14.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 535/2008

2008 m. birželio 13 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 708/2007 (1) dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje, ypač į jo 23 straipsnio trečią pastraipą ir 24 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 708/2007 nustatoma svetimų ir nevietinių rūšių akvakultūros praktikos sistema, siekiant įvertinti ir kuo labiau sumažinti galimą šių rūšių ir susijusių netikslinių rūšių poveikį vandens buveinėms. Jame, inter alia, numatyta, kad turi būti priimtos išsamios sąlygų, būtinų įtraukiant rūšis į to reglamento IV priedą, įgyvendinimo taisyklės.

(2)

Todėl tikslinga nustatyti skaidrią tvarką, kad būtų galima įvertinti valstybių narių prašymus įtraukti rūšis į Reglamento (EB) Nr. 708/2007 IV priedą. Visų pirma būtina patikslinti ir apibrėžti sąlygas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 708/2007 24 straipsnio 2 dalyje, ir nustatyti, kokią informaciją valstybės narės turėtų pateikti su prašymais įtraukti rūšis į sąrašą.

(3)

Be to, Reglamente (EB) Nr. 708/2007 numatoma, kad gali būti sukurta speciali informacinė sistema, kad valstybės narės galėtų dalytis registruose esančia informacija apie svetimas ir nevietines rūšis akvakultūroje.

(4)

Todėl būtina nustatyti bendrus informatikos standartus ir darbo kalbą, kuriais valstybės narės naudosis dalydamosi savo nacionaliniuose introdukcijų ir perkėlimų registruose laikomais būtiniausiais duomenimis. Reikėtų nustatyti nuostatas, pagal kurias valstybės narės galėtų lengviau suderinti savo įgyvendintinas informacines sistemas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios sąlygų, būtinų įtraukiant rūšis į Reglamento (EB) Nr. 708/2007 IV priedą, įgyvendinimo taisyklės ir specialios informacinės sistemos, susijusios su leidimais akvakultūroje atlikti svetimų ir nevietinių rūšių introdukciją ir perkėlimą, sukūrimo taisyklės.

2 straipsnis

Taikant Reglamento (EB) Nr. 708/2007 24 straipsnio 2 dalį:

a)

„ilgą laiką (palyginti su jo gyvenimo ciklu)“ reiškia ne trumpesnį nei 10 metų laikotarpį po dviejų gamybos ciklų užbaigimo;

b)

„neigiamas poveikis“ reiškia, kad moksliniais įrodymais patvirtinama, kad po vandens organizmo ar gyvūno rūšies introdukcijos tam tikroje valstybėje narėje, inter alia:

i)

labai pablogėja buveinės būklė;

ii)

vyksta didelė konkurencija su vietinėmis rūšimis dėl neršto buveinėje;

iii)

vyksta didelė hibridizacija su vietinėmis rūšimis, ir dėl to iškyla grėsmė rūšių vientisumui;

iv)

smarkiai puldinėjamos vietinių rūšių populiacijos, ir dėl to populiacijos mažėja;

v)

gerokai išeikvojami vietiniai maisto ištekliai;

vi)

tarp laukinių vandens organizmų ir ekosistemose paplinta ligos ir nauji patogenai.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės teikia Komisijai prašymus įtraukti rūšis į Reglamento (EB) Nr. 708/2007 IV priede nustatytą rūšių sąrašą.

2.   Tie prašymai Komisijai siunčiami kartu su lapu, kuriame nurodoma ši informacija apie rūšį:

a)

mokslinis rūšies pavadinimas;

b)

geografinis pasiskirstymas;

c)

buveinė ir biologija;

d)

akvakultūros produkcijos gamyba;

e)

introdukcijos poveikis;

f)

veiksniai, kurie gali daryti įtaką pasiskirstymui ir paplitimui;

g)

Reglamento (EB) Nr. 708/2007 24 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų laikymasis.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės sukuria ir nuolat atnaujina informacinę sistemą, kurioje pateikiami duomenys apie visus prašymus išduoti leidimus introdukuoti svetimas rūšis arba perkelti nevietines rūšis. Valstybės narės kiekvienam prašymui suteikti leidimą užpildo informacinį lapą, kuriame pateikia šio reglamento priede nurodytus duomenis pagal tame priede nurodytą formą.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. sukuria interneto svetainę, kurioje pateikiama šio reglamento priede nurodyta informacija. Interneto svetainė turi būti sukurta vadovaujantis Žiniatinklio prieinamumo iniciatyvos gairėmis.

3.   Valstybės narės interneto svetainės adresą praneša Komisijai.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 4 straipsnis pradedamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 168, 2007 6 28, p. 1.


PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nurodytas informacinis lapas

Informacinis lapas turi būti užpildytas kiekvienam svetimos ir (arba) nevietinės rūšies vienkartiniam ir (arba) kartotiniam (1) judėjimui (introdukcijai ir (arba) perkėlimui)

1.   Bendroji informacija

1.1   Paraiškos išduoti leidimą numeris arba nuoroda:

1.2   Pirma paraiška: TAIP/NE; jeigu NE – nuoroda į ankstesnes paraiškas išduoti leidimą

1.3   Paraiškos išduoti leidimą data: metai, mėnuo, diena

1.4   Informacija apie rūšį:

1.4.1   FAO kodas:

1.4.2   Bendrinis pavadinimas:

1.4.3   Mokslinis pavadinimas:

1.4.4   Porūšis (jei taikoma):

1.4.5   Papildoma informacija:

Tetraploidas:

TAIP/NE

Vaisinga dirbtiniu būdu sukryžminta rūšis:

TAIP/NE

1.4.5.3   Jei TAIP, nurodyti FAO kodą ir tėvinės rūšies pavadinimą:

1.5   Šaltinis:

1.5.1   Šalis:

1.5.2   Vieta (šaltinio pavadinimas ir adresas):

1.5.3   Šaltinio tipas (inkubatorius/auginimo ūkis/laukinė gamta):

1.6   Priimantysis akvakultūros objektas:

1.6.1   Vieta (pavadinimas, adresas):

1.6.2   Ūkininkavimo būdas: uždaroji/atviroji (2) sistema

1.7   Organizmų skaičius ir vystymosi stadija (kiaušiniai, lervos, jaunikliai, suaugę):

1.8   Paskirtis (vartoti žmonėms, auginti tolesniam išteklių papildymui, moksliniams tyrimams ir t. t.):

1.9   Numatytų judėjimų skaičius:

2.   Tikrinimas ir rizikos vertinimas

2.1   Judėjimo rūšis

Įprasta introdukcija arba perkėlimas:

TAIP/NE

Leidimas išduotas:

TAIP/NE

Leidimo išdavimo data:

metai, mėnuo, diena

2.1.1.3   Leidimą išdavusi institucija (visas adresas):

Leidimo galiojimo laikotarpis:

X metų ir XX mėnesių

2.1.1.5   Ar taikomos šios sąlygos:

Karantinas:

TAIP/NE

Bandomasis išleidimas:

TAIP/NE

Neįprasta introdukcija arba perkėlimas:

TAIP/NE

2.1.2.1   Rizikos rūšis:

2.1.2.1.1   Maža

2.1.2.1.2   Vidutinė

2.1.2.1.3   Didelė

2.1.2.2   Bendra visos rizikos aplinkai vertinimo ataskaita (kelios eilutės ir PDF dokumentas), pateikiama ir antra Bendrijos kalba (kelios eilutės)

Leidimas išduotas:

TAIP/NE

Leidimo išdavimo data:

metai, mėnuo, diena

2.1.2.5   Leidimą išdavusi institucija:

Leidimo galiojimo laikotarpis:

X metų ir XX mėnesių

2.1.2.7   Ar taikomos šios sąlygos:

Karantinas:

TAIP/NE

Bandomasis išleidimas:

TAIP/NE

3.   Stebėsena

3.1   Stebėsenos programos trukmė: XX mėnesių

3.2   Stebėsenos programos vertinimo rezultatų santrauka (kelios eilutės ir PDF dokumentas), pateikiama ir antra Bendrijos kalba (kelios eilutės)

Taikomi nenumatytų atvejų planai:

TAIP/NE

Leidimas panaikintas (jei taikoma):

TAIP/NE

3.4.1   Jei TAIP: laikinai/visam laikui

3.4.2   Data: metai, mėnuo, diena

3.4.3   Panaikinimo priežastys (kelios eilutės), nurodomos ir antra Bendrijos kalba (kelios eilutės)


(1)  Gali būti teikiamos kartotinio judėjimo, numatyto per ne ilgesnį kaip septynerių metų laikotarpį, paraiškos (Reglamento (EB) Nr. 708/2007 6 straipsnio 1 dalis).

(2)  Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 708/2007 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse.