25.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 282/17


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2008

2008 m. spalio 23 d.

dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų

(ECB/2008/11)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką ir 110 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 34 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

Siekiant laikinai pagerinti likvidumo teikimą kitoms sandorio šalims dėl Eurosistemos pinigų politikos operacijų, turėtų būti išplėsti kriterijai, nustatantys įkaito, kurį Eurosistemos pinigų politikos operacijų kitos sandorio šalys teikia Eurosistemai, siekdamos gauti likvidumą, tinkamumą. Kriterijai, nustatantys įkaito tinkamumą, yra įtvirtinti 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gairėse ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1).

(2)

2008 m. spalio 15 d. Europos centrinio banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė laikinai išplėsti taisykles dėl įkaito tinkamumo Eurosistemos operacijoms. Todėl Valdančioji taryba nusprendė, kad būtų kuo skubiau informuojama apie jos sprendimo įsigaliojimo datą ir taip pat apie visas tolesnes priemones dėl tokių išplėstų tinkamumo kriterijų.

(3)

Siekiant įgyvendinti pirmiau minėtą sprendimą taip, kad jį taikyti būtų galima nedelsiant, reikia priimti reglamentą, kuris nereikalauja eurą įsivedusių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų (toliau – NCB) tolesnių vykdomųjų priemonių. Šis reglamentas turi galioti ribotą laikotarpį ir bus pakeistas ECB gairėmis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tam tikrų įkaito tinkamumo kriterijų išplėtimas

1.   Gairių ECB/2000/7 (toliau – bendrieji dokumentai) I priede nustatyti įkaito tinkamumo kriterijai išplečiami pagal 2–7 straipsnius.

2.   Esant bet kokiam šio reglamento ir NCB nacionaliniu lygiu įgyvendintų bendrųjų dokumentų neatitikimui vadovaujamasi šiuo reglamentu. Jei šiame reglamente nenustatyta kitaip, NCB toliau taiko nepakeistas visas bendrųjų dokumentų nuostatas.

2 straipsnis

JAV doleriais, svarais sterlingų arba Japonijos jenomis išreikšto įkaito priėmimas tinkamu įkaitu

1.   Bendrųjų dokumentų 6.2.1 skirsnyje aprašytos antrinę rinką turinčios skolos priemonės, jei jos yra išreikštos JAV doleriais, svarais sterlingų arba Japonijos jenomis, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms esant šioms sąlygoms: i) jos yra išleistos ir laikomos/jomis atsiskaitoma euro zonoje; ir ii) emitentas yra įsteigtas Europos ekonominėje erdvėje.

2.   Visoms tokioms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms Eurosistema papildomai nustato įvertinimą 8 % mažesne nei rinkos verte.

3 straipsnis

Sindikuotų paskolų, kurias reglamentuoja Anglijos ir Velso teisės aktai, priėmimas tinkamu įkaitu

1.   Bendrųjų dokumentų 6.2.2 skirsnyje aprašytos sindikuotos paskolos, kurias reglamentuoja Anglijos ir Velso teisės aktai, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms.

2.   Be to, bendrųjų dokumentų 6.2.2 skirsnyje nustatytas reikalavimas, pagal kurį negali būti taikomos daugiau kaip dvi skirtingos teisės: i) sandorio šaliai; ii) kreditoriui; iii) skolininkui; iv) garantui (jei taikytina); v) kredito reikalavimo sutarčiai; ir vi) turto panaudojimo įkaitu sutarčiai, tokių sindikuotų paskolų atveju iš dalies pakeičiamas taip, kad negali būti taikomos daugiau kaip trys skirtingos teisės.

4 straipsnis

Kredito įstaigų išleistų skolos priemonių, kuriomis prekiaujama tam tikrose nereguliuojamose rinkose, priėmimas tinkamu įkaitu

1.   Kredito įstaigų išleistos skolos priemonės, kuriomis prekiaujama tam tikrose ECB nurodytose nereguliuojamose rinkose, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms.

2.   Visoms tokioms skolos priemonėms Eurosistema papildomai nustato įvertinimą 5 % mažesne nei rinkos verte.

5 straipsnis

Įkaito, turinčio „BBB-“ ir aukštesnį kredito įvertinimą, priėmimas tinkamu įkaitu

1.   Eurosistemos būtinas reikalavimas vertinant turto, kuris yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, kredito standartą yra lygus „BBB-“ kredito įvertinimui. Šis kredito įvertinimo reikalavimo pakeitimas taikomas ir antrinę rinką turinčiam, ir antrinės rinkos neturinčiam turtui, išskyrus bendrųjų dokumentų 6.3 skirsnyje aprašytus turtu užtikrintus vertybinius popierius, kuriems aukšti kredito reikalavimai lieka nepakeisti.

2.   Visam tinkamam turtui, kurio kredito įvertinimas yra žemesnis už „A-“, Eurosistema papildomai nustato įvertinimą 5 % mažesne nei rinkos verte.

6 straipsnis

Subordinuoto turto su tinkamomis garantijomis priėmimas tinkamu įkaitu

1.   Nesubordinavimo reikalavimas, susijęs su antrinę rinką turinčio turto tinkamumu būti įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, aprašytas bendrųjų dokumentų 6.2.1 skirsnyje, netaikomas, jei finansiškai patikimas garantas suteikia besąlygišką ir neatšaukiamą garantiją, kuri turi būti sumokama pagal pirmą pareikalavimą dėl šio turto, kaip išsamiau aprašyta bendrųjų dokumentų 6.3.2 skirsnyje.

2.   Visam tokiam turtui Eurosistema papildomai nustato įvertinimą 10 % mažesne nei rinkos verte, o teorinio vertinimo atveju sumažina jį dar 5 %.

7 straipsnis

Terminuotųjų indėlių priėmimas tinkamu įkaitu

Bendrųjų dokumentų 3.5 skirsnyje aprašyti tinkamų sandorio šalių terminuotieji indėliai priimami kaip tinkamas įkaitas visoms Eurosistemos refinansavimo operacijoms.

8 straipsnis

Tolesnės įgyvendinimo priemonės

Valdančioji taryba įgalioja Vykdomąją valdybą priimti visus tolesnius sprendimus, reikalingus įgyvendinti jos 2008 m. spalio 15 d. sprendimą.

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 25 d. 2 ir 3 straipsniai taikomi nuo 2008 m. lapkričio 14 d.

2.   Šis reglamentas taikomas iki 2008 m. lapkričio 30 d.

3.   Šis reglamentas nedelsiant skelbiamas ECB tinklavietėje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. spalio 23 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 310, 2000 12 11, p. 1.