7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/23


TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2009/315/TVR

2009 m. vasario 26 d.

dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ir į Belgijos Karalystės iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą suteikti Europos piliečiams aukštą saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Šiam tikslui pasiekti būtina, kad valstybių narių kompetentingos institucijos keistųsi informacija iš nuosprendžių registro.

(2)

Remdamasi 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadomis, 2000 m. lapkričio 29 d. Taryba priėmė sprendimų baudžiamosiose bylose abipusio pripažinimo principo taikymo įgyvendinimo priemonių programą (2). Šis pamatinis sprendimas padeda siekti tikslų, numatytų programos 3 priemonėje, kuria raginama nustatyti standartinę formą, panašią į Šengeno įstaigoms parengtą blanką, kuri būtų išversta į visas oficialias Sąjungos kalbas ir naudojama teikiant prašymus dėl informacijos iš nuosprendžių registro.

(3)

Galutinėje ataskaitoje dėl pirmojo tarpusavio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose įvertinimo (3) valstybės narės buvo raginamos supaprastinti dokumentų perdavimo iš vienos valstybės į kitą procedūras, prireikus naudojant standartines formas, kad būtų lengviau teikti tarpusavio teisinę pagalbą.

(4)

2004 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracijoje dėl kovos su terorizmu prioritetas buvo suteiktas keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius gerinimui, ir dar kartą pakartotas 2004 m. lapkričio 4–5 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtoje Hagos programoje (4), kurioje raginama intensyvinti keitimąsi informacija iš nacionalinių apkaltinamųjų nuosprendžių ir teisių atėmimo registrų. Šie tikslai įtraukti į Veiksmų planą, kurį, siekdamos įgyvendinti Hagos programą, 2005 m. birželio 2–3 d. bendrai priėmė Taryba ir Komisija.

(5)

Siekiant gerinti valstybių narių keitimąsi informacija iš nuosprendžių registro, teigiamai vertinami šiam tikslui pasiekti skirti projektai, įskaitant esamą projektą dėl nacionalinių apkaltinamųjų nuosprendžių registrų sujungimo į tinklą. Patirtis, įgyta vykdant šią veiklą, paskatino valstybes nares toliau intensyvinti pastangas ir parodė, kaip svarbu tęsti valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro tvarkos supaprastinimą.

(6)

Šis pamatinis sprendimas yra atsakas į 2005 m. balandžio 14 d. posėdžiavusios Tarybos pageidavimus, išsakytus paskelbus Baltąją knygą dėl keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir dėl jų poveikio Europos Sąjungoje, bei į po to įvykusias bendro pobūdžio diskusijas. Pagrindinis sprendimo tikslas – pagerinti keitimąsi informacija apie Sąjungos piliečiams priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir apkaltinamuoju nuosprendžiu skirtos teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą, jei tokia bausmė buvo skirta ir įregistruota apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės nuosprendžių registre.

(7)

Tai, kad šiuo pamatiniu sprendimu nustatyti mechanizmai taikomi tik informacijos apie fizinius asmenis iš nuosprendžių registro perdavimui, ateityje neturėtų trukdyti galimybei ateityje išplėsti tų mechanizmų taikymo sritį ir juos taikyti keičiantis informacija apie juridinius asmenis.

(8)

Informaciją apie kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius šiuo metu reglamentuoja 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 ir 22 straipsniai. Tačiau šių nuostatų nepakanka, kad būtų įvykdyti dabartiniai reikalavimai, keliami teisminiam bendradarbiavimui tokioje teritorijoje kaip Europos Sąjunga.

(9)

Valstybių narių santykiuose šis pamatinis sprendimas turėtų pakeisti Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 22 straipsnį. Be pamatiniame sprendime nustatytų ir patikslintų apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pareigų perduoti asmens pilietybės valstybėms narėms informaciją apie jų nacionalinių subjektų atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, taip pat įdiegiama asmens pilietybės valstybės narės pareiga saugoti taip perduotą informaciją, kad ji galėtų išsamiai atsakyti į kitų valstybių narių prašymus pateikti informaciją.

(10)

Šis pamatinis sprendimas neturėtų kliudyti teisminėms institucijoms tiesiogiai teikti prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro ir tokią informaciją perduoti pagal Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 straipsnį, kartu su 15 straipsnio 3 dalimi, ir neturėtų daryti poveikio 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktu sudarytos Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (5) 6 straipsnio 1 dalies taikymui.

(11)

Informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius cirkuliavimo gerinimas neduos daug naudos, jei valstybės narės nesugebės atsižvelgti į perduotą informaciją. 2008 m. liepos 24 d. Taryba priėmė pamatinį sprendimą 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (6).

(12)

Šiuo pamatiniu sprendimu pasiekiamas pagrindinis Belgijos Karalystės iniciatyvos tikslas, nes juo kiekvienos valstybės narės centrinė institucija, atitinkamo asmens prašymu teikianti informaciją apie teistumą, turėtų prašyti informacijos iš asmens pilietybės valstybės narės nuosprendžių registro ir ją įtraukti į savo išrašą iš nuosprendžių registro. Informacijos apie apkaltinamojo nuosprendžio egzistavimą ir teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą, jei tokia bausmė apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo skirta ir įrašyta į nuosprendžių registrą, žinojimas yra jų įsiteisėjimo pagal valstybės narės, kurioje tas asmuo ketina užsiimti profesine veikla, susijusia su vaikų priežiūra, nacionalinę teisę būtina sąlyga. Šiuo pamatiniu sprendimu nustatytu mechanizmu siekiama, inter alia, užtikrinti, kad už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas asmuo tuo atveju, jei apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės nuosprendžių registre yra įregistruotas to asmens atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis ir jei tokiu nuosprendžiu buvo skirtas ir įregistruotas nuosprendžių registre teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimas, nebegalėtų nuslėpti tokio nuosprendžio ar draudimo, siekdamas užsiimti profesine veikla, susijusia su vaikų priežiūra kitoje valstybėje narėje.

(13)

Šis pamatinis sprendimas nustato taisykles dėl asmens duomenų, perduodamų tarp valstybių narių įgyvendinant šį pamatinį sprendimą, apsaugos. Galiojančias bendrąsias taisykles dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos papildo šiame pamatiniame sprendime nustatytos taisyklės. Be to, asmens duomenims, tvarkomiems vadovaujantis šiuo pamatiniu sprendimu, taikoma 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu. Į šį pamatinį sprendimą taip pat įtrauktos 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimo 2005/876/TVR dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro (7), nuostatos, ribojančios prašančiosios valstybės narės prašomos informacijos panaudojimą. Šis pamatinis sprendimas papildo šias nuostatas specifinėmis taisyklėmis, kurios taikomos jei asmens pilietybės valstybė narė perduoda informaciją apie apkaltinamąjį nuosprendį, kurią ji gavo iš apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės.

(14)

Šis pamatinis sprendimas nekeičia pagal Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose nustatytų pareigų ir praktikos trečiųjų valstybių atžvilgiu tiek, kiek tas teisės aktas išlieka taikomas.

(15)

Remiantis Europos Tarybos rekomendacija Nr. R (84) 10 dėl nuosprendžių registro ir nuteistųjų reabilitavimo, nuosprendžių registrą tvarkančios institucijos pagrindinis tikslas – informuoti už baudžiamojo teisingumo sistemą atsakingas institucijas apie asmens, kurio byla nagrinėjama, ankstesnį teistumą, siekiant priimti sprendimą atsižvelgiant į konkretų atvejį. Kadangi informacijos iš nuosprendžių registro naudojimas kitais tikslais, kuris gali sumažinti nuteistojo socialinės reabilitacijos galimybes, turi būti kuo labiau ribojamas, pagal šį pamatinį sprendimą perduotos informacijos naudojimas kitiems tikslams nei baudžiamoji byla gali būti ribojamas pagal prašančiosios valstybės narės ir prašomosios valstybės narės nacionalinę teisę.

(16)

Šio pamatinio sprendimo nuostatomis dėl informacijos perdavimo asmens pilietybės valstybei narei saugojimo ir tolesnio perdavimo tikslais nesiekiama suderinti valstybių narių nacionalines nuosprendžių registro sistemas. Šis pamatinis sprendimas neįpareigoja apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pakeisti nuosprendžių registro vidaus sistemos taisykles dėl informacijos naudojimo šalies vidaus tikslams.

(17)

Informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius perdavimo gerinimas duoda mažai naudos, jei informaciją gaunanti valstybė narė jos negali suprasti. Tarpusavio supratimą galima pagerinti sukūrus „europinę standartinę formą“, suteikiančią galimybę keistis informacija, pateiktą vienodoje elektroninėje formoje, kurią galima nesunkiai išversti mašininiu būdu. Informacija apie apkaltinamąjį nuosprendį, kurią siunčią jį priėmusi valstybė narė, pateikiama tos valstybės narės valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų. Taryba turėtų imtis priemonių šiame pamatiniame sprendime nustatytai keitimosi informacija sistemai sukurti.

(18)

Šiame pamatiniame sprendime gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi pagrindinių principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir atspindėtų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(19)

Šiame pamatiniame sprendime laikomasi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje bei Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nurodyto subsidiarumo principo, nes valstybės narės vienašališkai negali tinkamai pagerinti valstybių narių informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius perdavimo sistemų, ir dėl to Europos Sąjungoje reikia suderintų veiksmų. Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principą šiame pamatiniame sprendime nenumatoma nieko, kas nebūtina šiam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio pamatinio sprendimo tikslas:

a)

apibrėžti būdus, kaip valstybė narė, kurioje priimamas apkaltinamasis nuosprendis kitos valstybės narės piliečio atžvilgiu (toliau – apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė), perduoda informaciją apie tokį apkaltinamąjį nuosprendį nuteisto asmens pilietybės valstybei narei (toliau – asmens pilietybės valstybė narė);

b)

apibrėžti asmens pilietybės valstybės narės pareigas saugoti šią informaciją ir nurodyti būdus, kuriais turi būti atsakoma į prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro;

c)

nustatyti pagrindą kompiuterinei valstybių narių keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius sistemai, kuri bus kuriama ir plėtojama pagal šį pamatinį sprendimą ir vėlesnį sprendimą, nurodytą šio pamatinio sprendimo 11 straipsnio 4 dalyje.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio pamatinio sprendimo tikslais:

a)   apkaltinamasis nuosprendis– bet koks galutinis baudžiamojo teismo sprendimas, kuriuo fizinis asmuo nuteisiamas už baudžiamąją veiką, jei šie sprendimai įtraukiami į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės nuosprendžių registrą;

b)   baudžiamoji byla– ikiteisminis tyrimas, pats teisminis nagrinėjimas ir apkaltinamojo nuosprendžio vykdymas;

c)   nuosprendžių registras– nacionalinis registras ar registrai, kuriuose pagal nacionalinę teisę registruojami apkaltinamieji nuosprendžiai.

3 straipsnis

Centrinė institucija

1.   Šio pamatinio sprendimo tikslais kiekviena valstybė narė turi paskirti centrinę instituciją. Tačiau informacijai perduoti pagal 4 straipsnį ir atsakymams pagal 7 straipsnį į 6 straipsnyje nurodytus prašymus pateikti valstybės narės gali paskirti vieną ar daugiau centrinių institucijų.

2.   Kiekviena valstybė narė turi pranešti Tarybos generaliniam sekretoriatui ir Komisijai apie centrinę instituciją ar institucijas, paskirtas pagal 1 dalį. Tarybos generalinis sekretoriatas šią informaciją turi perduoti valstybėms narėms ir Eurojust.

4 straipsnis

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pareigos

1.   Kiekviena valstybė narė turi imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog visus jos teritorijoje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kurie perduoti nacionalinį nuosprendžių registrą, būtų įrašyta informacija apie nuteisto asmens pilietybę ar pilietybes, jei nuteistasis yra kitos valstybės narės pilietis.

2.   Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija turi kuo greičiau pranešti kitų valstybių narių centrinėms institucijoms apie jos teritorijoje tų kitų valstybių narių piliečių atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, įregistruotus nuosprendžių registre.

Jei žinoma, kad nuteistasis yra kelių valstybių narių pilietis, atitinkama informacija perduodama kiekvienai iš šių valstybių narių, net jei nuteistasis yra tos valstybės narės, kurioje jo atžvilgiu buvo priimtas nuosprendis, pilietis.

3.   Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija asmens pilietybės valstybės narės centrinei institucijai nedelsdama turi perduoti informaciją apie vėlesnius nuosprendžių registre esančios informacijos pakeitimus ar išbraukimus.

4.   Valstybė narė, pateikusi informaciją pagal 2 ir 3 dalis, atskirais atvejais asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos prašymu pateikia jai apkaltinamųjų nuosprendžių ir tolesnių priemonių kopiją bei kitą su tuo susijusią informaciją, kad ji galėtų įvertinti, ar dėl tų nuosprendžių ir priemonių reikia imtis priemonių nacionaliniu lygiu.

5 straipsnis

Asmens pilietybės valstybės narės pareigos

1.   Asmens pilietybės valstybės narės centrinė institucija turi saugoti visą pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis perduotą 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, kad ją būtų galima toliau perduoti pagal 7 straipsnį.

2.   Pakeitus arba išbraukus pagal 4 straipsnio 3 dalį perduotą informaciją, asmens pilietybės valstybė narė atitinkamai pakeičia arba išbraukia informaciją, saugomą pagal šio straipsnio 1 dalį ir skirtą toliau perduoti pagal 7 straipsnį.

3.   Tolesniam perdavimui pagal 7 straipsnį asmens pilietybės valstybė narė gali naudoti tik pagal šio straipsnio 2 dalį atnaujintą informaciją.

6 straipsnis

Prašymai suteikti informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius

1.   Jei yra pateiktas prašymas pateikti informaciją iš valstybės narės nuosprendžių registro asmens baudžiamosios bylos ar bet kuriais kitais nei baudžiamosios bylos tikslais, tai tos valstybės narės centrinė institucija, laikydamasi savo nacionalinės teisės, kitos valstybės narės centrinei institucijai gali nusiųsti prašymą pateikti informaciją ir susijusius duomenis iš nuosprendžių registro.

2.   Jei asmuo prašo pateikti informaciją apie jo teistumą, valstybės narės, kurioje prašymas yra pateiktas, centrinė institucija, laikydamasi savo nacionalinės teisės, kitos valstybės narės centrinei institucijai gali nusiųsti prašymą pateikti informaciją ir susijusius duomenis iš nuosprendžių registro, jei suinteresuotas asmuo yra ar yra buvęs prašančiosios valstybės narės ar prašomosios valstybės narės gyventojas arba pilietis.

3.   Pasibaigus 11 straipsnio 7 dalyje numatytam terminui, visais atvejais, kai asmuo prašo valstybės narės, kuri nėra asmens pilietybės valstybė narė, centrinės institucijos pateikti informaciją apie jo teistumą, tai valstybės narės, kurioje pateikiamas prašymas, centrinė institucija pateikia prašymą asmens pilietybės valstybės narės centrinei institucijai dėl informacijos ir susijusių duomenų iš nuosprendžių registro, kad galėtų tą informaciją ir susijusius duomenis įrašyti į pažymą apie teistumą, kurią reikia pateikti tam asmeniui.

4.   Visi valstybės narės centrinės institucijos prašymai pateikti informaciją iš nuosprendžių registro turi būti siunčiami naudojant priede pateiktą formą.

7 straipsnis

Atsakymas į prašymą pateikti informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius

1.   Jei asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją iš nuosprendžių registro pagal 6 straipsnį prašoma baudžiamosios bylos tikslais, tai ši centrinė institucija prašančiosios valstybės narės centrinei institucijai turi perduoti informaciją apie:

a)

į nuosprendžių registrą įtrauktus asmens pilietybės valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius;

b)

kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kurie taikant 4 straipsnį jai buvo perduoti po 2012 m. kovo 26 d. ir yra saugomi pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis;

c)

kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kurie jai buvo perduoti ne vėliau kaip 2012 m. kovo 26 d. ir įtraukti į nuosprendžių registrą;

d)

trečiosiose šalyse priimtus ir vėliau jai perduotus bei į nuosprendžių registrą įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius.

2.   Jei asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją iš nuosprendžių registro pagal 6 straipsnį prašoma bet kuriais kitais ne baudžiamosios bylos tikslais, ši centrinė institucija valstybė atsakymą apie asmens pilietybės valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir trečiosiose šalyse priimtus ir vėliau jai perduotus bei į jos nuosprendžių registrą įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius turi pateikti laikydamasi savo nacionalinės teisės.

Dėl informacijos apie kitoje valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kuri buvo perduota asmens pilietybės valstybei narei pastarosios centrinė institucija, laikydamasi savo nacionalinės teisės, perduoda prašančiajai valstybei narei informaciją, kuri išsaugota pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, bei informaciją, kuri buvo perduota tai valstybei narei ne vėliau kaip 2012 m. kovo 26 d. ir įtraukta į jos nuosprendžių registrą.

Perduodama informaciją pagal 4 straipsnį, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija gali informuoti asmens pilietybės valstybės narės centrinę instituciją, kad informacija apie pirmosios valstybės narės priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, perduota pastarajai centrinei institucijai, gali būti perduota tik baudžiamųjų bylų tikslais. Tokiu atveju asmens pilietybės valstybės narės centrinė institucija apie šiuos apkaltinamuosius nuosprendžius informuoja prašančiąją valstybę narę, kuri kita valstybė narė perdavė tokią informaciją, kad prašančioji valstybė narė tiesiogiai pateiktų prašymą apkaltinamąjį nuosprendį priėmusiai valstybei narei, siekdama gauti informaciją apie šiuos apkaltinamuosius nuosprendžius.

3.   Jei trečioji valstybė prašo asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją iš nuosprendžių registro, tai asmens pilietybės valstybė narė informaciją apie kitos valstybės narės jai perduotus apkaltinamuosius nuosprendžius gali pateikti tik laikydamasi informacijos perdavimui kitoms valstybėms narėms taikomų apribojimų pagal 1 ir 2 dalis.

4.   Jei informacijos iš nuosprendžių registro prašoma pagal 6 straipsnį ne asmens pilietybės valstybės narės, o kitos valstybės narės centrinės institucijos, tai prašomoji valstybė narė perduoda jos nuosprendžių registre esančią informaciją apie aprašomojoje valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus trečiųjų šalių piliečių bei asmenų be pilietybės atžvilgiu, tokios apimties, kaip numatyta Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 straipsnyje.

5.   Kartu su atsakymu, parengiamu naudojant šio pamatinio sprendimo priede pateiktą formą. Prie jos pridedamas apkaltinamųjų nuosprendžių sąrašas, kaip numatyta nacionalinės teisės.

8 straipsnis

Atsakymų pateikimo terminai

1.   Atsakymus į 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus prašomosios valstybės narės centrinė institucija nedelsdama ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi perduoti prašančiosios valstybės narės centrinei institucijai, laikydamasi savo nacionalinės teisės, taisyklių arba praktikos ir naudodama šio pamatinio sprendimo priede pateiktą formą.

Jei prašomajai valstybei narei reikia papildomos informacijos prašyme nurodyto asmens tapatybei nustatyti, ji nedelsdama turi kreiptis į prašančiąją valstybę narę, kad galėtų pateikti atsakymą per dešimt darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

2.   Atsakymai į 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą prašymą turi būti pateikiami ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

9 straipsnis

Asmens duomenų naudojimo sąlygos

1.   Pagal 7 straipsnio 1 ir 4 dalis baudžiamosios bylos tikslais perduotus asmens duomenis prašančioji valstybė narė gali naudoti tik baudžiamosios bylos, kuriai buvo prašoma juos pateikti, tikslams, naudodama šio pamatinio sprendimo priede pateiktą formą.

2.   Pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis ne baudžiamosios bylos tikslais perduotus asmens duomenis prašančioji valstybė narė, laikydamasi savo nacionalinės teisės, gali naudoti tik tuo tikslu, kuriuo buvo prašoma juos pateikti, ir laikydamasi apribojimų, kuriuos prašomoji valstybė narė nurodė priede pateiktoje formoje.

3.   Nepaisant 1 ir 2 dalių, pagal 7 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis perduotus asmens duomenis prašančioji valstybė narė gali naudoti siekdama užkirsti kelią iškilus tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui.

4.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, gauti iš kitos valstybės narės pagal 4 straipsnį, juos perdavus trečiajai šaliai pagal 7 straipsnio 3 dalį, būtų naudojami taikant tuos pačius apribojimus kaip ir prašančiojoje valstybėje narėje pagal šio straipsnio 2 dalį taikomi apribojimai. Valstybės narės nurodo, kad asmens duomenis, juos perdavus trečiajai šaliai baudžiamosios bylos tikslais, pastarosios valstybės galėtų būti toliau naudojami tik baudžiamosios bylos tikslais.

5.   Šis straipsnis netaikomas asmens duomenims, kuriuos pagal šį pamatinį sprendimą valstybė narė surenka savo pačios teritorijoje.

10 straipsnis

Kalbos

Teikdama 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą, prašančioji valstybė narė perduoda prašomajai valstybei narei priede pateiktą formą, kuri užpildoma pastarosios valstybės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.

Prašomoji valstybė narė atsakymą pateikia viena iš savo valstybinių kalbų arba kita abiems valstybėms narėms priimtina kalba.

Priimant šį pamatinį sprendimą ar vėliau bet kuri valstybė narė Tarybos generaliniam sekretoriatui siunčiamame pareiškime gali nurodyti, kurios Europos Sąjungos institucijų oficialios kalbos jai priimtinos. Tarybos generalinis sekretoriatas šią informaciją turi perduoti valstybėms narėms.

11 straipsnis

Forma ir kiti keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius organizavimo bei supaprastinimo būdai

1.   Perduodant informaciją pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija perduoda šią informaciją:

a)

informaciją, kuri turi būti perduodama visada, išskyrus atskirus atvejus, kai tokia informacija yra nežinoma centrinei institucijai (privaloma informacija):

i)

informaciją apie nuteistąjį (vardas ir pavardė, gimimo data, gimimo vieta (miestas ir valstybė), lytis, pilietybė ir, jei yra, ankstesnė (-ės) pavardė (-ės) ir vardas (-ai);

ii)

informaciją apie apkaltinamojo nuosprendžio pobūdį (nuosprendžio data, teismo pavadinimas, data, kad sprendimas tapo galutinis);

iii)

informaciją apie nusikaltimą, kurio pagrindu priimtas apkaltinamasis nuosprendis (nusikaltimo, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, data ir nusikaltimo rūšis arba teisinis kvalifikavimas bei nuoroda į taikytinas teisines nuostatas); ir

iv)

informaciją apie apkaltinamojo nuosprendžio turinį, įskaitant visų pirma bausmę ir papildomas bausmes, saugumo priemones ir vėlesnius bausmės vykdymo sąlygas keičiančius sprendimus;

b)

informaciją, kuri turi būti perduodama tais atvejais, jeigu ji yra įtraukta į nuosprendžių registrą (neprivaloma informacija):

i)

nuteistojo tėvų vardus bei pavardes;

ii)

apkaltinamojo nuosprendžio numerį;

iii)

nusikaltimo vietą; ir

iv)

informaciją apie tuo apkaltinamuoju nuosprendžiu skirtą teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą;

c)

informaciją, kuri turi būti perduodama, jeigu ji žinoma centrinei institucijai (papildoma informacija):

i)

nuteistojo asmens kodą arba jo asmens dokumento tipą ir numerį;

ii)

paimtus asmens pirštų atspaudus; ir

iii)

jei taikoma, slapyvardį ir (arba) pravardę (-es).

Be to, centrinė institucija gali perduoti bet kokio pobūdžio kitą informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius, įtrauktą į nuosprendžių registrą.

2.   Asmens pilietybės valstybės narės centrinė institucija saugo visą šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išvardytų rūšių informaciją, kurią ji gavo pagal 5 straipsnio 1 dalį siekiant ją toliau perduoti pagal 7 straipsnį. Tuo pačiu tikslu ji gali saugoti šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkte ir antroje pastraipoje išvardytų rūšių informaciją.

3.   Prieš pasibaigiant šio straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, valstybių narių centrinės institucijos, kurios nepateikė šio straipsnio 6 dalyje nurodyto pranešimo, visą informaciją pagal 4 straipsnį, visus prašymus pagal 6 straipsnį, atsakymus pagal 7 straipsnį ir kitą atitinkamą informaciją perduoda bet kokiu būdu, jei tai galima užfiksuoti raštu tokiomis sąlygomis, kad prašymą gavusios valstybės narės centrinė institucija galėtų nustatyti autentiškumą.

Pasibaigus šio straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, valstybių narių centrinės institucijos tokią informaciją perduoda elektroniniu būdu, naudodamos standartinę formą.

4.   3 dalyje nurodytą formą ir kitus valstybių narių nacionalinių institucijų keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius organizavimo bei supaprastinimo būdus nustato Taryba pagal atitinkamas ES sutartyje numatytas procedūras ne vėliau kaip 2012 m. kovo 26 d.

Kiti būdai yra:

a)

visų priemonių, padedančių lengviau suprasti perduotą informaciją ir atlikti automatizuotą jo vertimą, apibrėžimas;

b)

keitimosi informacija elektroniniu būdu apibrėžimas, visų pirma taikytinų techninių specifikacijų ir prireikus taikomų keitimosi informacija procedūrų apibrėžimas;

c)

priede pateiktos formos galimus pakeitimus.

5.   Jei valstybės narės negali naudotis 3 ir 4 dalyse nurodytu perdavimo būdu, tuo laikotarpiu, kai šis būdas joms yra neprieinamas, taikoma 3 dalies pirma pastraipa.

6.   Kiekviena valstybė narė turi atlikti būtinus techninius pakeitimus, kad galėtų naudoti standartinę formą ir elektroniniu būdu ją perduoti kitoms valstybėms narėms. Ji turi pranešti Tarybai datą, nuo kada ji galės vykdyti tokį perdavimą.

7.   Valstybės narės 6 dalyje nurodytus techninius pakeitimus turi būti atlikti per trejus metus nuo formos ir keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo.

12 straipsnis

Ryšys su kitais teisės aktais

1.   Šiuo pamatiniu sprendimu papildomos Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 straipsnio ir jos 1978 m. kovo 17 d. bei 2001 m. lapkričio 8 d. papildomų protokolų, 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (8) bei jos 2001 m. spalio 16 d. protokolo nuostatos, taikomos valstybių narių santykiuose.

2.   Šio pamatinio sprendimo tikslais, valstybės narės turi atsisakyti teisės savo santykiuose naudotis jų išlygomis dėl Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 straipsnio.

3.   Šis pamatinis sprendimas nuo 2012 m. kovo 26 d. valstybių narių santykiuose pakeičia Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 22 straipsnio nuostatas, papildytas Konvencijos 1978 m. kovo 17 d. Papildomo protokolo 4 straipsniu, tačiau neturi įtakos jų taikymui valstybių narių ir trečiųjų šalių santykiuose.

4.   Sprendimas 2005/876/TVR panaikinamas.

5.   Šis pamatinis sprendimas neturi poveikio dvišalėse ar daugiašalėse sutartyse ar susitarimuose tarp valstybių narių numatytų palankesnių nuostatų taikymui.

13 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad laikytųsi šio pamatinio sprendimo ne vėliau kaip nuo 2012 m. kovo 26 d.

2.   Valstybės narės Tarybos generaliniam sekretoriatui ir Komisijai turi pateikti nuostatų, perkeliančių į nacionalinę teisę joms pagal šį pamatinį sprendimą nustatytas pareigas, tekstus.

3.   Remdamasi šia informacija, Komisija ne vėliau kaip 2012 m. kovo 26 d. Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti pranešimą apie šio pamatinio sprendimo taikymą, prireikus kartu su teisėkūros pasiūlymais.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. vasario 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LANGER


(1)  2008 m. birželio 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 12, 2001 1 15, p. 10.

(3)  OL C 216, 2001 8 1, p. 14.

(4)  OL C 53, 2005 3 3, p. 1.

(5)  OL C 197, 2000 7 12, p. 3.

(6)  OL L 220, 2008 8 15, p. 32.

(7)  OL L 322, 2005 12 9, p. 33.

(8)  OL C 326, 2001 11 21, p. 1.


PRIEDAS

Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio 6, 7, 8, 9 ir 10 straipsniuose nurodyta forma

Prašymas pateikti informaciją iš nuosprendžių registro

Kad teisingai užpildytų šią formą, valstybės narės turi susipažinti su procedūrų vadovu

a)

Duomenys apie prašymą pateikusią valstybę narę:

Valstybė narė:

Centrinė(-ės) institucija(-jos):

Asmuo kontaktams:

Telefonas (su tarptautiniu kodu):

Faksas (su tarptautiniu kodu):

Elektroninio pašto adresas:

Pašto adresas:

Bylos numeris, jei žinoma:

b)

Duomenys apie prašyme nurodyto asmens tapatybę (1):

Vardas ir pavardė (vardai ir visos pavardės):

Ankstesnės pavardės, vardai:

Slapyvardis ir (arba) pravardė, jei yra:

Lytis: V  M 

Pilietybė:

Gimimo data (skaitmenimis: diena/mėnuo/metai):

Gimimo vieta (miestas ir valstybė):

Tėvo vardas ir pavardė:

Motinos vardas ir pavardė:

Gyvenamoji vieta arba žinomas adresas:

Asmens kodas arba asmens dokumento tipas ir numeris:

Pirštų atspaudai:

Kiti turimi tapatybės nustatymo duomenys:

c)

Prašymo tikslas:

Pažymėti reikiamą langelį

1)

baudžiamoji byla (nurodyti instituciją, kurioje nagrinėjama byla, ir, jei yra, baudžiamosios bylos numerį) …

2)

su baudžiamąja byla nesusijęs prašymas (pažymint atitinkamą langelį nurodyti instituciją, kurioje nagrinėjama byla, ir, jei yra, baudžiamosios bylos numerį):

i)

teisminės institucijos prašymas …

ii)

kompetentingos administracinės institucijos prašymas …

iii)

asmens, norinčio gauti informaciją apie jo teistumą, prašymas …

Duomenų prašymo tikslas:

Prašymą pateikusi institucija:

šis asmuo nesutinka, kad šie duomenys būtų atskleisti (jeigu buvo paprašyta asmens sutikimo pagal prašančiosios valstybės narės teisę).

Asmuo kontaktams, į kurį kreipiamasi, jei reikia papildomos informacijos:

Pavardė, vardas:

Telefonas:

Elektroninio pašto adresas:

Kita informacija (pvz., prašymo skubumas):

Atsakymas į prašymą

Informacija, susijusi su atitinkamu asmeniu

Pažymėti reikiamą langelį

Toliau pasirašęs institucijos pareigūnas patvirtina:

kad nuosprendžių registre nėra duomenų apie atitinkamam asmeniui priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius

kad nuosprendžių registre yra duomenų apie atitinkamam asmeniui priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius; apkaltinamųjų nuosprendžių išrašas pridedamas

kad nuosprendžių registre yra kitų duomenų apie atitinkamą asmenį; tokie duomenys pridedami (neprivaloma)

kad nuosprendžių registre yra duomenų apie atitinkamam asmeniui priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, bet apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė informavo, kad duomenis apie šiuos apkaltinamuosius nuosprendžius galima perduoti tik baudžiamosios bylos tikslais. Prašymą pateikti papildomą informaciją galima siųsti tiesiogiai … (nurodyti apkaltinamąjį nuosprendį priėmusią valstybę narę)

kad pagal prašomosios valstybės narės nacionalinę teisę prašymas, pateiktas kitais nei baudžiamosios bylos tikslais, negali būti nagrinėjamas.

Asmuo kontaktams, į kurį kreipiamasi, jei reikia papildomos informacijos:

Pavardė, vardas:

Telefonas:

Elektroninio pašto adresas:

Kita informacija (informacijos naudojimo apribojimai su baudžiamąja byla nesusijusių prašymų atvejais):

Nurodyti prie atsakymo formos pridedamų puslapių skaičių:

Parengta

… m. … … d.

Parašas ir oficialus antspaudas (tinkamais atvejais):

Pavardė, vardas ir pareigos/ organizacija:

Tinkamais atvejais, pridėti apkaltinamųjų nuosprendžių išrašą ir visus dokumentus nusiųsti prašymą pateikusiai valstybei narei. Versti formą ir išrašą į prašymą pateikusios valstybės narės kalbą nebūtina.


(1)  Kad būtų galima lengviau nustatyti asmens tapatybę, reikėtų pateikti kuo išsamesnius duomenis.