13.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 9 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/655/EB dėl kai kurių valstybių narių skubios vakcinacijos nuo mėlynojo liežuvio ligos planų patvirtinimo ir Bendrijos finansinio įnašo dydžio 2007 ir 2008 m. nustatymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8966)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų, olandų, čekų, danų, vokiečių, ispanų, italų, portugalų ir švedų kalbomis)

(2009/19/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2000/75/EB, nustatančią mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (2), ypač į jo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 5 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

2008 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimu 2008/655/EB, patvirtinančiu kai kurių valstybių narių skubios vakcinacijos nuo mėlynojo liežuvio ligos planus ir nustatančiu Bendrijos finansinio įnašo dydį 2007 m. ir 2008 m. (3), patvirtinti Belgijos, Čekijos, Danijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Portugalijos vakcinacijos planai ir nustatytas didžiausias galimas Bendrijos finansinis įnašas.

(2)

2008 m. antrąjį pusmetį keliose valstybėse narėse kilo mėlynojo liežuvio ligos protrūkiai. Visų pirma 8 serotipo mėlynojo liežuvio ligos protrūkis pirmą kartą kilo Austrijoje ir Švedijoje. Nauji 8 serotipo mėlynojo liežuvio ligos protrūkiai kilo Danijoje ir Ispanijoje. Be to, 1 serotipo mėlynojo liežuvio liga toliau plito Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje.

(3)

Kadangi šios ligos protrūkiai Austrijoje ir Švedijoje kilo po to, kai buvo paskelbtas Sprendimas 2008/655/EB, šios dvi valstybės narės savo vakcinacijos planus pateikė jau pasibaigus minėto sprendimo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. Todėl šioms šalims neturėtų būti taikomos nei su tarpinėmis ataskaitomis, nei su Bendrijos finansinio įnašo sumažinimu susijusios nuostatos.

(4)

Apie ligos protrūkį susijusios valstybės narės pranešė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Valstybės narės pateikė naujus arba pakeistus skubios vakcinacijos planus, kuriuose nurodyti apytikriai vakcinos dozių skaičiai 2007 ir 2008 m., taip pat apytikrės vakcinacijos sąnaudos. Komisija įvertino naujų Austrijos ir Švedijos pateiktų ir pakeistų Danijos, Ispanijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Portugalijos planų veterinarinius ir finansinius aspektus ir nustatė, kad planai atitinka galiojančius Bendrijos veterinarijos teisės aktus. Todėl gyvūnų vakcinacija nuo mėlynojo liežuvio ligos minėtose valstybėse narėse turėtų būti patvirtinta pagal Direktyvos 2000/75/EB 9 straipsnio 2 dalį.

(5)

Šiuo metu reikalavimus atitinkančiomis laikomos tik nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. apmokėtos išlaidos. Tačiau skubios vakcinacijos planai galioja iki 2008 m. pabaigos. Todėl išlaidų atitiktis reikalavimams turėtų būti nustatoma pagal atliktą vakcinaciją. Priemonėms, kuriomis numatoma vakcinacija per minėtą laikotarpį, atitinka bendrojo finansavimo reikalavimus.

(6)

Todėl Sprendimą 2008/655/EB reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2008/655/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Švedijos ir Vokietijos pateikti vakcinacijos planai su techninėmis ir finansinėmis nuostatomis patvirtinami 2007 m. lapkričio 1 d.–2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui“.

2)

2 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Atsižvelgiant į 2007 ir 2008 m. taikytas skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Švedija ir Vokietija už 1 straipsnyje nurodytus skubios vakcinacijos nuo mėlynojo liežuvio ligos planus turi teisę gauti specialiąją Bendrijos finansinę išmoką, kurios dydis siekia:“

3)

4 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

galutine valstybių narių nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. patirtų ir iki ataskaitos pateikimo apmokėtų išlaidų finansine ataskaita, pateikta elektronine forma, kaip nurodyta priede;“

4)

4 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau 1 dalies a ir b punktai bei 2 dalis netaikomi Austrijos ir Švedijos pateiktiems planams.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai, Belgijos Karalystei, Čekijos Respublikai, Danijos Karalystei, Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Nyderlandų Karalystei, Portugalijos Respublikai, Prancūzijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 9 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(3)  OL L 214, 2008 8 9, p. 66.