7.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 149/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 507/2008

2008 m. birželio 6 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio pinigų politikos priemones dėl euro (2), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (3), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 1673/2000, be kita ko, nustato pluoštinių linų ir kanapių vidaus rinkai skirtas priemones, kurios apima pagalbą leidimus turintiems pirminiams linų ir kanapių šiaudelių perdirbėjams ir savo sąskaita šiaudelius perdirbusiems ūkininkams ir kurių išsamias įgyvendinimo taisykles reikia nustatyti.

(3)

Reikia nustatyti leidimo išdavimo pirminiams perdirbėjams sąlygas ir savo sąskaita šiaudelius perdirbusių ūkininkų vykdytinas prievoles. Taip pat reikia nurodyti, kokia informacija turi būti pateikiama Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 1 dalyje nurodytose pirkimo ar pardavimo sutartyse, šiaudelių perdirbimo įsipareigojimuose ir perdirbimo sutartyse.

(4)

Kai kurie linų šiaudelių perdirbėjai gamina daugiausia ilgą linų pluoštą ir kartu kaip šalutinį produktą trumpą linų pluoštą, turintį daug priemaišų ir spalių. Tais atvejais, kai jie neturi tinkamų sąlygų tokiems šalutiniams produktams išvalyti, tą trumpą pluoštą pagal sutartį jiems gali išvalyti kitas ūkio subjektas. Tokiomis aplinkybėmis pluošto valymas pagal sutartį turėtų būti laikomas leidimą turinčio trumpo linų pluošto pirminio perdirbėjo atlikta operacija. Atitinkamai turėtų būti nustatytos sąlygos, keltinos atitinkamiems ūkio subjektams, ypač numatant kontrolės priemones.

(5)

Kad būtų užtikrinta galimybė už šiuos produktus gauti pagalbą, reikia nustatyti atitinkamiems prekybos metams bendrąją paraišką, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (5), II dalies II antraštinės dalies I skyriuje.

(6)

Kad būtų užtikrintas patikimas administracinis valdymas prisiderinant prie linų ir kanapių rinkoms taikomų specialių sąlygų, turėtų būti nustatytas laikotarpis, per kurį pluoštinių linų ir kanapių šiaudeliai gali būti perdirbti ir tam tikrais atvejais parduoti.

(7)

Tais atvejais, kai valstybės narės nusprendžia suteikti pagalbą už trumpą linų pluoštą ar daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių turintį kanapių pluoštą, turėtų būti nustatytas apskaičiavimo būdas, leidžiantis pagamintą kiekį išreikšti lygiaverčiu daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių neturinčio pluošto kiekiu.

(8)

Siekiant padėti užtikrinti, kad deramai veiktų stabilizavimo mechanizmas, turėtų būti numatyta galimybė riboti kiekius, už kuriuos perdirbimo pagalba gali būti teikiama atitinkamiems prekybos metams, iki tokio kiekio, kuris gaunamas sutartyse arba perdirbimo įsipareigojimuose nurodytą hektarų skaičių padauginus iš kiekio vieneto iš hektaro. Tą kiekio vienetą turi nustatyti valstybės narės, remdamosi nustatytais nacionaliniais garantuotais kiekiais ir pasėlių hektarais.

(9)

Atsižvelgiant į nacionalinių garantuotų kiekių nevienodumą, kuris gali atsirasti dėl Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 3 straipsniu nustatyto lankstumo, turėtų būti nustatytos išsamios tokių nacionalinių garantuotų kiekių nustatymo kiekvieniems prekybos metams taisyklės, paisant visų pritaikomųjų pastabų, kurių gali prireikti siekiant perdirbimo pagalbos gavėjams tinkamai paskirstyti nacionalinius garantuotus kiekius.

(10)

Perdirbimo pagalba turi būti teikiama tik sudarius Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnyje nurodytą sutartį arba esant jame nurodytam įsipareigojimui. Be to, atsižvelgdama į sutartyse ar įsipareigojimuose nurodytus plotus, valstybė narė turi iš anksto nustatyti nacionalinių garantuotų kiekių perdavimus ir kiekio vienetus iš hektaro. Reikėtų nuostatos, kad ūkio subjektai, prieš pradėdami perdirbimo operacijas, valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateiktų atitinkamą su tokiomis sutartimis ar įsipareigojimais susijusią informaciją. Kad atitinkamam verslui būtų leidžiamas tam tikras lankstumas, leidimą turinčių pirminių perdirbėjų galimybėms vieni kitiems perleisti sutartis turėtų būti nustatyta tam tikra riba.

(11)

Kad būtų užtikrintas nuosaikus pagalbos schemos valdymas, turi būti nustatyta, kokią informaciją ūkio subjektai turi siųsti valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir kokius pranešimus valstybės narės turi teikti Komisijai.

(12)

Kad būtų galima valdyti pagalbos teikimo pagal per 22 mėnesius pagaminto pluošto kiekį programą, turėtų būti numatyta galimybė prieš pradedant perdirbimo operacijas tam tikriems prekybos metams pateikti paraiškas pagalbai gauti gautinam pluoštui, kurio kiekiai paskui turi būti periodiškai nurodomi.

(13)

Atsižvelgiant į galimas nacionalinių garantuotų kiekių ir kiekio vienetų iš hektaro pritaikomąsias pastabas, bendri pluošto kiekiai, už kuriuos gali būti suteikta pagalba, yra žinomi tik baigus perdirbimą. Atitinkamai turi būti numatyta galimybė, atsižvelgiant į periodiškai gautus pluošto kiekius, leidimą turintiems pirminiams perdirbėjams gauti jiems išmokėtinos pagalbos avansą. Siekiant užtikrinti, kad, nepaisant nukrypimų, mokėtinos sumos būtų iš tikrųjų mokamos, tokie avanso mokėjimai turėtų būti atliekami tik pateikus užstatą. Tokie užstatai turi atitikti 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85, nustatančio bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), nuostatas.

(14)

Papildoma pagalba, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 4 straipsnyje, yra teikiama tik pagal linų plotus, už kurių šiaudelius gali būti teikiama pagalba už perdirbimą į ilgą linų pluoštą. Kad būtų galima nustatyti tą sąlygą tenkinančias aplinkybes, atitinkamai turėtų būti nustatytas minimalus sutartyje arba įsipareigojime nurodomas iš hektaro pagaminamo ilgo linų pluošto kiekis.

(15)

Kad operacijos būtų tinkamai atliekamos, svarbu nustatyti administracinių ir vietose atliekamų tikrinimų sistemą. Reikia nurodyti, kas turi būti tikrinama, ir minimalų per prekybos metus vietose atliekamų tikrinimų skaičių.

(16)

Turi būti nustatytos už visus pastebėtus pažeidimus taikomos nuobaudos. Jos turi būti pakankamai griežtos, atgrasinančios nuo neteisėto naudojimosi Bendrijos pagalba ir kartu atitinkančios proporcingumo principą.

(17)

Siekiant pluošto gavimo laiką priartinti kuo arčiau prie juridinę galią turinčio įvykio, lemiančio valiutos kursą išmokant avansą arba perdirbimo pagalbą, tas įvykis turi būti siejamas su paskutine kiekvieno laikotarpio, per kurį turi būti pranešta apie gautus pluošto kiekius, diena.

(18)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Linų ir kanapių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir prekybos metai

1.   Šiame reglamente nustatomos išsamios Reglamentu (EB) Nr. 1673/2000 nustatyto bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisyklės.

2.   Prekybos metai trunka nuo liepos 1 d. iki birželio 30 dienos.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)

perdirbėjai – tai ūkininkai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b punktą yra sudarę su leidimą turinčiais pirminiais perdirbėjais sutartis dėl jiems priklausančių šiaudelių perdirbimo į pluoštą;

b)

ilgas linų pluoštas – tai pluoštas, gautas visiškai atskyrus pluoštą nuo sumedėjusios stiebelio dalies, kuris nubrukus yra vidutiniškai bent 50 cm ilgio ir lygiagrečiomis gijomis sudėliotas į ryšulius, klodus arba sruogas;

c)

trumpas linų pluoštas – tai linų pluoštas, kitoks negu apibūdintasis b punkte, gautas bent iš dalies atskyrus pluoštą nuo sumedėjusios stiebelio dalies;

d)

kanapių pluoštas – tai kanapių pluoštas, gautas bent iš dalies atskyrus pluoštą nuo sumedėjusios stiebelio dalies.

3 straipsnis

Leidimų išdavimas pirminiams perdirbėjams

1.   Pirminiai perdirbėjai kompetentingoms institucijoms turi pateikti paraiškas leidimui gauti, prie jų pridėdami bent:

a)

įmonės bei viso linų ir kanapių šiaudelių perdirbimo produktų asortimento aprašą;

b)

perdirbimo mašinų ir įrangos aprašą, kuriame detaliai apibūdinamas jų išdėstymas ir techninės specifikacijos, įskaitant:

i)

energijos sunaudojimą ir didžiausius linų ir kanapių šiaudelių kiekius, galimus perdirbti per valandą ir per metus;

ii)

didžiausius ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kiekius, galimus gauti per valandą ir per metus;

iii)

orientacinius linų ir kanapių šiaudelių kiekius, reikalingus norint gauti 100 kg kiekvieno a punkte minėto produkto;

c)

saugojimo patalpų aprašą, detaliai apibūdinantį jų išdėstymą bei talpą linų ir kanapių šiaudelių bei pluošto tonomis.

2.   Paraiškose leidimui gauti kartu įrašomas nuo jų pateikimo dienos galiojantis įsipareigojimas:

a)

atskirai saugoti pagal prekybos metus atitinkamus nuimto derliaus šiaudelius ir pagal nuėmusias derlių valstybes nares linų šiaudelius, kanapių šiaudelius, ilgą linų pluoštą, trumpą linų pluoštą ir kanapių pluoštą:

i)

kuriems taikomos visos pirkimo-pardavimo sutartys ir perdirbimo įsipareigojimai kartu;

ii)

kuriems taikoma kiekviena su perdirbėjais laikomais asmenimis sudaryta perdirbimo sutartis;

iii)

iš visų kitų tiekėjų kartu ir atitinkamais atvejais pagal pluošto, gauto iš šiaudelių, kurie nurodyti i punkte ir kuriems netaikoma paraiška pagalbai gauti, partijas;

b)

kasdien registruoti su finansine atskaitomybe tiesiogiai susijusias prekių atsargas, arba registruoti jų apskaitą pagal partijas ir 5 straipsnio dalyje nurodytą informaciją, taip pat valstybės narės kontrolei reikalingus nurodytus patvirtinamuosius dokumentus;

c)

pranešti kompetentingoms institucijoms apie visus 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimus;

d)

leisti atlikti pagal Reglamente (EB) Nr. 1673/2000 nustatytą pagalbos schemą reikalaujamus patikrinimus.

3.   Vietoje patikrinusi, kad 1 dalyje nurodyta informacija atitinka faktus, kompetentinga institucija pirminiams perdirbėjams duoda leidimą, kuriuo jiems suteikiama teisė gaminti tam tikras pagalbos gavimo sąlygas atitinkančius pluošto tipus, ir kiekvienam skiria leidimo numerį.

Leidimas išduodamas per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos.

Jei pagal vieną ar daugiau 1 dalyje nurodytų punktų informacija pasikeičia, kompetentinga institucija, prireikus patikrinusi vietoje, per kitą mėnesį nuo pranešimo gavimo leidimus patvirtina arba juos patikslina. Tačiau patikslinimai, kurie daro įtaką leidimuose nurodytam pluošto tipui, gali įsigalioti tik nuo kitų prekybos metų.

4.   Išduodant pirminiams perdirbėjams leidimus dėl ilgo linų puošto ir kartu dėl trumpo linų pluošto, valstybės narės gali leisti trumpą linų pluoštą valyti pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas ir jei jos mano, jog kontrolės priemonės yra tinkamos tam, kad pluoštas neviršytų Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytų priemaišų ir spalių kiekio ribų.

Tokiais atvejais pirminiai perdirbėjai savo paraiškose gauti 1 dalyje nurodytą leidimą nurodo savo ketinimą pasinaudoti šios dalies nuostatomis.

Atitinkamiems prekybos metams vienam leidimą turinčiam pirminiam perdirbėjui gali būti išduodamas ne daugiau kaip dviejų trumpo linų pluošto valytojų leidimas.

Leidimą turintys pirminiai perdirbėjai iki vasario 1 d. kompetentingoms institucijoms pateikia kiekvieniems prekybos metams sudarytą trumpo linų pluošto valymo sutartį, kurioje nurodoma bent:

a)

sutarties sudarymo data ir prekybos metai, atitinkantys šiaudelių, iš kurių gautas atitinkamas pluoštas, derlių;

b)

pirminio perdirbėjo leidimo numeris, o jei yra trumpo linų pluošto valytojai – jų pavardės, verslo pavadinimai ir adresai bei valyklos vieta;

c)

pareiškimas, kad trumpo linų pluošto valytojas įsipareigoja:

i)

išvalytą ir neišvalytą trumpą linų pluoštą saugoti atskirai pagal valymo sutartis;

ii)

atskirai pagal valymo sutartis tvarkyti į įmonę patenkančių nevalyto trumpo linų pluošto kiekių, gauto išvalyto trumpo linų pluošto kiekių ir kiekvieno iš jų saugyklose esančių kiekių kasdienę apskaitą;

iii)

saugoti valstybės narės kontrolei reikalingus nurodytus patvirtinamuosius dokumentus ir sutikti, kad būtų atliekami pagal šį reglamentą reikalaujami patikrinimai.

Valytojų įsipareigojimai, nurodyti c punkte, yra laikomi pirminių perdirbėjų įsipareigojimais pagal jiems išduotus leidimus.

5.   Leidimą turinčių pirminių perdirbėjų prekių atsargų apskaitoje pagal dieną arba partiją ir šiaudelių kategoriją arba pluošto tipą atskirai nurodomi:

a)

pagal kiekvieną 5 straipsnyje minėtą sutartį ar įsipareigojimą ir atitinkamais atvejais iš kiekvieno kito tiekėjo į įmonę patenkantys kiekiai;

b)

perdirbtų šiaudelių ir gauto pluošto kiekiai;

c)

apskaičiuoti nuostoliai ir sunaikinti kiekiai su pateisinimo įrodymais;

d)

iš įmonės išvežami kiekiai, suskirstyti pagal prekių gavėjus;

e)

kiekiai kiekvienoje saugykloje.

Leidimą turintys pirminiai perdirbėjai turi turėti iš atitinkamo tiekėjo arba gavėjo gautus prekių pristatymo arba perėmimo pažymėjimus ar kitus valstybės narės priimamus lygiaverčius dokumentus visoms į įmonę patenkančioms ir iš jos išvežamoms šiaudelių ir pluošto siuntoms, kurioms netaikoma 5 straipsnyje minėta sutartis ar įsipareigojimas. Leidimą turintys pirminiai perdirbėjai registruoja visų tiekėjų ir gavėjų pavardes ar verslo pavadinimus ir adresus.

6.   Partija yra nustatytas linų ar kanapių šiaudelių kiekis, numeruojamas atvežus į 1 dalyje nurodytas perdirbimo įmones arba sandėliavimo patalpas.

Partija gali būti susijusi tik su viena 5 straipsnyje nurodyta šiaudelių pirkimo-pardavimo sutartimi, perdirbimo įsipareigojimu ar perdirbimo sutartimi.

4 straipsnis

Perdirbėjais laikomų asmenų įsipareigojimai

Perdirbėjais laikomi asmenys privalo:

a)

turėti su leidimą turinčiu pirminiu perdirbėju dėl šiaudelių perdirbimo į ilgą linų pluoštą, trumpą linų pluoštą ir (arba) kanapių pluoštą sudarytą sutartį;

b)

turėti registrą, rodantį nuo atitinkamų prekybos metų pradžios kiekvieną atitinkamą dieną:

i)

gautų ir pagal kiekvieną perdirbimo sutartį pristatytų pluoštinių linų ir kanapių šiaudelių kiekius;

ii)

gauto ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir (arba) kanapių pluošto kiekius;

iii)

parduoto arba perleisto ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir (arba) kanapių pluošto kiekius nurodant gavėjų pavadinimus ir adresus;

c)

saugoti valstybės narės kontrolei reikalingus nustatytus patvirtinamuosius dokumentus;

d)

leisti atlikti pagal šią pagalbos schemą nustatytus patikrinimus.

5 straipsnis

Sutartys

1.   Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 1 dalyje minėtose šiaudelių pirkimo-pardavimo sutartyse, perdirbimo įsipareigojimuose ir perdirbimo sutartyse nurodoma bent:

a)

sutarties sudarymo data ir prekybos metai, atitinkantys konkretų derlių;

b)

pirminio perdirbėjo leidimo numeris, ūkininko identifikavimo numeris pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (7) nustatytą integruotą administravimo bei kontrolės sistemą ir jų pavardės (pavadinimai) ir adresai;

c)

atitinkamo(-ų) žemės ūkio sklypo(-ų) atpažinimo duomenys pagal žemės ūkio sklypų atpažinimo sistemą, nustatytą pagal integruotą administravimo ir kontrolės sistemą;

d)

pluoštinių linų ir pluoštinių kanapių pasėlių plotai.

2.   Iki atitinkamų prekybos metų sausio 1 d. ūkininko ir su juo iš pradžių sutartį sudariusio leidimą turinčio pirminio perdirbėjo pasirašytu susitarimu šiaudelių pirkimo-pardavimo sutartys gali būti perduotos kitam leidimą turinčiam pirminiam perdirbėjui.

Po atitinkamų prekybos metų sausio 1 d. pirmoje pastraipoje nustatytas sutarčių perdavimas gali būti atliekamas tik esant išimtinėms tinkamai pateisinančiais patvirtinimo įrodymais paremtoms aplinkybėms ir valstybės narės leidimui.

6 straipsnis

Informacija, kurią turi pateikti veiklos vykdytojai

1.   Iki valstybės narės nustatytos datos ir ne vėliau kaip iki kitų po atitinkamų prekybos metų pradžios einančių metų rugsėjo 20 d. leidimą turintys pirminiai perdirbėjai ir perdirbėjais laikomi asmenys kompetentingoms institucijoms pateikia:

a)

visų 5 straipsnyje minėtų tiems prekybos metams sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių, perdirbimo įsipareigojimų ir perdirbimo sutarčių sąrašą, padalytą į dvi grupes linams ir kanapėms, kartu nurodo ūkininko atpažinimo numerį pagal integruotą administravimo ir kontrolės sistemą bei atitinkamus sklypus;

b)

bendrų linams skirtų plotų ir bendrų kanapėms skirtų plotų, kuriems taikomos pirkimo-pardavimo sutartys, perdirbimo įsipareigojimai ir perdirbimo sutartys, deklaraciją.

Tačiau valstybė narė gali reikalauti ne pirmos pastraipos a punkte minėto sąrašo, o visų atitinkamų dokumentų kopijų.

Tais atvejais, kai tam tikros perdirbimo sutartys ar perdirbimo įsipareigojimai yra susiję su vietove, kuri yra ne toje pačioje valstybėje narėje, kurioje pirminiam perdirbėjui yra išduotas leidimas, pirmoje pastraipoje nurodytą su plotais susijusią informaciją atitinkama sutarties šalis pateikia ir valstybei narei, kurioje yra nuimamas derlius.

2.   Už pirmuosius šešis prekybos metų mėnesius ir paskui už kiekvieną keturių mėnesių laikotarpį ne vėliau kaip iki kito mėnesio pabaigos leidimą turintys pirminiai perdirbėjai ir perdirbėjais laikomi asmenys apie kiekvieną atskirai saugojamą produktų kategoriją kompetentingoms institucijoms deklaruoja:

a)

pagaminto pluošto kiekius ir įtrauktus į pagalbos prašymus;

b)

kito pagaminto pluošto kiekius;

c)

bendrą visų į įmonę patekusių šiaudelių kiekį;

d)

saugyklose esamus kiekius;

e)

jei reikia, pagal 1 dalies a punktą sudarytą šiaudelių pirkimo-pardavimo sutarčių ir apdorojimo sutarčių, kurios buvo perduotos pagal 5 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, sąrašą ir nurodo perdavėjų ir perėmėjų pavardes (pavadinimus).

Perdirbėjais laikomi asmenys kartu su pirmoje pastraipoje nustatytomis deklaracijomis pateikia per kiekvieną atitinkamą laikotarpį pateiktų į rinką ir su paraiškomis pagalbai gauti siejamų pluošto kiekių patvirtinimo įrodymus. Tokius patvirtinimo įrodymus nustato valstybė narė, ir tie įrodymai turi būti bent linų ir kanapių pluošto pardavimo faktūrų kopijos ir leidimą turinčio pirminio perdirbėjo, kuris tuos šiaudelius perdirbo, pažyma, patvirtinanti gauto pluošto kiekius ir tipus.

Pateikę valstybei narei tokią informaciją, leidimą turintys pirminiai perdirbėjai ir perdirbėjais laikomi asmenys gali daugiau nesiųsti šioje dalyje nustatytų deklaracijų apie įmonės gaunamus ir išsiunčiamus bei perdirbtus kiekius, jei tokios operacijos atitinkamais prekybos metais toliau tikrai nebeatliekamos.

3.   Leidimą turintys pirminiai perdirbėjai iki kitų atitinkamų prekybos metų gegužės 1 d. informuoja kompetentingas institucijas, kokiais būdais gautas pluoštas ir kiti produktai daugiausia buvo panaudoti.

7 straipsnis

Teisė gauti pagalbą

1.   Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnyje nustatyta linų ir kanapių šiaudelių perdirbimo pagalba mokama už linų ir kanapių pluoštą tais atvejais, kai jis:

a)

yra pagamintas iš šiaudelių, kuriems taikomos 5 straipsnyje minėtos pirkimo ir (arba) pardavimo sutartys, perdirbimo įsipareigojimai ar perdirbimo sutartys, apimančios pluoštinių linų ar kanapių sklypus ir siejamos su Reglamento (EB) Nr. 796/2004 II dalies II antraštinės dalies I skyriuje nurodyta bendrąja pagalbos paraiška, pateikta tiems metams, kuriais prasideda prekybos metai;

b)

yra leidimą turinčio pirminio perdirbėjo gautas, o perdirbėjais laikomų asmenų pateiktas į rinką iki po atitinkamų prekybos metų pabaigos einančių metų gegužės l d.

2.   Tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia teikti pagalbą už trumpą linų pluoštą ar kanapių pluoštą, turintį daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių, pagal Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 3 dalies b punktą kiekis Q, į kurį atsižvelgiant teikiama pagalba, apskaičiuojamas taikant šią formulę:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)];

čia P žymi pluošto, gauto neviršijant leistino priemaišų ir spalių procentinio dydžio x, kiekį, už kurį galima gauti pagalbą.

8 straipsnis

Nacionaliniai garantuoti kiekiai

1.   5 000 tonų trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 3 straipsnio 2 dalies b punktą turi būti paskirstyti kaip nacionaliniai garantuoti kiekiai skiriami iki einamųjų prekybos metų lapkričio 16 d. remiantis atitinkamų valstybių narių iki spalio 16 d. Komisijai nusiųsta informacija apie:

a)

plotus, kuriuos apima pagal šio reglamento 6 straipsnį pateiktos pirkimo-pardavimo sutartys, perdirbimo įsipareigojimai ir perdirbimo sutartys;

b)

apskaičiuotus linų ir kanapių šiaudelių derliaus ir gautino pluošto kiekius.

2.   Kad būtų galima nustatyti nacionalinius kiekius, už kuriuos tam tikriems prekybos metams gali būti suteikta perdirbimo pagalba, iki atitinkamų prekybos metų sausio 1 d. valstybės narės nustato pagal Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 3 straipsnio 5 dalį atliekamus nacionalinių garantuotų kiekių perkėlimus.

Tačiau, kad būtų galima taikyti šio straipsnio 4 dalį, po šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyto termino iki rugpjūčio 1 d. valstybė narė perkeltus kiekius gali pakoreguoti.

3.   Kad būtų galima taikyti Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 4 dalį, ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kiekis, už kurį leidimą turinčiam pirminiam perdirbėjui arba perdirbėju laikomam asmeniui prekyboms metams gali būti suteikta perdirbimo pagalba, apribojamas iki sklypų, kuriems taikoma pirkimo-pardavimo sutartis ar perdirbimo įsipareigojimas arba, jei reikia, perdirbimo sutartis, hektarų skaičiaus, padauginto iš nustatytino kiekio vieneto.

Iki einamųjų prekybos metų sausio 1 d. valstybė narė visai savo teritorijai nustato pirmoje pastraipoje minėtą kiekio vienetą kiekvienam iš atitinkamų trijų pluošto tipų.

4.   Tais atvejais, kai pluošto kiekiai, už kuriuos tam tikriems leidimą turintiems pirminiams perdirbėjams ar tam tikriems perdirbėjais laikomiems asmenims gali būti mokama pagalba, yra mažesni už jiems pagal 3 dalį taikytinus limitus, valstybė narė, gavusi dėl atitinkamų prekybos metų visas 6 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytas deklaracijas, gali padidinti šio straipsnio 3 dalyje minėtus kiekio vienetus, kad turimus kiekius galėtų perskirstyti kitiems leidimą turintiems pirminiams perdirbėjams ar perdirbėjais laikomiems asmenims, kuriems priklausantys kiekiai, už kuriuos gali būti mokama pagalba, viršija jiems taikytinus limitus.

9 straipsnis

Paraiškos pagalbai gauti

1.   Leidimą turintys pirminiai perdirbėjai šiaudelių perdirbimo pagalbos paraiškas kompetentingai institucijai paduoda dėl ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto, kuris iš atitinkamų prekybos metų šiaudelių bus gautas iki 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyto termino. Tokios paraiškos paduodamos ne vėliau kaip iki 6 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.

Tais atvejais, kai pluoštas yra iš dalies gautas iš šiaudelių, užaugintų ne toje valstybėje narėje, kurioje pirminis perdirbėjas yra gavęs leidimą, paraiškos pagalbai gauti paduodamos kompetentingai institucijai tos valstybės narės, kurioje nuimtas šiaudelių derlius, o kopija siunčiama valstybei narei, kurioje pirminis perdirbėjas yra gavęs leidimą.

2.   Perdirbėjais laikomi asmenys šiaudelių perdirbimo paraiškas pagalbai gauti kompetentingai institucijai paduoda dėl ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto, kuris bus gautas iš atitinkamų prekybos metų šiaudelių ir pateiktas į rinką iki 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyto termino. Tokios paraiškos paduodamos ne vėliau kaip iki 6 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos.

3.   Paraiškose pagalbai gauti turi būti bent:

a)

paraiškos teikėjų pavardės (pavadinimai), adresai, parašai ir atitinkamais atvejais pirminių perdirbėjų leidimų numeriai arba perdirbėjais laikomų asmenų identifikavimo numeriai pagal integruotą administravimo ir kontrolės sistemą;

b)

pareiškimas, kad paraiškoje nurodytiems ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kiekiams bus pateiktos 6 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytos deklaracijos.

Pagalbos teikimo tikslais 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos deklaracijos yra sudedamoji paraiškų pagalbai gauti dalis.

10 straipsnis

Išankstiniai pagalbos mokėjimai

1.   Tais atvejais, kai paraiškos išankstiniams mokėjimams gauti yra paduodamos su 6 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytomis gauto pluošto deklaracijomis, išankstiniai mokėjimai leidimą turintiems pirminiams perdirbėjams mokami kito mėnesio po deklaracijos pateikimo pabaigoje, jeigu paraiška pagalbai gauti buvo paduota pagal 9 straipsnį. Nepažeidžiant 8 straipsnio 3 dalyje nustatyto limito, išankstinius mokėjimus sudaro 80 % pagalbos, atitinkančios deklaruotus pluošto kiekius.

2.   Avansas mokamas tik tais atvejais, kai taikant 13 straipsnyje numatytas kontrolės priemones nustatoma, kad pareiškėjas per atitinkamus prekybos metus nėra padaręs jokių pažeidimų, ir kai pateikiamas užstatas.

Išskyrus atitinkamas garantijas tais atvejais, kai pagal sutartį valomas trumpas linų pluoštas, kiekvienam leidimą turinčiam pirminiam perdirbėjui ir kiekvienam pluošto tipui taikomas užstatas sudaro 35 % pagalbos dydžio, atitinkančio pluošto kiekius, gautus juos padauginus kaip nurodyta 8 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Tačiau valstybės narės gali numatyti, kad užstatas būtų apskaičiuojamas remiantis įvertintų duomenų produkcija. Šiuo atveju:

a)

prieš suteikiant pagalbą negali būti atleidžiama nei nuo viso užstato, nei nuo jo dalies;

b)

nepaisant penktos pastraipos, pagal santykį su bendra išmokėta avanso suma užstatas negali būti mažesnis kaip:

110 % iki atitinkamų prekybos metų balandžio 30 d.,

75 % nuo atitinkamų prekybos metų gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.,

50 % nuo rugsėjo 1 d. nuo atitinkamų prekybos metų iki pagalbos likučio mokėjimo dienos.

Tais atvejais, kai pagal sutartį valomas trumpas linų pluoštas, atitinkamas užstatas prilygsta 110 %:

pagalbos dydžio, kuris atitinka pluošto kiekius, gautus juos padauginus kaip nurodyta 8 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, arba

tais atvejais, kai valstybės narės taiko šios dalies trečią pastraipą, bendros per atitinkamus prekybos metus išmokėtos avanso sumos.

Visas užstatas grąžinamas tarp pirmos ir dešimtos dienos nuo pagalbos suteikimo dienos proporcingai kiekiams, už kuriuos valstybė narė yra suteikusi perdirbimo pagalbą.

3.   Šiame straipsnyje minėtiems užstatams taikomi Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 3 straipsnis ir II, III bei VI dalys.

11 straipsnis

Papildoma pagalba

Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 4 straipsnyje nustatyta papildoma pagalba teikiama pirminiams ilgo linų pluošto perdirbėjams, turintiems leidimą dėl plotų, kurie yra to reglamento priede išvardytose zonose ir kuriems taikomos pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalį pateiktos pirkimo-pardavimo sutartys ir perdirbimo įsipareigojimai.

Tačiau plotas, dėl kurio suteikiama papildoma pagalba, neturi viršyti to, kuris atitinka ilgo linų pluošto kiekį, atitinkantį perdirbimo pagalbos gavimo sąlygas ir gautą atitinkamais prekybos metais, padalytą iš 680 kg ilgo linų pluošto derliaus iš hektaro.

12 straipsnis

Pagalbos mokėjimas

1.   Perdirbimo pagalba ir atitinkamais atvejais papildoma pagalba suteikiama tik atlikus visus nustatytus patikrinimus ir nustačius galutinius pluošto kiekius, už kuriuos atitinkamais prekybos metais galima gauti pagalbą.

2.   Iki spalio 15 d. po 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyto termino perdirbimo pagalbą ir atitinkamais atvejais papildomą pagalbą moka valstybė narė, kurios teritorijoje nuimtas tų linų ar kanapių šiaudelių derlius.

13 straipsnis

Kontrolė

1.   Kontrolė vykdoma siekiant užtikrinti pagalbos teikimo sąlygų laikymąsi ir visų pirma apima:

a)

tikrinimą, ar laikomasi leidimų išdavimo pirminiams perdirbėjams sąlygų ir ar perdirbėjais laikomi asmenys vykdo savo įsipareigojimus;

b)

informacijos apie pirkimo ir (arba) pardavimo sutartyse, perdirbimo įsipareigojimuose ir perdirbimo sutartyse nurodytus žemės ūkio sklypus lyginimą siekiant išsiaiškinti, ar ji atitinka informaciją, nustatytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003;

c)

informacijos, patvirtinančios kiekius, dėl kurių leidimą turintys pirminiai perdirbėjai ir perdirbėjais laikomi asmenys yra pateikę paraiškas pagalbai gauti, tikrinimą.

Valstybių narių kompetentingų institucijų atliekami leidimą turinčių pirminių perdirbėjų tikrinimai taikomi visų Bendrijoje išaugintų pluoštinių linų ir kanapių šiaudelių perdirbimui.

2.   Dėl patikrinimų vietoje, atliekamų 1 dalyje nustatytais kontrolės tikslais, sprendžia kompetentingos institucijos, visų pirma remdamosi rizikos analize ir siekdamos per prekybos metus patikrinti ne mažiau kaip 75 % leidimą turinčių pirminių perdirbėjų ir 10 % perdirbėjais laikomų asmenų. Tačiau kiekvienos valstybės narės atliktų patikrinimų vietoje skaičius jokiu būdu negali būti mažesnis už bendrą toje valstybėje narėje deklaruotų linų ir kanapių pasėlių hektarų skaičių, padalytą iš 750.

Patikrinimai vietoje taip pat taikomi visiems trumpo linų pluošto valytojams, sudariusiems pluošto valymo sutartis su leidimą turinčiais pirminiais perdirbėjais.

3.   Atliekant tikrinimus vietoje, visų pirma tikrinama:

a)

įrenginiai, žaliavų atsargos ir gautas pluoštas;

b)

atsargų apskaitos dokumentai ir finansinės sąskaitos;

c)

įvairių gamybos priemonių sunaudojama energija ir su samdomaisiais darbuotojais susiję dokumentai;

d)

visi kontrolei svarbūs komerciniai dokumentai.

Suabejojus dėl pluošto tinkamumo ir ypač dėl priemaišų kiekio trumpame linų pluošte, iš atitinkamos partijos imamas tipinis mėginys ir tiksliai nustatomos atitinkamos charakteristikos. Atitinkamais atvejais ir atsižvelgdama į aplinkybes, iš tų kiekių, dėl kurių yra paduoti pagalbos parašymai, valstybė narė nustato tuos, kurie neatitinka reikalavimų.

Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 3 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais patikrinimą atliekanti valstybė narė nedelsdama siunčia išvadas valstybei narei, kuri turi mokėti pagalbą.

14 straipsnis

Nuobaudos

1.   Tais atvejais, kai patikrinimai rodo, kad paraiškose leidimui gauti įrašyti įsipareigojimai yra nevykdomi, leidimas nedelsiant panaikinamas ir, nepaisant 3 straipsnio 3 dalies, pirminiams perdirbėjams, kuriems leidimas buvo panaikintas, iki antrų prekybos metų, prasidedančių nuo patikrinimo dienos arba nuo tos dienos, kai buvo nustatytas tokių įsipareigojimų nevykdymas, jokie paskesni leidimai neišduodami.

2.   Tais atvejais, kai sąmoningai ar dėl didelio aplaidumo pateikiama suklastota deklaracija arba kai pirminis perdirbėjas yra pasirašęs šiaudelių pirkimo-pardavimo sutartis ar yra prisiėmęs perdirbimo įsipareigojimus dėl tokio skaičiaus hektarų, kuriuose paprastai gaunama gerokai daugiau produkcijos, negu galima perdirbti pagal jo leidime nurodytas technines specifikacijas, pirminis perdirbėjas ar perdirbėju laikomas asmuo praranda teisę gauti perdirbimo pagalbą arba atitinkamais atvejais Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 4 straipsnyje nustatytą papildomą pagalbą atitinkamiems prekybos metams ir kitiems prekybos metams.

3.   Tais atvejais, kai nustatoma, jog ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ar kanapių pluošto kiekiai pagal paraiškas pagalbai gauti viršija kiekius, atitinkančius pagalbos teikimo sąlygas ir faktiškai gautus per 6 straipsnio 2 dalyje minėtą laikotarpį, pagalba, kuri gali būti suteikta už kiekvieną pluošto tipą, nepažeidžiant 8 straipsnio 3 dalies, apskaičiuojama remiantis kiekiais, už kuriuos faktiškai gali būti teikiama pagalba atitinkamais prekybos metais, atmetus dvigubą kiekį, kuriuo jie skiriasi nuo paraiškose pagalbai gauti nurodytų kiekių.

4.   Išskyrus force majeure atvejus, pavėlavus pateikti 9 straipsnyje nustatytas paraiškas pagalbai gauti arba 6 straipsnyje nustatytas informacijos deklaracijas, pagalba, kurios prašoma ir kurią atitinkama šalis būtų turėjusi teisę gauti, jei būtų laiku pateikusi paraišką arba deklaraciją, sumažinama l % už kiekvieną darbo dieną. Paraiškos ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatytos deklaracijos, pateiktos pavėlavus daugiau kaip 25 dienas, yra nepriimtinos.

5.   Atitinkamais atvejais 11 straipsnyje nurodyta papildoma pagalba sumažinama tokiu pat procentiniu dydžiu, kuris yra taikomas ir bendrai atitinkamiems prekybos metams suteikiamai perdirbimo pagalbai.

15 straipsnis

Pranešimai

1.   Antrą mėnesį po kiekvieno 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto laikotarpio pabaigos valstybės narės Komisijai pateikia:

a)

informaciją apie bendrus ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kiekius, atitinkamais atvejais pakoreguotus pagal 7 straipsnio 2 dalį, dėl kurių per atitinkamą laikotarpį buvo pateiktos paraiškos pagalbai gauti;

b)

informaciją apie kiekvieną mėnesį parduotus kiekius ir atitinkamas kainas, kurios gali būti užfiksuotos svarbiausiose rinkose gamybos etape už tas Bendrijos kilmės pluošto kokybes, kurios būdingiausios rinkai;

c)

iš Bendrijos kilmės šiaudelių gauto ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kiekių, saugojamų atitinkamo laikotarpio pabaigoje, suvestinę už kiekvienus prekybos metus.

2.   Ne vėliau kaip iki einamųjų prekybos metų sausio 31 d. valstybės narės Komisijai pateikia:

a)

informaciją apie nacionalinių garantuotų kiekių perdavimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 3 straipsnio 5 dalį ir dėl tokių perdavimų pakoreguotus nacionalinius garantuotus kiekius;

b)

pluoštinių linų ir kanapių pasėlių plotų, kuriuos apima Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos sutartys ar įsipareigojimai, suvestinę;

c)

informaciją apie pagal šio reglamento 8 straipsnio 3 dalį nustatytus kiekio vienetus;

d)

informaciją apie apskaičiuotą linų ir kanapių šiaudelių ir pluošto produkciją;

e)

informaciją apie leidimą turinčių perdirbimo įmonių skaičių ir jų bendrą perdirbimo pajėgumą pagal įvairius pluošto tipus einamaisiais prekybos metais;

f)

atitinkamais atvejais sutartis sudariusių trumpo linų pluošto valytojų skaičių.

3.   Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. valstybės narės nusiunčia Komisijai šią informaciją, susijusią su priešpaskutiniais prekybos metais:

a)

suvestinę bendrų ilgo linų pluošto, trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kiekių, dėl kurių buvo paduotos paraiškos pagalbai gauti:

i)

ir dėl kurių pripažinta, kad jiems gali būti taikoma Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta perdirbimo pagalba;

ii)

bet nepripažinta, kad jiems gali būti taikoma perdirbimo pagalba perdirbant kiekius, už kuriuos nebuvo suteikta teisė gauti tą pagalbą dėl nacionalinių garantuotų kiekių, nustatytų pagal šio reglamento 8 straipsnį, viršijimo;

iii)

dėl kurių buvo negrąžinti šio reglamento 10 straipsnyje numatyti užstatai;

b)

bendrus trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kiekius, kurie yra netinkami, nes juose esančių priemaišų procentinis dydis viršija Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytą ribą, ir kuriuos buvo gavę leidimą turintys pirminiai perdirbėjai ir perdirbėjais laikomi asmenys;

c)

hektarų, kurie yra atitinkamai I ir II zonose, apibrėžtose Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 priede, ir už kuriuos buvo suteikta to reglamento 4 straipsnyje nustatyta papildoma pagalba, bendras skaičius;

d)

atitinkamais atvejais nacionalinius garantuotus kiekius ir kiekio vienetus po šio reglamento 8 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje ir 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų koregavimų;

e)

šio reglamento 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų nuobaudų, kurias buvo nuspręsta taikyti ir kurios dar svarstomos, skaičius;

f)

atitinkamais atvejais šio reglamento 3 straipsnio 4 dalies taikymo ataskaitą bei kontrolės ir atitinkamų kiekių ataskaitą.

4.   Tais atvejais, kai valstybė narė pagal Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 2 straipsnio 3 dalies b punktą nusprendžia suteikti pagalbą už trumpą linų pluoštą ar kanapių pluoštą, turintį daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių, ne vėliau kaip iki einamųjų prekybos metų sausio 31 d. ji praneša Komisijai, nurodydama atitinkamas tradicines pardavimo rinkas.

Tokiais atvejais kartu su šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija valstybė narė pateikia ir daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių turinčio trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto faktiškų nekoreguotų kiekių, dėl kurių paduotos paraiškos pagalbai gauti, padalijimą į atitinkamas grupes.

16 straipsnis

Operacinis įvykis

6 straipsnio 2 dalyje nurodytais laikotarpiais konvertuojant avansinių mokėjimų ir pagalbos lėšas už atitinkamų kiekių perdirbimą taikomas Reglamento (EB) Nr. 1913/2006 2 straipsnio 6 dalyje nurodytas euro keitimo kursą lemiantis operacinis įvykis.

17 straipsnis

Importuojamos kanapės

1.   Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta licencija atitinka šio reglamento I priede pateiktą pavyzdį. Licencija išduodama tik tada, kai importuojančiai valstybei narei įrodoma, kad buvo įvykdytos visos nustatytos sąlygos.

Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, atitinkamos valstybės narės nustato paraiškos licencijai gauti pateikimo, licencijos išdavimo ir naudojimo sąlygas. Tačiau būtina užpildyti 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 ir 25 licencijos blanko langelius.

Licencijos gali būti išduodamos ir jomis naudojamasi pasitelkus kompiuterinę sistemą pagal kompetentingų institucijų nustatytas išsamias taisykles. Šių licencijų turinys turi būti tapatus pirmoje ir antroje pastraipose nurodytų licencijų ant popieriaus turiniui. Tokių kompiuterinių sistemų neturinčiose valstybėse narėse importuotojai gali naudotis tik licencijomis ant popieriaus.

Atitinkama valstybė narė nustato Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą patikrinimų sistemą.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 5 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos tikslais, atitinkamos valstybės narės nustato tvarką dėl importuotojų, importuojančių ne sėjai skirtas kanapių sėklas, įgaliojimo. Toje tvarkoje nustatomos įgaliojimo išdavimo, kontrolės ir pažeidimų atveju taikytinų nuobaudų sąlygos.

Importuojant pirmojoje pastraipoje nurodytas kanapių sėklas, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta licencija išduodama tik su sąlyga, jei įgaliotasis importuotojas įsipareigoja per valstybių narių nustatytose sąlygose nurodytą laikotarpį kompetentingoms institucijoms pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad su licencijoje nurodytomis kanapių sėklomis per mažiau kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo licencijos išdavimo datos buvo atlikta viena iš šių operacijų:

a)

parduodant tokios kokybės, kuri netinkama sėjai;

b)

gaminant pašarus gyvūnams, kanapių sėklos buvo sumaišytos su kitų rūšių sėklomis ir sudaro ne daugiau kaip 15 % viso mišinio, o išimtiniais atvejais – ne daugiau kaip 25 %, kai to reikalauja pagrindimą pateikęs įgaliotasis importuotojas;

c)

kanapių sėklos buvo reeksportuotos į Bendrijai nepriklausančią šalį.

Tačiau, jeigu su dalimi licencijoje nurodytų kanapių sėklų per 12 mėnesių laikotarpį nebuvo atlikta viena iš antroje pastraipoje nurodytų operacijų, atitinkama valstybė narė pagrindimą pateikusio įgaliotojo importuotojo prašymu minėtą terminą gali pratęsti vienam arba dviems šešių mėnesių laikotarpiams.

Antroje pastraipoje nurodytuose operacijas atlikusių ekonominės veiklos vykdytojų parengtuose patvirtinimuose pateikiama ši informacija:

a)

valstybės narės pavadinimas ir tikslus adresas bei ekonominės veiklos vykdytojo parašas;

b)

atliktos operacijos, atitinkančios antrojoje pastraipoje nustatytas sąlygas, apibūdinimas ir jos atlikimo data;

c)

kanapių sėklų, su kuriomis susijusi operacija, kiekis kilogramais.

3.   Kiekviena atitinkama valstybė narė, atsižvelgdama į rizikos analizę, tikrina patvirtinimų, susijusių su 2 dalies antrojoje pastraipoje nurodytomis valstybės narės teritorijoje atliktomis operacijomis, tikslumą.

Tam tikrais atvejais importuojanti valstybė narė atitinkamai valstybei narei išsiunčia pastarosios teritorijoje atliktų operacijų patvirtinimų, kuriuos pateikė įgaliotieji importuotojai, kopijas. Jeigu pirmojoje pastraipoje nurodytos kontrolės metu nustatomi pažeidimai, atitinkama valstybė narė apie juos informuoja importuojančios valstybės narės kompetentingą instituciją.

4.   Valstybės narės Komisiją informuoja apie nuostatas, kurias jos priima, taikydamos 1 ir 2 straipsnio dalies reikalavimus.

Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie taikytas nuobaudas arba priemones, susijusias su ankstesniais prekybos metais nustatytais pažeidimais.

Valstybės narės Komisijai išsiunčia institucijų, atsakingų už licencijų išdavimą ir šiame straipsnyje nurodytą kontrolę, pavadinimus ir adresus, kuriuos Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

18 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 245/2001 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Piriminkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 193, 2000 7 29, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 953/2006 (OL L 175, 2006 6 29, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 1673/2000 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(3)  OL L 35, 2001 2 6, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(4)  Žr. II priedą.

(5)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 319/2008 (OL L 95, 2008 4 8, p. 63).

(6)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006.

(7)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Image


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2001

(OL L 35, 2001 2 6, p. 18)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1093/2001

(OL L 150, 2001 6 6, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 52/2002

(OL L 10, 2002 1 12, p. 10)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 651/2002

(OL L 101, 2002 4 17, p. 3)

tik 1 straipsnio 2 dalis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1401/2003

(OL L 199, 2003 8 7, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 873/2005

(OL L 146, 2005 6 10, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1913/2006

(OL L 365, 2006 12 21, p. 52)

tik 24 straipsnis


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 245/2001

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio įžanginiai žodžiai

2 straipsnio įžanginiai žodžiai

2 straipsnio pirma įtrauka

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio antros įtraukos įžanginiai žodžiai

2 straipsnio antros įtraukos a punktas

2 straipsnio b punktas

2 straipsnio antros įtraukos b punktas

2 straipsnio c punktas

2 straipsnio antros įtraukos c punktas

2 straipsnio d punktas

3 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

3 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto pirma įtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto antra įtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto trečia įtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

3 straipsnio 1 dalies c punktas

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

3 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

3 straipsnio 2 dalies a punktas

3 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos a punktas

3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

3 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos b punktas

3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

3 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos c punktas

3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

3 straipsnio 2 dalies b punktas

3 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

3 straipsnio 2 dalies c punktas

3 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

3 straipsnio 2 dalies d punktas

3 straipsnio 3–6 dalys

3 straipsnio 3–6 dalys

4 straipsnio įžanginiai žodžiai

4 straipsnio įžanginiai žodžiai

4 straipsnio a punktas

4 straipsnio a punktas

4 straipsnio b punkto pirma įtrauka

4 straipsnio b punkto i papunktis

4 straipsnio b punkto antra įtrauka

4 straipsnio b punkto ii papunktis

4 straipsnio b punkto trečia įtrauka

4 straipsnio b punkto iii papunktis

4 straipsnio c ir d punktai

4 straipsnio c ir d punktai

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

6 straipsnio 2 ir 3 dalys

6 straipsnio 2 ir 3 dalys

7 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

7 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

7 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

7 straipsnio 1 dalies a punktas

7 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

7 straipsnio 1 dalies b punktas

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

8 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

8 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

8 straipsnio 1 dalies a punktas

8 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

8 straipsnio 1 dalies b punktas

8 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

8 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

10, 11 ir 12 straipsniaii

10, 11 ir 12 straipsniai

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžia

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

13 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

13 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos

13 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnio 1 ir 2 dalys

15 straipsnio 1 ir 2 dalys

15 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

15 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

15 straipsnio 3 dalies a punkto 1 papunktis

15 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktis

15 straipsnio 3 dalies a punkto 2 papunktis

15 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktis

15 straipsnio 3 dalies a punkto 3 papunktis

15 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktis

15 straipsnio 3 dalies b–f punktai

15 straipsnio 3 dalies b–f punktai

15 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 4 dalis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17a straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalis

17a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

17a straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginiai žodžiai

17a straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginiai žodžiai

17a straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

17a straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

17a straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

17a straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

17a straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečia įtrauka

17a straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

17a straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

17a straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

17a straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos įžanginiai žodžiai

17a straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos įžanginiai žodžiai

17a straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos pirma įtrauka

17 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

17a straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos antra įtrauka

17 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

17a straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos trečia įtrauka

17 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

17a straipsnio 3–4 dalys

17 straipsnio 3–4 dalys

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnio pirma pastraipa

19 straipsnis

19 straipsnio antra ir trečia pastraipa

Priedas

I priedas

II ir III priedai