30.9.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 17 d.

kuriuo nustatoma perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) užbaigimo data

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 6910)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(2009/720/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. spalio 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (1) ir ypač jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, pasinaudodamos laikinąja perėjimo architektūra remiant Prancūzijai ir Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo 30 d. Prireikus šią datą galima pakeisti taikant to reglamento 17 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą tvarką.

(2)

Dėl problemų, nustatytų atliekant SIS II bandymus, vėluota vykdyti Reglamente (EB) Nr. 1104/2008 numatytą veiklą. 2009 m. vasario 26–27 d. Tarybos išvadose teigiama, kad atsižvelgiant į neišspręstiems klausimams išspręsti reikalingą laiką, perėjimo iš SIS 1+ į SIS II data (numatyta 2009 m. rugsėjo mėn.) nebėra reali.

(3)

Atsižvelgiant į tai, kad vėluojama pereiti iš SIS 1+ į SIS II, nauja perėjimo užbaigimo data turėtų sutapti su galutine Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 galiojimo pabaigos data, taip sudarant sąlygas iki tos datos toliau vykdyti veiksmus, kurių reikia, kad SIS II pradėtų veikti.

(4)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 2 straipsnį Danija nedalyvavo priimant Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008, dėl to neprivalo jo laikytis ir jis neturi būti jai taikomas. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 grindžiamas Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį pranešė apie šio acquis perkėlimą į savo nacionalinę teisę. Todėl ji pagal tarptautinę teisę privalo įgyvendinti šį sprendimą.

(5)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2) nedalyvauja. Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Todėl šis sprendimas neturėtų būti skirtas Jungtinei Karalystei.

(6)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3) nedalyvauja. Todėl Airija nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Todėl šis sprendimas neturėtų būti skirtas Airijai.

(7)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (4), patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (5) dėl tam tikrų priemonių taikant šį susitarimą 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį.

(8)

Kalbant apie Šveicariją, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašyto susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, patenkančios į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio G punkte, kuris siejamas su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (6) dėl susitarimo sudarymo Europos bendrijos vardu 3 straipsniu, nurodytą sritį.

(9)

Kalbant apie Lichtenšteiną, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, patenkančios į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio G punkte, siejamame su 2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2008/261/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (7) 3 straipsniu, nurodytą sritį.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 (8) 51 straipsnį ir nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 17 straipsnio 1 dalyje, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, pasinaudodamos laikinąja perėjimo architektūra remiant Prancūzijai ir Komisijai, perėjimą iš N.SIS į N.SIS II užbaigia iki Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 galiojimo pabaigos datos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai, Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Portugalijos Respublikai, Prancūzijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei, Vengrijos Respublikai ir Vokietijos Federacinei Respublikai pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 17 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 299, 2008 11 8, p. 1.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(6)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(7)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.

(8)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.