10.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/20


TARYBOS SPRENDIMAS 2009/917/TVR

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl informacinių technologijų naudojimo muitinės tikslais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a punktą ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Prancūzijos Respublikos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Muitinės administracijos kartu su kitomis kompetentingomis valdžios institucijomis prie išorinių Bendrijos sienų ir jos teritorijoje yra atsakingos už tai, kad būtų užkardyti ne tik Bendrijos taisyklių, bet ir nacionalinių įstatymų pažeidimai, ir kad jie būtų ištirti ir sustabdyti.

(2)

Didėjanti neteisėta visų rūšių prekyba kelia rimtą grėsmę visuomenės sveikatai, moralei ir saugumui.

(3)

Būtina stiprinti muitinės administracijų bendradarbiavimą nustatant procedūras, pagal kurias muitinės administracijos galėtų bendrai veikti ir keistis asmens ir kitais duomenimis, susijusiais su neteisėtos prekybos veikla, naudodamos naują technologiją šiai informacijai valdyti ir perduoti, atsižvelgdamos į 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (2) ir į principus, išdėstytus 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje Nr. R (87) 15, reglamentuojančioje asmens duomenų naudojimą policijos veikloje (toliau – Rekomendacija Nr. R (87) 15).

(4)

Taip pat būtina siekti, kad būtų kuo labiau papildomi bendradarbiavimo su Europos policijos biuru (Europolu) ir Europos teisminio bendradarbiavimo įstaiga (Eurojustu) veiksmai, šioms agentūroms sudarant sąlygas naudotis Muitinės informacine sistema, įskaitant Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazę, kad jos galėtų vykdyti pagal įgaliojimus numatytas užduotis.

(5)

Galimybė naudotis Muitinės informacine sistema turėtų sudaryti sąlygas Europolui palyginti kitomis priemonėmis gautą informaciją su tose duomenų bazėse sukaupta informacija, nustatyti naujas sąsajas, kurių iki šiol nebuvo galima nustatyti, ir atlikti išsamesnes analizes. Galimybė naudotis Muitinės bylų identifikavimo duomenų baze turėtų sudaryti sąlygas Europolui atskleisti nusikaltimo tyrimo atvejų sąsajas, apie kuriuos Europolas iki šiol nežinojo ir kurie yra svarbūs Europos Sąjungoje bei už jos ribų.

(6)

Galimybė naudotis Muitinės informacine sistema turėtų sudaryti sąlygas Eurojustui nedelsiant gauti informaciją, būtiną tiksliai pradinei apžvalgai atlikti siekiant nustatyti ir pašalinti teisines kliūtis bei gauti geresnių baudžiamojo persekiojimo rezultatų. Galimybė naudotis Muitinės bylų identifikavimo duomenų baze turėtų sudaryti sąlygas Eurojustui gauti informaciją apie vykdomus ir baigtus tyrimus įvairiose valstybėse narėse ir tokiu būdu stiprinti paramą valstybių narių teisminėms institucijoms.

(7)

Muitinės administracijos, atlikdamos savo kasdienį darbą, privalo įgyvendinti ir Bendrijos, ir ne Bendrijos nuostatas, todėl būtina užtikrinti, kad tarpusavio pagalbos ir administracinio bendradarbiavimo nuostatos būtų plėtojamos vienu metu. Todėl reikėtų atsižvelgti į nuostatas dėl Muitinės informacinės sistemos ir Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazės, išdėstytas Reglamente (EB) Nr. 766/2008 (3).

(8)

Valstybės narės pripažįsta visapusiško Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazės naudojimo naudą derinant bei stiprinant kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir todėl įsipareigoja kuo aktyviau pildyti šią duomenų bazę savo duomenimis.

(9)

Patirtis, įgyta įsigaliojus 1995 m. liepos 26 d. Konvencijai dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais (toliau – MIS konvencija) (4), rodo, kad naudojant Muitinės informacinę sistemą tik stebėjimo ir informavimo, slapto sekimo ar specialių patikrinimų tikslais neįmanoma visiškai pasiekti šia sistema keliamo tikslo – padėti vykdyti nacionalinių įstatymų rimtų pažeidimų prevenciją, tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon atsakomybėn.

(10)

Strateginės analizės rezultatai turėtų padėti aukščiausiojo lygio atsakingiems asmenims nustatyti kovos su sukčiavimu projektus, tikslus ir politikos kryptis, planuoti veiklą bei sutelkti išteklius, būtinus veiklos tikslams pasiekti.

(11)

Tam tikrų asmenų ar įmonių, kurie nesilaiko ar įtariama, kad nesilaiko nacionalinių įstatymų, veiklos, išteklių ir ketinimų operatyvinės analizės rezultatai turėtų padėti muitinėms imtis tinkamų priemonių atitinkamais atvejais, kad būtų pasiekti kovos su sukčiavimu tikslai.

(12)

Todėl MIS konvencija turėtų būti pakeista kitu dokumentu.

(13)

Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(14)

Šiuo Sprendimu valstybei narei nedraudžiama taikyti jų konstitucinių normų, susijusių su visuomenės galimybe susipažinti su oficialiais dokumentais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I   SKYRIUS

MUITINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS

1 straipsnis

1.   Šiuo sprendimu įkuriama bendra automatizuota informacinė sistema, naudojama muitinės tikslais (toliau – Muitinės informacinė sistema arba Sistema).

2.   Remiantis šio sprendimo nuostatomis, Muitinės informacinės sistemos tikslas – padėti užkirsti kelią rimtiems nacionalinių įstatymų pažeidimams, juos tirti ir už juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn sudarant sąlygas kuo operatyviau naudotis informacija ir tokiu būdu didinant valstybių narių muitinės administracijų bendradarbiavimo bei kontrolės procedūrų veiksmingumą.

II   SKYRIUS

SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

2 straipsnis

Šiame sprendime:

1)   „nacionaliniai įstatymai“– valstybės narės įstatymai ar kiti teisės aktai, kuriuos taikant tos valstybės narės muitinės administracija turi visišką arba dalinę kompetenciją kontroliuoti:

i)

valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, kurių taikymas iš dalies ar visiškai priklauso tos valstybės narės muitinės administracijos kompetencijai, dėl prekių gabenimo per sieną, kurioms taikomi draudimai, apribojimai ar kontrolės priemonės, ypač pirma EB sutarties 30 ir 296 straipsniuose numatytos priemonės, bei nesuderinti akcizai;

ii)

Bendrijos nuostatų visumą ir atitinkamas įgyvendinamąsias nuostatas, reglamentuojančias importą, eksportą, tranzitą ir buvimą prekių, kuriomis prekiauja valstybės narės ir trečiosios šalys, bei prekių, kuriomis prekiauja valstybės narės ir kurios neturi Bendrijos kilmės statuso, kaip apibrėžta EB sutarties 23 straipsnyje, arba prekių, kurioms taikoma papildoma kontrolė ar atliekami tyrimai siekiant nustatyti jų Bendrijos kilmės statusą;

iii)

nuostatų, priimtų Bendrijos lygiu pagal bendrą žemės ūkio politiką, visumą ir specialias nuostatas, nustatytas prekėms, gautoms perdirbant žemės ūkio produktus; arba

iv)

Bendrijos lygiu priimtų nuostatų dėl suderintų akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, kurie taikomi importui, visumą, taip pat nacionalines nuostatas, kuriomis jos įgyvendinamos arba kurios buvo panaudotos su tuo susijusiomis aplinkybėmis;

2)   „asmens duomenys“– informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurią įmanoma nustatyti; kur asmuo, kurio tapatybę įmanoma nustatyti, yra toks asmuo, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuotas, visų pirma pagal jo asmens kodą arba vieną ar kelis veiksnius, būdingus jo fizinei, psichologinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei;

3)   „informaciją teikianti valstybė narė“– valstybė narė, kuri įveda duomenis į Muitinės informacinę sistemą;

4)   „operatyvinė analizė“– veiksmų, kuriais pažeidžiami ar kuriais gali būti pažeidžiami nacionaliniai įstatymai, analizė, kuri atliekama tokiais etapais:

5)   „strateginė analizė“– nacionalinių įstatymų pažeidimų bendrų tendencijų tyrimas ir rezultatų pateikimas atliekant tam tikrų rūšių operacijų, kuriomis pažeidžiami nacionaliniai įstatymai, rizikos, masto ir poveikio vertinimą, siekiant nustatyti prioritetus, geriau suvokti reiškinį ar grėsmę, nustatyti naujas sukčiavimo prevencijos ir aptikimo veiksmų kryptis bei peržiūrėti institucijų organizacinę struktūrą. Strateginei analizei gali būti naudojami tik tie duomenys, iš kurių buvo pašalinti identifikuojantys veiksniai.

III   SKYRIUS

MUITINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKIMAS IR JOS NAUDOJIMAS

3 straipsnis

1.   Muitinės informacinę sistemą sudaro centrinė duomenų bazė, kuria terminalų pagalba gali naudotis kiekviena valstybė narė. Ją, įskaitant asmens duomenis, išimtinai sudaro duomenys, būtini jos tikslui pasiekti, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje, pagal šias kategorijas:

a)

prekės;

b)

transporto priemonės;

c)

įmonės;

d)

asmenys;

e)

sukčiavimo tendencijos;

f)

patirties turėjimas;

g)

sulaikyti, areštuoti ar konfiskuoti objektai;

h)

sulaikyti, areštuoti ar konfiskuoti grynieji pinigai.

2.   Komisija užtikrina Muitinės informacinės sistemos infrastruktūros techninį valdymą pagal taisykles, nustatytas remiantis Tarybos priimtomis įgyvenamosiomis priemonėmis.

Komisija teikia valdymo ataskaitas 27 straipsnyje nurodytam komitetui.

3.   Komisija informuoja šį komitetą apie patvirtintas praktines techninio valdymo priemones.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato, kokie duomenys, susiję su kiekviena iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų, turi būti įvesti į Muitinės informacinę sistemą, ir būtini, kad būtų pasiektas sistemos tikslas. Į 3 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytą kategoriją jokiais atvejais neįvedami asmens duomenys.

2.   Įvedant su 3 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytomis kategorijomis susijusią informaciją apie asmenis nurodoma ne daugiau kaip:

a)

pavardė, mergautinė pavardė, vardai, ankstesnės pavardės ir slapyvardžiai;

b)

gimimo data ir vieta;

c)

pilietybė;

d)

lytis;

e)

tapatybės dokumentų (pasų, tapatybės kortelių, vairuotojo pažymėjimų) numeris, išdavimo vieta ir data);

f)

adresas;

g)

bet kokie ypatingi objektyvūs ir nuolatiniai fiziniai bruožai;

h)

duomenų įvedimo priežastis;

i)

siūlomi veiksmai;

j)

perspėjimo kodas, jei asmuo kada nors buvo ginkluotas, smurtavo ar pabėgo;

k)

transporto priemonės registracijos numeris.

3.   Įvedant su 3 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyta kategorija susijusią informaciją apie asmenis nurodomi tik ekspertų vardai ir pavardės.

4.   Įvedant su 3 straipsnio 1 dalies g ir h punktuose nurodytomis kategorijomis susijusią informaciją apie asmenis nurodoma ne daugiau kaip:

a)

pavardė, mergautinė pavardė, vardai, ankstesnės pavardės ir slapyvardžiai;

b)

gimimo data ir vieta;

c)

pilietybė;

d)

lytis;

e)

adresas.

5.   Jokiu atveju į Muitinės informacinę sistemą negali būti įvedami asmens duomenys, išvardyti Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 6 straipsnyje.

5 straipsnis

1.   Duomenys, susiję su 3 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodytomis kategorijomis, į Muitinės informacinę sistemą įvedami tik siekiant stebėti ir informuoti, atlikti slaptą sekimą, specialius patikrinimus ir strateginę ar operatyvinę analizę.

3 straipsnio 1 dalies h punkte nurodytos kategorijos duomenys į Muitinės informacinę sistemą įvedami tik strateginės ar operatyvinės analizės tikslais.

2.   Siekiant vykdyti 1 dalyje nurodytus veiksmus, su kuria nors iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų susiję asmens duomenys gali būti įvesti į Muitinės informacinę sistemą tik tuo atveju, jeigu, esama realių požymių, pirmiausia atsižvelgiant į ankstesnę neteisėtą veiklą, kad atitinkamas asmuo įvykdė, vykdo ar vykdys sunkius nacionalinių įstatymų pažeidimus.

6 straipsnis

1.   Jeigu 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės yra įvykdytos, toliau nurodyta informacija gali būti visa ar iš dalies surinkta ir perduota informaciją teikiančiai valstybei narei:

i)

tai, kad prekės, transporto priemonė, įmonė arba asmuo, apie kuriuos pranešta, rasti;

ii)

patikrinimo vieta, laikas ir priežastis;

iii)

kelionės maršrutas ir tikslas;

iv)

asmenys, kurie lydi atitinkamą asmenį, ar transporto priemonės keleiviai;

v)

naudojama transporto priemonė;

vi)

vežami objektai;

vii)

aplinkybės, kuriomis prekės, transporto priemonė, įmonė arba asmuo buvo rasti.

Kai ši informacija renkama atliekant slaptą sekimą, privaloma imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad nebus pakenkta šio sekimo slaptumui.

2.   Atliekant 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą specialų patikrinimą, atlikti asmenų, transporto priemonių ir daiktų kratą galima tiek, kiek leidžiama pagal valstybės narės, kurioje atliekamas ši krata, įstatymus, kitus teisės aktus bei procedūras. Jei specialūs patikrinimai pagal valstybių narių teisės aktus nėra leidžiami, jie automatiškai pakeičiami toje valstybėje narėje į stebėjimą ir informavimą arba slaptą sekimą.

7 straipsnis

1.   Tiesioginė prieiga prie į Muitinės informacinę sistemą įvestų duomenų suteikiama kiekvienos valstybės narės paskirtoms nacionalinėms valdžios institucijoms. Tos nacionalinės valdžios institucijos yra muitinės administracijos, bet gali būti ir kitos institucijos, kurios pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras yra kompetentingos veikti, kad pasiektų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikslą.

2.   Kiekviena valstybė narė siunčia kitoms valstybėms narėms ir 27 straipsnyje nurodytam komitetui kompetentingų valdžios institucijų, kurios buvo paskirtos pagal šio straipsnio 1 dalį ir kurios turi tiesioginę prieigą prie Muitinės informacinės sistemos, sąrašą nurodydamos, prie kokių duomenų kiekviena valdžios institucija gali turėti prieigą ir kokiais tikslais.

3.   Nepaisydama 1 ir 2 dalies, Taryba gali vieningu sprendimu tarptautinėms ar regioninėms organizacijoms suteikti prieigą prie Muitinės informacinės sistemos. Priimdama šį sprendimą Taryba atsižvelgia į visus dvišalius susitarimus ir visas 25 straipsnyje nurodytos Jungtinės priežiūros institucijos nuomones dėl duomenų apsaugos priemonių adekvatumo.

8 straipsnis

1.   Valstybės narės, Europolas ir Eurojustas gali naudotis iš Muitinės informacinės sistemos gautais duomenimis tik siekdami 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto tikslo. Tačiau jos gali jais naudotis administraciniais ar kitais tikslais iš anksto gavę valstybės narės, kuri įvedė duomenis į Sistemą, leidimą ir laikydamosi jos nustatytų sąlygų. Šie kiti naudojimo atvejai negali prieštarauti valstybės narės, kuri siekia naudoti šiuos duomenis pagal Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 3 straipsnio 2 dalį, įstatymams, kitiems teisės aktams bei procedūroms ir turėtų būti atsižvelgiama į Rekomendacijos Nr. R (87) 15 5.2.i principą.

2.   Nepažeidžiant šio straipsnio 1 ir 4 dalių, 7 straipsnio 3 dalies ir 11 bei 12 straipsnių, iš Muitinės informacinės sistemos gautais duomenimis gali naudotis tik kiekvienos valstybės narės nacionalinės valdžios institucijos, paskirtos atitinkamos valstybės narės ir kurios pagal tos valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras yra kompetentingos veikti, kad pasiektų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikslą.

3.   Kiekviena valstybė narė siunčia kitoms valstybėms narėms ir 27 straipsnyje nurodytam komitetui savo pagal šio straipsnio 2 dalį paskirtų kompetentingų valdžios institucijų sąrašą.

4.   Duomenys, gauti iš Muitinės informacinės sistemos, gavus išankstinį valstybės narės, kuri juos įvedė į Sistemą, leidimą ir laikantis jos nustatytų sąlygų, gali būti perduoti naudotis kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms nei paskirtos pagal šio straipsnio 2 dalį, trečiosioms valstybėms, tarptautinėms arba regioninėms organizacijoms, kurios pageidauja juos naudoti. Kiekviena valstybė narė imasi specialių priemonių, kad užtikrintų šių duomenų apsaugą juos perduodant ne jos teritorijoje esančioms tarnyboms. Išsami informacija apie šias priemones privalo būti perduota 25 straipsnyje nurodytai Jungtinės priežiūros institucijai.

9 straipsnis

1.   Duomenų įvedimą į Muitinės informacinę sistemą reglamentuoja informaciją teikiančios valstybės narės įstatymai, kiti teisės aktai ir procedūros, jeigu šiame sprendime nenustatytos griežtesnės nuostatos.

2.   Iš Muitinės informacinės sistemos gautų duomenų naudojimą, įskaitant informaciją teikiančios valstybės narės pagal 5 straipsnio 1 dalį pasiūlytų veiksmų vykdymą, reglamentuoja valstybės narės, kuri šiuos duomenis naudoja, įstatymai, kiti teisės aktai ir procedūros, jeigu šiame sprendime nenustatytos griežtesnės nuostatos.

10 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą muitinės administraciją, kuri nacionaliniu lygiu atsako už Muitinės informacinę sistemą.

2.   1 dalyje nurodyta administracija atsako už tinkamą Muitinės informacinės sistemos veikimą valstybėje narėje ir imasi priemonių, būtinų šio sprendimo laikymuisi užtikrinti.

3.   Valstybės narės informuoja viena kitą apie 1 dalyje nurodytą administraciją.

11 straipsnis

1.   Europolas, pagal savo įgaliojimus ir siekdamas vykdyti savo užduotis turi prieigos teisę prie duomenų, įvestų į Muitinės informacinę sistemą pagal 1, 3–6 ir 15–19 straipsnius ir šių duomenų paieškai atlikti.

2.   Jeigu Europolui atliekant paiešką paaiškėja, kad Europolo tvarkoma informacija ir įrašas Muitinės informacinėje sistemoje sutampa, pasinaudodamas 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendime 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (5) nustatytais kanalais Europolas informuoja įrašą įvedusią valstybę narę.

3.   Atlikus paiešką Muitinės informacinėje sistemoje gauta informacija naudojama gavus valstybės narės, įvedusios duomenis į Sistemą, sutikimą. Jei ta valstybė narė leidžia naudoti tokią informaciją, jos tvarkymą reglamentuoja Sprendimas 2009/371/TVR. Europolas gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalimis ir trečiosioms institucijoms tik gavęs valstybės narės, įvedusios duomenis į Sistemą, sutikimą.

4.   Laikydamasis Sprendimo 2009/371/TVR Europolas gali prašyti atitinkamų valstybių narių suteikti papildomos informacijos.

5.   Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, Europolas neturi teisės prijunti Muitinės informacinės sistemos dalių, prie kurių jis turi prieigą, prie Europolo naudojamos ar jame esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos ir į tokią sistemą perkelti tose dalyse esančių duomenų, taip pat parsisiųsti ar kitaip kopijuoti jokios Muitinės informacinės sistemos dalies.

Prieigą prie į Muitinės informacinę sistemą įvestų duomenų Europolas gali suteikti tik tinkamai įgaliotiems Europolo darbuotojams.

Europolas leidžia pagal Sprendimo 2009/371/TVR 34 straipsnį įsteigtai Jungtinės priežiūros institucijai peržiūrėti Europolo veiklą naudojantis prieigos prie į Muitinės informacinę sistemą įvestų duomenų ir jų paieškos teise.

6.   Nė viena šio straipsnio nuostata nėra aiškinama kaip turinti įtakos Sprendimo 2009/371/TVR nuostatoms dėl duomenų apsaugos ir atsakomybės už Europolo darbuotojų vykdomą neteisėtą ar neteisingą tokių duomenų tvarkymą, ar pagal tą sprendimą įsteigtos Jungtinės priežiūros institucijos įgaliojimams.

12 straipsnis

1.   Eurojusto nacionaliniai nariai, jų pavaduotojai, padėjėjai ir specialius įgaliojimus turintys darbuotojai, pagal savo įgaliojimus ir siekdami vykdyti Eurojusto užduotis, turi teisę į prieigą prie duomenų, įvestų į Muitinės informacinę sistemą pagal 1, 3–6 ir 15–19 straipsnius ir teisę atlikti šių duomenų paiešką.

2.   Jeigu Eurojusto nacionaliniam nariui, jo pavaduotojui, padėjėjui ar specialius įgaliojimus turinčiam darbuotojui atliekant paiešką sistemoje paaiškėja, kad Eurojusto tvarkoma informacija ir įrašas Muitinės informacinėje sistemoje sutampa, jie apie tai informuoja įrašą įvedusią valstybę narę. Atlikus paiešką gauta informacija trečiosioms valstybėms ar trečiosioms institucijoms gali būti perduodama tik gavus įrašą įvedusios valstybės narės sutikimą.

3.   Nė viena šio straipsnio nuostata negali būti aiškinama kaip turinti įtakos 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimo 2009/426/TVR dėl Eurojusto stiprinimo ir iš dalies keičiančio Sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (6), nuostatoms dėl duomenų apsaugos ir atsakomybės už Eurojusto nacionalinių narių, jų pavaduotojų, padėjėjų ir specialius įgaliojimus turinčių darbuotojų vykdomą neteisėtą ar neteisingą tokių duomenų tvarkymą, ar pagal tą spendimą įkurtos Jungtinės priežiūros institucijos įgaliojimams.

4.   Jokia Muitinės informacinės sistemos dalis, prie kurios turi prieigą Eurojusto nacionaliniai nariai, jų pavaduotojai ir jų padėjėjai bei specialius įgaliojimus turintys darbuotojai, negali būti prijungiama prie Eurojusto naudojamos ar jame esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos, o tose dalyse esantys duomenys į ją neperkeliami, taip pat jokia Muitinės informacinės sistemos dalis negali būti atsisiunčiama.

5.   Prieiga prie duomenų, įvestų į Muitinės informacinę sistemą, suteikiama tik Eurojusto nacionaliniams nariams, jų pavaduotojams, padėjėjams ir specialius įgaliojimus turintiems darbuotojams, ir nesuteikiama kitiems Eurojusto darbuotojams.

IV   SKYRIUS

DUOMENŲ KEITIMAS

13 straipsnis

1.   Tik informaciją teikianti valstybė narė turi teisę keisti, papildyti, ištaisyti ar ištrinti duomenis, kuriuos ji įvedė į Muitinės informacinę sistemą.

2.   Jeigu informaciją teikianti valstybė narė pastebi arba jeigu jai pranešama, kad jos įvesti duomenys yra faktiškai neteisingi arba buvo įvesti ar saugomi pažeidžiant šio sprendimo nuostatas, ji pagal poreikius pakeičia, papildo, ištaiso ar ištrina duomenis ir atitinkamai informuoja apie tai kitas valstybes nares, Europolą ir Eurojustą.

3.   Jeigu valstybė narė, Europolas ar Eurojustas turi įrodymų, iš kurių galima spręsti, kad kurie nors duomenys yra faktiškai neteisingi arba buvo įvesti į informacinę sistemą ar joje saugomi pažeidžiant šio sprendimo nuostatas, jie kaip įmanoma greičiau apie tai informuoja informaciją teikiančią valstybę narę. Pastarieji patikrina atitinkamus duomenis ir, jei būtina, nedelsdami juos ištaiso arba ištrina. Informaciją teikianti valstybė narė informuoja kitas valstybes nares, Europolą ir Eurojustą apie kiekvieną duomenų taisymą ar ištrynimą.

4.   Jeigu valstybė narė, įvesdama duomenis į Muitinės informacinę sistemą, pastebi, kad jos pranešimas prieštarauja ankstesniam pranešimui savo turiniu ar siūloma priemone, ji nedelsdama apie tai informuoja valstybę narę, kuri parengė ankstesnį pranešimą. Abi valstybės narės stengiasi išspręsti šį klausimą. Nesutarimų atvejais galioja pirmasis informacijos įvedimas, tačiau naujo pranešimo dalys, kurios jam neprieštarauja, įvedamos į sistemą.

5.   Laikantis šio sprendimo, tais atvejais, kai valstybės narės teismas ar kita tos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija priima galutinį sprendimą dėl Muitinės informacinėje sistemoje esančių duomenų pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar ištrynimo, valstybės abipusiai imasi vykdyti tokį sprendimą. Tuo atveju, kai skirtingų valstybių narių teismų ar kitų kompetentingų valdžios institucijų sprendimai, įskaitant 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus, susijusius su ištaisymu ar ištrynimu, prieštarauja vieni kitiems, valstybė narė, kuri įvedė atitinkamus duomenis, ištrina juos iš sistemos.

V   SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGOJIMAS

14 straipsnis

1.   Į Muitinės informacinę sistemą įvesti duomenys saugomi tiek, kiek būtina tikslui, kuriam jie buvo įvesti, pasiekti. Informaciją teikianti valstybė narė bent kartą per metus peržiūri, ar būtina juos saugoti.

2.   Duomenis teikianti valstybė peržiūros laikotarpiu gali nuspręsti saugoti duomenis iki kitos peržiūros, jei juos būtina saugoti tikslams, kuriems jie buvo įvesti. Nepažeidžiant 22 ir 23 straipsnių, jei nėra sprendimo saugoti duomenis, jie automatiškai perkeliami į tą Muitinės informacinės sistemos dalį, prie kurios prieiga yra ribojama pagal šio straipsnio 4 dalį.

3.   Muitinės informacinė sistema, įspėdama prieš vieną mėnesį, automatiškai praneša informaciją teikiančiai valstybei narei apie numatytą duomenų perkėlimą iš Muitinės informacinės sistemos pagal 2 dalį.

4.   Pagal šio straipsnio 2 dalį perkelti duomenys toliau saugomi Muitinės informacinėje sistemoje vienerius metus bet, nepažeidžiant 22 ir 23 straipsnių, jais gali naudotis tik 27 straipsnyje nurodyto komiteto atstovas arba 24 straipsnyje ir 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros institucijos. Tuo laikotarpiu jie gali naudotis duomenimis tik siekdami patikrinti jų tikslumą ir teisėtumą, o po to duomenys privalo būti ištrinti.

VI   SKYRIUS

MUITINĖS BYLŲ IDENTIFIKAVIMO DUOMENŲ BAZĖS SUKŪRIMAS

15 straipsnis

1.   Pagal šį skyrių Muitinės informacinės sistemos specialioje duomenų bazėje (toliau – Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazė) laikomi ne tik 3 straipsnyje nurodyti duomenys. Nepažeidžiant šio skyriaus ir VII bei VIII skyrių nuostatų, visos šio sprendimo nuostatos taip pat taikomos Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazei. Tačiau 21 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtis netaikoma.

2.   Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazės tikslas – sudaryti sąlygas už muitinės tyrimų vykdymą atsakingoms nacionalinėms valdžios institucijoms, paskirtoms vadovaujantis 7 straipsniu, užvedant bylą ar pradedant tyrimą, susijusį su vienu ar keliais asmenimis ar įmonėmis, taip pat Europolui ir Eurojustui, nustatyti kitų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas, kurios atlieka ar atliko tyrimus tų asmenų ar įmonių atžvilgiu, kad naudojant informaciją apie tyrimų bylas būtų galima pasiekti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikslą.

3.   Siekdama su Muitinės bylų identifikavimo duomenų baze susijusių tikslų, kiekviena valstybė narė, Europolas ir Eurojustas siunčia kitoms valstybėms narėms ir 27 straipsnyje nurodytam komitetui jos nacionalinių įstatymų sunkių pažeidimų sąrašą.

Į sąrašą įtraukiami tik tie pažeidimai, už kurių įvykdymą baudžiama:

a)

laisvės atėmimu ar nutartimi dėl arešto ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, arba

b)

ne mažesne kaip 15 000 EUR bauda.

4.   Jeigu valstybei narei, imančiai duomenis iš Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazės, reikalinga papildoma informacija apie saugomą tyrimo, susijusio su asmeniu ar įmone, bylą, informaciją pateikusiosios valstybės narės ji prašo pagalbos remdamasi galiojančiais dokumentais dėl tarpusavio pagalbos.

VII   SKYRIUS

MUITINĖS BYLŲ IDENTIFIKAVIMO DUOMENŲ BAZĖS VEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

16 straipsnis

1.   Duomenys iš tyrimų bylų į Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazę įvedami tik 15 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais. Duomenys apima tik šias kategorijas:

a)

asmuo ar įmonė, kurie yra arba buvo tyrimo bylos, kurią pradėjo valstybės narės kompetentinga institucija, objektu, ir kurie:

i)

pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę yra įtariami darantys arba yra padarę arba dalyvauja ar yra dalyvavę darant sunkius nacionalinių įstatymų pažeidimus; arba

ii)

buvo protokolo, kuriame nustatomas pažeidimo padarymo faktas, objektu; arba

iii)

buvo administracinės ar teisminės sankcijos už tokį pažeidimą objektu;

b)

tyrimo bylos sritis;

c)

valstybės narės valdžios institucijos, tiriančios bylą, pavadinimas, jos įregistravimo valstybė ir kontaktinė informacija ir bylos numeris.

Duomenys, nurodyti a–c punktuose, į duomenų įrašą įvedami atskirai kiekvienam asmeniui ar įmonei. Sąsajos tarp duomenų įrašų neleidžiamos.

2.   1 dalies a punkte nurodytus asmens duomenis sudaro tik:

a)

asmenų atveju: pavardė, mergautinė pavardė, vardai, ankstesnės pavardės ir slapyvardžiai, gimimo data ir vieta, pilietybė ir lytis;

b)

įmonių atveju: įmonės pavadinimas, pavadinimas, kurį ji naudoja vykdydama savo veiklą, adresas, PVM mokėtojo kodas ir akcizų mokėtojo numeris.

3.   Pagal 19 straipsnį duomenys įvedami ribotam laikotarpiui.

17 straipsnis

Valstybė narė jokiu konkrečiu atveju neįpareigojama įvesti įrašus pagal 16 straipsnį, jei ir tol, kol tai pažeistų viešąją tvarką ar kitus esminius interesus, ypač jei tai keltų tiesioginę ir rimtą grėsmę jos visuomenės saugumui ar kitos valstybės narės arba trečiosios valstybės visuomenės saugumui, arba keltų grėsmę kitiems lygiavertės svarbos esminiams interesams arba jei šie įrašai galėtų rimtai pažeisti asmenų teises ar trukdytų vykdomam tyrimui.

18 straipsnis

1.   Teisę įvesti duomenis į Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazę ir atlikti paiešką joje turi tik 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdžios institucijos.

2.   Paieška Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazėje apima šiuos asmens duomenis:

a)

asmenų atveju: vardą ir (arba) pavardę, ir (arba) mergautinę pavardę, ir (arba) ankstesnes pavardes, ir (arba) slapyvardžius, ir (arba) gimimo datą;

b)

įmonių atveju: įmonės pavadinimą ir (arba) pavadinimą, kurį ji naudoja vykdydama savo veiklą, ir (arba) adresą, ir (arba) PVM mokėtojo kodą, ir (arba) akcizų mokėtojo numerį.

VIII   SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGOJIMO MUITINĖS BYLŲ IDENTIFIKAVIMO DUOMENŲ BAZĖJE LAIKOTARPIS

19 straipsnis

1.   Saugojimo trukmė nustatoma pagal valstybės narės, pateikiančios informaciją, nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras. Tačiau, skaičiuojant nuo duomenų įvedimo dienos, šis laikotarpis negali viršyti šių ribų:

a)

duomenys, susiję su vykstančių tyrimų bylomis, negali būti saugomi ilgiau nei trejus metus, jei nebuvo nustatyta, kad per šį laikotarpį buvo įvykdytas pažeidimas. Duomenys ištrinami anksčiau nei per trejus metus, jei praeina 12 mėnesių nuo to laiko, kai buvo atlikti paskutiniai tyrimo veiksmai;

b)

duomenys, susiję su tyrimų bylomis, kuriais remiantis nustatytas pažeidimo faktas, tačiau apkaltinamasis nuosprendis dar nebuvo paskelbtas arba nepaskirta bauda, saugomi ne ilgiau nei šešerius metus;

c)

duomenys, susiję su tyrimų bylomis, kuriomis remiantis buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis arba paskirta bauda, saugomi ne ilgiau nei 10 metų.

2.   Visais tyrimo etapais, kaip nurodyta 1 dalies a–c punktuose, kai tik asmens ar įmonės, patenkančių į 16 straipsnio taikymo sritį, atžvilgiu pagal informaciją pateikusiosios valstybės narės įstatymus ir kitus teisės aktus nutraukiamas tyrimas, visi duomenys, susiję su tuo asmeniu ar įmone nedelsiant ištrinami.

3.   Duomenys iš Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazės ištrinami automatiškai nuo tos dienos kai viršijama 1 dalyje nurodyta duomenų saugojimo trukmė.

IX   SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

20 straipsnis

Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR taikomas duomenų, kuriais keičiamasi pagal šį sprendimą, apsaugai, išskyrus atvejus, kai šiame sprendime numatyta kitaip.

21 straipsnis

1.   Duomenys gali būti dubliuojami tik techniniais tikslais ir tuo atveju, jei šis dubliavimas būtinas, kad 7 straipsnyje nurodytos valdžios institucijos atliktų tiesioginę paiešką.

2.   Atsižvelgiant į 8 straipsnio 1 dalį, kitų valstybių narių įvesti asmens duomenys negali būti nukopijuoti iš Muitinės informacinės sistemos į kitas nacionalines duomenų rinkmenas, išskyrus rizikos valdymo sistemose laikomas kopijas, naudojamas atliekant muitinį tikrinimą nacionaliniu lygiu, ar kopijas laikomas operatyvinės analizės sistemoje, naudojamas veiksmams koordinuoti. Tokios kopijos daromos, kiek tai yra būtina specialių bylų ar tyrimų atvejais.

3.   Abiem 2 dalyje nurodytais išimtiniais atvejais, tik kiekvienos valstybės narės nacionalinių valdžios institucijų įgalioti analitikai turi teisę tvarkyti iš Muitinės informacinės sistemos gautus asmens duomenis rizikos valdymo sistemoje, naudojamoje nacionalinių valdžios institucijų atliekamam muitiniam tikrinimui arba operatyvinės analizės sistemoje, naudojamoje veiksmams koordinuoti.

4.   Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir 27 straipsnyje nurodytam komitetui siunčia rizikos valdymo tarnybų, kurių analitikai yra įgalioti kopijuoti ir tvarkyti į Muitinės informacinę sistemą įvestus asmens duomenis, sąrašą.

5.   Iš Muitinės informacinės sistemos nukopijuoti asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu būtina, kad būtų pasiektas tikslas, dėl kurio jie buvo nukopijuoti. Duomenų kopiją padariusi valstybė narė bent kartą per metus iš naujo apsvarsto būtinybę saugoti duomenų kopiją. Saugojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei dešimt metų. Asmens duomenys, kurie nėra būtini tolesnei operatyvinei analizei, nedelsiant ištrinami arba iš jų pašalinami asmenį identifikuojantys požymiai.

22 straipsnis

Asmens teisėmis, susijusiomis su asmens duomenimis Muitinės informacinėje sistemoje, ypač prieigos prie duomenų teise, teise juos taisyti, trinti ar užblokuoti, asmenys naudojasi pagal Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR įgyvendinančios valstybės narės, kurioje šios teisės taikomos, įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras. Atsisakoma suteikti prieigą, jei tai būtina ir proporcinga siekiant nepakenkti nacionalinių lygiu vykdomiems tyrimams arba slapto sekimo, stebėjimo ir informavimo laikotarpiu. Vertinant galimybę taikyti tokią išimtį, atsižvelgiama į atitinkamo asmens teisėtus interesus.

23 straipsnis

1.   Bet kuris asmuo kiekvienos valstybės narės teritorijoje gali, remdamasis atitinkamos valstybės narės įstatymais, kitais teisės aktais ir procedūromis, pareikšti ieškinį arba prireikus pateikti teismui ar kitai pagal tos valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras kompetentingai valdžios institucijai skundą dėl su juo susijusių asmens duomenų Muitinės informacinėje sistemoje, kad būtų:

a)

ištaisyti ar ištrinti faktiškai neteisingi asmens duomenys;

b)

ištaisyti ar ištinti asmens duomenys, kurie buvo įvesti į Muitinės informacinę sistemą ar joje saugomi nesilaikant šio sprendimo;

c)

gauta prieiga prie asmens duomenų;

d)

užblokuoti asmens duomenys;

e)

gauta kompensacija, numatyta 30 straipsnio 2 dalyje.

2.   Nepažeisdamos 30 straipsnio nuostatų, atitinkamos valstybės narės tarpusavyje įsipareigoja vykdyti galutinius teismo ar kitos kompetentingos valdžios institucijos priimtus sprendimus pagal šio straipsnio 1 dalies a–c punktus.

24 straipsnis

Kiekviena valstybė narė paskiria už asmens duomenų apsaugą atsakingą nacionalinę priežiūros instituciją ar institucijas, kurios atliktų nepriklausomą į Muitinės informacinę sistemą įtrauktų duomenų priežiūrą pagal Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR.

25 straipsnis

1.   Įkuriama Jungtinės priežiūros institucija, kurią sudaro du atstovai iš kiekvienos valstybės narės nepriklausomos nacionalinės priežiūros institucijos ar institucijų.

2.   Jungtinės priežiūros institucija vykdo stebėseną ir užtikrina šio sprendimo ir Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR nuostatų, susijusių su fizinių asmenų apsauga tvarkant jų asmens duomenis Muitinės informacinėje sistemoje, taikymą.

3.   Šiuo tikslu Jungtinės priežiūros institucija yra kompetentinga prižiūrėti Muitinės informacinės sistemos veikimą, tirti visus taikymo ar aiškinimo sunkumus, kurie gali atsirasti sistemai veikiant, nagrinėti problemas, kurios gali atsirasti valstybių narių nacionalinėms priežiūros institucijoms atliekant nepriklausomą priežiūrą arba asmenims naudojantis prieigos prie šios sistemos teisėmis, ir rengti siūlymus, kuriais būtų siekiama rasti bendrus problemų sprendimus.

4.   Vykdydama savo pareigas, Jungtinės priežiūros institucija turi turėti prieigą prie Muitinės informacinės sistemos.

5.   Jungtinės priežiūros institucijos parengtos ataskaitos siunčiamos valdžios institucijoms, kurioms nacionalinės priežiūros institucijos teikia savo ataskaitas, taip pat Europos Parlamentui ir Tarybai.

26 straipsnis

1.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas vykdo Komisijos veiklos, susijusios su MIS, priežiūrą. Atitinkamai taikomos 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (7) 46 ir 47 straipsniuose nurodytos pareigos ir įgaliojimai.

2.   Jungtinė priežiūros institucija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pagal savo atitinkamą kompetenciją aktyviai bendradarbiauja laikydamiesi savo pareigų ir užtikrina suderintą MIS priežiūrą, įskaitant reikiamų rekomendacijų teikimą.

3.   Tuo tikslu Jungtinė priežiūros institucija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per metus. Šių posėdžių išlaidas padengia ir susijusias paslaugas teikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

X   SKYRIUS

INSTITUCINĖ STRUKTŪRA

27 straipsnis

1.   Įkuriamas komitetas, kurį sudaro valstybių narių muitinės administracijų atstovai. Komitetas savo sprendimus dėl 2 dalies a punkto nuostatų priima vieningai, o dėl 2 dalies b punkto nuostatų – dviejų trečdalių balsų dauguma. Savo darbo tvarkos taisykles komitetas priima vienbalsiai.

2.   Komitetas atsakingas už:

a)

šio sprendimo nuostatų įgyvendinimą ir teisingą taikymą nepažeidžiant 24, 25 1 dalyje ir 26 straipsnio 1 dalyje nurodytų valdžios institucijų įgaliojimų;

b)

tinkamą Muitinės informacinės sistemos veikimą pagal techninius ir veiklos reikalavimus. Komitetas imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių, kad 14 ir 28 straipsniuose numatytos priemonės būtų tinkamai įgyvendinamos atsižvelgiant į Muitinės informacinę sistemą.

Taikant šią dalį, Komitetas gali turėti tiesioginę prieigą prie Muitinės informacinės sistemos duomenų ir jais naudotis.

3.   Remdamasis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi, komitetas kasmet atsiskaito Tarybai už Muitinės informacinės sistemos veiksmingumą ir efektyvumą, prireikus pateikdamas rekomendacijas. Ta ataskaita informavimo tikslais siunčiama Europos Parlamentui.

4.   Komisija dalyvauja komiteto darbe.

XI   SKYRIUS

MUITINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS SAUGUMAS

28 straipsnis

1.   Visas būtinas administracines saugumo užtikrinimo priemones:

a)

Muitinės informacinės sistemos terminalams atitinkamose valstybėse narėse taiko valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos bei Europolas ir Eurojustas;

b)

toje pačioje vietoje įrengtiems Muitinės informacinei sistemai ir terminalams, kurie naudojami techniniais tikslais ir šio straipsnio 3 dalyje numatytiems patikrinimams atlikti, taiko 27 straipsnyje nurodytas komitetas.

2.   Kompetentingos valdžios institucijos, Europolas ir Eurojustas bei 27 straipsnyje nurodytas komitetas pirmiausia imasi priemonių, kad:

a)

užkirstų kelią neįgaliotiems asmenims turėti prieigą prie duomenų tvarkymo įrangos;

b)

užkirstų kelią neįgaliotiems asmenims skaityti, kopijuoti, keisti ar šalinti duomenis ir duomenų laikmenas;

c)

užkirstų kelią neteisėtam duomenų įvedimui ir bet kuriam neteisėtam jų naudojimui, keitimui ar trynimui;

d)

užkirstų kelią neįgaliotiems asmenims turėti prieigą prie Muitinės informacinės sistemos naudojant duomenų perdavimo įrangą;

e)

užtikrintų, kad įgalioti asmenys turėtų prieigą tik prie tų Muitinės informacinės sistemos duomenų, kurie yra susiję su jų kompetencija;

f)

užtikrintų galimybę patikrinti ir nustatyti, kurioms valdžios institucijoms galima siųsti duomenis duomenų perdavimo įranga;

g)

užtikrintų galimybę vėliau patikrinti ir nustatyti, kokie duomenys ir kada buvo įvesti į Muitinės informacinę sistemą, kas juos įvedė, bei stebėti duomenų paiešką;

h)

užkirstų kelią neteisėtam duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar trynimui duomenų perdavimo ar duomenų laikmenų vežimo metu.

3.   27 straipsnyje nurodytas komitetas prižiūri paieškos Muitinės informacinėje sistemoje atvejus, kad galėtų patikrinti, ar paieška buvo atlikta leistinai ir ar ją atliko tam teisę turintys asmenys. Tikrinama mažiausiai 1 % visų atliktų paieškų. Šių paieškų ir patikrinimų suvestinė įvedama į sistemą ir naudojama tik minėtiems patikrinimams, kuriuos atlieka tas komitetas bei 24 ir 25 straipsniuose nurodytos priežiūros institucijos. Po šešių mėnesių ji ištrinama.

29 straipsnis

10 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga muitinės administracija atsako už 28 straipsnyje nustatytų apsaugos priemonių taikymą atitinkamos valstybės narės teritorijoje įrengtiems terminalams, 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 19 straipsnyje nustatytas peržiūros funkcijas bei tinkamą šio sprendimo įgyvendinimą, atsižvelgiant į tai, kiek tai būtina pagal tos valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras.

XII   SKYRIUS

PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

30 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad duomenys, kuriuos ji įvedė į Muitinės informacinę sistemą pagal Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį, būtų tikslūs, naujausi, išsamūs, patikimi ir kad jie būtų įvesti teisėtai.

2.   Kiekviena valstybė narė pagal nacionalinę teisę atsako už žalą, padarytą asmenims naudojant Muitinės informacinę sistemą. Ši nuostata taip pat taikoma žalai, kurią padaro valstybė narė įvesdama neteisingus duomenis arba neteisėtai įvesdama ar saugodama duomenis.

3.   Jei gaunančioji valstybė narė sumoka kompensaciją už žalą, padarytą naudojant neteisingus duomenis, kuriuos į Muitinės informacinę sistemą įvedė kita valstybė narė, pastaroji valstybė narė kompensuoja gaunančiosios valstybės narės už žalą sumokėtą sumą atsižvelgdama į galimas gaunančiosios valstybės narės padarytas klaidas.

4.   Europolas ir Eurojustas yra atsakingi pagal jų steigimo teisės aktus.

31 straipsnis

1.   Centrinės kompiuterinės infrastruktūros (aparatinės įrangos), programinės įrangos bei specializuotų tinklų jungčių įsigijimo, projektavimo, kūrimo bei techninės priežiūros, taip pat gamybos, palaikymo ir mokymo paslaugų išlaidas, kurios yra neatskiriamos nuo Muitinės informacinės sistemos veikimo, kuriuo užtikrinamas Bendrijos muitinės ir žemės ūkio taisyklių taikymas, taip pat išlaidas, kurias valstybės narės patiria naudodamosi Muitinės informacine sistema savo teritorijoje, įskaitanti išlaidas ryšiams palaikyti, padengiamos iš Europos Bendrijų bendrojo biudžeto.

2.   Nacionalinių darbo vietų (terminalų) techninės priežiūros išlaidas, patiriamas įgyvendinant šį sprendimą, dengia valstybės narės.

XIII   SKYRIUS

ĮGYVENDINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32 straipsnis

Valstybių narių valdžios institucijos tiesiogiai keičiasi pagal šį sprendimą teikiama informacija.

33 straipsnis

Valstybės narės iki 2011 m. gegužės 27 d. užtikrina, kad jų nacionalinė teisė atitiktų šį sprendimą.

34 straipsnis

1.   Nuo 2011 m. gegužės 27 d. šis sprendimas pakeičia MIS konvenciją, taip pat 1999 m. kovo 12 d. Protokolą dėl pajamų plovimo sąvokos taikymo srities Konvencijoje dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais ir transporto priemonių registracijos numerių įtraukimo į konvenciją, parengtą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (8) ir 2003 m. gegužės 8 d. Protokolą dėl Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazės sukūrimo, keičiantį Konvenciją dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, sudarytą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 34 straipsniu (9).

2.   Todėl MIS konvencija ir 1 dalyje nurodyti protokolai panaikinami nuo šio sprendimo taikymo dienos.

35 straipsnis

Jei šiame sprendime nenustatyta kitaip, nuo 2011 m. gegužės 27 d. panaikinamos visos MIS konvencijos ir protokolų nurodytų 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos įgyvendinimo priemonės.

36 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2011 m. gegužės 27 d.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  2009 m. lapkričio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

(3)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 766/2008, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą, nuostatas, susijusias su Muitinės informacine sistema ir Muitinės bylų identifikavimo duomenų baze (OL L 218, 2008 8 13, p. 48).

(4)  OL C 316, 1995 11 27, p. 33.

(5)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(6)  OL L 138, 2009 6 4, p. 14.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  OL C 91, 1999 3 31, p. 2.

(9)  OL C 139, 2003 6 13, p. 2.