30.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/37


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 357/2009/EB

2009 m. balandžio 22 d.

dėl valstybių narių numatomų priimti tam tikrų transporto įstatymų ir kitų teisės aktų išankstinio nagrinėjimo ir konsultacijų tvarkos

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1962 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas, nustatantis išankstinio nagrinėjimo ir konsultacijų dėl valstybių narių pasiūlytų tam tikrų transporto įstatymų ir kitų teisės aktų tvarką (3), buvo iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas sprendimas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Siekiant įgyvendinti Sutarties tikslus bendros transporto politikos sistemoje būtina toliau taikyti išankstinio nagrinėjimo ir konsultacijų dėl valstybių narių numatomų priimti tam tikrų transporto įstatymų ir kitų teisės aktų tvarką.

(3)

Tokia tvarka yra naudinga priemonė, padedanti valstybėms narėms ir Komisijai glaudžiai bendradarbiauti siekiant Sutarties tikslų, bei padedanti ateityje išvengti valstybių narių transporto politikos skirtumų.

(4)

Tokia tvarka taip pat padeda palaipsniui įgyvendinti bendrą transporto politiką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybė narė, numatanti priimti įstatymą ar teisės aktą dėl geležinkelio, kelių ar vandens kelių transporto, galintį iš esmės sutrukdyti įgyvendinti bendrą transporto politiką, apie tai tinkamu metu raštu praneša Komisijai ir tuo pat metu apie tai informuoja kitas valstybes nares.

2 straipsnis

1.   Per du mėnesius nuo 1 straipsnyje minėto pranešimo gavimo Komisija pateikia nuomonę ar rekomendaciją atitinkamai valstybei narei; tuo pačiu metu ji informuoja apie tai kitas valstybes nares.

2.   Kiekviena valstybė narė gali pateikti Komisijai savo pastabas dėl svarstomos priemonės; tuo pačiu metu ji jas pateikia kitoms valstybėms narėms.

3.   Jei valstybė narė pageidauja, arba jei Komisija mano tai esant tinkama, Komisija konsultuojasi su visomis valstybėmis narėmis dėl svarstomos priemonės. 4 dalyje numatytu atveju tokios konsultacijos gali vykti a posteriori per du mėnesius.

4.   Valstybės narės prašymu Komisija gali sutrumpinti 1 dalyje nurodytą laikotarpį arba, jeigu ši valstybė narė sutinka, jį pratęsti. Laikotarpis sutrumpinamas iki penkiolikos dienų, jei valstybė narė pareiškia, kad jos siūloma priimti priemonė yra skubi. Komisija informuoja valstybes nares apie laikotarpio sutrumpinimą ar pratęsimą.

5.   Valstybė narė įgyvendina svarstomą priemonę tik pasibaigus 1 dalyje ar 4 dalyje nustatytam laikotarpiui arba po Komisijos nuomonės ar rekomendacijos pateikimo, išskyrus ypatingos skubos atvejus, kai valstybė narė turi nedelsiant imtis veiksmų. Tokiu atveju valstybė narė iš karto informuoja Komisiją, ir šiame straipsnyje nustatyta procedūra vykdoma a posteriori per du mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.

3 straipsnis

1962 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas, nustatantis išankstinio nagrinėjimo ir konsultacijų dėl valstybių narių pasiūlytų tam tikrų transporto įstatymų ir kitų teisės aktų tvarką, su pakeitimais, padarytais I priede pateiktu aktu, yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir aiškinamos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2009 m. balandžio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. NEČAS


(1)  OL C 324, 2006 12 30, p. 36.

(2)  2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 317 E, 2006 12 23, p. 598) ir 2009 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL 23, 1962 4 3, p. 720/62.

(4)  Žr. I priedą.


I PRIEDAS

Panaikinamas sprendimas su pakeitimu

(nurodyta 3 straipsnyje)

1962 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas, nustatantis išankstinio nagrinėjimo ir konsultacijų dėl valstybių narių pasiūlytų tam tikrų transporto įstatymų ir kitų teisės aktų tvarką

(OL 23, 1962 4 3, p. 720/62)

Sprendimas 73/402/EEB

(OL L 347, 1973 12 17, p. 48)


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

1962 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas, nustatantis išankstinio nagrinėjimo ir konsultacijų dėl valstybių narių pasiūlytų tam tikrų transporto įstatymų ir kitų teisės aktų tvarką

Šis sprendimas

1 ir 2 straipsniai

1 ir 2 straipsniai

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

I priedas

II priedas