10.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 9 d.

dėl 2009 m. Bendrijos finansinės paramos valstybių narių žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir priežiūros programoms įgyvendinti

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7592)

(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis

(2009/746/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006, nustatantį Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti (1), ypač į jo 21 straipsnį,

kadangi:

(1)

Valstybės narės atsiuntė Komisijai 2009 m. žuvininkystės kontrolės programas ir paraiškas gauti Bendrijos finansinę paramą, kuri skiriama pagal šias programas įgyvendinamų projektų išlaidoms padengti.

(2)

Bendrijos parama gali būti skiriama pagal paraiškas Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punkte išvardytiems veiksmams finansuoti.

(3)

Paraiškos gauti Bendrijos finansinę paramą turi atitikti Komisijos reglamente (EB) Nr. 391/2007 (2) nustatytas taisykles.

(4)

Tikslinga laikantis Reglamento (EB) Nr. 861/2006 15 straipsnyje nustatytų ribų nustatyti Bendrijos finansinės paramos didžiausią dydį bei normą ir sąlygas, kuriomis tokia parama gali būti skiriama.

(5)

Siekiant skatinti investuoti į Komisijos nustatytų prioritetinių veiksmų įgyvendinimą ir atsižvelgiant į neigiamą finansų krizės poveikį valstybių narių biudžetams, su elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemomis (EDRPS) ir laivų stebėjimo sistemomis (LSS), taip pat su neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos prevencija susijusioms išlaidoms padengti turėtų būti taikoma didelė bendrojo finansavimo norma, laikantis Reglamento (EB) Nr. 861/2006 15 straipsnyje nustatytų ribų.

(6)

Kad būtų galima skirti paramą už automatinę buvimo vietos nustatymo įrangą, ta įranga turi atitikti 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2244/2003, nustatančiame išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų (3), nustatytus reikalavimus.

(7)

Kad būtų galima skirti paramą už žvejybos laivuose įrengtą elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo įrangą, ta įranga turi atitikti 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007 (4), nustatytus reikalavimus.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomas 2009 m. Bendrijos finansinės paramos, skirtos valstybių narių išlaidoms, patirtoms 2009 m. taikant bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) stebėsenos ir kontrolės sistemas, padengti, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punkte, dydis. Jame nustatoma Bendrijos finansinės paramos suma kiekvienai valstybei narei, Bendrijos finansinės paramos norma ir sąlygos, kuriomis ši parama gali būti skiriama.

2 straipsnis

Neįvykdytų įsipareigojimų klausimo sprendimas

Atitinkamos valstybės narės iki 2013 m. birželio 30 d. sumoka visas sumas, kurias prašoma kompensuoti. Po tos dienos valstybių narių sumokėtos sumos nekompensuojamos. Su šiuo sprendimu susiję nepanaudoti biudžeto asignavimai panaikinami ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Naujosios technologijos ir IT tinklai

1.   Kompiuterinių technologijų įsigijimo, diegimo bei techninės paramos ir IT tinklų įrengimo siekiant užtikrinti veiksmingą ir saugų keitimąsi duomenimis, susijusiais su žuvininkystės veiklos stebėsena, kontrole ir priežiūra, išlaidoms padengti gali būti skiriama 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis I priede nustatytų ribų.

2.   Jei I priede nurodytos išlaidos yra susijusios su laivų stebėjimo sistema (LSS), elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemomis (EDRPS) arba neteisėta, nereguliuojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba, 1 dalyje nurodyta bendrojo finansavimo norma yra 95 %.

4 straipsnis

Automatinė buvimo vietos nustatymo įranga

1.   Automatinės buvimo vietos nustatymo įrangos, užtikrinančios nuotolinį žvejybos laivų buvimo vietos stebėjimą žvejybos stebėjimo centre, naudojantis laivų stebėjimo sistema, įsigijimo ir montavimo žvejybos laivuose išlaidoms padengti gali būti skiriama 95 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis II priede nustatytų ribų.

2.   1 dalyje nurodyta finansinė parama vienam laivui yra ne didesnė kaip 1 500 EUR.

3.   Kad būtų galima skirti 1 dalyje nurodytą paramą už automatinę buvimo vietos nustatymo įrangą, ta įranga turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 2244/2003 nustatytus reikalavimus.

5 straipsnis

Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos

EDRPS būtinų dalių kūrimo, įsigijimo, diegimo ir techninės paramos, siekiant užtikrinti veiksmingą ir saugų keitimąsi duomenimis, susijusiais su žuvininkystės veiklos stebėsena, kontrole ir priežiūra, išlaidoms padengti gali būti skiriama 95 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis III priede nustatytų ribų.

6 straipsnis

Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo įranga

1.   EDRPS įrangos, užtikrinančios galimybę laivuose elektroniniu būdu registruoti duomenis apie žuvininkystės veiklą ir juos perduoti žvejybos stebėjimo centrui, įsigijimo ir montavimo žvejybos laivuose išlaidoms padengti gali būti skiriama ne didesnė kaip 95 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis IV priede nustatytų ribų.

2.   Nepažeidžiant 4 dalies, 1 dalyje nurodyta finansinė parama vienam laivui yra ne didesnė kaip 4 500 EUR.

3.   Kad būtų galima skirti paramą už EDRPS įrangą, ta įranga turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 1077/2008 nustatytus reikalavimus.

4.   Jei įranga atlieka EDRPS ir LSS funkcijas ir atitinka reglamentuose (EB) Nr. 2244/2003 ir (EB) Nr. 1077/2008 nustatytus reikalavimus, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta finansinė parama yra ne didesnė kaip 6 000 EUR.

7 straipsnis

Bandomieji projektai

Su naujomis kontrolės technologijomis susijusių bandomųjų projektų išlaidoms padengti gali būti skiriama 95 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis V priede nustatytų ribų.

8 straipsnis

Mokymo ir mainų programos

Už stebėseną, kontrolę ir priežiūrą žuvininkystės sektoriuje atsakingų valstybės tarnautojų mokymo ir mainų programų išlaidoms padengti gali būti skiriama 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis VI priede nustatytų ribų.

9 straipsnis

Bandomosios tikrinimų ir stebėjimo schemos

Taikant bandomąsias tikrinimų ir stebėjimo schemas patirtoms išlaidoms padengti gali būti skiriama 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis VII priede nustatytų ribų.

10 straipsnis

Išlaidų vertinimas

Išlaidoms už sistemos, skirtos kontroliuojant bendrąją žuvininkystės politiką patirtoms išlaidoms vertinti, įdiegimą, gali būti skiriama 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis VIII priede nustatytų ribų.

11 straipsnis

Informuotumo apie BŽP taisykles didinimo iniciatyvos

Iniciatyvų, įskaitant seminarus ir žiniasklaidos priemones, skirtų žvejų ir kitų suinteresuotųjų asmenų, pavyzdžiui, inspektorių, prokurorų ir teisėjų, taip pat visuomenės informuotumui apie būtinybę kovoti su neatsakinga ir neteisėta žvejyba ir apie bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių įgyvendinimą didinti, išlaidoms padengti gali būti skiriama 75 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis IX priede nustatytų ribų.

12 straipsnis

Žvejybos kontrolei naudojami patruliniai laivai ir orlaiviai

1.   Su laivų ir orlaivių, kuriuos valstybių narių kompetentingos institucijos naudoja žvejybos veiklai tikrinti ir prižiūrėti, įsigijimu ir modernizavimu susijusioms išlaidoms padengti gali būti skiriama 50 % valstybių narių patirtų reikalavimus atitinkančių išlaidų finansinė parama, laikantis X priede nustatytų ribų.

2.   X priede nurodyta kiekvienai valstybei narei skiriama finansinė parama apskaičiuota remiantis atitinkamų žvejybos veiklai tikrinti ir prižiūrėti skirtų laivų ir orlaivių panaudojimo, kuris vertinamas pagal visą tų laivų ir orlaivių metinę veiklą, apie kurią praneša valstybės narės, procentine dalimi.

13 straipsnis

Visa didžiausia Bendrijos paramos suma kiekvienai valstybei narei

Visa numatoma kiekvienos valstybės narės išlaidų suma, reikalavimus atitinkanti jos dalis ir visa didžiausia Bendrijos paramos suma kiekvienai valstybei narei už 3–12 straipsniuose nurodytus veiksmus yra:

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Belgija

805 000

805 000

764 750

Bulgarija

352 000

362 000

282 250

Danija

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Vokietija

222 000

278 000

220 000

Estija

706 000

706 000

645 500

Airija

120 000

90 000

45 000

Graikija

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Ispanija

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Prancūzija

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italija

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Lietuva

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Nyderlandai

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Lenkija

497 713

468 713

416 479

Portugalija

783 500

759 250

629 038

Rumunija

80 000

80 000

62 500

Suomija

920 000

820 000

659 750

Švedija

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Jungtinė Karalystė

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Iš viso

73 319 466

48 186 908

30 100 000

14 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Airijai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 97, 2007 4 12, p. 30.

(3)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(4)  OL L 295, 2008 11 4, p. 3.


I PRIEDAS

NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS IR IT TINKLAI

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Bulgarija

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Tarpinė suma

140 000

150 000

117 750

Danija

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Tarpinė suma

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Vokietija

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Tarpinė suma

106 000

162 000

121 500

Estija

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Tarpinė suma

650 000

650 000

595 000

Airija

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Tarpinė suma

90 000

60 000

30 000

Graikija

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Tarpinė suma

1 710 000

368 000

64 400

Ispanija

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Tarpinė suma

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Prancūzija

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Tarpinė suma

803 500

660 000

330 000

Italija

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Tarpinė suma

220 000

55 000

27 500

Lietuva

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Tarpinė suma

27 000

27 000

25 650

Nyderlandai

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Tarpinė suma

625 000

595 000

565 250

Lenkija

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Tarpinė suma

133 000

104 000

70 000

Portugalija

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Tarpinė suma

478 000

453 750

338 813

Rumunija

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Tarpinė suma

15 000

15 000

7 500

Suomija

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Tarpinė suma

235 000

235 000

117 500

Švedija

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Tarpinė suma

525 000

525 000

453 750

Jungtinė Karalystė

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Tarpinė suma

335 348

306 991

211 499

Iš viso

10 472 451

8 648 885

6 252 408


II PRIEDAS

AUTOMATINĖ BUVIMO VIETOS NUSTATYMO ĮRANGA

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Ispanija

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Tarpinė suma

179 656

179 656

130 174

Prancūzija

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Tarpinė suma

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Tarpinė suma

22 000

22 000

7 500

Iš viso

1 524 656

1 524 656

578 674


III PRIEDAS

ELEKTRONINIO DUOMENŲ REGISTRAVIMO IR PERDAVIMO SISTEMOS

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Belgija

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Tarpinė suma

580 000

580 000

551 000

Bulgarija

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Tarpinė suma

105 000

105 000

99 750

Danija

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Tarpinė suma

268 352

268 352

254 935

Ispanija

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Tarpinė suma

356 059

348 628

331 199

Lietuva

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Tarpinė suma

353 000

353 000

335 350

Malta

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Tarpinė suma

199 975

199 975

189 977

Nyderlandai

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Tarpinė suma

240 000

240 000

228 000

Lenkija

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Tarpinė suma

169 713

169 713

161 229

Portugalija

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Tarpinė suma

305 500

305 500

290 225

Suomija

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Tarpinė suma

550 000

550 000

522 500

Švedija

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Tarpinė suma

300 000

300 000

285 000

Iš viso

3 427 599

3 420 168

3 249 165


IV PRIEDAS

ELEKTRONINIO DUOMENŲ REGISTRAVIMO IR PERDAVIMO ĮRANGA

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Belgija

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Tarpinė suma

225 000

225 000

213 750

Danija

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Tarpinė suma

134 176

134 176

127 468

Vokietija

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Tarpinė suma

90 000

90 000

85 500

Estija

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Tarpinė suma

50 000

50 000

47 500

Graikija

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Tarpinė suma

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Ispanija

ES/09/14

2 000 000

0

0

Tarpinė suma

2 000 000

0

0

Prancūzija

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Tarpinė suma

225 000

225 000

213 750

Malta

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Tarpinė suma

763 200

763 200

715 500

Nyderlandai

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Tarpinė suma

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Lenkija

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Tarpinė suma

195 000

195 000

185 250

Rumunija

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Tarpinė suma

50 000

50 000

47 500

Švedija

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Tarpinė suma

500 000

500 000

475 000

Jungtinė Karalystė

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Tarpinė suma

418 896

418 896

397 952

Iš viso

13 961 272

11 961 272

8 365 170


V PRIEDAS

BANDOMIEJI PROJEKTAI

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Bulgarija

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Tarpinė suma

25 000

25 000

23 750

Ispanija

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Tarpinė suma

96 887

96 887

92 043

Švedija

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Tarpinė suma

240 000

240 000

228 000

Iš viso

361 887

361 887

343 793


VI PRIEDAS

MOKYMO IR MAINŲ PROGRAMOS

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Bulgarija

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Tarpinė suma

70 000

70 000

35 000

Vokietija

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Tarpinė suma

26 000

26 000

13 000

Estija

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Tarpinė suma

6 000

6 000

3 000

Airija

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Tarpinė suma

30 000

30 000

15 000

Ispanija

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Tarpinė suma

118 610

118 610

59 305

Prancūzija

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Tarpinė suma

115 000

115 000

57 500

Italija

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Tarpinė suma

8 149 925

936 340

468 170

Lietuva

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Tarpinė suma

14 500

14 500

7 250

Malta

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Tarpinė suma

18 300

18 300

9 150

Nyderlandai

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Tarpinė suma

115 000

115 000

57 500

Suomija

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Tarpinė suma

30 000

30 000

15 000

Švedija

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Tarpinė suma

50 000

50 000

25 000

Jungtinė Karalystė

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Tarpinė suma

290 498

183 575

91 793

Iš viso

9 033 833

1 713 325

856 668


VII PRIEDAS

BANDOMOSIOS TIKRINIMŲ IR STEBĖJIMO SCHEMOS

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Jungtinė Karalystė

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Tarpinė suma

66 023

11 384

5 692

Iš viso

66 023

11 384

5 692


VIII PRIEDAS

IŠLAIDŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Bulgarija

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Tarpinė suma

12 000

12 000

6 000

Iš viso

12 000

12 000

6 000


IX PRIEDAS

INFORMUOTUMO APIE BŽP TAISYKLES DIDINIMO INICIATYVOS

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Ispanija

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Tarpinė suma

165 518

165 518

124 139

Prancūzija

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Tarpinė suma

15 000

10 000

7 500

Italija

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Tarpinė suma

570 000

370 000

277 500

Lietuva

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Tarpinė suma

13 400

13 400

10 050

Suomija

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Tarpinė suma

5 000

5 000

4 750

Švedija

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Tarpinė suma

100 000

100 000

75 000

Jungtinė Karalystė

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Tarpinė suma

89 134

34 150

25 614

Iš viso

958 052

698 068

524 553


X PRIEDAS

PATRULINIAI LAIVAI IR ORLAIVIAI

(EUR)

Valstybė narė ir projekto kodas

Nacionalinėje žuvininkystės kontrolės programoje numatytos išlaidos

Pagal šį sprendimą reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinė parama

Graikija

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Tarpinė suma

7 647 000

1 050 000

525 000

Ispanija

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Tarpinė suma

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Prancūzija

FR/09/09

150 000

0

0

Tarpinė suma

150 000

0

0

Italija

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Tarpinė suma

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Nyderlandai

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Tarpinė suma

365 000

0

0

Rumunija

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Tarpinė suma

15 000

15 000

7 500

Suomija

FI/09/07

100 000

0

0

Tarpinė suma

100 000

0

0

Jungtinė Karalystė

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Tarpinė suma

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Iš viso

33 501 693

19 835 263

9 917 877