11.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 657/2008

2008 m. liepos 10 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač jo 102 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2000 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2707/2000, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 dėl Bendrijos pagalbos aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius taikymo taisykles (2), buvo keletą kartų iš esmės pakeistas (3). Kadangi būtini tolesni pakeitimai, siekiant aiškumo ir racionalumo tą reglamentą reikėtų panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

(2)

Pagalba mokiniams aprūpinti pienu ir tam tikrais pieno produktais turėtų būti skiriama vaikų darželiams, kitoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, pradinėms ir vidurinėms mokykloms. Kovojant su nutukimu ir siekiant aprūpinti vaikus sveikais pieno produktais požiūris į šio tipo mokyklas turėtų būti vienodas, ir joms turi būti taikoma pagalbos programa. Valdymui supaprastinti į šią programą neturėtų būti įtrauktas minėtos pagalbos teikimas mokyklų stovyklose gyvenantiems mokiniams.

(3)

Aiškinant pagalbos programos taikymą reikėtų pabrėžti, kad pagalba mokiniams turėtų būti skiriama tik mokymosi dienomis. Be to, bendrą mokymosi dienų skaičių turėtų patvirtinti kiekvienos valstybės narės švietimo institucija arba švietimo įstaiga, neįskaičiuodama atostogų.

(4)

Patirtis parodė, kad sunku kontroliuoti subsidijuojamų pieno produktų naudojimą moksleiviams skirtiems patiekalams ruošti. Be to, tai nėra veiksmingas būdas siekti auklėjamojo pagalbos programos tikslo. Todėl pieno produktų naudojimą patiekalams ruošti reikėtų atitinkamai apriboti.

(5)

Siekiant atsižvelgti į skirtingus pieno ir pieno produktų vartojimo įpročius Bendrijoje ir į dabartines sveikatos bei mitybos tendencijas, reikalavimus atitinkančių produktų sąrašą reikėtų išplėsti ir supaprastinti, kartu valstybėms narėms paliekant galimybę laikantis to sąrašo nustatyti savo produktų asortimentą.

(6)

Tam, kad reikalavimus atitinkančiais produktais būtų užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis, tie produktai turėtų būti ruošiami pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (4) nustatytus reikalavimus ir turėti atpažinties ženklą, kurio reikalaujama pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (5).

(7)

Siekiant užtikrinti pagalbos programos valdymą ir priežiūrą, reikėtų nustatyti pareiškėjų tvirtinimo tvarką.

(8)

Pagalbos už įvairius reikalavimus atitinkančius produktus dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į pagalbos už pieną dydį, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 102 straipsnyje, ir techninius produktų ryšius.

(9)

Reikėtų nustatyti pagalbos mokėjimo reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti pareiškėjai, ir taisykles, susijusias su paraiškų teikimu, kompetentingų institucijų atliekamomis patikromis bei taikytinomis sankcijomis ir mokėjimo tvarka.

(10)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 102 straipsnio 4 dalį didžiausias dienos kiekis vienam moksleiviui, už kurį gali būti skiriama pagalba, yra 0,25 litro pieno ekvivalentas. Reikėtų nustatyti pieno ir įvairių kitų produktų ekvivalentus.

(11)

Siekdamos užtikrinti, kad gavėjų mokama kaina deramai atspindėtų pagalbą ir kad subsidijuojami produktai būtų naudojami tik pagal numatytą paskirtį, valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos programos priežiūros taisykles.

(12)

Siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, reikėtų priimti tinkamas kontrolės priemones kovai su pažeidimais ir sukčiavimu. Šios kontrolės priemonės turėtų apimti visą administracinį tikrinimą, kurį papildytų vietoje atliekamos patikros. Siekiant užtikrinti nešališką ir vienodą požiūrį į valstybes nares, atsižvelgiant į jų skirtingą programos įgyvendinimą, reikėtų nurodyti šių kontrolės priemonių taikymo sritį, turinį, dažnumą ir jų taikymo ataskaitas. Be to, neteisingai sumokėtos sumos turėtų būti susigrąžintos, o siekiant atgrasyti pareiškėjus nuo nesąžiningo elgesio turėtų būti nustatytos sankcijos.

(13)

Siekiant supaprastinti valstybių narių administracinį darbą, didžiausią pagal pagalbos programą subsidijuojamą kiekį reikėtų apskaičiuoti remiantis reguliariai švietimo įstaigą lankančių moksleivių skaičiumi, nurodytu pareiškėjo sąraše.

(14)

Patirtis parodė, kad pagalbos gavėjai nepakankamai suvokia, koks yra Europos Sąjungos vaidmuo mokyklų aprūpinimo pienu programoje. Todėl kiekvienai švietimo įstaigai, dalyvaujančiai mokyklų aprūpinimo pienu programoje, reikėtų aiškiai nurodyti, kad Europos Sąjunga yra subsidijos teikėja.

(15)

Kad Komisija galėtų vykdyti stebėseną, jai kasmet turėtų būtų perduodama tam tikra informacija apie mokyklų aprūpinimo pienu programą.

(16)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su to reglamento 102 straipsnyje nurodyta Bendrijos pagalba aprūpinant tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (toliau – pagalba).

2 straipsnis

Pagalbos gavėjai

Pagalbos gavėjai yra moksleiviai, reguliariai lankantys šių rūšių švietimo įstaigas: darželius ir (arba) kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, pradines bei vidurines mokyklas, kurias administruoja arba pripažįsta valstybės narės kompetentinga institucija.

3 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys produktai

1.   Valstybės narės gali skirti pagalbą už I priede išvardytus reikalavimus atitinkančius produktus. Laikydamosi I priede nurodytų produktų tinkamumo reikalavimų jos gali taikyti griežtesnius standartus.

2.   Prancūzijos užjūrio departamentuose šokoladu arba kitaip pagardintas pienas, nurodytas I priede, gali būti atgamintas pienas.

3.   Valstybės narės gali leisti, kad į vieną kilogramą I kategorijos produktų būtų pridėta ne daugiau kaip 5 mg fluoro.

4.   Pagalba skiriama tik tiems šio reglamento I priede išvardytiems produktams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 852/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma paruošimo patvirtintoje įmonėje reikalavimus ir atpažinties ženklinimo reikalavimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje.

4 straipsnis

Pagalbos dydis

1.   Pagalbos dydžiai nustatyti II priede.

2.   Pasikeitus pagalbos dydžiui eurais, visam per tą mėnesį pristatytam kiekiui taikomas pirmąją mėnesio dieną galiojantis dydis.

3.   Jeigu pristatomas kiekis išreikštas litrais, perskaičiuojant jį kilogramais taikomas 1,03 koeficientas.

5 straipsnis

Didžiausias subsidijuojamas kiekis

1.   Valstybės narės tikrina, kad nebūtų viršytas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 102 straipsnio 4 dalyje nurodytas didžiausias 0,25 litro kiekis, atsižvelgdamos į mokymosi dienų skaičių, švietimo įstaigą reguliariai lankančių moksleivių skaičių mokėjimo paraiškoje nurodytu laikotarpiu ir į šio reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą koeficientą.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalį tikrinant I priede išvardytus II–V kategorijos produktus taikomi šie ekvivalentai:

a)

II kategorija: 100 kg = 90 kg pieno;

b)

III kategorija: 100 kg = 300 kg pieno;

c)

IV kategorija: 100 kg = 899 kg pieno;

d)

V kategorija: 100 kg = 765 kg pieno.

3.   2 straipsnyje nurodyti pagalbos gavėjai pagalba naudojasi tik mokymosi dienomis. Apie bendrą mokymosi dienų skaičių, išskyrus atostogas, valstybių narių kompetentingai institucijai, o prireikus ir pareiškėjui, praneša švietimo institucija arba švietimo įstaiga. Mokiniai negauna paramos atostogaudami stovyklose.

4.   Pagalba pienui ir pieno produktams, naudojamiems ruošiant patiekalus, tiekti neteikiama.

Tačiau gali būti teikiama pagalba pienui ir pieno produktams, iš kurių patiekalai ruošiami švietimo įstaigos patalpose ir kurių nereikia termiškai apdoroti, tiekti. Be to, gali būti leidžiama šildyti I priede išvardytus I kategorijos a ir b punktuose nurodytus produktus.

5.   4 dalį taikant produktams, kurie naudojami karštame ir nekarštame patiekale ir (arba) vartojami tiesiogiai, gali būti taikomas koeficientas, nustatytas atsižvelgiant į anksčiau naudotą kiekį ir (arba) į valstybes nares tenkinančius receptus.

6 straipsnis

Bendrosios pagalbos skyrimo sąlygos

1.   Pagalbos paraiška galioja tik tuo atveju, jei ją pateikia pareiškėjas, pagal 7, 8 ir 9 straipsnius patvirtintas tiekti I priede išvardytus Bendrijos produktus.

2.   Pagalbos paraišką gali teikti:

a)

švietimo įstaiga;

b)

švietimo institucija dėl produktų, kurie pristatomi moksleiviams jai priklausančioje vietovėje;

c)

produktų tiekėjas, jeigu taip numato valstybė narė;

d)

vienos arba kelių švietimo įstaigų arba švietimo institucijų vardu veikianti ir specialiai tam tikslui įsteigta organizacija, jeigu taip numato valstybė narė.

7 straipsnis

Pareiškėjų patvirtinimas

Pagalbos paraiškų teikėjus turi būtinai tam tikslui patvirtinti valstybės narės, kurioje yra minėtus produktus gaunanti švietimo įstaiga, kompetentinga institucija.

8 straipsnis

Bendrosios patvirtinimo sąlygos

1.   Kad gautų patvirtinimą, pareiškėjas kompetentingai institucijai privalo raštu įsipareigoti:

a)

minėtus produktus naudoti tik pagal šį reglamentą – jos švietimo įstaigos arba įstaigų, kurioms jis prašys skirti pagalbą, moksleiviams vartoti;

b)

grąžinti visą už atitinkamą kiekį jam neteisingai išmokėtą pagalbą, jei nustatoma, kad produktai nebuvo pristatyti 2 straipsnyje nurodytiems gavėjams arba kad ji buvo išmokėta už didesnį nei 5 straipsnyje nustatytas kiekis;

c)

kompetentingų institucijų prašymu pateikti joms turimus patvirtinamuosius dokumentus;

d)

leisti atlikti visus valstybės narės kompetentingos institucijos nurodytus patikrinimus, visų pirma minėtų apskaitos dokumentų ir fizinius patikrinimus.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 2707/2000 7, 8 ir 9 straipsnius suteikti patvirtinimai ir toliau galioja taikant šį reglamentą.

9 straipsnis

Specialios tam tikrų pareiškėjų patvirtinimo sąlygos

Jeigu dėl pagalbos turi kreiptis 6 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodytas pareiškėjas, be 8 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų, jis dar turi raštu įsipareigoti registruoti švietimo įstaigų, o prireikus ir švietimo institucijų pavadinimus bei adresus ir toms įstaigoms arba institucijoms parduotą arba pristatytą produktų kiekį.

10 straipsnis

Patvirtinimo sustabdymas ir atšaukimas

Nustačius, kad pareiškėjas, kuris kreipėsi dėl pagalbos, nebevykdo 8 ir 9 straipsniuose nustatytų sąlygų arba kurio nors kito šiame reglamente numatyto įsipareigojimo, paraiškos tvirtinimas sustabdomas nuo vieno iki dvylikos mėnesių arba atšaukiamas, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą.

Tokios priemonės netaikomos force majeure atvejais arba jeigu valstybės narės nustato, kad pažeidimo priežastis nėra tyčinis elgesys ar aplaidumas arba kad pažeidimas nebuvo svarbus.

Paraiška, kurią buvo atsisakyta patvirtinti, praėjus ne mažiau kaip dvylikai mėnesių pareiškėjo prašymu gali būti tvirtinama iš naujo.

11 straipsnis

Mokėjimo paraiškos

1.   Mokėjimo paraiškas būtina pateikti valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyta tvarka ir joje nurodyti bent jau šią informaciją:

a)

kiekį, suskirstytą pagal produktų kategorijas ir pakategores;

b)

švietimo įstaigos arba švietimo institucijos, su kuria susijusi a punkte nurodyta informacija, pavadinimą ir adresą arba unikalų identifikavimo numerį.

2.   Valstybės narės nustato paraiškų teikimo dažnumą. Paraiškos gali apimti nuo vieno iki septynių mėnesių laikotarpius.

3.   Išskyrus force majeure atvejus, kad paraiškos galiotų, jos turi būti teisingai užpildytos ir pateiktos iki trečio mėnesio pabaigos, pasibaigus laikotarpiui, su kuriuo jos susijusios.

Jei šis terminas uždelsiamas mažiau kaip du mėnesius, pagalba vis dar mokama, tačiau sumažinama:

a)

5 %, jeigu paraiškas pateikti vėluojama vieną mėnesį arba mažiau kaip vieną mėnesį;

b)

10 %, jeigu paraiškas pateikti vėluojama daugiau kaip vieną mėnesį, bet mažiau kaip du mėnesius.

4.   Paraiškoje nurodytas sumas būtina pagrįsti, pateikiant kompetentingoms institucijoms turimus patvirtinamuosius dokumentus. Šiuose dokumentuose būtina atskirai nurodyti kiekvieno pristatyto produkto kainą, kartu pateikiant mokėjimo kvitą arba mokėjimo patvirtinimą.

12 straipsnis

Pagalbos mokėjimas

1.   Nepažeidžiant 11 straipsnio 4 dalies, pagalba tiekėjams arba 6 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodytoms organizacijoms mokama tik:

a)

pateikus faktiškai pristatyto kiekio kvitą; arba

b)

remiantis prieš pagalbos išmokėjimą kompetentingos institucijos atlikto patikrinimo ataskaita, kuria patvirtinama, kad mokėjimo reikalavimai įvykdyti; arba

c)

jeigu taip nustato valstybė narė, pateikus alternatyvų įrodymą, kad už pagal šį reglamentą pristatytą kiekį sumokėta.

2.   Kompetentinga institucija pagalbos lėšas išmoka per tris mėnesius nuo teisingai užpildytos ir galiojančios paraiškos pateikimo dienos, kaip nurodyta 11 straipsnyje, jeigu nebuvo pradėti administraciniai tyrimai.

13 straipsnis

Avanso mokėjimas

1.   Valstybės narės gali išmokėti prašomos pagalbos dydžio avansą, gavusios užstatą, lygų 110 % avansu išmokėtos sumos.

2.   Jeigu tiekėjas arba 6 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodyta organizacija kreipiasi dėl avanso, kompetentinga institucija gali jį sumokėti pagal pristatytą kiekį, nereikalaudama pateikti 12 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų. Per vieną mėnesį nuo avanso išmokėjimo tiekėjas arba organizacija išsiunčia kompetentingai institucijai dokumentus, reikalingus tam, kad būtų išmokėta likusi pagalbos dalis, jeigu kompetentinga institucija neparengia 12 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos ataskaitos.

14 straipsnis

Kainų kontrolė

1.   Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad pagalbos suma deramai atsispindėtų gavėjo mokamoje kainoje.

2.   Valstybės narės gali nustatyti didžiausias kainas, kurias pagalbos gavėjai turi sumokėti už įvairius I priede išvardytus produktus, parduodamus jų teritorijoje.

15 straipsnis

Patikrinimai ir sankcijos

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių šio reglamento laikymuisi užtikrinti. Šios priemonės apima išsamų administracinį pagalbos paraiškų tikrinimą, be kurio taip pat atliekamos patikros vietoje, kaip nurodyta 2–8 dalyse.

2.   Administraciniai patikrinimai taikomi visoms pagalbos paraiškoms ir apima valstybių narių apibrėžtų patvirtinamųjų dokumentų, susijusių su produktų pristatymu ir 5 straipsnio 1 dalyje nurodytu didžiausio kiekio vienam mokiniui per dieną laikymusi, tikrinimą.

Be pirmoje pastraipoje minėtų administracinių patikrinimų, dar atliekamos patikros vietoje, kurios visų pirma skirtos patikrinti:

a)

pagalbos poveikį pagalbos gavėjo mokamai kainai;

b)

9 straipsnyje nurodytą registraciją, įskaitant finansų apskaitą, pavyzdžiui, pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras bei banko išrašus;

c)

subsidijuojamų produktų naudojimą pagal šį reglamentą, ypač jei yra pagrindo įtarti kokį nors pažeidimą.

3.   Visos patikros vietoje, atliekamos kiekvienu laikotarpiu, kuris prasideda rugpjūčio 1 d. ir baigiasi liepos 31 d., apima ne mažiau kaip 5 % visų 6 straipsnyje nurodytų pareiškėjų. Kai valstybėje narėje yra mažiau nei šimtas pareiškėjų, patikros vietoje atliekamos penkių pareiškėjų patalpose. Kai pareiškėjų skaičius valstybėje narėje nesiekia penkių, tikrinama 100 % pareiškėjų. Be to, visos patikros vietoje, atliekamos kiekvienu laikotarpiu, kuris prasideda rugpjūčio 1 d. ir baigiasi liepos 31 d., apima ne mažiau kaip 5 % nacionaliniu lygiu paskirstytos pagalbos.

4.   Patikros vietoje atliekamos nuo rugpjūčio 1 d. iki liepos 31 d. ir apima ne trumpesnį kaip praėjusių 12 mėnesių laikotarpį.

5.   Vietoje tikrintinus pareiškėjus atrenka kompetentinga kontrolės institucija, tinkamai atsižvelgdama į skirtingus geografinius rajonus ir remdamasi rizikos analize bei atsižvelgdama visų pirma į klaidų pasikartojimą ir ankstesniais metais atliktų patikrų duomenis. Atliekant rizikos analizę taip pat atsižvelgiama į skirtingas pagalbos sumas ir įvairius 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus pareiškėjus.

6.   Kai pagalbos paraišką teikia 6 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktuose nurodyti pareiškėjai, patikros vietoje atliekamos ne tik pareiškėjo patalpose, bet ir ne mažiau kaip dviejų švietimo įstaigų patalpose arba ne mažiau kaip 1 % pareiškėjo sąraše nurodytų švietimo įstaigų patalpų, jei tai yra daugiau.

7.   Jei nekyla grėsmė pakenkti kontrolės tikslams, apie numatoma atlikti patikrą vietoje gali būti pranešta iš anksto, griežtai prieš trumpiausią būtiną laikotarpį.

8.   Kompetentinga kontrolės institucija parengia kiekvienos patikros vietoje kontrolės ataskaitą. Toje ataskaitoje tiksliai apibūdinama tai, kas buvo tikrinta.

Kontrolės ataskaitą sudaro šios dalys:

a)

bendroji dalis, kurią sudaro visų pirma ši informacija:

i)

programa, ataskaitos laikotarpis, tikrinti pareiškėjai, pieno produktų kiekis, už kurį buvo suteikta pagalba, ir gauta pinigų suma,

ii)

dalyvaujantys atsakingieji asmenys;

b)

dalis, kurioje atskirai aprašomos atliktos patikros ir visų pirma ši informacija:

i)

patikrinti dokumentai,

ii)

atliktų patikrų pobūdis ir apimtis,

iii)

pastabos ir išvados.

9.   Neteisėtai išmokėtoms sumoms susigrąžinti mutatis mutandis taikomos Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 (6) 73 straipsnio 1, 3, 4 ir 8 dalys.

10.   Nepažeidžiant 10 straipsnio, sukčiavimo atveju pareiškėjas ne tik pagal 9 dalį sugrąžina neteisingai gautas sumas, bet ir sumoka sumą, lygią iš pradžių išmokėtos sumos ir sumos, kurią pareiškėjas turi teisę gauti, skirtumui.

16 straipsnis

Europos mokyklų aprūpinimo pienu plakatai

Produktus pagal šį reglamentą paskirstančios švietimo įstaigos, laikydamosi III priede nustatytų būtinųjų reikalavimų, pagamina arba pasirūpina, kad būtų pagaminti plakatai, kurie turi būti nuolatos iškabinti aiškiai matomoje vietoje prie pagrindinio įstaigos įėjimo, kad juos būtų nesunku perskaityti.

17 straipsnis

Pranešimai

1.   Pasibaigus rugpjūčio 1 d.–liepos 31 d. laikotarpiui, valstybės narės iki lapkričio 30 d. pateikia Komisijai trumpą informaciją apie dalyvaujančių pareiškėjų ir švietimo įstaigų skaičių, atliktas patikras vietoje ir jų išvadas.

2.   Kasmet iki sausio 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai bent šią informaciją apie ankstesnį rugpjūčio 1 d.–liepos 31 d. laikotarpį:

a)

pagal kategorijas ir pakategores suskirstytų pieno ir pieno produktų kiekį, už kurį pagalba išmokėta ankstesnį rugpjūčio 1 d.–liepos 31 d. laikotarpį, ir didžiausią leistiną kiekį bei jo apskaičiavimą;

b)

apskaičiuotą mokyklų aprūpinimo pienu programoje dalyvaujančių mokinių skaičių.

3.   Pranešimų forma ir turinys nustatomas remiantis Komisijos valstybėms narėms pateiktais šablonais. Tie šablonai netaikomi tol, kol nepranešta Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetui.

18 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 2707/2000 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

19 straipsnis

Laikinoji nuostata

1.   Reglamentas (EB) Nr. 2707/2000 ir toliau taikomas iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. pristatomam kiekiui.

2.   Leidimai, suteikti pagal Reglamento (EB) Nr. 2707/2000 2 straipsnio 3 dalį, tebegalioja iki 2008 m. gruodžio 31 d.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 311, 2000 12 12, p. 37. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1544/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 64).

(3)  Žr. IV priedą.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(6)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.


I PRIEDAS

PRODUKTŲ, KURIE ATITINKA BENDRIJOS PAGALBOS SKYRIMO SĄLYGAS, SĄRAŠAS

I   kategorija

a)

termiškai apdorotas pienas (1);

b)

termiškai apdorotas pienas su šokoladu, vaisių sultimis (2) arba pagardintas, kurio ne mažiau kaip 90 % svorio sudaro a punkte nurodytas pienas ir ne daugiau kaip 7 % – pridėtas cukrus (3) ir (arba) medus;

c)

fermentuoto pieno produktai su vaisių sultimis arba be jų (2), pagardinti arba nepagardinti, kurių ne mažiau kaip 90 % svorio sudaro a punkte nurodytas pienas ir ne daugiau kaip 7 % – pridėtas cukrus (3) ir (arba) medus.

II   kategorija

Pagardinti arba nepagardinti fermentuoto pieno produktai su vaisiais (4), kurių ne mažiau kaip 80 % svorio sudaro I kategorijos a punkte nurodytas pienas ir ne daugiau 7 % pridėtasis cukrus (5) ir (arba) medus.

III   kategorija

Pagardinti arba nepagardinti švieži arba perdirbti sūriai, kurių ne mažiau kaip 90 % svorio sudaro sūris.

IV   kategorija

Grana Padano sūris ir Parmigiano Reggiano sūris.

V   kategorija

Pagardinti arba nepagardinti sūriai, kurių ne mažiau kaip 90 % svorio sudaro sūris ir kurie nepriskiriami III ir IV kategorijoms.


(1)  Įskaitant pieno gėrimą, kuriame nėra laktozės.

(2)  Vaisių sultys naudojamos pagal 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų.

(3)  Šioje kategorijoje cukrus reiškia KN 1701 ir 1702 kodais ženklinamas prekes. Pieno gėrimuose arba pieno produktų gėrimuose (mažos energinės vertės arba be cukraus) saldikliai naudojami pagal 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių.

(4)  Šioje kategorijoje fermentuoto pieno produktuose su vaisiais visada yra vaisių, vaisių minkštimo, vaisių tyrės ar vaisių sulčių. Šioje kategorijoje vaisiai reiškia kombinuotosios nomenklatūros 8 skyriuje išvardytas prekes, išskyrus riešutus ir produktus, kuriuose yra riešutų. Vaisių sultys, vaisių minkštimas ir vaisių tyrė naudojama pagal 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų.

(5)  Šioje kategorijoje cukrus reiškia KN 1701 ir 1702 kodais ženklinamas prekes. Į vaisius pridėtas cukrus įeina į didžiausią 7 proc. pridėto cukraus kiekį. Pieno gėrimuose arba pieno produktų gėrimuose (mažos energinės vertės arba be cukraus) saldikliai naudojami pagal 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių.


II PRIEDAS

Pagalbos dydžiai

a)

18,15 EUR / 100 kg I kategorijos produktams,

b)

16,34 EUR / 100 kg II kategorijos produktams,

c)

54,45 EUR / 100 kg III kategorijos produktams,

d)

163,14 EUR / 100 IV kategorijos produktams,

e)

138,85 EUR / 100 kg V kategorijos produktams.


III PRIEDAS

Būtiniausi reikalavimai, taikomi Europos mokyklų aprūpinimo pienu plakatams

Plakato dydis – A3 formato arba didesnis

Raidės – 1 cm arba didesnės

Pavadinimas – Pienas Europos moksleiviams

Turinys – bent jau tokia formuluotė, atsižvelgiant į švietimo įstaigos rūšį:

„Mūsų [švietimo įstaigos rūšis (pvz., darželis, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, mokykla)] – pieno produktai, kuriuos pagal Europos mokyklų aprūpinimo pienu programą subsidijuoja Europos Sąjunga“.

Rekomenduojama pabrėžti maistinę vertę ir patarti vaikams, kaip vartoti.

Vieta – prie pagrindinio švietimo įstaigos įėjimo, kad būtų aiškiai matyti ir nesunku perskaityti.


IV PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2707/2000

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

2 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

3 straipsnio 1 dalies antras sakinys

3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnio 1 dalies a punktas

12 straipsnio 1 dalies a punktas

12 straipsnio 1 dalies b punktas

12 straipsnio 1 dalies b punktas

12 straipsnio 1 dalies c punktas

12 straipsnio 1 dalies c punktas

12 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

14 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

14 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antras ir trečias sakiniai

14 straipsnio 2 ir 3 dalys

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17–20 straipsniai

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

IV priedas