24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1041/2008

2008 m. spalio 23 d.

nustatantis tam tikras išsamias paramos teikimo taisykles galvijienos, kuriai Kanadoje gali būti taikomas specialus importo režimas, eksportui

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 172 straipsnio 2 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1996 m. spalio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2051/96, nustatantis tam tikras išsamias paramos teikimo taisykles galvijienos, kuriai Kanadoje gali būti taikomas specialus importo režimas, eksportui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1445/95 (2), buvo iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pagal Susitarimo dėl Europos bendrijos ir Kanados derybų užbaigimo GATT XXIV:6 straipsnį, minimą 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimo 95/591/EB dėl derybų su tam tikromis trečiosiomis šalimis pagal GATT XXIV:6 straipsnį užbaigimo rezultatų ir kitų susijusių klausimų (Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada) (4) IV priede, eksporto subsidijos už Kanadai skirtą šviežią, atšaldytą arba sušaldytą galvijieną kasmet mokamos tik už 5 000 tonų.

(3)

To susitarimo valdymas turėtų būti grindžiamas paraiškomis dėl konkrečių Bendrijos eksporto licencijų pagal 2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (peržiūrėtų) (5). Be to, Kanados muitinės įstaigai turėtų būti pateikti tapatumo sertifikatai. Būtina apibrėžti šių tapatumo sertifikatų pobūdį ir jų naudojimo tvarką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šis reglamentas nustato tam tikras išsamias taisykles dėl 5 000 tonų šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, kurios kilmės šalis yra Bendrija ir kuriai gali būti taikomas specialus režimas, eksporto į Kanadą per kalendorinius metus.

2.   1 dalyje nurodyta mėsa turi atitikti Kanadoje nustatytus sveikatos apsaugos reikalavimus ir ji turi būti gyvūnų, paskerstų ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki muitinės formalumų atliekamų eksportui.

2 straipsnis

Atliekant eksportuojamos mėsos muitinės formalumus, pareiškėjo prašymu ir pateikus pagal Reglamento (EB) Nr. 382/2008 15 straipsnį išduotą eksporto licenciją ir veterinarijos sertifikatą, kuriame nurodyta gyvūno, kurio mėsa eksportuojama, paskerdimo data, išduodamas 3 straipsnyje apibrėžtas tapatumo sertifikatas.

3 straipsnis

1.   Tapatumo sertifikatas ir mažiausiai viena kopija išrašomi ant I priede pateiktą pavyzdį atitinkančios formos.

Sertifikatas spausdinamas anglų kalba 210 × 297 mm dydžio balto popieriaus lape. Kiekvienas sertifikatas turi atskirą serijos numerį, suteiktą 4 straipsnyje minėtos muitinės įstaigos.

Eksportuojanti valstybė narė gali reikalauti, kad jos teritorijoje naudojami sertifikatai būtų spausdinami viena iš jos valstybinių kalbų ir anglų kalba.

2.   Kopijos turi tą patį serijos numerį kaip ir originalas. Originalo ir kopijų duomenys atspausdinami, o pildant ranka įrašomi rašalu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

4 straipsnis

1.   Tapatumo sertifikatą ir kopijas išduoda muitinės įstaiga, kurioje atliekami mėsos eksporto muitinės formalumai.

2.   1 dalyje nurodyta muitinės įstaiga patvirtina sertifikato originalą tam skirtoje vietoje ir išsiunčia sertifikatą suinteresuotai šaliai, pasilikdama kopiją.

5 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų patikrinti produktų, kuriems išduodami tapatumo sertifikatai, kilmę ir pobūdį.

6 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2051/96 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 274, 1996 10 26, p. 18.

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 334, 1995 12 30, p. 25.

(5)  OL L 115, 2008 4 29, p. 10.


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytas tapatumo sertifikatas

Image


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo pakeitimas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2051/96

(OL L 274, 1996 10 26, p. 18)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2333/96

(OL L 317, 1996 12 6, p. 13)

tik 1 straipsnis


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2051/96

Šis reglamentas

1–5 straipsniai

1–5 straipsniai

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas