės 7 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 237, 2007 9 8, p. 1.


PRIEDAS

1.

Gairių ECB/2007/2 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1 straipsnyje pateikta „kredito įstaigos“ apibrėžtis pakeičiama taip:

„—

kredito įstaiga (credit institution): a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Bankininkystės direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktą ir, kai tinkama, 2 straipsnį], kurią prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties 101 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi tokie patikrinimai, kurie yra panašūs į kompetentingos institucijos priežiūrą.“

2.

Gairių ECB/2007/2 III priedas iš dalies keičiamas taip:

Šio priedo apibrėžčių sąraše pateikta „kredito įstaigos“ apibrėžtis pakeičiama taip:

„—

kredito įstaiga: a) kredito įstaiga, kaip įgyvendinta nacionalinėje teisėje pagal Bankininkystės direktyvos 2 straipsnį ir 4 straipsnio 1 dalies a punktą, ir kurią prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties 101 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi tokie patikrinimai, kurie yra panašūs į kompetentingos institucijos priežiūrą.“

3.

Gairių ECB/2007/2 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 dalis papildoma šiomis apibrėžtimis:

„—

atsiskaitymas tarp sistemų – realaus laiko debeto nurodymų apmokėjimas, kai mokėjimai atliekami iš vienos IS atsiskaitymų banko, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, į kitos IS atsiskaitymų banką, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą,

statinių duomenų (valdymo) modulis – BTP modulis, kuriame renkami ir įrašomi statiniai duomenys.“

2.

Pridedamas šis 3 dalies 7 punktas:

„7.

ISCB užtikrina, kad IS, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, pateikia IS, su kuria jie ketina atlikti atsiskaitymą tarp sistemų, BIC pavadinimą ir datą, nuo kurios atsiskaitymas tarp sistemų su konkrečia IS turėtų prasidėti ar pasibaigti. Ši informacija įrašoma statinių duomenų (valdymo) modulyje.“

3.

4 dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Laikoma, kad mokėjimo nurodymas yra priimtas, jei:

a)

mokėjimo nurodymas atitinka tinklo paslaugų teikėjo nustatytas taisykles;

b)

mokėjimo nurodymas atitinka ISCB TARGET2 komponento sistemos formatavimo taisykles ir sąlygas;

c)

atsiskaitymų bankas įtrauktas į atsiskaitymų bankų sąrašą, nurodytą 3 dalies 1 punkte;

d)

atsiskaitymo tarp sistemų atveju – atitinkama IS įtraukta į IS, su kuriomis gali būti atliekami atsiskaitymai tarp sistemų, sąrašą;

e)

jeigu atsiskaitymų banko dalyvavimas TARGET2 buvo sustabdytas, yra gautas sustabdyto atsiskaitymų banko ACB specialus sutikimas.“

4.

6 dalies 1 punkto f papunktis pakeičiamas taip:

„f)

6-oji atsiskaitymo procedūra (paskirtos lėšos ir atsiskaitymas tarp sistemų).“

5.

8 dalies 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Kai ISCB siūlo 6-ąją atsiskaitymo procedūrą per sąsają susietiems modeliams, ACB savo TARGET2 komponento sistemose atidaro atsiskaitymų bankams vieną ar daugiau subsąskaitų, naudotinų lėšų paskyrimui ir, jei taikytina, atsiskaitymui tarp sistemų. Subsąskaitos nurodomos tos MM sąskaitos, su kuria jos susijusios, BIC-u, kartu nurodant sąskaitos numerį, kuris priklauso tai konkrečiai subsąskaitai. Sąskaitos numerį sudaro šalies kodas ir dar iki 32 ženklų (priklausomai nuo atitinkamo nacionalinio banko sąskaitos struktūros).“

6.

14 dalis pakeičiama taip:

„14.   6-oji atsiskaitymo procedūra – Paskirtos lėšos ir atsiskaitymas tarp sistemų

1.

6-oji atsiskaitymo procedūra gali būti naudojama tiek per sąsają susieto, tiek ir integruoto modelio atveju, kaip apibūdinta atitinkamai 4–13 ir 14–18 punktuose toliau. Integruoto modelio atveju atitinkama IS turi naudoti veidrodinę sąskaitą reikalingoms lėšoms, kurias yra atidėję jos atsiskaitymų bankai, surinkti. Per sąsają susieto modelio atveju atsiskaitymų bankas turi atidaryti bent po vieną subsąskaitą konkrečiai IS.

2.

Jeigu jie to reikalauja, atsiskaitymų bankams pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu apie jų MM sąskaitų ir, jei taikytina, apie jų subsąskaitų kreditavimą ir debetavimą.

3.

Siūlydami atlikti atsiskaitymą tarp sistemų naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimus, jei juos inicijavo atitinkamos IS. IS gali inicijuoti atsiskaitymą tarp sistemų tik jos apdorojimo ciklo metu, o 6-oji atsiskaitymo procedūra turi vykti mokėjimo nurodymą gaunančioje IS. Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą atsiskaitymas tarp sistemų siūlomas tiek dienos, tiek nakties operacijų apdorojimui. Galimybė atlikti atsiskaitymą tarp sistemų tarp dviejų konkrečių IS įrašoma į statinių duomenų (valdymo) modulį.

A)   Per sąsają susietas modelis

4.

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko dvišalių ir (arba) daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal IS operacijas:

a)

suteikdami galimybę atsiskaitymų bankui iš anksto finansuoti savo būsimą prognozuojamą atsiskaitymo prievolę pervedant likvidumą iš jo MM sąskaitos į jo subsąskaitą (toliau – paskirtos lėšos) prieš IS apdorojimą; ir

b)

apmokėdami IS mokėjimo nurodymus po IS apdorojimo užbaigimo: trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų atžvilgiu debetuodami jų subsąskaitas (lėšų, esančių tokiose sąskaitose, ribose) ir kredituodami IS techninę sąskaitą, o ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų atžvilgiu – kredituodami jų subsąskaitas ir debetuodami IS techninę sąskaitą.

5.

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą:

a)

ACB atidaro bent po vieną subsąskaitą vienai IS kiekvienam atsiskaitymų bankui; ir

b)

ISCB atidaro techninę sąskaitą IS: i) lėšų, surinktų iš trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitų, kreditavimui; ir ii) lėšų debetavimui kredituojant paskirtas ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitas.

6.

6-oji atsiskaitymo procedūra yra siūloma tiek IS dienos, tiek nakties operacijų etapų metu. Pastaruoju atveju nauja darbo diena prasideda iš karto įvykdžius privalomųjų atsargų reikalavimus; bet koks po to atitinkamose sąskaitose įrašytas debetas ar kreditas yra priskiriamas naujos darbo dienos vertei.

7.

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą ir atsižvelgiant į lėšų paskyrimą, ISCB ir ACB siūlo šias likvidumo pervedimo į subsąskaitą ir iš jos paslaugos rūšis:

a)

periodiniai nurodymai, kuriuos atsiskaitymų bankai gali pateikti ar pakeisti bet kada darbo dienos metu per IKM (kai jis yra prieinamas). Periodiniai nurodymai, pateikti po pranešimo „procedūros pradžia“ išsiuntimo konkrečią darbo dieną, yra galiojantys tik kitą darbo dieną. Jei yra keletas periodinių nurodymų kredituoti skirtingas subsąskaitas, jie apmokami pagal jų sumą, pradedant nuo didžiausios. IS nakties operacijų etape, jei yra periodinių nurodymų, kuriems nepakanka lėšų MM sąskaitoje, tokie nurodymai apmokami remiantis proporcingu visų nurodymų mažinimu;

b)

einamieji nurodymai, kuriuos gali pateikti tik atsiskaitymų bankai (per IKM) arba atitinkama IS XML pranešimu vykstant 6-ajai atsiskaitymo procedūrai (apibūdinama laikotarpiu nuo pranešimo „procedūros pradžia“ iki „procedūros pabaiga“) ir kurie apmokami tik kol IS apdorojimo ciklas neprasidėjo. Jei yra IS pateiktas einamasis nurodymas, kuriam nepakanka lėšų MM sąskaitoje, toks nurodymas apmokamas iš dalies;

c)

SWIFT nurodymai, siunčiami MT 202 pranešimu, kurie gali būti pateikti tik vykstant 6-ajai atsiskaitymo procedūrai, ir tik dienos operacijų etape. Tokie nurodymai apmokami nedelsiant. Vykstančio ciklo atveju tai padaroma nepranešant IS.

8.

6-oji atsiskaitymo procedūra pradedama pranešimu „procedūros pradžia“ ir užbaigiama pranešimu „procedūros pabaiga“, abu šiuos pranešimus siunčia IS. Tačiau išorinės sistemos nakties operacijų etape pranešimą „procedūros pradžia“ siunčia ISCB. Pranešimais „procedūros pradžia“ pradedami apmokėti periodiniai nurodymai pervesti likvidumą į subsąskaitas. Pranešimas „procedūros pabaiga“ inicijuoja automatišką likvidumo pervedimą iš subsąskaitos į MM sąskaitą.

9.

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą paskirtos lėšos subsąskaitose įšaldomos tol, kol vyksta IS apdorojimo ciklas (prasidedantis pranešimu „ciklo pradžia“ ir pasibaigiantis pranešimu „ciklo pabaiga“, abu juos siunčia IS) ir išlaisvinamos jam pasibaigus. Įšaldytų lėšų balansas apdorojimo ciklo metu gali būti pakeistas dėl atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimų.

10.

Kiekvieno IS apdorojimo ciklo metu mokėjimo nurodymai apmokami iš paskirtų lėšų paprastai taikant 5-ąjį algoritmą (kaip nurodyta II priedo I priedėlyje).

11.

Kiekvieno IS apdorojimo ciklo metu atsiskaitymų banko paskirtos lėšos gali būti padidintos kredituojant tam tikrus gaunamus mokėjimus tiesiogiai į jo subsąskaitas, t. y. atkarpas ir išperkamuosius mokėjimus. Tokiais atvejais lėšos pirmiausia turi būti kredituojamos techninėje sąskaitoje, tada, prieš kredituojant lėšas subsąskaitoje (arba MM sąskaitoje), debetuojamos iš šios sąskaitos.

12.

Atsiskaitymą tarp sistemų tarp dviejų sąsaja susietų IS gali inicijuoti tik IS (arba jos ISCB jos vardu), kurios dalyvio subsąskaita debetuojama. Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš mokėjimo nurodymą inicijuojančios IS dalyvio subsąskaitos ir kredituojant tokią sumą į kitos IS dalyvio subsąskaitą.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai IS ir kitai IS pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą.

13.

Sąsaja susietą modelį naudojančios IS atsiskaitymą tarp sistemų su integruotą modelį naudojančia IS gali inicijuoti sąsaja susietą modelį naudojanti IS (arba jos ISCB jos vardu). Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš sąsaja susietą modelį naudojančios IS dalyvio subsąskaitos ir kredituojant tokią sumą į integruotą modelį naudojančios IS naudojamą veidrodinę sąskaitą. Mokėjimo nurodymo negali inicijuoti integruotą modelį naudojanti IS, kurios veidrodinė sąskaita bus kredituojama.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai IS ir kitai IS pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą.

B)   Integruotas modelis

14.

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą integruotiems modeliams, ISCB ir AB palaiko tokį atsiskaitymą. Jeigu 6-oji atsiskaitymo procedūra naudojama integruotam modeliui dienos operacijų etape, siūlomas tik ribotas funkcionalumas.

15.

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą ir atsižvelgiant į integruotą modelį, ISCB ir ACB siūlo šias likvidumo pervedimo į veidrodinę sąskaitą paslaugos rūšis:

a)

periodiniai nurodymai (dienos operacijų etape ir IS nakties operacijų etape), kuriuos atsiskaitymų bankai gali pateikti ar pakeisti bet kada darbo dienos metu per IKM (kai jis yra prieinamas). Periodiniai nurodymai, pateikti po pranešimo „procedūros pradžia“ išsiuntimo konkrečią darbo dieną, yra galiojantys tik kitą darbo dieną. Jei yra keletas periodinių nurodymų, jie apmokami pagal jų sumą, pradedant nuo didžiausios. Jeigu periodinio nurodymo vykdymas dienos operacijų etape yra nepadengtas, jis bus atmestas. IS nakties operacijų etape, jei yra periodinių nurodymų, kuriems nepakanka lėšų MM sąskaitoje, tokie nurodymai apmokami remiantis proporcingu visų nurodymų mažinimu;

b)

einamieji nurodymai, kuriuos gali pateikti tik atsiskaitymų bankas (per IKM) arba atitinkama IS XML pranešimu vykstant 6-ajai atsiskaitymo procedūrai (apibūdinama laikotarpiu nuo pranešimo „procedūros pradžia“ iki „procedūros pabaiga“) ir kurie bus apmokėti tik jei IS apdorojimo ciklas dar neprasidėjo. Jei yra einamasis nurodymas, kuriam nepakanka lėšų MM sąskaitoje, toks nurodymas apmokamas iš dalies;

c)

SWIFT nurodymai, siunčiami MT 202 pranešimu, kurie gali būti pateikti tik dienos operacijų etape. Tokie nurodymai apmokami nedelsiant.

16.

Taisyklės dėl pranešimų „procedūros pradžia“ ir „procedūros pabaiga“, taip pat dėl per sąsają susieto modelio ciklo pradžios ir pabaigos taikomos mutatis mutandis.

17.

Atsiskaitymą tarp sistemų tarp dviejų integruotą modelį naudojančių IS gali inicijuoti tik IS (arba jos ISCB jos vardu), kurios veidrodinė sąskaita debetuojama. Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš mokėjimo nurodymą inicijuojančios IS naudojamos veidrodinės sąskaitos ir kredituojant tokią sumą į kitos IS naudojamą veidrodinę sąskaitą. Mokėjimo nurodymo negali inicijuoti IS, kurios veidrodinė sąskaita bus kredituojama.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai IS ir kitai IS pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą.

18.

Integruotą modelį naudojančios IS atsiskaitymą tarp sistemų su sąsaja susietą modelį naudojančia IS gali inicijuoti integruotą modelį naudojanti IS (arba jos ISCB jos vardu). Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš integruotą modelį naudojančios IS naudojamos veidrodinės sąskaitos ir kredituojant tokią sumą į kitos IS dalyvio subsąskaitą. Mokėjimo nurodymo negali inicijuoti sąsaja susietą modelį naudojanti IS, kurios dalyvio subsąskaita bus kredituojama.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai IS ir kitai IS pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą.“