16.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/6


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/2/EB

2009 m. sausio 15 d.

31-ąjį kartą iš dalies keičianti ir su technikos pažanga derinanti Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (1), ypač į jos 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 67/548/EEB 4 straipsnio 3 dalyje išdėstyti medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo suderinimo kriterijai ir tvarka. Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 4.1.3, 4.1.4 ir 4.1.5 punktais pramonės atstovai įpareigojami teikti informaciją valstybėms narėms, o valstybės narės – nedelsiant teikti klasifikavimo ir ženklinimo suderinimo pasiūlymus, kai tik gaunama informacija, kad medžiaga atitinka mutageninės, kancerogeninės ar reprodukcijai toksiškos cheminės medžiagos kriterijus.

(2)

Direktyvos 67/548/EEB I priede pateiktas pavojingų medžiagų sąrašas bei išsami informacija apie kiekvienos medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą. Tą sąrašą reikėtų atnaujinti siekiant įtraukti naujas medžiagas, apie kurias buvo pranešta, bei kitas esamas medžiagas, ir pataisyti tam tikrus įrašus atsižvelgiant į technikos pažangą. Be to, būtina išbraukti tame priede esančius tam tikroms medžiagoms skirtus įrašus.

(3)

Direktyvos 67/548/EEB I priede jau yra įvairių grupių įrašų, visų pirma, metalų junginių, įvertintų taikant skirstymo į grupes ir kryžminės patikros metodą, grindžiamą medžiagų panašumu.

(4)

Direktyvos 67/548/EEB I priede taip pat yra tam tikrų grupių, kurioms priklausančios medžiagos yra nustatytos ir klasifikuotos taikant skirstymo į grupes ir kryžminės patikros metodus, visų pirma naftos frakcijos ir dujos.

(5)

Direktyvos 67/548/EEB VI priede nurodyta, kad medžiagoms klasifikuoti ir ženklinti galima naudoti įvairių šaltinių duomenis, įskaitant patvirtintų struktūros bei aktyvumo santykių rezultatus ir ekspertų nuomonę.

(6)

Šioje direktyvoje išvardytų nikelio junginių klasifikacijos grindžiamos Ni(2+) jonų poveikiu ir turimais duomenimis apie nikelio junginius. Šios klasifikacijos sudarytos nikelio junginius suskirsčius į kategorijas pagal tirpumą vandenyje (pavyzdžiui, atitinkamai netirpių, mažai tirpių ir tirpių nikelio junginių grupės). Tirpumas vandenyje naudotas kaip pirminis kriterijus šioms kategorijoms nustatyti, remiantis teiginiu, pagrindžiančiu, kad nikelio medžiagoms, kurių tirpumas vandenyje panašus, bus būdingas panašus Ni(2+) jonų biologinis įsisavinamumas ir panašus sisteminis toksinis poveikis. Todėl galima taikyti kryžminės patikros metodą grupėms, kurias sudaro medžiagos, kurių turimi tinkami tyrimų duomenys rodo, kad jos turi konkretų sisteminį poveikį, ir medžiagos, kurių tyrimų duomenų nėra. Kai kurių poveikių atveju kryžminė skirtingų grupių medžiagų patikra yra tinkama, nes nustatytas panašus nevienodai tirpių vandenyje medžiagų poveikis. Pavyzdžiui, epidemiologiniai tyrimai rodo, kad ir tirpūs, ir netirpūs vandenyje nikelio junginiai (priskiriami priešingoms tirpumo vandenyje skalės pusėms) turi vietinį kancerogeninį poveikį kvėpavimo takams. Todėl galima pagrįstai daryti išvadą, kad mažai tirpūs vandenyje junginiai (šios skalės viduryje) turi panašias kancerogenines savybes.

(7)

Vertinant visą esamą informaciją apie nikelio junginius, pagal tirpumo vandenyje savybę galima apytikriai nustatyti daugelio poveikių ir medžiagų Ni(2+) jonų sisteminio biologinio įsisavinamumo savybę.

(8)

Atsiradus naujoms mokslinėms žinioms, šioje direktyvoje išvardytų medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas turėtų būti persvarstyti. Šiomis aplinkybėmis, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad nikelio junginių pramonės atstovai neseniai pateikė preliminarią, dalinę ir ekspertų grupės neperžiūrėtą informaciją, ypatingą dėmesį reikėtų skirti būsimų Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros diskusijų dėl nikelio medžiagų kancerogeniškumo rezultatams arba bet kokiems naujiems susijusiems moksliniams duomenims ar duomenų, naudotų nustatant į šią direktyvą įtrauktų nikelio junginių klasifikacijas, aiškinimui.

(9)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 67/548/EEB iš dalies keičiama taip. I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašai, atitinkantys šios direktyvos 1A priede pateiktus įrašus, pakeičiami tame priede pateiktais įrašais;

b)

šios direktyvos 1B priede pateikti įrašai įterpiami remiantis įrašų išdėstymo Direktyvos 67/548/EEB I priede tvarka;

c)

šios direktyvos 1C priede pateikti įrašai išbraukiami.

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais, jiems įsigaliojus ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 1 d., įgyvendinama ši direktyva. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Priimdamos šias nuostatas valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.


PRIEDAS 31A

Indekso Nr.

Cheminės medžiagos pavadinimas

Pastabos dėl medžiagų

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikavimas

Ženklinimas

Koncentracijos ribos

Pastabos dėl preparatų

001-002-00-4

aliuminio ličio hidridas

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutilalavo vandenilio boratas

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

vandenilio cianido druskos, išskyrus cianidų kompleksus, pavyzdžiui, ferocianidus, fericianidus bei gyvsidabrio oksocianidą ir nurodytuosius kitose šio priedo vietose

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuronas (ISO);

3-(3,4-dichlorfenil)-1,1-dimetilkarbamidas

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankocebas (ISO);

mangano etilenbis(ditiokarbamatas) (polimeras), kompleksas su cinko druska

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

manebas (ISO);

mangano etilenbis(ditiokarbamatas) (polimeras)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfanas (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril[(dibutilamino)tio]metilkarbamatas

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarbas (ISO);

etil-N-[2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloksikarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-β-alaninatas

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

azoto dioksidas; [1]

diazoto tetraoksidas [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malationas (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)etil-O,O-dimetilfosforoditioatas;

[turintis ≤ 0,03 % izomalationo]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foksimas (ISO);

α-(dietoksifosfinotioilimino)fenilacetonitrilas

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-chloretil)fosfatas

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

amonio glufozinatas (ISO);

amonio 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)butanoatas

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinatrio sulfidas;

natrio sulfidas

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

amonio perchloratas;

[turintis ≥ 80 % 0-30 μm dalelių]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

natrio dichromatas

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

kobalto oksidas

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

kobalto sulfidas

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nikelio monoksidas; [1]

nikelio oksidas; [2]

bunzenitas [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nikelio dioksidas

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinikelio trioksidas

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nikelio (II) sulfidas; [1]

nikelio sulfidas; [2]

mileritas [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinikelio disulfidas;

nikelio subsulfidas; [1]

hizlvuditas [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nikelio dihidroksidas; [1]

nikelio hidroksidas [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinatrio(2-(α-(3-(4-chlor-6-(2-(2-(vinilsulfonil)etoksi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-oksido-5-sulfonatofenilazo)benzilidenhidrazino)-4-sulfonatobenzenkarboksilato)varis (II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arseno rūgštis ir jos druskos, išskyrus nurodytąsias kitose šio priedo vietose

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

seleno junginiai, išskyrus kadmio sulfoselenidą ir nurodytuosius kitose šio priedo vietose

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

sidabro nitratas

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

ciheksatinas (ISO);

hidroksitricikloheksilstananas;

tri(cikloheksil)alavo hidroksidas

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentinacetatas (ISO);

trifenilalavo acetatas

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentinhidroksidas (ISO);

trifenilalavo hidroksidas

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributilalavo junginiai, išskyrus nurodytus kitose šio priedo vietose

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenilalavo junginiai, išskyrus nurodytus kitose šio priedo vietose

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

alavo (II) metansulfonatas

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodoksibenzenas

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kalcio jodoksibenzenkarboksilatas

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

gyvsidabris

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

gyvsidabrio dichloridas;

gyvsidabrio chloridas

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

urano junginiai, išskyrus nurodytuosius kitose šio priedo vietose

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

mišinys: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioksan-5,2′-norkarano);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioksan-5,2′-norkarano)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoformas;

tribrommetanas

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dichlorpropenas; [1]

(Z)-1,3-dichlorpropenas [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodpropenas;

alilo jodidas

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metilpropan-2-olis;

tret-butilo alkoholis

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurilo alkoholis

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etileno oksidas;

oksiranas

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-chloretil)eteris

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

celiuliozės nitratas;

nitroceliuliozė

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(chlormetil)eteris;

oksibis(chlormetanas)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoksi-2-propanolis;

monopropilenglikolio metileteris

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoksi-4-epoksietilcikloheksanas;

4-vinilciklohekseno diepoksidas

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksanas;

paraldehidas

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktanas;

metaldehidas

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metil-2-pirolidonas;

1-metil-2-pirolidonas

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

oksalo rūgšties druskos, išskyrus nurodytąsias kitose šio priedo vietose

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoilchloridas

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoksietilacetatas;

etilglikolio acetatas

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-chlor-o-toliloksiacto rūgštis

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

MCPA druskos ir esteriai

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzilbenzenkarboksilatas

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleino rūgštis

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

gintaro rūgšties anhidridas

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propilchlorformiatas;

chlorskruzdžių rūgšties propilesteris;

n-propilchlorformiatas

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoksi-1-metiletilacetatas

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutamo rūgšties ir N-(C12-14-alkil)propilendiamino reakcijos produktai

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopiralidas (ISO);

3,6-dichlorpiridin-2-karboksirūgštis

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tret-butilakrilatas

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

mišinys: Ca salicilatų (alkilintų šakotaisiais C10-14 ir C18-30);

Ca fenoliatų (alkilintų šakotaisiais C10-14 ir C18-30);

Ca sulfurizuotų fenoliatų (alkilintų šakotaisiais C10-14 ir C18-30)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butironitrilas

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oksalonitrilas;

cianogenas

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cikloheksiliden-2-fenilacetonitrilas

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluenas; [1]

dinitrotoluenas [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamidas)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetraličio 6-amino-4-hidroksi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftalen-2,7-disulfonatas

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetilbenzidinas

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cikloheksilaminas

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etildimetilaminas

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metil-m-fenilendiaminas;

2,4-toluendiaminas

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metenaminas;

heksametilentetraminas

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metilfenilendiaminas;

diaminotoluenas;

[techninis produktas: mišinys 4-metil-m-fenilendiamino (EB Nr. 202-453-1) ir 2-metil-m-fenilendiamino (EB Nr. 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hidroksilamonio vandenilio sulfatas; [1]

hidroksilamino fosfatas; [2]

hidroksilamino divandeniliofosfatas; [3]

hidroksilamino 4-metilbenzensulfonatas [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolilfluanidas (ISO);

dichlor-N-[(dimetilamino)sulphonil]fluor-N-(p-tolil)metansulfenamidas;

[turintis ≥ 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo mažesnis kaip 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metilizocianatas

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

tiocianato rūgšties druskos, išskyrus nurodytas kitose šio priedo vietose

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etil-2-(izocianatosulfonil)benzenkarboksilatas

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

tiocianato rūgšties šarminių ir šarminių žemių metalų druskos, išskyrus nurodytas kitose šio priedo vietose

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

talio tiocianatas

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

tiocianato rūgšties metalų druskos, išskyrus nurodytas kitose šio priedo vietose

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

ličio bis(trifluormetilsulfonil)imidas

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

mišinys: 2,2′-bis(tret-pentilperoksi)-p-diizopropilbenzeno;

2,2′-bis(tret-pentilperoksi)-m-diizopropilbenzeno

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Mineralinė vata, išskyrus apibrėžta kitose šio priedo vietose;

[atsitiktinės orientacijos dirbtiniai stiklo (silikatų) pluoštai, kuriuose šarminių ir šarminių žemių metalų oksidų (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) kiekis didesnis kaip 18 % masės]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

Ugniai atsparūs keraminiai pluoštai, Specialios paskirties pluoštai, išskyrus nurodytus kitose šio priedo vietose;

[atsitiktinės orientacijos dirbtiniai stiklo (silikatų) pluoštai, kuriuose šarminių ir šarminių žemių metalų oksidų (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) kiekis lygus arba mažesnis kaip 18 % masės]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


PRIEDAS 1B

Indekso Nr.

Cheminės medžiagos pavadinimas

Pastabos dėl medžiagų

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikavimas

Ženklinimas

Koncentracijos ribos

Pastabos dėl preparatų

003-003-00-5

(2-metilpropil)litis;

izobutillitis

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietilmetoksiboranas

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formilfenilborono rūgštis

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

natrio peroksoboratas; [1]

peroksoborato rūgšties natrio druska; [2]

peroksoborato rūgšties natrio druska, monohidratas; [3]

natrio peroksometaboratas; [4]

peroksoborato rūgšties (HBO(O2)), natrio druska, monohidratas; [5]

natrio peroksoboratas;

[turintis < 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo mažesnis kaip 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

natrio peroksoboratas; [1]

peroksoborato rūgšties natrio druska; [2]

peroksoborato rūgšties natrio druska, monohidratas; [3]

natrio peroksometaboratas; [4]

peroksoborato rūgšties (HBO(O2)) natrio druska, monohidratas; [5]

natrio peroksoboratas;

[turintis ≥ 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo mažesnis kaip 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

peroksoborato rūgšties (H3BO2(O2)) mononatrio druska, trihidratas; [1]

peroksoborato rūgšties natrio druska, tetrahidratas [2]

peroksoborato rūgšties (HBO(O2)), natrio druska, tetrahidratas; [3]

natrio peroksoborato heksahidratas;

[turintis < 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo mažesnis kaip 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

peroksoborato rūgšties (H3BO2(O2)) mononatrio druska, trihidratas; [1]

peroksoborato rūgšties natrio druska, tetrahidratas; [2]

peroksoborato rūgšties (HBO(O2)) natrio druska, tetrahidratas; [3]

natrio peroksoborato heksahidratas;

[turintis ≥ 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo mažesnis kaip 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluensulfonil)karbamidas

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

tret-butil-(1R,5S)-3-azabiciklo[3.1.0]heks-6-ilkarbamatas

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonil)-N′-(3-(p-toluensulfoniloksi)fenil)karbamidas;

3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamoil}amino)fenil-4-metilbenzensulfonatas

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

mišinys: N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-fenilkarbamido];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)karbonil]amino]fenilmetil]fenil]-N′-cikloheksilkarbamido;

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-cikloheksilkarbamido]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamatas

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-oktil]karbamidas

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietildimetilamonio hidroksidas

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aliuminio magnio karbonato hidroksido perchlorato hidratas

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoksifenil)(3-(4-fluor-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilanas

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(fenilsililidin)trioksimas

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksisilil)propil)oktantioatas

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)trimetoksisilanas

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetilsilil)aminopropilmetildietoksisilanas

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

mišinys: O,O′,O′′,O′′′-silantetrailtetrakis(4-metil-2-pentanono oksimų) (3 stereoizomerai)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

amorfinio silicio dioksido (50-85 %), butil(1-metilpropil)magnio (3-15 %), tetraetilortosilikato (5-15 %) ir titano tetrachlorido (5-20 %) reakcijos produktas

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoksi-3′-metoksifenil)propil]trimetoksisilanas

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnio ir natrio fluorido silikatas

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumilfenil)neopentildifosfonatas;

3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekanas

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecildifenilfosfatas

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilenbifosfatas

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)fosfonio 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-metil-1-butansulfonamidas (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutilfosfonio nonafluorbutan-1-sulfonatas

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

mišinys: kalio o-toluenfosfonato;

kalio m-toluenfosfonato;

kalio p-toluenfosfonato

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

mišinys: dimetil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonato;

dietil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonato;

metiletil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonato

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimetilpentil)ditiofosfono rūgštis

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenilbutil)fosfinato rūgštis

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

siera

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metil-2-propantiolhidrochloridas

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

amonio perchloratas;

[turintis < 80 % 0-30 μm dalelių]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kalio titano oksidas (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetiletil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ciklopentadien-1-il][silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]titanas]

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

nikelio milteliai;

[dalelių skersmuo < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nikelio šteinas

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

šlamas ir dumblas, vario elekrolitinio rafinavimo, varis pašalintas, nikelio sulfatas

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

šlamas ir dumblas, vario elekrolitinio rafinavimo, varis pašalintas

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nikelio diperchloratas;

perchloro rūgšties nikelio (II) druska

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

nikelio dikalio disulfatas; [1]

diamonio nikelio disulfatas [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikelio disulfamidatas;

nikelio sulfamatas

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nikelio di(tetrafluorboratas)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikelio diformiatas; [1]

skruzdžių rūgšties nikelio druska; [2]

skruzdžių rūgšties vario nikelio druska [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikelio diacetatas; [1]

nikelio acetatas [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikelio dibenzenkarboksilatas

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikelio bis(4-cikloheksilbutanoatas)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikelio (II) stearatas;

nikelio (II) oktadekanoatas

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikelio dilaktatas

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikelio (II) oktanoatas

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nikelio difluoridas; [1]

nikelio dibromidas; [2]

nikelio dijodidas; [3]

nikelio kalio fluoridas [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nikelio heksafluorsilikatas

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nikelio selenatas

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikelio vandenilio fosfatas; [1]

nikelio bis(divandenilio fosfatas); [2]

trinikelio bis(ortofosfatas); [3]

dinikelio difosfatas; [4]

nikelio bis(fosfinatas); [5]

nikelio fosfinatas; [6]

fosforo rūgšties kalcio nikelio druska; [7]

difosforo rūgšties nikelio (II) druska [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diamonio nikelio heksacianoferatas (II)

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nikelio dicianidas

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nikelio chromatas

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nikelio (II) silikatas; [1]

dinikelio ortosilikatas; [2]

nikelio silikatas (3:4); [3]

silicio rūgšties nikelio druska; [4]

trivandenilio hidroksibis[ortosilikato(4-)]trinikelatas(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinikelio heksacianoferatas (II)

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinikelio diarsenatas;

nikelio (II) arsenatas

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikelio oksalatas; [1]

oksalo rūgšties nikelio druska [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nikelio teluridas

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinikelio tetrasulfidas

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinikelio diarsenitas

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobalto nikelio pilkasis periklazas;

C.I. juodasis pigmentas 25;

C.I. 77332; [1]

kobalto nikelio dioksidas; [2]

kobalto nikelio oksidas [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nikelio alavo trioksidas;

nikelio stanatas

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikelio triurano dekaoksidas

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nikelio ditiocianatas

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nikelio dichromatas

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nikelio (II) selenitas

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nikelio selenidas

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

silicio rūgšties švino nikelio druska

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nikelio diarsenidas; [1]

nikelio arsenidas [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nikelio bario titano geltonasis praideritas;

C.I. geltonasis pigmentas 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nikelio dichloratas; [1]

nikelio dibromatas; [2]

etilvandenilio sulfatas, nikelio (II) druska [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikelio (II) trifluoracetatas; [1]

nikelio (II) propionatas; [2]

nikelio bis(benzensulfonatas); [3]

nikelio (II) vandenilio citratas; [4]

citrinų rūgšties amonio nikelio druska; [5]

citrinų rūgšties nikelio druska; [6]

nikelio bis(2-etilheksanoatas); [7]

2-etilheksano rūgšties nikelio druska; [8]

dimetilheksano rūgšties nikelio druska; [9]

nikelio (II) izooktanoatas; [10]

nikelio izooktanoatas; [11]

nikelio bis(izononanoatas); [12]

nikelio (II) neononanoatas; [13]

nikelio (II) izooktanoatas; [14]

nikelio (II) neodekanoatas; [15]

neodekano rūgšties nikelio druska; [16]

nikelio (II) neoundekanoatas; [17]

bis(D-gliukonato-O 1,O 2)nikelis; [18]

nikelio 3,5-bis(tret-butil)-4-hidroksibenzenkarboksilatas (1:2); [19]

nikelio (II) palmitatas; [20]

(2-etilheksanoato-O)(izononanoato-O)nikelis; [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikelis; [22]

(izooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikelis; [23]

(2-etilheksanoato-O)(izodekanoato-O)nikelis; [24]

(2-etilheksanoato-O)(neodekanoato-O)nikelis; [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikelis; [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikelis; [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikelis; [28]

riebalų rūgščių, C6-19-šakotosios grandinės, nikelio druskos; [29]

riebalų rūgščių, C8-18 ir C18-nesočiųjų, nikelio druskos; [30]

2,7-naftalendisulfonrūgšties nikelio (II) druska; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nikelio (II) sulfitas; [1]

nikelio teluro trioksidas; [2]

nikelio teluro tetraoksidas; [3]

molibdeno nikelio hidroksioksifosfatas [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nikelio boridas (NiB); [1]

dinikelio boridas; [2]

trinikelio boridas; [3]

nikelio boridas; [4]

dinikelio silicidas; [5]

nikelio disilicidas; [6]

dinikelio fosfidas; [7]

nikelio boro fosfidas [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialiuminio nikelio tetraoksidas; [1]

nikelio titano trioksidas; [2]

nikelio titano oksidas; [3]

nikelio divanadžio heksaoksidas; [4]

kobalto dimolibdeno nikelio oktaoksidas; [5]

nikelio cirkonio trioksidas; [6]

molibdeno nikelio tetraoksidas; [7]

nikelio volframo tetraoksidas; [8]

olivinas, nikelio žaliasis; [9]

ličio nikelio dioksidas; 10]

molibdeno nikelio oksidas; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobalto ličio nikelio oksidas

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

mišinys: 2,2′-[[cis-1,2-cikloheksandiilbis(nitrilometiliden)]bis[fenoliato]](2-)N,N′,O,O′-vario komplekso;

2,2′-[[trans-1,2-cikloheksandiilbis(nitrilometilidin)]bis[fenoliato]](2-)N,N′,O,O′-vario komplekso

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aliuminio-magnio-cinko bazinis karbonatas

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetracinko(2+)bis(heksacianokobalto(3+))diacetatas

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

mišinys: kanolos aliejaus mono-ir diglicerolių;

kanolos aliejaus rūgšties šakotojo N-[3-(trideciloksi)-propil]-1,3-propandiamino amido;

N,N-diorganoditiokarbamato molibdeno komplekso

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

mišinys: bis[(2-etil-1-oksoheksil)oksi]dioktilstanano;

bis[((2-etil-1-oksoheksil)oksi)dioktilstanil]oksido;

bis(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktilstanano;

((2-etil-1-oksoheksil)oksi)-(1-fenil-1,3-dekandionil)dioktilstanano

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

mišinys: tri-p-tolilalavo hidroksido;

heksa-p-tolildistanoksano

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinio (III) sulfito trihidratas

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hidroksidisulfitoplatinos (II) rūgštis

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platinos (IV) nitrato ir azoto rūgšties tirpalas

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

bario, kalcio, cezio, švino, samario ir stroncio bromidas, chloridas, fluoridas ir jodidas, legiruoti europiu

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

mišinys: antr-butilfenil(fenil)metano izomerų mišinio;

1-(antr-butilfenil(fenil)-2-feniletano izomerų mišinio;

1-(antr-butilfenil-1-feniletano izomerų mišinio

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cikloheksadeka-1,9-dienas

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

mišinys: endo-2-metil-ekso-3-metil-ekso-2-[(ekso-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-ekso-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptano;

ekso-2-metil-ekso-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-ekso-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptano

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endoheksilbiciklo[2.2.1]hept-2-enas

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

mišinys: 5-endobutilbiciklo[2.2.1]hept-2-eno;

5-eksobutilbiciklo[2.2.1]hept-2-eno (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrio 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butansulfinatas

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-brom-4,6-difluoranilinas

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluor-4-jod-1-butenas

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorfenil)metanolis

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoksipropiltrimetilamonio chloridas … %;

glicidiltrimetilamonio chloridas … %

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas;

galaksolidas;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoksi-2-metilbutanas;

tret-amilmetileteris

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diizopropoksicikloheksanas

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hidroksi-4-fluor-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorboratas)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihidro-1H-inden-2-olis

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-tret-butilfenil-2-butil-2-etil-1,3-propandiolfosfonatas

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzil[2-(2-metoksifenoksi)etil]amino}-3-(9H-karbazol-4-iloksi)propan-2-olis

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-chlorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etandiolio hidrochloridas;

[turintis < 0,1 % 4-chloranilino (EB Nr. 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-chlorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etandiolio hidrochloridas;

[turintis ≥ 0,1 % 4-chloranilino (EB Nr. 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilamino-3-hidroksi-6-metiltetrahidropiran-2-il)oksi]-2-etil-3,4,12-trihidroksi-9-metoksi-3,5,7,9,11,13-heksametil-6,14-okso-1-oksaciklotetradekanas

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-ciklopentilidenciklopentanolis;

1,1′-bi(ciklopentiliden)-2-olis

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluor-2-(trifluormetil)heksanas

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

eritromicino A9 oksimas (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didesoksi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-riboheksopiranozil)oksi)-14-etil-7,12,13-trihidroksi-3,5,7,9,11,13-heksametil-6-((3,4,6-tridesoksi-3-dimetilamino-β-D-ksiloheksapiranozil)oksi)oksaciklotetradekan-2-ona-10-oksimas (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoksifenil)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisbenzen-1,3-diolis

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hidro-ω-[[[(1,1-dimetiletil)dioksi]karbonil]oksi]poli[oksi(metil-1,2-etandiilo)] ir 2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propandiolio eteris (4:1);

α-hidro-ω-((chlorkarbonil)oksi)poli(oksi (metil-1,2-etandiilo)) ir 2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propandiolio bei kalio 1,1-dimetiletilperoksalato reakcijos produktas

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluor-3,4-dihidro-2-oksiranil-2H-1-benzpiranas;

6-fluor-2-(2-oksiranil)chromanas

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrio (Z)-3-chlor-3-(4-chlorfenil)-1-hidroksi-2-propen-1-sulfonatas

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-heksametildekahidro-2H-indeno[4,5-b]furanas

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenil-1,2-propandiolis

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-heksametil-9-[1-(4-oksiranilmetoksi-fenil)-etoksi]-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undekanas

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

mišinys: 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-olio;

4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-olio;

1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-olio;

1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-olio;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-1H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-olio;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-olio

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoksi-2,2,7,7-tetrametiltriciklo(6.2.1.0(1,6))undec-5-enas

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabrombisfenolis A;

2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-izopropilidendifenolis

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolis;

4-tret-oktilfenolis

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftaleinas

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benztriazol-2-il-4-metil-6-(2-metilallil)fenolis

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenilen-bis(1-metiletiliden))bisfenolis

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluor-3-trifluormetilfenolis

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hidroksifenil)-1-feniletanas

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-chlor-6-fluorfenolis

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonilbisfenolio, amonio chlorido (NH4Cl), pentachlorfosforano ir fenolio polimeras

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoksi-2,3-difluorbenzenas

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

mišinys: 1,2-naftochinondiazid-5-sulfonilchlorido (arba sulfonrūgšties) ir 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenolio monoesterio;

1,2-naftochinondiazid-5-sulfonilchlorido (arba sulfonrūgšties) ir 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenolio diesterio;

1,2-naftochinondiazid-5-sulfonilchlorido (arba sulfonrūgšties) ir 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bisfenolio triesterio

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metil-5-tret-butiltiofenolis

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-chlor-2-chinolinil)vinil]benzaldehidas;

3-[(E)-2-(7-chlor-2-chinolinil)vinil]benzaldehidas

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metil-5-fenilpentan-1-alis

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihidroksi-5-nitrobenzaldehidas

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-ciklopropil-3-(2-metiltio-4-trifluormetilfenil)-1,3-propandionas

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzilimidazolidin-2,4-dionas

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihidroksipropilamino)antrachinonas

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenilen)bis[5-chlor-1H-izoindol]-1,3(2H)-dionas

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metilfenil)amino]-1,6-difenil-4Z-heksen-3-onas;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzilamino)-1,6-difenilheks-4-en-3-onas

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioksaspiro[4.5]dec-8-il)cikloheksanonas

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

ciklinis 3-(1,2-etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dionas

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoksiandrost-4-en-3,17-dionas

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dionas

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cikloheksadekanonas

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21-tetraizobutil-4,10,12,16,22,24-heksametil-1,7,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetraazaciklotetrakozan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaonas

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetil-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benz[1,4]tiaziniliden]-3,3′-dionas

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butil-5-nitrobenzfuran-3-il)[4-(3-dibutilaminopropoksi)fenil]metanonas

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-dichlorfenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-onas

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hidroksi-1-(4-(4-(2-hidroksi-2-metilpropionil)benzil)fenil)-2-metilpropan-1-onas

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrio 3-(metoksikarbonil)-4-okso-3,4,5,6-tetrahidro-2-piridinolatas

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

mišinys: (1RS,2SR,7SR,8SR,E)-9 ir 10-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-ono;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-ono;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etiliden-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-ono

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etil-7-chlor-1-(2,4-difluorfenil)-6-fluor-1,4-dihidro-4-okso-1,8-naftiridin-3-karboksilatas

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadiono natrio bisulfitas;

1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-diokso-2-naftalensulfonrūgšties natrio druska

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadiono nikotinamido bisulfitas;

1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-dioksonaftalen-2-sulfonrūgšties junginys su nikotin-3-amidu (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatrio nitrilotriacetatas

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektinas (ISO);

[mišinys milbemicino A3 (CAS Nr. 51596-10-2) ir milbemicino A4 (CAS Nr. 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etilheksil-2-etilheksanoatas

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diizobutilftalatas

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluoroktansulfonrūgštis;

heptadekafluoroktan-1-sulfonrūgštis; [1]

kalio perfluoroktansulfonatas;

kalio heptadekafluoroktan-1-sulfonatas; [2]

dietanolamino perfluoroktansulfonatas; [3]

amonio perfluoroktansulfonatas;

amonio heptadekafluoroktansulfonatas; [4]

ličio perfluoroktansulfonatas;

ličio heptadekafluoroktansulfonatas [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafoppropargilas (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etil-1-(2,4-dichlorfenil)-5-(trichlormetil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilatas

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzil-2-okso-5-oksazolidinil]metil-4-nitrobenzensulfonatas

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-okso-4-(p-tolil)butano rūgšties ir 4-etilmorfolino aduktas

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-metil-1-(1-oksopropoksi)propoksi](4-fenilbutil)fosfinil]acto rūgštis

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

akrilo rūgšties 3-(trimetoksisilil)propilesteris

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

mišinys: 2-(2-((okso(fenil)acetil)oksi)etoksi)etilokso(fenil)acetato;

(2-(2-hidroksietoksi)etil)okso(fenil)acetato

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)fenoksi)-propil]-1-hidroksi-5-(2-metilpropil-oksikarbonilamino)naftamidas

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrio 5-{[4-chlor-6-(1-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino}-4-hidroksi-3-[(E)-(4-metoksi-2-sulfonatofenil)diazenil]-2,7-naftalendisulfonatas

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoksipropionilchloridas;

(1S)-2-chlor-1-metil-2-oksoetilacetatas

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrio N-(3-propionato)-L-aspartatas

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-brom-2-metilpropilpropionatas

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrio 8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoetoksi)sulfonil]fenilazo}naftalen-2-sulfonatas

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hidroksibenzenkarboksirūgšties 2-butiloktilesteris

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-okso-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-dihidro-1-benzofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenilacetatas

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formilamino)-3-tiofenkarboksirūgštis;

2-formamido-3-tiofenkarboksirūgštis

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametilen-1,11-dimetakrilatas

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetil (2S)-2-hidroksisukcinatas

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metil-2,2-dimetil-6-metilencikloheksankarboksilatas

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrio 2-(4-fluor-6-(metil-(2-(sulfatoetilsulfonil)etil)amino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-5-hidroksi-6-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftalen-1,7-disulfonatas

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-eritroheksano rūgšties 2,4-dideoksi-3,5-O-(1-metiletiliden)-1,1-dimetiletilesteris;

tret-butil-2-[(4R,6S)-6-(hidroksimetil)-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-il]acetatas

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoksi-2-(R,S)butiriloksimetil-1,3-oksatiolanas

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(chlorkarbonil)-2-metilfenil]acetatas

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metil-1,5-pentandiamin-1,3-benzendikarboksilatas

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrio 2-(nonanoiloksi)benzensulfonatas

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etil-N 2-dodekanoil-L-argininato hidrochloridas

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hidroksietil)metilamonio) 3-(4-(7-acetilamino-1-hidroksi-3-sulfonatonaftalen-2-ilazo)-5-metoksi-2-sulfonatofenilazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenilamino)-4-hidroksinaftalen-2-sulfonatas

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hidroksi-γ-butirolaktonas

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etil-6,8-dichloroktanoatas

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chlor-6-[(2-metil-4-sulfofenil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfofenil]azo]-5-hidroksi-2,7-naftalendisulfonrūgšties natrio druska

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrio 7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetansulfonil) fenilamino)-6-(4-(2-sulfatoetansulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-ureidofenilazo)naftalen-1,3,6-trisulfonatas

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dichlor-2-((6-(((4-(1,1-dimetiletil)fenil)sulfonil)amino)-2-naftalenil)sulfonil)-4,11-trifenodioksazindisulfonrūgšties, ličio, kalio, natrio druska

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrio N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonil)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-il)azo]fenil]amino]-6-chlor-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oksisulfonato)etil]sulfonil]fenil]azo]fenil]-3-aminopropano rūgštis

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluor-6-(2-(2-vinilsulfoniletoksi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenilazo]fenilazo}naftalen-4,6,8-trisulfonato trinatrio druska

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetiletil 4′-(brommetil)bifenil-2-karboksilatas

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metil-2-(acetilamino)-3-chlorpropionatas

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-etilheksil)naftalen-2,6-dikarboksilatas

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metil-2-chlorsulfonil-4-(metansulfonilaminometil)benzenkarboksilatas

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metil-2-etil-but-2-enoatas

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benziloksi)-2-(1,3-diokso-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)-5-oksopentano rūgštis

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

chlor-1-etilcikloheksilkarbonatas

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-izopropil-5-karboksi-1,3-dioksanas

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metil-(9-acetoksi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-il)oktadekanoatas;

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutil-3-(4-(5-amonio-2-butil)benzfuran-3-il)karbonil)fenoksi)propilamonio oksalatas;

(5-amino-2-butilbenzfuran-3-il)[4-(3-dibutilaminopropoksi)fenil]metanondioksalatas

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietil-1,4-cikloheksandikarboksilatas

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

mišinys: 2-hidroksi-3-(metakriloiloksi)propil-(2-benzoil)benzenkarboksilato;

1-hidroksimetil-2-(metakriloiloksi)etil-(2-benzoil)benzenkarboksilato;

x-hidroksi-y-(metakriloiloksi)propil(arba -etil)-(2-benzoil)benzenkarboksilato

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etil-5,6,7,8-tetrahidrochinolinio tozilatas

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

mišinys: cis-9-oktadecendirūgšties;

cis-9-cis-12-oktadekadiendirūgšties;

heksadekandirūgšties;

oktadekandirūgšties

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

mišinys: 2-metilnonandirūgšties;

2,4-dimetil-4-metoksikarbonilundekandirūgšties;

2,4,6-trimetil-4,6-dimetoksikarboniltridekandirūgšties;

8,9-dimetil-8,9-dimetoksikarbonilheksadekandirūgšties

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioksopirolidin-1-il-N-{[metil[[2-(1-metiletil)-4-tiazolil]metil]amino]karbonil}-L-valinatas

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

mišinys: etil-(2R,3R)-3-izopropilbiciklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboksilato;

etil-(2S,3S)-3-izopropilbiciklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboksilato

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

mišinys: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-1-[3-(metilamonio)propil]-6-okso-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(metil)amonio diacetato;

3-{5-[4-(3-{1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-1-[3-(metilamonio)propil]-6-okso-3-piridilazo}benzamido]fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(dimetil)amonio diacetato;

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetilamonio)propil]-1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-6-okso-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(dimetil)amonio diacetato

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tret-butil(6-{2-[4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]dioksan-4-il)acetatas

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

mišinys: 9-nonil-10-oktil-19-karboniloksiheksadecilnonadekano rūgšties;

9-nonil-10-oktil-19-karboniloksioktadecilnonadekano rūgšties;

diheksadecil-9-nonil-10-oktilnonadekandioato;

1-oktadecil-19-heksadecil-9-nonil-10-oktilnonadekandioato;

dioktadecil-9-nonil-10-oktilnonadekandioato

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

kininės pušies dervos ir sakų sudėtinis mišinys po reakcijos su akrilo rūgštimi

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

mišinys: metil-3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilato;

metil-3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilato (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkenų C12-14 hidroformilinimo produktų distiliavimo likučiai, C-(vandenilio sulfobutandioatai), dinatrio druskos

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

amonio 2-kokoiloksietansulfonatas

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahidro-5,5′-diokso)[metilen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulphoniloksi)-6-metil-2-fenilen]di(naftalen-1-sulfonatas)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

mišinys: 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantilio-9-il}-benzensulfonato (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cikloheksa-1,4-dienil-1-metoksikarbonilmetilamonio chloridas

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

mišinys: metil-1,4-dimetilcikloheksankarboksilato („paraizomero“, kurį sudaro cis-ir trans-izomerai);

metil-1,3-dimetilcikloheksankarboksilato („metaizomero“, kurį sudaro cis-ir trans-izomerai)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetil[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoksi-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetil)-S,S′-bi(L-homocisteinil)diimino]diheksanoatas

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

magnio druskos, šakotųjų ir linijinių C16-18 ir C18 nesočiųjų riebalų rūgščių

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

cinko druskos, šakotųjų ir linijinių C16-18 ir C18 nesočiųjų riebalų rūgščių

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

heksil-2-(1-(dietilaminohidroksifenil)metanoil)benzenkarboksilatas

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etil-5,5-difenil-2-izoksazolin-3-karboksilatas

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenil-2-(3-pirolidinil)acetonitrilo hidrobromidas

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dichlor-4-(trifluormetil)fenil)-1H-pirazol-3-karbonitrilas

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofenkarbonitrilas

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluor-4-hidroksibenznitrilas

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hidroksi-3-fenoksibenzenacetonitrilas

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cianometiltrimetilamonio metilsulfatas

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

muskuso ketonas;

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tret-butilacetofenonas;

4′-tret-butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenonas

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrio 5-benzamido-4-hidroksi-3-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonatas

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oksibis(benzensulfonilazidas)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triamonio 4-[4-[7-(4-karboksilatoanilino)-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetoksifenilazo]benzenkarboksilatas

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

3,3′-(metilenbis((dihidroksifenilen)azo))bis(benzensulfonrūgšties) kalio natrio druska;

kalio natrio 3-[(E)-(6-{3,4-dihidroksi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenil)diazenil]benzil}-2,3-dihidroksifenil)diazenil]benzensulfonatas

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

2,3,4,2′,3′,4′-heksahidroksi-5,5′-diacetil-difenilmetano, 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftalensulfonilchlorido ir 3-diazo-3,4-dihidro-6-metoksi-4-okso-1-naftalensulfonilchlorido reakcijos mišinys

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrio 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamoil)fenil)azo)-5-hidroksi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalen-2,7-disulfonatas

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

mišinys: 1,1,1-tris(fenil-4′-(3′′-diazo-3′′,4′′-dihidro-4′′-oksonaftalen-1′′-sulfonato)etano;

1,1,1-tris(fenil-4′-(6′′-diazo-5′′,6′′-dihidro-5′′-oksonaftalen-1′′-sulfonato)etano;

1,1,1-tris(p-hidroksifenil)etano bei 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfonilchlorido ir 3-diazo-3,4-dihidro-4-okso-1-naftilsulfonilchlorido (2:1) reakcijos produkto;

1,1,1-tris(p-hidroksifenil)etano bei 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfonilchlorido ir 3-diazo-3,4-dihidro-4-okso-1-naftilsulfonilchlorido (1:2) reakcijos produkto

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinatrio [1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftalen)azo)-(4′-nitrobenzen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenilkarbamoilprop-1′-enil)azo)-5-sulfamoilbenzen)diolato-O,O,N]chromatas (III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetilamonio)etiloksi)karbonil)fen-2-ilazo)benzen-1,3-diolbis(metansulfonatas)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimetilamonio)etiloksi)karbonil)fen-2-ilazo)benzen-1,3-diolio sulfatas

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

mišinys: 2,2′-dimetil-2,2′-azobutannitrilo;

2-metilpentannitril-2-azo-2′-(2′-metilpropannitrilo);

2,2′-dimetil-2,2′-azoheptannitrilo;

2-metilheptannitril-2-azo-2′-(2′-metilpropannitrilo);

2-metilheptannitril-2-azo-2′-(2′-metilbutannitrilo)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

mišinys: tetranatrio 4-amino-6-(5-(2,6-difluorpirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonato;

tetranatrio 4-amino-6-(5-(4,6-difluorpirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(2-sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonato

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

mišinys: pentanatrio 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}naftalen-2,7-disulfonato;

tetranatrio 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato;

tetranatrio 4-amino-5-hidroksi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natrio bis[tris(2-hidroksietil)amonio][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftilazo)-5′-metil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kupratas (II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

mišinys: 3-[[4-chlor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-5-[[4-chlor-6-[[8-hidroksi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenil)azo]-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzenkarboksirūgšties;

3,5-bis[[4-chlor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzenkarboksirūgšties

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrio 5-(2-karboksifenilazo)-6-hidroksinaftalen-2-sulfonatas

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

mišinys: trinatrio 2-((1-(2-hidroksi-κ-O-5-(2-sulfonatoetansulfonil)fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzenkarboksilato-(5-)-κ-O)kuprato (II);

dinatrio 2-((1-(5-etensulfonil-2-hidroksi-κ-O-fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzenkarboksilato-κ-O-(5-))kuprato (II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

mišinys: trinatrio 3-(5-(2,6-difluorpirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-(4-fluor-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroksi-2,7-naftalendisulfonato;

trinatrio 3-(5-(4,6-difluorpirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-(4-fluor-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroksi-2,7-naftalendisulfonato

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

mišinys: triamonio 6-amino-3-((2,5-dietoksi-4-(3-fosfonofenil)azo)fenil)azo-4-hidroksi-2-naftalensulfonato;

diamonio 3-((4-((7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-naftalen-2-il)azo)-2,5-dietoksifenil)azo)benzenkarboksilato

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

mišinys: 3-[3-karbamoil-5-(5-{4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooksietilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil]propano rūgšties trinatrio druskos;

3-[3-karbamoil-5-(5-{4-chlor-6-[4-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil]propano rūgšties dinatrio druskos

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

mišinys: 3-[5-(4-etensulfonilbutirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-chlor-[6-(4-(3-amino-5-hidroksi-2,7-disulfonaftalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgšties natrio druskos;

3-[5-(4-(2-chloretansulfonil)butirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-chlor-[6-(4-(3-amino-5-hidroksi-2,7-disulfonaftalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgšties natrio druskos

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

mišinys: trinatrio 5-{4-chlor-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatooksi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato;

trinatrio 5-{4-chlor-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[4-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)fenilazo] naftalen-2,7-disulfonato;

dinatrio 5-{4-chlor-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[(4-vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato;

tetranatrio 5-{4-chlor-6-[N-etil-3-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-[4-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)fenilazo]-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonato

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihidroksibenzil)-p-krezolio ir 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftalensulfonato esteris

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

mišinys: pentanatrio bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltato (III);

tetranatrio [6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltato (III);

trinatrio bis[6-anilino-5′-sulfamoil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltato (III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

mišinys: pentanatrio 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}naftalen-2,7-disulfonato;

tetranatrio 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato;

tetranatrio 4-amino-5-hidroksi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato;

trinatrio 4-amino-5-hidroksi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato;

trinatrio 4-amino-5-hidroksi-3-[(2-hidroksietilsulfonil)-fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato;

trinatrio 4-amino-5-hidroksi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hidroksietilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonato

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

mišinys: pentanatrio 2-[[8-[[4-chlor-6-[[4-(2-sulfonatoetilsulfonil)]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino-1-hidroksi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]azo]naftalen-1,5-disulfonato;

2-[[8-[[4-chlor-6-[[4-[[2-etenil]sulfonil]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-1-hidroksi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]azo]naftalen-1,5-disulfonato

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

geležies kompleksų su diazotintu 4-aminobenzensulfonamidu, diazotinta 3-aminobenzensulfonrūgštimi, diazotintu 3-amino-4-hidroksibenzensulfonamidu, diazotintu 3-amino-4-hidroksi-N-fenilbenzensulfonamidu, diazotinta 5-amino-2-(fenilamino)benzensulfonrūgštimi ir rezorcinoliu natrio druskos

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-chlor-2-hidroksipropil)trimetilamonio chloridas … %

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraminas;

diaminobenzidinas

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirimetanilas (ISO);

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilinas

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazino hidrochloridas; [1]

piperazino dihidrochloridas; [2]

piperazino fosfatas [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ciprodinilas (ISO);

4-ciklopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-aminas

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-dichlorfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-N-metil-1-naftalenamin-2-hidroksi-2-fenilacetatas

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazolo hidrochloridas

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etilfenilhidrazino hidrochloridas

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-chloretil)(3-hidroksipropil)amonio chloridas

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirazol-5-il]-N′-hidroksi-4-nitrobenzenkarboksimidamidas

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

difenilamino, fenotiazino ir šakotųjų alkenų (C8-10, daug C9) reakcijos produktas

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-chlorfenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiamino dihidrochloridas

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

chlor-N,N-dimetilformiminio chloridas

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidaklopridas (ISO);

1-(6-chlorpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenaminas

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-chinazolin-4-onas;

[turintis < 0,5 % formamido (EB Nr. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-chinazolin-4-onas;

[turintis ≥ 0,5 % formamido (EB Nr. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

diizopropanolamino ir formaldehido (1:4) reakcijos produktas

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoksipropil)-4-piperidinaminas

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzil(S)-2-[(2′-cianobifenil-4-ilmetil)pentanoilamino]-3-metilbutanoatas

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropilamonio divandenilio fosfatas

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etil-3-trimetoksisilil-2-metilpropanaminas

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dichlor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluorpropoksi)anilinas

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hidroksietil)-(2-hidroksipropil)amonio acetatas

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-chlor-4-(3-fluorbenziloksi)anilinas

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(hidrinto lajaus C16-18-alkil)hidroksilaminas

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

mišinys: 1-[di(4-oktilfenil)aminometil]-5-metil-1H-benztriazolo;

1-[di(4-oktilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benztriazolo;

mišinys: N-[(5-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktilfenil)anilino;

N-[(4-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktilfenil)anilino

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidin-2-karboksirūgšties 4-cianobenzilamido hidrochloridas

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

mišinys: etil-2-((4-(5,6-dichlorbenztiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzenkarboksilato;

etil-2-((4-(6,7-dichlorbenztiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzenkarboksilato

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

amonio (η-6-2-(2-(1,2-dikarboksilatoetilamino)etilamino)butan-1,4-dioato(4-))geležies (3+) monohidratas

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkil(rapsų aliejaus)bis(2-hidroksietil)amonio fluoridas

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoksifenil)etil]cikloheksanolacetatas

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

riebalų rūgščių, C18-nesočiųjų, dimerų, 1-piperazinetanamino ir talo alyvos reakcijos produktai

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenil)amino]-9,10-dihidro-9,10-diokso-2-antracensulfonrūgšties dinatrio druskos ir 2-[[3-[(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-il)etilamino]fenil]sulfonil]etilvandenilio sulfato natrio druskos reakcijos produktai

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

mišinys: kalio/natrio 4-amino-3-(4-etensulfonil-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-6-(5-{4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooksietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonato;

kalio/natrio 4-amino-5-hidroksi-6-(5-{4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooksietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooksietansulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonato

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etidžio bromidas;

3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridinio bromidas

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetilbutanamidas

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etilkarbazolas;

9-etilkarbazol-3-ilaminas

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolilfluanidas (ISO);

dichlor-N-[(dimetilamino)sulphonil]fluor-N-(p-tolil)metansulfenamidas;

[turintis < 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo mažesnis kaip 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-onas;

dimetilpropilenkarbamidas

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

chinolinas

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazolis (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chlorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciklopentanolis

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonazolas;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4-il]metoksi]fenil]piperazin-1-il]etanonas

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonazolis (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanolis

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hidroksibenztriazolas, bevandenis; [1]

1-hidroksibenztriazolas, monohidratas [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalio 1-metil-3-morfolinkarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinkarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olatas;

[turintis < 0,5 % N,N-dimetilformamido (EB Nr. 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalio 1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinkarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olatas;

[turintis ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamido (EB Nr. 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jod-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazolas

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimetilkarbamoil)imidazolio chloridas

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-chlor-2-fluor-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluormetil)-1H-pirazolas

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hidroksi-7-(2-aminoetil)-1,3-benztiazol-2(3H)-ono hidrochloridas

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihidro-4-(4-(4-(4-hidroksifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-onas

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tris(2-metil-2,3-epoksipropil)perhidro-2,4,6-okso-1,3,5-triazinas

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-tret-butilfenil)-6-ciano-5-[bis(etoksikarbonilmetil)karbamoiloksi]-1H-pirol[1,2-b][1,2,4] triazol-7-karboksirūgšties 2,6-di-tret-butil-4-metilcikloheksilesteris

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-heksildekano rūgšties [4-(6-tret-butil-7-chlor-1H-pirazol[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilkarbamoil]metilesteris

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-chlor-6,11-dihidro-5,5-diokso-6-metil-dibenz[c,f][1,2]tiazepino hidrochloridas

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalio 2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-dihidro-3-metilkarbamoil-5-oksopirazol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilkarbamoil-5-oksidopirazol-1-il)benzen-1,4-disulfonatas

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromfenil)-2-tret-butil-2H-tetrazolas

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis(6-hidroksi-4-metil-5-(3-metilimidazolio-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridin-2-on)etilendilaktatas

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

1 pagrindinis komponentas (izomeras 1): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}propano natrio druska;

1 pagrindinis komponentas (izomeras 2): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}propano natrio druska;

2 pagrindinis komponentas: 2,3-bis-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}propano natrio druska;

3 pagrindinis komponentas: 2,3-bis-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}propano natrio druska

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-il-oktadekan-2-olis

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetil-1-{[2-metoksi-5-(2-metil-butoksikarbonil)fenilkarbamoil]-[2-oktadecil-1,1-diokso-1,2,4-benztiadiazin-3-il]metil}imidazol-4,5-dikarboksilatas

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrio 2-(5-karbamoil-1-etil-2-hidroksi-4-metil-6-okso-1,6-dihidro-piridin-3-ilazo)-4-(4-fluor-6-(4-(2-sulfoniloksietilsulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzensulfonatas

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metil-2-(4-fenoksifenoksi)etoksi)piridinas

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihidroksi-2,3-dihidro-1H-indolinio bromidas

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hidroksi-4-oktiloksifenil)-2H-benztriazolas

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioksopirolidin-1-il)-9H-fluoren-9-ilmetilkarbonatas

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidinas (ISO);

3-[(2-chlor-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitroguanidinas

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metiltiazolas

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metil-3-fenil-1-piperazinas

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorfenil)-3-(3,4-metilendioksifenoksimetil)-N-benzilpiperidino hidrochloridas

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metil-5-nitrofenilguanidinas

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzenmetanolio monohidrochloridas

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dionas

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-deciloksazolidin-2-onas;

4-decil-1,3-oksazolidin-2-onas

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalio 4-[5-[3-karboksilato-4,5-dihidro-5-okso-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-iliden]-3-(piperidinokarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-3-karboksilatas

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetilolpropantri(3-aziridinilpropanoatas);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-chlorfenilizocianatas

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metilen-bis(3-chlor-2,6-dietilfenilizocianatas)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-karboksamidas

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoksistrobinas (ISO);

(E)-2-(metoksiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamidas

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamidas (ISO);

(RS)-N-benzil-2-(α,α,α,4-tetrafluor-m-tolioksi)butanamidas

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

ciazofamidas (ISO);

4-chlor-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamidas

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutil-(2,5-dihidro-5-tiokso-1H-tetrazol-1-il)acetamidas

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetilkarbamoil-4-(2-sulfonatoetil)piridinis

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetilpropanamido)]fenilazo-3-(2-chlor-5-(2-(3-pentadecilfenoksi)butilamido)anilino)-1-(2,4,6-trichlorfenil)-2-pirazolin-5-onas

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenilacetamidas

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(p-chlorfenil)glicinamidas

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetrametil-1-oksilpiperidin-4-il)acetamidas;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oksidanilas

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ono hidrochloridas

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-heksildeciloksi)benzamidas

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoksietil)aminoacetanilidas

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)amino)feniltio)-5-okso-1-(2,4,6-trichlorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-chlorfenil)tetradekanamidas;

N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]amino}fenil)tio]-5-okso-1-(2,4,6-trichlorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il}amino)-4-chlorfenil]tetradekanamidas

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metoksietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamidas

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-chlor-N-(4-metilfenil)acetamidas

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetilamino)tioacetamido hidrochloridas

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metildodekan-1-sulfonanilidas

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetilbutiliden)-3-hidroksi-2-naftohidrazidas

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecil-4-metoksibenzamidas

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioksonaft[2,3-c]akridin-6-il)benzamidas

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-chlor-1,4-fenilen)bis(3-oksobutanamidas)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimetil-2,4-dioksooksazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-okso-N-(2-metoksi-5-oktadekanoilaminofenil)pentano rūgšties amidas

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-metoksietil)amino]-2-(6-brom-2-metil-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)fenil]acetamidas

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decil-4-nitrobenzamidas

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanamidas

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoksipropil)-1,1-diokso-1,2,4-benztiadiazin-3-il]-5′-tret-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-diokso-1,3-oksazolidin-3-il)-2′-[(2-etilheksil)tio]acetanilidas

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetamidas

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoksi-N,N-dimetilacetamidas

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

1-hidroksi-4-(β-(4-(1-hidroksi-3,6-disulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoksi)etoksi)-N-dodecil-2-naftamido dinatrio druska

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

mišinys: kalio N-[3-(dimetiloksidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktano sulfonamidato;

N-[3-(dimetiloksidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktansulfonamido

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hidroksioktadekamid-N-metilen]benzenas

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

mišinys: N,N′-etan-1,2-diilbis(heksanamido);

12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekanamido;

N,N′-etan-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekanamido)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hidroksioktadekano rūgšties ir 1,3-benzendimetanamino bei heksametilendiamino reakcijos produktai

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

mišinys: 2,2′-[(3,3′-dichlor[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-oksobutanamido;

2-[[3,3′-dichlor-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-oksobutanamido;

2-[[3,3′-dichlor-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-karboksilfenil)-3-oksobutanamido

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

mišinys: N-[5-[bis-(2-metoksietil)amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il-azo)fenil] acetamido;

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetamido

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-oktilkarbamidas]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

mišinys: 1,2-dimetilpropilidendihidroperoksido;

dimetil-1,2-benzendikarboksilato

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakazė

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


1C PRIEDAS

Panaikinami šiais numeriais pažymėti I priedo įrašai:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.