23.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 191/72


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. liepos 22 d.

dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos skubių kovos su kiaulių vezikuline liga priemonių Italijoje 2008 m. išlaidoms atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5608)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(2009/557/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Kiaulių vezikulinė liga yra infekcinė virusinė kiaulių liga, kurios neįmanoma kliniškai atskirti nuo snukio ir nagų ligos, ir todėl trikdanti Bendrijos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis.

(2)

Kilus kiaulių vezikulinės ligos protrūkiui, yra pavojus, kad prekiaujant gyvomis kiaulėmis ar jų produktais ligos sukėlėjas gali pasklisti ne tik kituose tos valstybės narės kiaulių ūkiuose, bet ir kitose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.

(3)

2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendime 2005/779/EB dėl gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių nuo kiaulių vezikulinės ligos Italijoje (2) yra nustatomos gyvūnų sveikatos apsaugos nuo kiaulių vezikulinės ligos taisyklės Italijos regionams, kurie yra pripažinti užsikrėtusiais kiaulių vezikuline liga, ir regionams, kurie yra pripažinti neužsikrėtusiais šia liga. Italijos valdžios institucijos įvykdė to sprendimo 11 straipsnyje nustatytus informacijos teikimo reikalavimus.

(4)

Sprendime 90/424/EEB nustatytos Bendrijos finansinės paramos, skirtos specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms padengti, skyrimo procedūros. Pagal to sprendimo 3 straipsnio 2 dalį valstybės narės gauna finansinę paramą tik tuo atveju, jeigu imamasi kovos su kiaulių vezikuline liga priemonių.

(5)

Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 5 dalies pirmoje įtraukoje nustatytos taisyklės, kuriomis remiantis nustatoma, kiek procentų tam tikrų valstybės narės patirtų išlaidų gali būti atlyginta iš Bendrijos finansinės paramos.

(6)

Skubių kovos su kiaulių vezikuline liga priemonių išlaidoms atlyginti Bendrijos finansinė parama skiriama pagal taisykles, nustatytas 2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 349/2005, nustatančiame Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (3).

(7)

Italija visiškai įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 3 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 6 straipsnyje.

(8)

2008 m. gruodžio 10 d. Italija pateikė išlaidų, patirtų taikant kovos su kiaulių vezikuline liga priemones, vertinimą.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijos finansinė parama Italijai

Bendrijos finansinė parama gali būti skirta Italijai tam tikroms išlaidoms, kurias ši valstybė narė patyrė 2008 m. taikydama kovos su kiaulių vezikuline liga priemones pagal Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 2 dalį, atlyginti.

2 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(2)  OL L 293, 2005 11 9, p. 28.

(3)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.