29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 20 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatas dėl Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta išorės auditoriaus

(2009/76/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto, pridėtą prie Europos bendrijos steigimo sutarties, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 5 d. Europos centrinio banko rekomendaciją ECB/2008/19, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Maltos centrinio banko išorės auditorių paskyrimo (1),

kadangi:

(1)

Europos centrinio banko (ECB) ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą atlieka nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba.

(2)

Dabartinių Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta išorės auditorių įgaliojimai baigsis atlikus 2008 finansinių metų auditą. Todėl būtina paskirti išorės auditorių nuo 2009 finansinių metų.

(3)

Europos centrinio banko valdančioji taryba rekomendavo 2009–2013 finansiniais metais išorės auditoriumi paskirti KPMG.

(4)

Reikėtų vadovautis ECB valdančiosios tarybos rekomendacija ir atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 1999/70/EB (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/70/EB 1 straipsnio 15 dalis pakeičiama taip:

„15.   KPMG patvirtinama Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta išorės auditoriumi 2009–2013 finansiniais metais.“

2 straipsnis

Apie šį sprendimą pranešama ECB.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KALOUSEK


(1)  OL C 322, 2008 12 17, p. 1.

(2)  OL L 22, 1999 1 29, p. 69.