19.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 73/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 16 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/322/EB dėl Bulgarijos tam tikrų rūšių maitlesių paukščių lesinimo tam tikromis 1 kategorijos medžiagomis

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1670)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, graikų, ispanų, italų, portugalų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/247/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (1), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

2003 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimu 2003/322/EB, įgyvendinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas dėl tam tikrų maitlesių paukščių lesinimo tam tikromis 1 kategorijos medžiagomis (2), tam tikroms valstybėms narėms nustatomos tam tikrų nykstančių ir saugomų rūšių maitlesių paukščių lesinimo leidimo sąlygos.

(2)

Tame sprendime išvardytos valstybės narės, kurioms leidžiama pasinaudoti šia galimybe, maitlesių paukščių, kuriuos galima lesinti 1 kategorijos medžiaga, rūšys ir lesinimo taisyklės.

(3)

Bulgarija pateikė prašymą dėl leidimo lesinti tam tikrų rūšių maitlesius paukščius tam tikra 1 kategorijos medžiaga ir pateikė pakankamai informacijos, susijusios su tų rūšių pasirodymu jų teritorijoje ir su saugos priemonėmis, kurias reikia taikyti lesinant tuos paukščius 1 kategorijos gyvūniniais šalutiniais produktais.

(4)

Todėl Sprendimą 2003/322/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/322/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Maitlesių paukščių lesinimo 1 kategorijos medžiaga įgyvendinimo taisyklės

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 23 straipsnio 2 dalies d punktą Bulgarija Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras ir Portugalija gali leisti naudoti visus nugaišusių gyvūnų, kuriuose gali būti pavojingos medžiagos, kūnus, kaip nurodyta Reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, nykstančių ir saugomų rūšių maitlesių paukščių lesinimui, kaip išdėstyta šio sprendimo priedo A dalyje.“

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Susijusių valstybių narių reikalavimų atitiktis

Susijusios valstybės narės nedelsdamos imasi būtinų priemonių šiam sprendimui vykdyti ir jas skelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.“

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai ir Portugalijos Respublikai.“

4)

Priedo A dalis papildoma g punktu:

„g)

Bulgarijoje: Tamsusis grifas (Aegypius monachus), avėdra (Gypaetus barbatus), palšasis grifas (Gyps fulvus), maitvanagis (Neophron percnopterus), kilnusis erelis (Aquila chrysaetos), karališkasis erelis (Aquila heliaca), jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla), juodasis peslys (Milvus migrans) ir rudasis peslys (Milvus milvus).“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai ir Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

(2)  OL L 117, 2003 5 13, p. 32.