9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/18


TARYBOS DIREKTYVA 2009/47/EB

2009 m. gegužės 5 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su lengvatiniais pridėtinės vertės mokesčio tarifais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (3) valstybėms narėms leidžia taikyti vieną ar du lengvatinius tarifus, kurie negali būti mažesni nei 5 % ir yra taikomi tik ribotam tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų sąrašui.

(2)

Komunikate dėl kitų nei standartiniai PVM tarifų, kurį 2007 m. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai, daroma išvada, kad lengvatinių PVM tarifų taikymas vietoje teikiamoms paslaugoms nekenkia sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir gali, esant tam tikroms sąlygoms, turėti teigiamos įtakos darbo vietų kūrimui bei padėti kovoti su šešėline ekonomika. Todėl tikslinga valstybėms narėms suteikti galimybę taikyti lengvatinius PVM tarifus darbui imlioms paslaugoms, kurioms taikomos iki 2010 m. pabaigos taikytinos laikinos nuostatos, taip pat maitinimo bei aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugoms.

(3)

Gali būti pateisinamas kitokios tvarkos nei numatyta maisto produktų tiekimui taikomoje sistemoje taikymas alkoholiniams ir (arba) nealkoholiniams gėrimams, kurie tiekiami teikiant maitinimo bei aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugas; reikėtų aiškiai nustatyti, kad valstybė narė, Direktyvos 2006/112/EB III priede nurodytoms maitinimo bei aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugoms taikydama lengvatinį tarifą, gali įtraukti alkoholinių ir (arba) nealkoholinių gėrimų tiekimą arba jo neįtraukti.

(4)

Direktyva 2006/112/EB turėtų būti papildomai iš dalies pakeista siekiant atitinkamai sudaryti galimybę taikyti lengvatinius tarifus arba neapmokestinti PVM keliais konkrečiais atvejais dėl socialinių ar sveikatos apsaugos motyvų, bei siekiant nuorodą į knygas, pateikiamą jos III priede, patikslinti ir atnaujinti atsižvelgiant į technikos pažangą.

(5)

Tam tikrų Direktyvos 2006/112/EB nuostatų, susijusių su galiojančiomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis ir jos IV priedo sąrašu, turinys bus numatytas prekių ir paslaugų, kurias tiekiant ar teikiant gali būti taikomas lengvatinis tarifas remiantis šia direktyva, sąraše. Siekiant aiškumo tas nuostatas ir Direktyvos 2006/112/EB IV priedą reikėtų išbraukti.

(6)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (4) 34 punktą valstybės narės raginamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, bei viešai jas paskelbti.

(7)

Todėl Direktyva 2006/112/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB iš dalies keičiama taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„104a straipsnis

Kipras gali taikyti vieną iš dviejų 98 straipsnyje numatytų lengvatinių tarifų suskystintų naftos dujų (SND) balionuose tiekimui.“;

2)

105 straipsnis pakeičiamas taip:

„105 straipsnis

1.   Portugalija gali taikyti vieną iš dviejų 98 straipsnyje numatytų lengvatinių tarifų rinkliavoms už naudojimąsi tiltais Lisabonos teritorijoje.

2.   Vykdant sandorius Azorų ir Madeiros autonominiuose regionuose ir tiesiogiai importuojant į šiuos regionus, Portugalija gali taikyti mažesnius nei žemyne taikomi tarifus.“;

3)

VIII antraštinės dalies 3 skyrius išbraukiamas;

4)

111 straipsnis nuo 2011 m. sausio 1 d. papildomas šiuo punktu:

„c)

Malta – maisto produktų, skirtų žmonių maistui, ir farmacijos produktų tiekimo atžvilgiu.“;

5)

114 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos valstybės narės taip pat gali taikyti tokį tarifą vaikų drabužiams bei vaikų avalynei ir būsto tiekimui.“;

6)

115 straipsnis pakeičiamas taip:

„115 straipsnis

Valstybės narės, kurios 1991 m. sausio 1 d. taikė lengvatinį tarifą vaikų drabužiams, vaikų avalynei ar būsto tiekimui, gali toliau tokį tarifą taikyti šių prekių tiekimui ar paslaugų teikimui.“;

7)

116 straipsnis išbraukiamas;

8)

117 straipsnio 1 dalis išbraukiama;

9)

125 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

10)

127 straipsnis išbraukiamas nuo 2011 m. sausio 1 d.;

11)

128 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

12)

129 straipsnio 1 dalis išbraukiama;

13)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą;

14)

IV priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų tekstus.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja pirmo mėnesio, einančio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pirmąją dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KALOUSEK


(1)  2009 m. vasario 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. vasario 25 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(4)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2006/112/EB III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

6 punktas pakeičiamas taip:

„6.

visų pavidalų knygų (įskaitant brošiūras, skrajutes ir panašius spaudinius, vaikams skirtas iliustruotas, piešimo ar spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius ir hidrografines ar panašias schemas), laikraščių ir periodinių leidinių, išskyrus visiškai ar iš esmės reklaminius leidinius, tiekimas, įskaitant jų išdavimą bibliotekose;“;

2)

įterpiami šie punktai:

„10a)

privačių namų renovavimas ir remontas, išskyrus medžiagas, kurios sudaro didelę suteiktos paslaugos vertės dalį;

10b)

langų ir patalpų valymas privačiuose namų ūkiuose;“;

3)

įterpiamas šis punktas:

„12a)

maitinimo bei aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugos, numatant galimybę neįtraukti (alkoholinių ir (arba) nealkoholinių) gėrimų tiekimo;“;

4)

papildoma šiais punktais:

„19)

smulkios dviračių, batų ir odos gaminių, drabužių ir buitinės tekstilės gaminių taisymo paslaugos (įskaitant jų taisymą ir persiuvimą);

20)

priežiūros paslaugos namuose, pavyzdžiui, pagalba namuose ir vaikų, pagyvenusių, ligotų ar neįgalių asmenų priežiūra;

21)

kirpimo paslaugos.“