1.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 759/2008

2008 m. liepos 31 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 712/2008, nustatantį eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 712/2008 (2) nuo 2008 m. liepos 25 d. buvo nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies c, d ir g punktuose išvardytus produktus.

(2)

Atsižvelgiant į papildomą Komisijos turimą informaciją, kuri visų pirma yra susijusi su vidaus ir pasaulio rinkos kainų santykio pokyčiu, reikia pakoreguoti šiuo metu galiojančias eksporto grąžinamąsias išmokas.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 712/2008,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 712/2008 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 197, 2008 7 25, p. 32.


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1829

N.B.: Paskirties šalys:

S00

Paskirties šalys apibrėžiamos taip:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją (), Juodkalniją, Albaniją, Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją;

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.


(1)  Įskaitant Kosovą, Jungtinių Tautų apsaugos programa susijusi su 1999 m. birželio 10 d. Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244.

(2)  Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 punkte.