16.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/80


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. gruodžio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/230/EB dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9895)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/959/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančią Direktyvą 88/599/EEB (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pirminis patikrinimų keliuose informacijos šaltinis yra tachografo įrašai. Tokių įrašų stoka turėtų būti pateisinama tik tuomet, kai tachografo įrašų, įskaitant įrašymą ranka, nebuvo galima atlikti dėl objektyvių priežasčių. Turėtų būti nustatyta, kaip tokiais atvejais šios priežastys patvirtinamos.

(2)

Įsitikinta, kad Komisijos sprendimo 2007/230/EB (2) priede pateikto patvirtinimo blanko nepakanka visiems atvejams, kai techniškai neįmanoma įrašymo įranga užregistruoti vairuotojo veiksmų.

(3)

Siekiant, kad valstybių narių atliekamas patikrinimas, kaip laikomasi 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (3) nuostatų, būtų veiksmingesnis ir duotų geresnių rezultatų, blankas turėtų būti keičiamas papildant Direktyvos 2006/22/EB 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus jo elementus.

(4)

Patvirtinimo blankas turėtų būti naudojamas tik tuomet, kai dėl objektyvių priežasčių tachografo įrašais neįmanoma įrodyti, kad laikytasi Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatų.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (4) 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/230/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 102, 2006 4 11, p. 35.

(2)  OL L 99, 2007 4 14, p. 14.

(3)  OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

(4)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8.


PRIEDAS

Image