18.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/10


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2009 m. kovo 19 d.

iš dalies keičiantis 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos centrinio banko darbo reglamento patvirtinimo

(ECB/2009/5)

(2009/328/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Slovakijoje įvedus eurą, Europos centrinio banko (ECB) valdančiosios tarybos narių skaičius viršija 21. ECBS statuto 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo datos, kai Valdančiosios tarybos narių skaičius viršija 21, kiekvienam Vykdomosios valdybos nariui suteikiama po vieną balsą ir 15 valdytojų įgauna balsavimo teisę. Joje taip pat nurodytos balsavimo teisių rotacijos taisyklės. Pagal 10 straipsnio 2 dalies šeštą įtrauką Valdančioji taryba, veikdama dviejų trečdalių visų savo narių dauguma, gali nuspręsti atidėti rotacijos sistemos pradžią iki datos, kai valdytojų skaičius viršys 18. 2008 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba nusprendė atidėti rotacijos sistemos pradžią iki tokios datos (1).

(2)

Pagal ECBS statuto 10 straipsnio 2 dalies šeštą įtrauką Valdančioji taryba, veikdama dviejų trečdalių visų savo narių dauguma, imasi visų priemonių, būtinų rotacijos sistemai įgyvendinti. Šios priemonės apima: i) rotacijos dažnį: valdytojų, tuo pat metu prarandančių arba gaunančių balsavimo teises, skaičius; ii) rotacijos periodą: periodo, kuriuo nesikeičia balsuojančių valdytojų sudėtis, trukmė; iii) valdytojų tvarką jų grupėse; ir iv) perėjimą nuo dviejų prie trijų grupių sistemos. Valdančioji taryba nusprendė imtis tokių priemonių; dėl to reikia iš dalies pakeisti 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos centrinio banko darbo reglamento patvirtinimo (2); šis dalinis pakeitimas būtų taikomas nuo tos dienos, kurią valdytojų skaičius viršys 18.

(3)

Rotacijos sistema įgyvendinama laikantis vienodo valdytojų traktavimo, skaidrumo ir paprastumo principų,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos centrinio banko darbo reglamento daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2004/2 iš dalies keičiamas taip:

1.

Įterpiamas šis 3a straipsnis:

„3a straipsnis

Rotacijos sistema

1.   Kaip nustatyta Statuto 10 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje įtraukose, valdytojai suskirstomi į grupes.

2.   Pagal ES praktiką, kiekvienoje grupėje valdytojai išdėstomi pagal jų nacionalinių centrinių bankų sąrašą, kuris sudaromas abėcėlės tvarka pagal valstybių narių pavadinimus nacionalinėmis kalbomis. Balsavimo teisių rotacija kiekvienoje grupėje vyksta tokia tvarka. Rotacija prasideda nuo atsitiktinai parinkto sąrašo punkto.

3.   Balsavimo teisių rotacija kiekvienoje grupėje vyksta kas mėnesį; ji prasideda rotacijos sistemos įgyvendinimo pirmojo mėnesio pirmąją dieną.

4.   Pirmoje grupėje balsavimo teisių, kurių rotacija vyksta kiekvieną vieno mėnesio laikotarpį, skaičius yra vienas; antroje ir trečioje grupėse balsavimo teisių, kurių rotacija vyksta kiekvieną vieno mėnesio laikotarpį, skaičius yra lygus iš skirtumo tarp grupei priskirtų valdytojų skaičiaus ir jai skirtų balsavimo teisių skaičiaus atėmus du.

5.   Kai grupių sudėtis pakoreguojama pagal Statuto 10 straipsnio 2 dalies penktą įtrauką, balsavimo teisių rotacija kiekvienoje grupėje toliau vyksta pagal 2 dalyje nurodytą sąrašą. Nuo tos dienos, kurią valdytojų skaičius pasiekia 22, rotacija trečioje grupėje prasideda nuo atsitiktinai parinkto sąrašo punkto. Valdančioji taryba, siekdama išvengti situacijos, kad kai kurie valdytojai visada neturi balsavimo teisės tais pačiais metų laikotarpiais, gali nuspręsti pakeisti antros ir trečios grupių rotacijos tvarką.

6.   ECB iš anksto skelbia Valdančiosios tarybos narių, turinčių balsavimo teisę, sąrašą ECB tinklavietėje.

7.   Kiekvieno nacionalinio centrinio banko valstybės narės dalies dydis pagal pinigų finansinių institucijų suvestinio balanso sumą apskaičiuojamas remiantis pačių paskutinių kalendorinių metų, kurių duomenys yra prieinami, vidutinių mėnesinių duomenų metiniu vidurkiu. Kai agreguotas bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis yra pakoreguojamas pagal Statuto 29 straipsnio 3 dalį arba kai šalis tampa valstybe nare ir jos nacionalinis centrinis bankas tampa Europos centrinių bankų sistemos dalimi, eurą įsivedusių valstybių narių pinigų finansinių institucijų suvestinio balanso suma perskaičiuojama remiantis pačių paskutinių kalendorinių metų, kurių duomenys yra prieinami, duomenimis.“

2.

4 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Kad Valdančioji taryba galėtų balsuoti, turi būti dviejų trečdalių jos balsavimo teisę turinčių narių kvorumas.“

3.

4 straipsnio 7 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Sprendimus, kuriuos reikia priimti rašytine procedūra, patvirtina Valdančiosios tarybos nariai, patvirtinimo metu turintys balsavimo teisę.“

4.

5 straipsnio 1 dalies ketvirtas sakinys pakeičiamas taip:

„Jei susiję dokumentai nebuvo tinkamu laiku pateikti Valdančiosios tarybos nariams, bent trijų Valdančiosios tarybos narių, turinčių balsavimo teisę, prašymu klausimas išbraukiamas iš darbotvarkės.“

5.

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Valdančiosios tarybos posėdžių protokolą artimiausiame posėdyje (arba, jei reikia, anksčiau, rašytinės procedūros būdu) patvirtina Valdančiosios tarybos nariai, tame posėdyje, kurio protokolas tvirtinamas, turėję balsavimo teisę, ir jį pasirašo pirmininkas.“

2 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai ECB valdančiosios tarybos valdytojų skaičius viršija 18.

Priimta Frankfurte prie Maino 2009 m. kovo 19 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  2008 m. gruodžio 18 d. Sprendimas ECB/2008/29 atidėti rotacijos sistemos Europos centrinio banko valdančiojoje taryboje pradžią (OL L 3, 2009 1 7, p. 4).

(2)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.