13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/10


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 9 d.

dėl Regionų komiteto Lietuvai atstovaujančio nario ir Lietuvai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

(2009/749/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Lietuvos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus Vito MATUZO įgaliojimams tapo laisva Regionų komiteto nario vieta. Pasibaigus Alvydo ŠEDŽIAUS įgaliojimams tapo laisva pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2010 m. sausio 25 d. – į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariu:

Viktor TROFIMOV, Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas;

b)

pakaitiniu nariu:

Daiva MATONIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2009 m. spalio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

Å. TORSTENSSON


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.