8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 981/2008

2008 m. spalio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 423/2008, nustatantis tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 46 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 buvo panaikintas 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo, iš dalies keičiančiu Reglamentus (EB) Nr. 1493/1999, (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 3/2008 ir panaikinančiu Reglamentus (EEB) Nr. 2392/86 bei (EB) Nr. 1493/1999 (2). Vis dėlto Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V antraštinės dalies I skyrius dėl vynininkystės metodų ir procesų, 70 straipsnis ir atitinkamos nuostatos, esančios daugiausia minėto reglamento prieduose, taikomi iki 2009 m. liepos 31 d.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A skyriaus 2 dalyje tam tikrų vyno kategorijų, kurių likutinis cukraus kiekis yra lygus 5 g/dm3 arba didesnis, atveju numatytos nuo didžiausio sieros dioksido kiekio nukrypti leidžiančios nuostatos.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 3 dalyje tam tikrų vyno kategorijų atveju numatyta galimybė nukrypti nuo didžiausio lakiųjų rūgščių kiekio reikalavimo.

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 423/2008 (3) nustatytos tam tikros išsamios Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 taikymo taisyklės, visų pirma dėl didžiausio leistino bendrojo sieros dioksido kiekio ir dėl didžiausio bendrojo lakiųjų rūgščių kiekio vynuose. Minėto reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pakeitimai, padaryti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A skyriaus 2 dalyje nurodytuose vynų sąrašuose, pateikiami Reglamento (EB) Nr. 423/2008 XIV priede, o to reglamento 24 straipsnyje numatyta, kad vynai, kuriems taikomos išimtys dėl didžiausio lakiųjų rūgščių kiekio pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 3 dalį, išvardijami Reglamento (EB) Nr. 423/2008 XVI priede.

(5)

Tam tikruose baltuose portugališkuose rūšiniuose pkr vynuose „Douro“, apibūdintuose terminu „colheita tardia“, likutinis cukraus kiekis yra lygus 80 g/l arba didesnis; jų saugojimui tinkamomis kokybiškomis sąlygomis reikia, kad sieros dioksido kiekis viršytų bendrąją 260 mg/l ribą, bet būtų mažesnis už 400 mg/l. Todėl reikėtų šiuos vynus reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 423/2008 XIV priedo pirmos pastraipos b punkte esantį sąrašą.

(6)

Tam tikruose ispaniškuose rūšiniuose pkr vynuose „Rioja“ arba „Málaga“ ir tam tikruose baltuose portugališkuose rūšiniuose pkr vynuose „Douro“, gaminamuose naudojant ypatingus metodus ir kurių visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra daugiau nei 13 %, lakiųjų rūgščių kiekis paprastai viršija Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 1 dalyje nustatytas ribas; vis dėlto tas kiekis, priklausomai nuo konkretaus atvejo, yra mažesnis už 25, 35 ar 40 miliekvivalentus litre. Todėl šiuos vynus reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 423/2008 XVI priede esantį sąrašą.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 423/2008 44 straipsnyje pateikiamos bendrosios eksperimentinio naujų vynininkystės metodų taikymo valstybėse narėse taisyklės. Dėl minėto straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos sąlygos, draudžiančios gautus produktus išvežti iš valstybės narės, kurios teritorijoje atliktas eksperimentas, sukelia ūkio subjektams sunkumų visų pirma įvertinant ekonominį eksperimentų poveikį. Atitinkamą metodą rekomendavus ir paskelbus Tarptautinei vynuogių ir vyno organizacijai (OIV), šią ribojančią sąlygą reikėtų panaikinti.

(8)

Vynų, kuriuos gaminant buvo taikyti eksperimentiniai nauji vynininkystės metodai, vežimas Bendrijos teritorijoje turi būti veiksmingai kontroliuojamas, juos gaminant taikytus eksperimentinius metodus nurodant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 1 dalyje nurodytame lydraštyje ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytame registre.

(9)

Reglamentas (EB) Nr. 423/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 423/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

44 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

c punktas papildomas tokiu sakiniu:

„Tačiau kai vynininkystės metodas ar procesas, kuriam reikalingas toks leidimas, rekomenduojamas ir paskelbiamas OIV, gautais produktais prekiauti galima visoje Bendrijoje“.

b)

Pridedamas šis e punktas:

„e)

atitinkami metodai ar procesai įrašomi į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 1 dalyje nurodytą lydraštį ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytą registrą.“

2)

XIV ir XVI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(2)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(3)  OL L 127, 2008 5 15, p. 13.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 423/2008 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

XIV priedo b punktas papildomas šia septinta įtrauka:

„—

les v.q.p.r.d. baltiesiems rūšiniams vynams pkr, kurie gali turėti teisę į kilmės vietos nuorodą „Douro“ ir apibūdinami terminu „colheita tardia“;“

2)

XVI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

f punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

25 miliekvivalentai litre:

rūšinių vynų pkr, kurie atitinka apibūdinimo nuoroda „vendimia tardía“ reikalavimus,

rūšinių baltųjų arba rožinių saldžių, iš pernokusių vynuogių pagamintų vynų pkr, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuoroda Rioja;

ii)

35 miliekvivalentai litre:

rūšinių, iš pernokusių vynuogių pagamintų vynų pkr, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuoroda „Ribeiro“,

rūšinių vynų pkr, žymimų nuoroda „generolo“ arba „generoso de licor“, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuorodomis „Condado de Huelva“, „Jerez-Xerez-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Málaga et Montilla-Moriles“,

rūšinių saldžių vynų pkr, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuoroda „Málaga“;“

b)

Įterpiamas p punktas:

„p)

Portugalijos vynams:

30 miliekvivalentų litre – baltiesiems rūšiniams vynams pkr, kurie gali turėti teisę į kilmės vietos nuorodą „Douro“ ir yra apibūdinami terminu „colheita tardia“, jei visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra lygi arba viršija 16 %, o likutinio cukraus kiekis yra ne mažesnis nei 80 g/l.“