4.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/234


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 453/2008

2008 m. balandžio 23 d.

dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 8 d. Taryba pritarė laisvų darbo vietų struktūrinio rodiklio rengimui ir paskelbimui.

(2)

EPS statistikos reikalavimų veiksmų plane, kuriam Taryba pritarė 2000 m. rugsėjo 29 d., ir vėlesnėse to plano įgyvendinimo pažangos ataskaitose prioritetu buvo nurodytas teisinio pagrindo, skirto laisvų darbo vietų statistikai, rengimas.

(3)

Tarybos sprendimu 2000/98/EB (4) įsteigtas Užimtumo komitetas sutiko, kad laisvų darbo vietų rodiklis reikalingas siekiant stebėti 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendime 2005/600/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (5) nustatytos Europos užimtumo strategijos įgyvendinimą.

(4)

2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1672/2006/EB, nustatančiame Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą „Progress“ (6), numatomas susijusios veiklos finansavimas, įskaitant, kaip nurodyta sprendime, padėties ir perspektyvų užimtumo srityje supratimo gerinimo, visų pirma atliekant analizę bei tyrimus ir apdorojant statistinius duomenis bei plėtojant bendrus rodiklius pagal Europos užimtumo strategiją.

(5)

Komisijai, siekiančiai įgyvendinti Europos užimtumo strategiją, inter alia, reikalingi duomenys apie laisvas darbo vietas pagal ekonominės veiklos rūšis, kad būtų galima stebėti ir analizuoti darbo paklausos lygį ir struktūrą.

(6)

Komisijai ir Europos centriniam bankui ketvirtiniai laisvų darbo vietų statistiniai duomenys turi būti prieinami greitai, kad būtų galima stebėti trumpalaikius laisvų darbo vietų pasikeitimus. Laisvų darbo vietų duomenys, eliminavus sezono įtaką, palengvina ketvirtinių pokyčių interpretaciją.

(7)

Duomenys apie laisvas darbo vietas turėtų būti tinkami ir išsamūs, tikslūs ir suprantami, savalaikiški, darnūs, palyginami ir parengti vartotojų naudojimui.

(8)

Išsamių duomenų apie visas ūkio sritis rinkimo Bendrijos lygmeniu nauda turi būti subalansuota atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių atskaitomybės galimybes ir joms tenkančią duomenų teikimo naštą.

(9)

Būtina dėti visas pastangas tam, kad į statistikos duomenis kaip galima greičiau būtų įtraukti duomenys apie vienetus, kuriuose dirba mažiau kaip dešimt darbuotojų.

(10)

Nustatant rengiamų statistikos duomenų apimtį ir išsamumo lygį pagal ekonominės veiklos rūšis, būtina taikyti šiuo metu galiojančią Bendrijos statistinę ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo sistemą (NACE).

(11)

Rengdamos ir platindamos Bendrijos statistinius duomenis pagal šį reglamentą, nacionalinės ir Bendrijos statistikos institucijos turėtų laikytis principų, nustatytų Europos statistikos praktikos kodekse, patvirtiname Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (7)2005 m. vasario 24 d. įsteigto Statistikos programų komiteto ir pridėtame prie Komisijos rekomendacijos dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, patikimumo ir atskaitomybės.

(12)

Svarbu, kad duomenimis būtų dalijamasi su socialiniais partneriais, veikiančiais nacionaliniu ir Europos lygmenimis, ir kad socialiniai partneriai būtų informuojami apie šio Reglamento įgyvendinimą. Be to, valstybės narės turi ypač stengtis užtikrinti, kad minėtus duomenis gautų profesinio orientavimo ir profesinio rengimo įstaigos.

(13)

1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (8) nustatė bendrą teisėkūros struktūrą, leidžiančią rengti Bendrijos statistinius duomenis, todėl jis taikomas ir laisvų darbo vietų statistikos rengimui.

(14)

Priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (9).

(15)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus apibrėžti tam tikras koncepcijas; nustatyti tam tikras ataskaitines datas, formatus bei terminus, sukurti ekonominio pagrįstumo tyrimų sistemą bei patvirtinti priemones šių tyrimų rezultatų pagrindu. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, papildant jį naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(16)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. parengti Bendrijos statistinių duomenų apie laisvas darbo vietas, valstybės narės negali deramai pasiekti ir jo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(17)

Pagal Sprendimo 89/382/EEB, Euratomas 3 straipsnį buvo konsultuojamasi su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas reguliaraus rengimo reikalavimai.

2.   Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie laisvas darbo vietas verslo vienetuose, kuriuose yra vienas ar daugiau darbuotojų.

Kaip nurodoma 3 dalyje, duomenys turi būti teikiami apie visas šiuo metu galiojančiai bendrai Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo sistemai (NACE) priklausančias ekonominės veiklos rūšis, išskyrus namų ūkių, samdančių darbuotojus, ir ekstrateritorinių organizacijų bei įstaigų veiklą. Duomenys apie žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklas, kaip apibrėžta galiojančioje NACE redakcijoje, yra neprivalomi. Valstybės narės, kurios pageidauja pateikti duomenis apie minėtus sektorius, tai vykdo vadovaudamosi šiuo reglamentu. Didėjant asmens priežiūros paslaugų (stacionarinės globos veiklos ir nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veiklos) svarbai kuriant naujas darbo vietas, valstybių narių taip pat prašoma teikti duomenis apie laisvas darbo vietas šių paslaugų srityse, tačiau duomenų teikimas neprivalomas.

Duomenys skirstomi pagal ekonominę veiklą, vadovaujantis galiojančios NACE redakcijos sekcijų lygmeniu.

3.   Duomenys apie viešąjį valdymą ir gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, švietimą, žmonių sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą, meninę, pramoginę ir poilsio organizavimo veiklą, narystės organizacijų veiklą, kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymą ir kitą asmenų aptarnavimo veiklą, kaip suskirstyta galiojančioje NACE redakcijoje, kuriems taikomas šis reglamentas ir apie vienetus, kuriuose yra mažiau nei dešimt darbuotojų, yra nustatomi atsižvelgiant į 7 straipsnyje nurodytus ekonominio pagrįstumo tyrimus.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos tokios sąvokų apibrėžtys:

1)

laisva darbo vieta – tai naujai sukurta, neužimta arba artimiausiu metu tapsianti laisva darbo vieta mokamam darbui:

a)

dėl kurios darbdavys imasi ir yra pasirengęs toliau imtis aktyvių veiksmų ieškant tinkamo kandidato ne iš tos pačios įmonės; ir

b)

į kurią darbdavys iš karto ar per tam tikrą laikotarpį ketina priimti kandidatą.

„Aktyvių veiksmų ieškant tinkamo kandidato“ ir „tam tikro laikotarpio“ sampratos apibrėžiamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Perduodamuose statistiniuose duomenyse gali būti išskiriamos laisvos darbo vietos terminuotam ir nuolatiniam darbui;

2)

užimta darbo vieta – tai darbo vieta, kurioje mokamą darbą dirba priimtas darbuotojas;

3)

metaduomenys – tai paaiškinimai, reikalingi dėl metodinių arba techninių pakeitimų atsiradusiems duomenų pokyčiams aiškinti;

4)

ankstesnių laikotarpių duomenys – tai istoriniai duomenys, susiję su 1 straipsnio reikalavimais.

3 straipsnis

Ataskaitinės datos ir techniniai reikalavimai

1.   Valstybės narės kaupia ketvirtinius duomenis nurodydamos konkrečias ataskaitines datas, kurios nustatomos pagal 9 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Valstybės narės teikia duomenis apie užimtas darbo vietas, kad duomenys apie laisvas darbo vietas būtų standartizuojami palyginimo tikslais.

3.   Iš valstybių narių yra reikalaujama taikyti ketvirtinių laisvų darbo vietų duomenų sezono įtakos eliminavimo procedūrą. Reikalinga sezono įtakos eliminavimo procedūra nustatoma pagal 9 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4 straipsnis

Šaltiniai

1.   Valstybės narės rengia duomenis naudodamos verslo tyrimus. Kiti šaltiniai, pavyzdžiui, administraciniai duomenys, gali būti naudojami, jei jie atitinka kokybės reikalavimus, kaip nurodyta 6 straipsnyje.

Yra nurodomi pateikiamų duomenų šaltiniai.

2.   Valstybės narės gali papildyti 1 dalyje nurodytus šaltinius atlikdamos patikimas statistinio vertinimo procedūras.

3.   Kad būtų galima atlikti Bendrijos vertinimą ten, kur nacionalinės imčių sistemos neatitinka Bendrijos reikalavimų dėl ketvirtinių duomenų rinkimo, Komisija (Eurostatas) gali nustatyti ir koordinuoti Bendrijos imčių sistemas. Informacija apie tas sistemas, jų patvirtinimas ir įgyvendinimas yra apibrėžiami pagal 9 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Valstybės narės gali dalyvauti Bendrijos imčių sistemose, jei jos sudaro galimybes žymiai sumažinti statistinių sistemų sąnaudas arba įgyvendinant Bendrijos reikalavimus atsirandančią naštą įmonėms.

5 straipsnis

Duomenų perdavimas

1.   Duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) laikydamosi formos ir perdavimo terminų reikalavimų, kurie nustatomi pagal 9 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Pirmojo ataskaitinio ketvirčio data taip pat nustatoma pagal 9 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Visi ankstesnių ketvirčių ketvirtinių duomenų patikslinimai perduodami tuo pačiu metu.

2.   Valstybės narės, pirmą kartą perduodamos ketvirtinius duomenis, taip pat perduoda bent jau keturių ankstesnių ketvirčių, einančių prieš ketvirtį, kurio duomenys yra perduodami, duomenis. Bendri duomenys pateikiami ne vėliau kaip pirmojo duomenų perdavimo dieną, o suskirstymai – ne vėliau kaip po vienerių metų. Jie reikia, ankstesnių laikotarpių duomenys gali būti grindžiami „geriausiais vertinimais“.

6 straipsnis

Kokybės vertinimas

1.   Šiame reglamente taikomi tokie perduodamų duomenų kokybės vertinimo kriterijai:

„reikalingumas“ reiškia statistikos atitikties esamiems ir galimiems vartotojų poreikiams laipsnį,

„tikslumas“ reiškia įverčių artumą nežinomoms tikrosioms reikšmėms,

„savalaikiškumas“ ir „punktualumas“ reiškia trukmę tarp galimybės pasinaudoti informacija momento ir įvykio ar reiškinio, kurį ši informacija apibūdina,

„prieinamumas“ ir „aiškumas“ reiškia sąlygas ir būdus, leidžiančius vartotojui gauti, naudoti ir aiškinti duomenis,

„palyginamumas“ reiškia galimybę palyginti statistinę informaciją laiko ir geografiniu ar sektorių aspektu, įvertinant taikomų sąvokų, metodų ir procedūrų skirtumus ir jų poveikį,

„suderinamumas“ reiškia galimybę duomenis jungti arba sieti įvairiais būdais ir įvairioms reikmėms.

2.   Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) teikia perduodamos statistinės informacijos kokybės ataskaitas.

3.   Taikant 1 dalyje numatytus kokybės vertinimo kriterijus šiuo reglamentu reglamentuojamiems duomenims, kokybės ataskaitų teikimo būdai, struktūra ir periodiškumas nustatomi pagal 9 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą. Komisija (Eurostatas) įvertina perduotų duomenų kokybę.

7 straipsnis

Ekonominio pagrįstumo tyrimai

1.   Komisija (Eurostatas) pagal 9 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu sudaro tinkamą sistemą ekonominio pagrįstumo tyrimams atlikti. Šiuos tyrimus atlieka tos valstybės narės, kurioms sunku pateikti duomenis apie:

a)

vienetus, kuriuose dirba mažiau nei dešimt darbuotojų; ir (arba)

b)

tokias veiklas:

i)

viešąjį valdymą ir gynybą; privalomąjį socialinį draudimą;

ii)

švietimą;

iii)

žmonių sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą;

iv)

meninę, pramoginę ir poilsio organizavimo veiklą; ir

v)

narystės organizacijų veiklą, kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymą ir kitą asmenų aptarnavimo veiklą.

2.   Kiekviena ekonominio pagrįstumo tyrimus atliekanti valstybė narė pateikia šių tyrimų rezultatų ataskaitą per 12 mėnesių nuo 1 dalyje nurodytų Komisijos įgyvendinimo priemonių įsigaliojimo dienos.

3.   Komisija kiek įmanoma skubiau po ekonominio pagrįstumo tyrimų rezultatų pateikimo, po diskusijų su valstybėmis narėmis ir per priimtiną laikotarpį patvirtina priemones pagal 9 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.   Priemonės, priimtos atsižvelgiant į ekonominio pagrįstumo tyrimų rezultatus, yra grindžiamos ekonominio efektyvumo principu, apibrėžtu Reglamento (EB) Nr. 322/97 10 straipsnyje, įskaitant naštos respondentams mažinimą, ir jose atsižvelgiama į pradinio įgyvendinimo problemas.

8 straipsnis

Finansavimas

1.   Pirmaisiais trejais duomenų rinkimo metais valstybės narės gali gauti Bendrijos finansinį įnašą atliekamo darbo sąnaudoms padengti.

2.   Metinių asignavimų, skiriamų šio straipsnio 1 dalyje minimam finansiniam įnašui, dydis nustatomas kaip metinių biudžeto procedūrų dalis.

3.   Biudžeto institucija teikia kiekvieniems metams numatytus asignavimus.

4.   Galima numatyti papildomą finansavimą priemonių, priimtų gavus ekonominio pagrįstumo tyrimų rezultatus, įgyvendinimo darbams finansuoti.

9 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

10 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Iki 2010 m. birželio 24 d., o po to kas trejus metus, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje vertinama valstybių narių pateiktos statistikos kokybė ir Europos suvestinių rodiklių kokybė ir įvardijamos sritys, kurias būtų galima tobulinti.

Pageidautina, kad per metus po trejų metų ataskaitos, nurodytos pirmoje dalyje, paskelbimo, valstybės narės nustatytų, kaip jos ketina spręsti klausimus, susijusius su Komisijos ataskaitoje nurodytomis galimo tobulinimo sritimis. Tuo pačiu metu valstybės narės praneša apie anksčiau pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eigą.

11 straipsnis

Statistinių duomenų paskelbimas

Valstybių narių pateikti duomenys ir jų analizė kas ketvirtį skelbiami Komisijos (Eurostato) interneto puslapyje. Komisija (Eurostatas) užtikrina, kad statistiką ir analizę galėtų pasiekti kuo daugiau Europos piliečių, ypač per EURES portalą.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LINARČIČ


(1)  OL C 175, 2007 7 27, p. 11.

(2)  OL C 86, 2007 4 20, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. vasario 29 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 29, 2000 2 4, p. 21.

(5)  OL L 205, 2005 8 6, p. 21.

(6)  OL L 315, 2006 11 15, p. 1.

(7)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(8)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(9)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).