30.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 198/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/59/EB

2009 m. liepos 13 d.

dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių galinio vaizdo veidrodžių

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1974 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 74/346/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžius, suderinimo (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Direktyva 74/346/EEB – tai viena iš 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyvoje 74/150/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimą, suderinimo, pakeistoje 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo (5), numatytos EB tipo patvirtinimo sistemos atskirųjų direktyvų, nustatanti techninius dizaino ir konstrukcijos nuostatus ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinio vaizdo veidrodžiams. Šie techniniai nuostatai susiję su valstybių narių įstatymų derinimu, siekiant kiekvienai traktorių rūšiai taikyti EB tipo patvirtinimo tvarką, numatytą Direktyvoje 2003/37/EB. Todėl šiai direktyvai taikomos Direktyvoje 2003/37/EB išdėstytos nuostatos dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų.

(3)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   (Žemės ar miškų ūkio) traktorius – tai bet kokia ne mažiau kaip dviejų ašių motorinė ratinė arba vikšrinė transporto priemonė, kurios pagrindinė paskirtis – teikti traukos jėgą ir kuri specialiai suprojektuota vilkti, stumti, vežti arba varyti žemės ar miškų ūkyje naudojamus tam tikrus padargus, mašinas arba priekabas. Traktorius gali būti pritaikytas kroviniams ir keleiviams vežti.

2.   Ši direktyva taikoma tik 1 dalyje apibrėžtiems traktoriams su pneumatinėmis padangomis, kurių didžiausias projektinis greitis yra 6–40 km/h.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės negali atsisakyti tam tikram traktorių tipui nei suteikti EB tipo patvirtinimą, nei išduoti Direktyvos 2003/37/EB 2 straipsnio u punkte nurodytą dokumentą, nei suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą dėl priežasčių, susijusių su galinio vaizdo veidrodžiais, jeigu jie atitinka I priede išdėstytus reikalavimus.

2.   Valstybės narės jokiam traktorių tipui negali išduoti Direktyvos 2003/37/EB 2 straipsnio u punkte nurodyto dokumento, jei tas tipas neatitinka šios direktyvos reikalavimų.

Valstybės narės gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą bet kuriam traktorių tipui, jei jis neatitinka šios direktyvos reikalavimų.

3 straipsnis

Valstybės narės negali atsisakyti įregistruoti, nei uždrausti parduoti, pradėti pirmą kartą eksploatuoti arba naudoti traktorius dėl priežasčių, susijusių su galinio vaizdo veidrodžiais, jeigu jie atitinka I priede išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Pakeitimai, būtini siekiant I priedo reikalavimus suderinti su technikos pažanga, priimami laikantis Direktyvos 2003/37/EB 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos.

5 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

6 straipsnis

Direktyva 74/346/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis II priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ji taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  OL C 256, 2007 10 27, p. 31.

(2)  2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 219 E, 2008 8 28, p. 67) ir 2009 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 191, 1974 7 15, p. 1.

(4)  Žr. II priedo A dalį.

(5)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.


I PRIEDAS

1.   SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1.1.

Galinio vaizdo veidrodis – bet koks įtaisas, skirtas 2.5 punkte geometriškai apibrėžto matymo lauko aiškiam galiniam vaizdui, kurio, laikantis pagrįstų ribų, neužstoja traktoriaus konstrukcijos dalys arba jo keleiviai, parodyti. Papildomi veidrodžiai ir galinio vaizdo veidrodžiai, skirti stebėti padargus dirbant laukuose, nebūtinai turi būti tokie, kuriems galima suteikti komponento tipo patvirtinimą, tačiau turi būti išdėstyti pagal 2.3.3–2.3.5 punktuose pateiktus montavimo reikalavimus.

1.2.

Vidinis galinio vaizdo veidrodis – 1.1 punkte apibrėžtas įtaisas, sumontuotas traktoriaus kabinos arba rėmo viduje.

1.3.

Išorinis galinio vaizdo veidrodis – 1.1 punkte apibrėžtas įtaisas, sumontuotas bet kurioje traktoriaus išorinio paviršiaus dalyje.

1.4.

Galinio vaizdo veidrodžio klasė – visi galinio vaizdo veidrodžiai, kuriems būdinga viena ar keletas bendrų charakteristikų arba funkcijų. Vidiniai galinio vaizdo veidrodžiai priskiriami I, o išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai – II klasei.

2.   VEIDRODŽIŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI

2.1.   Bendrosios nuostatos

2.1.1.

I ir II klasės galinio vaizdo veidrodžius galima pritaisyti tik traktoriams, kurie turi EB tipo patvirtinimo ženklą, nustatytą 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies keičiančioje Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinančioje Direktyvą 71/127/EEB (1).

2.1.2.

Galinio vaizdo veidrodžiai turi būti pritaisyti taip, kad įprastinėmis vairavimo sąlygomis jie būtų nepaslankūs.

2.2.   Skaičius

Visiems traktoriams pritaisomas bent vienas išorinis galinio vaizdo veidrodis kairėje traktoriaus pusėje tose valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešine kelio puse, ir dešinėje traktoriaus pusėje tose valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta kaire kelio puse.

2.3.   Vieta

2.3.1.

Išorinis galinio vaizdo veidrodis pritaisomas tokioje vietoje, kad vairuotojas, įprastu būdu sėdėdamas vairuotojo sėdynėje, aiškiai matytų 2.5 punkte apibrėžtą kelio dalį.

2.3.2.

Išorinis galinio vaizdo veidrodis turi būti matomas per priekinio stiklo dalį, kurią nuvalo stiklo valytuvas, arba per šoninius langus, jeigu tokie įrengti traktoriuje.

2.3.3.

Galinio vaizdo veidrodis už traktoriaus arba autotraukinio kėbulo konstrukcijos neturi kyšoti bent kiek daugiau negu būtina norint užtikrinti, kad būtų matomas 2.5 punkte nustatytas matymo laukas.

2.3.4.

Jeigu pakrovus traktorių galinio vaizdo veidrodžio apatinis kraštas atsiduria mažiau nei 2 m iki žemės, toks galinio vaizdo veidrodis neturi išsikišti daugiau negu 0,20 m už traktoriaus arba autotraukinio bendro pločio, išmatuoto be galinio vaizdo veidrodžių.

2.3.5.

Jeigu laikomasi 2.3.3 ir 2.3.4 punktų reikalavimų, galinio vaizdo veidrodžiai gali kyšoti už didžiausio leistino traktoriaus pločio.

2.4.   Reguliavimas

2.4.1.

Kai vairuotojas sėdi jam skirtoje vietoje, jis privalo turėti galimybę reguliuoti vidinį galinio vaizdo veidrodį.

2.4.2.

Vairuotojas turi turėti galimybę išorinį galinio vaizdo veidrodį reguliuoti iš savo vietos. Tačiau veidrodis jam skirtoje vietoje gali būti pritaisomas iš išorės.

2.4.3.

2.4.2 punkte išdėstyti reikalavimai negalioja išoriniams galinio vaizdo veidrodžiams, kurie, kai jie atsiduria kitoje padėtyje, į pradinę padėtį sugrąžinami automatiškai arba kurie gali būti grąžinami į pradinę savo padėtį nenaudojant įrankių.

2.5.   Matymo laukas

2.5.1.   Valstybės narės, kuriose eismas vyksta dešine kelio puse

Kairėje traktoriaus pusėje pritaisyto išorinio galinio vaizdo veidrodžio matymo laukas privalo būti toks, kad vairuotojas pro jį galėtų matyti bent jau tą lygią kelio dalį iki horizonto, kuri yra į kairę nuo plokštumos, lygiagrečios vertikaliai išilginei vidurinei plokštumai ir kuri kerta labiausiai į kairę nutolusį traktoriaus arba autotraukinio bendro pločio tašką.

2.5.2.   Valstybės narės, kuriose eismas vyksta kaire kelio puse

Dešinėje traktoriaus pusėje pritaisyto išorinio galinio vaizdo veidrodžio matymo laukas privalo būti toks, kad vairuotojas pro jį galėtų matyti lygią kelio dalį iki horizonto, kuri yra į dešinę nuo plokštumos, lygiagrečios vertikaliai išilginei vidurinei plokštumai ir kuri kerta labiausiai į dešinę nutolusį traktoriaus arba autotraukinio bendro pločio tašką.


(1)  OL L 25, 2004 1 29, p. 1.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesnių pakeitimų sąrašu

(nurodyta 6 straipsnyje)

Tarybos direktyva 74/346/EEB

(OL L 191, 1974 7 15, p. 1).

 

Tarybos direktyva 82/890/EEB

(OL L 378, 1982 12 31, p. 45).

tik 1 straipsnio 1 dalies nuorodos į Direktyvą 74/346/EEB

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB

(OL L 277, 1997 10 10, p. 24).

tik 1 straipsnio pirmos įtraukos nuorodos į Direktyvą 74/346/EEB

Komisijos direktyva 98/40/EB

(OL L 171, 1998 6 17, p. 28).

 

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminai

(nurodyti 6 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

74/346/EEB

1976 m. sausio 2 d.

82/890/EEB

1984 m. birželio 22 d.

97/54/EB

1998 m. rugsėjo 22 d.

1998 m. rugsėjo 23 d.

98/40/EB

1999 m. balandžio 30 d. (1)


(1)  Pagal Direktyvos 98/40/EB 2 straipsnį:

„1.   Nuo 1999 m. gegužės 1 d. nė viena valstybė narė neturi teisės:

atsisakyti tam tikram traktorių tipui suteikti EB tipo patvirtinimą, išduoti Tarybos direktyvos 74/150/EEB 10 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodytą dokumentą arba suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą, arba

uždrausti pradėti eksploatuoti traktorius, jei jie atitinka Direktyvos 74/346/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus.

2.   Nuo 1999 m. spalio 1 d. valstybės narės:

jokiam traktorių tipui nebeišduoda Tarybos direktyvos 74/150/EEB 10 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodyto dokumento, jei tas tipas neatitinka Direktyvos 74/346/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų,

gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą traktorių tipui, jei jis neatitinka Direktyvos 74/346/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.“


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 74/346/EEB

Direktyva 98/40/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

 

1 straipsnis

 

2 straipsnis

2 straipsnis

3 ir 4 straipsniai

 

3 ir 4 straipsniai

5 straipsnio 1 dalis

 

5 straipsnio 2 dalis

 

5 straipsnis

 

6 straipsnis

 

7 straipsnis

6 straipsnis

 

8 straipsnis

Priedas

 

I priedas

 

II priedas

 

III priedas