14.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/80


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1103/2008

2008 m. spalio 22 d.

dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB

Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu

Trečioji dalis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą, 63 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktį ir 67 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), iš dalies pakeistas Komisijos sprendimu 2006/512/EB (5), kuriuo įvesta reguliavimo procedūra su tikrinimu, skirta tvirtinti bendro pobūdžio priemonėms, skirtoms neesminėms pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant tą teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(2)

Pagal bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB norint reguliavimo procedūrą su tikrinimu taikyti jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems remiantis Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, šie teisės aktai turi būti patikslinti laikantis taikomų procedūrų.

(3)

Remiantis prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsniu, Jungtinė Karalystė ir Airija, dalyvavusios priimant ir taikant šiuo reglamentu iš dalies keičiamus teisės aktus, dalyvauja priimant bei taikant ir šį reglamentą.

(4)

Remiantis prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsniu, Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą, todėl nėra jo saistoma ir neturi jo taikyti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente „valstybė narė“ – visos valstybės narės, išskyrus Daniją.

2 straipsnis

Teisės aktai, kurių sąrašas pateikiamas priede, pagal minėtą priedą suderinami su Sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB.

3 straipsnis

Nuorodos į priede pateiktų teisės aktų nuostatas laikomos nuorodomis į šias nuostatas, suderintas šiuo reglamentu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Strasbūre 2008 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 224, 2008 8 30, p. 35.

(2)  OL C 117, 2008 5 14, p. 1.

(3)  2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


PRIEDAS

1.   2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo  (1)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 44/2001: Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atnaujinti ar patikslinti to reglamento prieduose pateiktas formas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 44/2001 nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 iš dalies keičiamas taip:

1.

74 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Formų, kurių pavyzdžiai pateikti V ir VI prieduose, atnaujinimą arba patikslinimą tvirtina Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos pagal 75 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.

75 straipsnis pakeičiamas taip:

„75 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

2.   2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose  (2)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1206/2001: Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atnaujinti ar patikslinti to reglamento priede pateiktas standartines formas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 iš dalies keičiamas taip:

1.

19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Priede pateiktas standartines formas atnaujina ir tikslina Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos pagal 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

3.   2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus  (3)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 343/2003: Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai tvirtinti humanitarinės išlygos taikymo sąlygas bei procedūras, taip pat prieglobsčio prašytojų perdavimo kriterijus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 343/2003 nuostatoms iš dalies keisti, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

15 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas ir procedūras, tinkamais atvejais įskaitant taikinimo mechanizmus, skirtus valstybių narių nesutarimams dėl atitinkamų asmenų susijungimo būtinybės arba vietos, kur tai turėtų būti daroma, spręsti, tvirtina Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, jį papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.

19 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija gali priimti papildomas prieglobsčio prašytojų perdavimo taisykles. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, jį papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3.

20 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija gali priimti papildomas prieglobsčio prašytojų perdavimo taisykles. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, jį papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

4.

27 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

4.   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą  (4)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004: Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti to reglamento prieduose pateiktas standartines formas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 805/2004 nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamento (EB) Nr. 805/2004 31 ir 32 straipsniai pakeičiami taip:

„31 straipsnis

Priedų pakeitimai

Prieduose pateiktas standartines formas iš dalies keičia Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos pagal 32 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

32 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 44/2001 75 straipsnyje nurodytas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“


(1)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(2)  OL L 174, 2001 6 27, p. 1.

(3)  OL L 50, 2003 2 25, p. 1.

(4)  OL L 143, 2004 4 30, p. 15.