21.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/1


2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 353, 2008 m. gruodžio 31 d., p. 1 )

1.

11 puslapis, 4 straipsnio 10 dalis:

yra:

„10.   Šio reglamento neatitinkančios cheminės medžiagos ir mišiniai į rinką nepateikiami.“,

turi būti:

„10.   Šio reglamento neatitinkančios cheminės medžiagos ir mišiniai į rinką netiekiami.“

2.

42 puslapis, I priedo 1.5.1.2 punktas:

yra:

„Ant vidinės pakuotės esančioje etiketėje nurodomos bent pavojingumo piktogramos, 18 straipsnyje nurodytas produkto identifikatorius ir cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjo vardas/pavardė (pavadinimas) ir telefono numeris.“,

turi būti:

„Ant vidinės pakuotės esančioje etiketėje nurodomos bent pavojaus piktogramos, 18 straipsnyje nurodytas produkto identifikatorius ir cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjo vardas/pavardė (pavadinimas) ir telefono numeris.“

3.

93 puslapis, I priedas, 3.3.2 lentelė, skiltis „Kriterijai“, pirmos įtraukos antra, trečia ir ketvirta subįtraukos:

yra:

„—

rainelės uždegimą: > 1,5 ir (arba)

junginės raudonumą: > 2 ir (arba)

junginės edemą (chemozę): > 2“,

turi būti:

„—

rainelės uždegimą: ≥ 1 ir (arba)

junginės raudonumą: ≥ 2 ir (arba)

junginės edemą (chemozę): ≥ 2“.

4.

132 puslapis, I priedas, 4.1.2.7.1 punkto pirmas sakinys:

yra:

„Ūmus toksiškumas vandens aplinkai paprastai nustatomas taikant 96 valandų LC50, …“,

turi būti:

„Ūmus toksiškumas vandens aplinkai paprastai nustatomas taikant 96 valandų LC50 žuvims, …“

5.

132 puslapis, I priedas, 4.1.2.7.1 punkto paskutinis sakinys:

yra:

„Vandens augalų augimo skatinimo bandymai paprastai laikomi lėtinio poveikio bandymais, tačiau …“,

turi būti:

„Vandens augalų augimo slopinimo bandymai paprastai laikomi lėtinio poveikio bandymais, tačiau …“

6.

132 puslapis, I priedas, 4.1.2.8.1 punkto paskutinis sakinys:

yra:

„Žuvų BCF, mažesnis arba lygus 500, rodo galimą biologinės koncentracijos potencialą klasifikuojant.“,

turi būti:

„Žuvų BCF, didesnis arba lygus 500, rodo galimą biologinės koncentracijos potencialą klasifikuojant.“

7.

134 puslapis, I priedas, 4.1.3.2 punktas, 4.1.2 paveikslas:

yra:

„KLASIFIKUOJAMA pagal ūmų (nuolatinį) pavojų vandens aplinkai (žr. 4.1.3.3)“,

turi būti:

„KLASIFIKUOJAMA pagal ūmų (lėtinį) pavojų vandens aplinkai (žr. 4.1.3.3)“.

8.

159 puslapis, III priedas, 1 dalis, 1.1 lentelė, pavojingumo frazė H252, RO kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere.“,

turi būti:

„Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.“

9.

163 puslapis, III priedas, 1 dalis, 1.1 lentelė, pavojingumo frazė H281, ES kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Contiene un gas refrigerado; …“,

turi būti:

„Contiene gas refrigerado; …“

10.

163 puslapis, III priedas, 1 dalis, 1.1 lentelė, pavojingumo frazė H281, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.“,

turi būti:

„Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.“

11.

180 puslapis, III priedas, 1 dalis, 1.2 lentelė, pavojingumo frazė H351, EN kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.“,

turi būti:

„Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.“

12.

182 puslapis, III priedas, 1 dalis, 1.2 lentelė, pavojingumo frazė H361, ES kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto …“,

turi būti:

„Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto …“

13.

182 puslapis, III priedas, 1 dalis, 1.2 lentelė, pavojingumo frazė H361, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angebe, n sofern bekannt > …“,

turi būti:

„Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt > …“

14.

190 puslapis, III priedas, 1 dalis, 1.3 lentelė, pavojingumo frazė H412, ET kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.“,

turi būti:

„Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.“

15.

192 puslapis, III priedas, 2 dalis, 2.1 lentelė, fizinė savybė EUH 001, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„In trockenem Zustand explosionsgefährlich.“,

turi būti:

„In trockenem Zustand explosiv.“

16.

194 puslapis, III priedas, 2 dalis, 2.1 lentelė, fizinė savybė EUH 018, ES kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.“,

turi būti:

„Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.“

17.

201 puslapis, III priedas, 3 dalis, lentelė, EUH 201/201A, ET kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.“,

turi būti:

„Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Hoiatus! Sisaldab pliid.“

18.

205 puslapis, III priedas, 3 dalis, lentelė, EUH 206, ET kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).“,

turi būti:

„Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).“

19.

206 puslapis, III priedas, 3 dalis, lentelė, EUH 207, ET kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.“,

turi būti:

„Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.“

20.

220 puslapis, IV priedas, 1 dalis, 6.3 lentelė, atsargumo frazė P342, antra skiltis:

yra:

„Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:“,

turi būti:

„Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:“.

21.

224 puslapis, IV priedas, 1 dalis, 6.3 lentelė, atsargumo frazės P342 + P311, antra skiltis:

yra:

„Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.“,

turi būti:

„Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai: skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.“

22.

230 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P201, ES kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Pedir instrucciones especiales antes del uso.“,

turi būti:

„Solicitar instrucciones especiales antes del uso.“

23.

231 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P201, FR kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Se procurer les instructions avant utilisation.“,

turi būti:

„Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.“

24.

234 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P221, SV kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Undvik att blanda med med brännbara ämnen…“,

turi būti:

„Undvik att blanda med brännbara ämnen…“

25.

235 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P222, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Kontakt mit Luft nicht zulassen.“,

turi būti:

„Keinen Kontakt mit Luft zulassen.“

26.

241 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P241, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden.“,

turi būti:

„Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden.“

27.

242 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P243, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.“,

turi būti:

„Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.“

28.

248 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P270, EL kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.“,

turi būti:

„Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.“

29.

248 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P270, EN kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Do no eat, drink or smoke when using this product.“,

turi būti:

„Do not eat, drink or smoke when using this product.“

30.

252 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P282, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.“,

turi būti:

„Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.“

31.

252 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.2 lentelė, atsargumo frazė P282, NL kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.“,

turi būti:

„Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.“

32.

260 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.3 lentelė, atsargumo frazė P306, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:“,

turi būti:

„BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:“.

33.

270 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.3 lentelė, atsargumo frazė P333, ET kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Nahaärrituse või _obe korral:“,

turi būti:

„Nahaärrituse või lööbe korral:“.

34.

276 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.3 lentelė, atsargumo frazė P342, LT kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:“,

turi būti:

„Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:“.

35.

294 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.3 lentelė, atsargumo frazės P302 + P334, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„BEI KONTAKT MIT DER HAUT: …“,

turi būti:

„BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: …“

36.

299 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.3 lentelė, atsargumo frazės P305 + P351 + P338, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.“,

turi būti:

„BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.“

37.

299 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.3 lentelė, atsargumo frazės P305 + P351 + P338, FI kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.“,

turi būti:

„JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.“

38.

314 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazė P406, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.“,

turi būti:

„In korrosionsbeständigem/… Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.“

39.

316 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazė P411, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C/…aufbewahren.“,

turi būti:

„Bei Temperaturen nicht über … °C/…°F aufbewahren.“

40.

316 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazė P412, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.“,

turi būti:

„Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.“

41.

317 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazė P413, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren“,

turi būti:

„Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/… lbs bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.“

42.

319 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazės P402 + P 404, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.“,

turi būti:

„An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.“

43.

320 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazės P403 + P233, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.“,

turi būti:

„An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.“

44.

321 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazės P403 + P235, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.“,

turi būti:

„An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.“

45.

321 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazės P410 + P403, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.“,

turi būti:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.“

46.

322 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazės P410 + P412, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.“,

turi būti:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.“

47.

323 puslapis, IV priedas, 2 dalis, 1.4 lentelė, atsargumo frazės P411 + P235, DE kalbai skirta eilutė, trečia skiltis:

yra:

„Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.“,

turi būti:

„Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.“

48.

332 puslapis, VI priedas, 1.1.2.1.2 punktas, H361f pozicija, antra skiltis:

yra:

„Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.“,

turi būti:

„Įtariama, kad kenkia vaisingumui.“

49.

332 puslapis, VI priedas, 1.1.2.1.2 punktas, H361d pozicija, antra skiltis:

yra:

„Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.“,

turi būti:

„Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.“

50.

333 puslapis, VI priedas, 1.1.2.1.2 punktas, H361fd pozicija, antra skiltis:

yra:

„Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.“,

turi būti:

„Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.“