7.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 149/59


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 509/2008

2008 m. birželio 6 d.

nustatantis galutinį papildomą 2007–2008 prekybos metais rafinavimo įmonėms tiekiamo žaliavinio cukranendrių cukraus, kurio kilmės šalys yra AKR valstybės ir Indija, kiekį

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, siekiant užtikrinti pakankamą tiekimą Bendrijos rafinavimo įmonėms, laikinai netaikomi importo muitai papildomam žaliavinio cukranendrių cukraus, kurio kilmės šalys yra to reglamento VI priede nurodytos valstybės, kiekiui.

(2)

Tas papildomas kiekis turėtų būti apskaičiuojamas pagal 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 950/2006, nustatančio išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais taikymo taisykles (2), 19 straipsnį, remiantis išsamia Bendrijos žaliavinio cukraus tiekimo balanso prognoze.

(3)

2007–2008 prekybos metų balansas rodo, kad reikia importuoti papildomą 286 597 tonų baltojo cukraus ekvivalentu išreikšto žaliavinio cukraus, skirto rafinuoti, kiekį, kad būtų galima patenkinti Bendrijos rafinavimo įmonių tiekimo poreikius. Į šį papildomą kiekį įtraukiamas įvertintas 2007–2008 prekybos metų paskutinių mėnesių importo licencijų paraiškose prašomas kiekis, susijęs su 2006 m. liepos 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1100/2006, nustatančio išsamias tarifinių kvotų, taikomų rafinuoti skirtam mažiausiai išsivysčiusių šalių kilmės žaliaviniam cukranendrių cukrui, nustatymo ir administravimo taisykles 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metams bei išsamias taisykles, taikomas mažiausiai išsivysčiusių šalių kilmės produktų, klasifikuojamų 1701 pozicijoje, importui (3), 3 straipsnio 2 dalyje nurodytu importu.

(4)

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1545/2007, nustatančiu papildomą rafinavimo įmonėms 2007 m. spalio 1 d.–2008 m. rugsėjo 30 d. tiekiamo žaliavinio cukranendrių cukraus, kurio kilmės šalys yra AKR valstybės ir Indija, kiekį (4), ir 2008 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 97/2008, nustatančiu papildomą 2007–2008 prekybos metais rafinavimo įmonėms tiekiamo AKR valstybių ir Indijos kilmės žaliavinio cukranendrių cukraus kiekį (5), jau buvo atitinkamai nustatyti papildomi 80 000 tonų ir 120 000 tonų kiekiai. Todėl reikėtų 2007–2008 prekybos metams nustatyti galutinį 86 597 tonų papildomą cukraus kiekį.

(5)

Pakankamas tiekimas rafinavimo įmonėms gali būti garantuotas tik tuomet, jei laikomasi šalių naudos gavėjų tradicinių eksporto susitarimų. Todėl reikia paskirstyti kiekius šalims naudos gavėjoms arba šalių grupei. Indijai nustatomas 6 000 tonų kiekis, kurį priskaičiavus visas 2007–2008 prekybos metams Indijai skirtas kiekis, kuris laikomas ekonomiškai perspektyviu išvežti skirtu kiekiu, yra 20 000 tonų. Likusį kiekį reikėtų skirti AKR valstybėms, kurios kartu įsipareigojo tarpusavyje vykdyti kiekio paskirstymo procedūras tam, kad būtų užtikrintas pakankamas tiekimas rafinavimo įmonėms.

(6)

Prieš importuodamos šį papildomą cukrų, rafinavimo įmonės su šalimis naudos gavėjomis ir prekybininkais turi sudaryti tiekimo ir transportavimo susitarimus. Siekiant joms leisti pasiruošti laiku pateikti importo licencijų paraiškas, tikslinga numatyti, kad šis reglamentas įsigaliotų jo paskelbimo dieną.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Be reglamentuose (EB) Nr. 1545/2007 ir (EB) Nr. 97/2008 nurodytų kiekių, 2007–2008 prekybos metams nustatomas galutinis papildomas 86 597 tonų baltojo cukraus ekvivalentu išreikšto žaliavinio cukranendrių cukraus kiekis:

a)

80 597 tonų, išreikštų baltuoju cukrumi, kurio kilmės šalys yra Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VI priede išvardytos valstybės, išskyrus Indiją;

b)

6 000 tonų, išreikštų baltuoju cukrumi, kurio kilmės šalis yra Indija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 371/2007 (OL L 92, 2007 4 3, p. 6).

(3)  OL L 196, 2006 7 18, p. 3.

(4)  OL L 337, 2007 12 21, p. 67.

(5)  OL L 29, 2008 2 2, p. 3.