27.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/40


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. vasario 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/51/EB dėl laikotarpio, per kurį į Bendriją leidžiama įvežti pesticidais ar patvariais organiniais teršalais užterštą dirvožemį, siekiant jį nukenksminti

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1174)

(2009/162/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB, 2005 m. sausio 21 d. Komisijos sprendime 2005/51/EB, suteikiančiame leidimą valstybėms narėms laikinai taikyti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB reikalavimų leidžiančią nukrypti nuostatą dėl pesticidais ir patvariais organiniais teršalais užteršto dirvožemio, kurį norima nukenksminti, importo (2) numatyta, kad valstybės narės, dalyvaujančios Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) apsaugos nuo pasenusių ir nebereikalingų pesticidų ir jų naikinimo programoje, gali ribotam laikotarpiui leisti į Bendriją įvežti tokiais pesticidais užterštą dirvožemį, siekiant jį apdoroti specialiose pavojingų atliekų deginimo krosnyse.

(2)

Kadangi šios programos įgyvendinimas vėluoja, laikotarpis, per kurį Sprendimu 2005/51/EB suteikus leidimą galima įvežti užterštą dirvožemį, turėtų būti dar pratęstas.

(3)

Todėl Sprendimą 2005/51/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/51/EB 1 straipsnio antroje pastraipoje nurodyta data „2009 m. vasario 28 d.“ pakeičiama „2012 m. vasario 29 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 21, 2005 1 25, p. 21.