5.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/52


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/68/EB

2009 m. liepos 13 d.

dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies tipo patvirtinimo

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1979 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyva 79/532/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisais, suderinimo (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Direktyva 79/532/EEB – tai viena iš 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyvoje 74/150/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimą, suderinimo, pakeistoje 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo (5), numatytos EB tipo patvirtinimo sistemos atskirųjų direktyvų, nustatanti techninius dizaino ir konstrukcijos reikalavimus žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisams. Šie techniniai reikalavimai susiję su valstybių narių įstatymų derinimu, siekiant kiekvienai transporto priemonių rūšiai taikyti EB tipo patvirtinimo tvarką, numatytą Direktyvoje 2003/37/EB. Todėl šiai direktyvai taikomos Direktyvoje 2003/37/EB išdėstytos nuostatos dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų.

(3)

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/61/EB, susijusia su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimu ir šviesos signalų įtaisų sumontavimu (6), buvo nustatyti ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sumontavimo bendri reikalavimais. Šių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų charakteristikos yra tokios pat kaip ir įtaisų, montuojamų motorinėse transporto priemonėse. Dėl to įtaisus, kuriems, laikantis šioje srityje jau priimtų direktyvų nuostatų, suteiktas EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimas, kai EB tipo patvirtinimas buvo teikiamas motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms, taip pat galima naudoti traktoriuose.

(4)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje „traktorius“ (žemės ūkio ar miškų ūkio) – tai bet kokia ne mažiau kaip dviejų ašių motorinė ratinė arba vikšrinė transporto priemonė, kurios pagrindinė paskirtis yra teikti traukos jėgą ir kuri specialiai suprojektuota vilkti, stumti, vežti arba varyti žemės ir miškų ūkyje naudojamus tam tikrus padargus, mašinas arba priekabas. Traktorius gali būti pritaikytas kroviniams ir keleiviams vežti.

2.   Ši direktyva taikoma tik 1 dalyje apibrėžtiems traktoriams su pneumatinėmis padangomis, kurių didžiausias projektinis greitis yra 6–40 km/h.

2 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsisakyti suteikti traktoriui EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą dėl priežasčių, susijusių su šiais žibintais ar atšvaitais, jeigu jie yra su EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklu, kaip numatyta I priede, ir jeigu jie sumontuoti laikantis Direktyvos 2009/61/EB reikalavimų:

a)

priekiniais tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintais arba su šiuose žibintuose naudojamomis elektros kaitinamosiomis lempomis;

b)

skersinio kontūro gabarito žibintais;

c)

priekiniais gabarito (šoniniais) žibintais;

d)

galiniais gabarito (šoniniais) žibintais;

e)

stabdymo žibintais;

f)

posūkio rodiklio žibintais;

g)

šviesogrąžiais atšvaitais;

h)

galinio numerio ženklo žibintais;

i)

priekiniais rūko žibintais ir su šiuose žibintuose naudojamomis kaitinimo lempomis;

j)

galiniais rūko žibintais;

k)

atbulinės eigos žibintais;

l)

stovėjimo žibintais.

3 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsisakyti įregistruoti arba uždrausti parduoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti traktorius dėl priežasčių, susijusių su šiais žibintais ar atšvaitais, jeigu jie yra su EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklu, kaip numatyta I priede, ir jeigu jie sumontuoti laikantis Direktyvos 2009/61/EB reikalavimų:

a)

priekiniais tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintais arba su šiuose žibintuose naudojamomis elektros kaitinamosiomis lempomis;

b)

skersinio kontūro gabarito žibintais;

c)

priekiniais gabarito (šoniniais) žibintais;

d)

galiniais gabarito (šoniniais) žibintais;

e)

stabdymo žibintais;

f)

posūkio rodiklio žibintais;

g)

šviesogrąžiais atšvaitais;

h)

galinio numerio ženklo žibintais;

i)

priekiniais rūko žibintais ir su šiuose žibintuose naudojamomis kaitinamosiomis lempomis;

j)

galiniais rūko žibintais;

k)

atbulinės eigos žibintais;

l)

stovėjimo žibintais.

4 straipsnis

Pakeitimai, būtini I priedo reikalavimus derinant su technikos pažanga, priimami laikantis Direktyvos 2003/37/EB 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos.

5 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

6 straipsnis

Direktyva 79/532/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis II priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ji taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  OL C 162, 2008 6 25, p. 40.

(2)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 145, 1979 6 13, p. 16.

(4)  Žr. II priedo A dalį.

(5)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19.


I PRIEDAS

1.

Priekiniai tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintai ir šių žibintų elektros kaitinamosios lempos:

 

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/761/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių priekiniais tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintais ir šviesos šaltiniais (kaitinimo ir kitomis lempomis), naudojamais patvirtintose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų lempose, suderinimo (1), nustatytas ženklas.

 

Direktyvos 76/761/EEB nuostatos taip pat taikomos sudedamosios dalies tipo patvirtinimą teikiant žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių specialiems priekiniams žibintams, suprojektuotiems taip, kad būtų naudojami kaip tolimųjų ir artimųjų šviesų žibintai, kurių šviesos spindulio, sklindančio iš žibinto, skersmuo D mažesnis kaip 160 mm, su šiais pakeitimais:

a)

mažiausi apšviestumo dydžiai, nustatyti Direktyvos 76/761/EEB II–VI ,VIII ir IX priedų 2.1 punkte mažinami pagal santykį

((D – 45)/(160 – 45))2

jeigu laikomasi šių absoliučiai mažiausių verčių:

3 liuksai, 75 R arba 75 L taške,

5 liuksai, 50 R arba 50 L taške,

1,5 liukso IV zonoje.

Pastaba: Jeigu tariamas reflektoriaus paviršius ne apskritas, jo skersmuo lygus apskritimo, kurio plotas toks pat kaip reflektoriaus tariamo naudingo paviršiaus plotas, skersmeniui;

b)

simbolis M apverstame trikampyje tvirtinamas prie priekinio žibinto vietoje simbolio CR, numatyto Direktyvos 76/761/EEB I priedo 5.2.3.5 punkte.

2.

Skersinio kontūro gabarito žibintai, priekiniai gabarito (šoniniai) žibintai, galiniai gabarito (šoniniai) žibintai ir stabdymo žibintai:

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/758/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų viršutinius gabaritinius, priekinius gabaritinius (šoninius), galinius gabaritinius (šoninius), stabdymo signalo, dienos ir šoninius gabaritinius žibintus, suderinimo (2) nustatytas ženklas.

3.

Posūkio rodiklio žibintai:

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/759/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklius, suderinimo (3) nustatytas ženklas.

4.

Šviesogrąžiai atšvaitai:

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/757/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atšvaitus, suderinimo (4) nustatytas ženklas.

5.

Galinio numerio ženklo žibintai:

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/760/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintus, suderinimo (5) nustatytas ženklas.

6.

Priekiniai rūko žibintai:

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/762/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų priekinius rūko žibintus, suderinimo (6) nustatytas ženklas.

7.

Galiniai rūko žibintai:

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvoje 77/538/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinius rūko žibintus, suderinimo (7) nustatytas ženklas.

8.

Atbulinės eigos žibintai:

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvoje 77/539/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintus, suderinimo (8) nustatytas ženklas.

9.

Stovėjimo žibintai:

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklas – tai 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvoje 77/540/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stovėjimo šviesos žibintus, suderinimo (9) nustatytas ženklas.


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 96.

(2)  OL L 262, 1976 9 27, p. 54.

(3)  OL L 262, 1976 9 27, p. 71.

(4)  OL L 262, 1976 9 27, p. 32.

(5)  OL L 262, 1976 9 27, p. 85.

(6)  OL L 262, 1976 9 27, p. 122.

(7)  OL L 220, 1977 8 29, p. 60.

(8)  OL L 220, 1977 8 29, p. 72.

(9)  OL L 220, 1977 8 29, p. 83.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 6 straipsnyje)

Tarybos direktyva 79/532/EEB

(OL L 145, 1979 6 13, p. 16)

 

Tarybos direktyva 82/890/EEB

(OL L 378, 1982 12 31, p. 45)

1 straipsnio 1 dalis tik tiek, kiek tai susiję su nuoroda į Direktyvą 79/532/EEB

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB

(OL L 277, 1997 10 10, p. 24)

1 straipsnio pirma įtrauka tik tiek, kiek tai susiję su nuoroda į Direktyvą 79/532/EEB

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 6 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

79/532/EEB

1980 m. lapkričio 21 d.

82/890/EEB

1984 m. birželio 21 d.

97/54/EB

1998 m. rugsėjo 22 d.

1998 m. rugsėjo 23 d.


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 79/532/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio įžanginis sakinys ir baigiamoji formuluotė

2 straipsnio įžanginis sakinys

2 straipsnio įtraukos

2 straipsnio a–l punktai

3 straipsnio įžanginis sakinys ir baigiamoji formuluotė

3 straipsnio įžanginis sakinys

3 straipsnio įtraukos

3 straipsnio a–l punktai

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas