4.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/227


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 452/2008

2008 m. balandžio 23 d.

dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

1994 m. gruodžio 5 d. Tarybos rezoliucijoje dėl švietimo ir mokymo statistikos skatinimo Europos Sąjungoje (2) buvo prašoma Komisijos glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis paspartinti švietimo ir mokymo statistikos plėtotę.

(2)

Europos Vadovų Taryba 2005 m. kovo 22–23 d. posėdyje Briuselyje susitarė pakartotinai imtis Lisabonos strategijos įgyvendinimo. Ji padarė išvadą, kad Europa privalo atnaujinti jos konkurencingumo pagrindą, padidinti savo augimo potencialą ir produktyvumą bei sustiprinti socialinę sanglaudą, svarbiausią dėmesį skiriant žinioms, naujovėms ir žmogiškojo kapitalo optimizavimui. Šiuo atžvilgiu piliečių užimtumo, prisitaikymo ir mobilumo gebėjimai Europai yra gyvybiškai svarbūs.

(3)

Šiems tikslams įgyvendinti Europos švietimo ir mokymo sistemos turi prisitaikyti prie žinių visuomenės reikalavimų ir aukštesnio švietimo lygio bei kokybiškesnio užimtumo poreikių. Švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą statistika ypač svarbi priimant politinius sprendimus.

(4)

Mokymasis visą gyvenimą yra svarbiausias veiksnys kuriant ir propaguojant kvalifikuotą, apmokytą ir gebančią prisitaikyti darbo jėgą. 2005 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos Pirmininkaujančios valstybės narės išvadose pabrėžta, kad „žmogiškasis kapitalas yra svarbiausias Europos turtas“. Tarybos sprendimu 2005/600/EB (3) patvirtintomis Integruotomis ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis, kurios apima valstybių narių užimtumo politikos gaires, siekiama labiau prisidėti prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo bei sukurti išsamias mokymosi visą gyvenimą strategijas.

(5)

2001 m. vasario mėn. Tarybos ataskaita „Švietimo ir mokymo sistemų tikslai“ bei 2002 m. vasario mėn. priimta minėtos ataskaitos įgyvendinimo darbo programa 2001–2011 m. yra reikšmingas žingsnis prisiimant įsipareigojimus modernizuoti valstybių narių švietimo ir mokymo sistemas bei pagerinti jų kokybę. Tarp atviro koordinavimo metodo priemonių, svarbių įgyvendinant darbo programą „Švietimas ir mokymas 2010“ – vidutiniai veiklos Europos švietimo srityje rodikliai ir orientacinis lygis (toliau – lyginamieji standartai). Švietimo ministrai 2003 m. gegužės mėnesį žengė ryžtingą žingsnį ir sutarė iki 2010 m. pasiekti penkis Europos lyginamuosius standartus, tuo pačiu pabrėždami, kad jie nenustato nacionalinių tikslų bei nesiūlo sprendimų nacionalinėms Vyriausybėms.

(6)

2005 m. gegužės 24 d. Taryba priėmė išvadas dėl „Naujų rodiklių švietimo ir mokymo srityje“ (4). Šiose išvadose Taryba pakvietė Komisiją pateikti Tarybai strategijas ir pasiūlymus naujiems devynių su švietimu ir mokymu susijusių sričių rodikliams rengti, bei pabrėžė, kad rengiant naujus rodiklius būtina visiškai gerbti valstybių narių atsakomybę už savo švietimo sistemų organizavimą, nesudaryti per didelės administracinės arba finansinės naštos atitinkamoms organizacijoms ar institucijoms, ir kad tai neturėtų reikšti, jog neišvengiamai reikia padidinti pažangos stebėsenai skirtų rodiklių skaičių.

(7)

2004 m. lapkritį Taryba taip pat priėmė išvadas dėl Europos bendradarbiavimo aukštojo mokslo ir profesinio rengimo srityje bei sutarė, kad pirmenybė Europos lygmeniu turėtų būti teikiama aukštojo mokslo ir profesinio rengimo statistikos apimties, tikslumo ir patikimumo didinimui, siekiant suteikti galimybę įvertinti daromą pažangą.

(8)

Norint plėtoti švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijas ir stebėti jų įgyvendinimo pažangą, palyginama statistinė informacija Bendrijos lygiu yra būtina. Statistikos duomenų rinkimas turėtų būti paremtas darnių koncepcijų ir palyginamų duomenų struktūra, atsižvelgiant į integruotos Europos statistikos informacijos sistemos švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą srityse sukūrimą.

(9)

Taikant šį reglamentą reikėtų atsižvelgti į „palankių sąlygų darbo rinkoje neturinčių žmonių“ sąvoką, minimą Valstybių narių užimtumo politikos gairėse.

(10)

Komisija (Eurostatas), remdamasi 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos (5), renka duomenis apie profesinį mokymą įmonėse. Tačiau, norint užtikrinti darnų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos duomenų rinkimą ir plėtotę, būtina sukurti išsamesnę teisinę sistemą, apimančią bent svarbiausius vykdomus ir numatomus atlikti darbus. Komisija (Eurostatas), ir vykdydama bendrą veiklą su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) ir UNESCO statistikos institutu (UIS), kasmet surenka su švietimu susijusius duomenis iš valstybių narių, remdamasi savanoriškumo principu, – tai paprastai vadinama „UOE duomenų rinkimu“. Be to, Komisija (Eurostatas) renka su švietimu, mokymu ir mokymusi visą gyvenimą susijusius statistikos duomenis iš kitų šaltinių, paremtų namų ūkių tyrimais, – pavyzdžiui, Europos Sąjungos darbo jėgos tyrimo (6) bei Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (7) bei per jų ad hoc modulius.

(11)

Kadangi politikos formulavimas ir stebėsena švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje yra dinamiško pobūdžio ir prisitaiko prie kintančios aplinkos, statistiką reglamentuojančiuose teisės aktuose turėtų būti numatytas tam tikras lankstumas, kuris būtų ribotas ir kontroliuojamas atsižvelgiant į respondentams ir valstybėms narėms tenkančią naštą.

(12)

Kadangi šio reglamento tikslo – parengti bendrus statistikos standartus, leisiančius teikti suderintus duomenis, – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(13)

Specialiųjų Bendrijos statistikos duomenų rinkimas reglamentuojamas 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (8) išdėstytomis taisyklėmis.

(14)

Šis reglamentas užtikrina visišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą, kaip numatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje.

(15)

Duomenų, kuriems taikomas statistinių duomenų konfidencialumo principas, perdavimas reglamentuojamas Reglamente (EB) Nr. 322/97 ir 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (9) išdėstytomis taisyklėmis.

(16)

2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 831/2002, įgyvendinančiu, dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (10), buvo nustatytos sąlygos, kuriomis gali būti suteikta teisė naudotis Bendrijos institucijai perduotais konfidencialiais duomenimis.

(17)

Šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (11).

(18)

Visų pirma, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus parinkti ir apibrėžti tokios statistikos objektus, jų charakteristikas atsižvelgiant į politinius arba techninius poreikius, charakteristikų išskaidymą, stebėjimo laikotarpį ir rezultatų perdavimo terminus, kokybės reikalavimus, įskaitant būtiną tikslumą bei informavimo apie kokybę pagrindus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(19)

Konsultuotasi su Statistikos programų komitetu, įsteigtu Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (12), kaip numatyta to sprendimo 3 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Objektas

Šiuo reglamentu sukuriama bendra sistema, skirta sistemingai rengti Bendrijos statistiką švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityse.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

a)

Bendrijos statistiniai duomenys – apibrėžiami kaip reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnio pirmoje įtraukoje;

b)

statistinių duomenų rengimas – apibrėžiamas kaip reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnio antrojoje įtraukoje;

c)

nacionalinės institucijos – apibrėžiamos reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnio trečiojoje įtraukoje;

d)

švietimas – organizuota ir tvari komunikacija, skirta mokytis (13);

e)

mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykdoma visą gyvenimą, siekiant gerinti žinias, įgūdžius ir kompetenciją asmeniniu, pilietiniu, socialiniu ir (arba) su darbu susijusiu aspektu (14);

f)

mikroduomenys – individualūs statistiniai įrašai;

g)

konfidencialūs duomenys – duomenys, kuriuos naudojant galima tik netiesiogiai identifikuoti atitinkamus statistinius vienetus vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 322/97 ir Reglamentu (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90.

3 straipsnis

Sritys

Šis reglamentas taikomas rengiant trijų sričių statistiką:

a)

1 sritis apima švietimo ir mokymo sistemų statistiką;

b)

2 sritis apima suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą statistiką;

c)

3 sritis apima kitus statistinius duomenis apie švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, pavyzdžiui, žmogiškojo kapitalo, švietimo teikiamos socialinės ir ekonominės naudos statistiką, kurios neapima 1 ir 2 sritis.

Šių sričių statistiniai duomenys rengiami vadovaujantis Priede išdėstytomis nuostatomis.

4 straipsnis

Veiksmai statistikos srityje

1.   Bendrijos švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistika rengiama vykdant šiuos atskirus veiksmus statistikos srityje:

a)

reguliarus valstybių narių švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistinių duomenų pateikimas laikantis nustatyto termino 1 ir 2 srityse;

b)

kitų statistinės informacijos sistemų ir apklausų panaudojimas, siekiant gauti papildomų statistikos kintamųjų apie švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą ir rodiklių, priklausančių 3 sričiai;

c)

standartų ir žinynų apie statistikos struktūras, koncepcijas ir metodus rengimas, tobulinimas ir atnaujinimas;

d)

duomenų kokybės gerinimas atsižvelgiant į kokybės pagrindus ir į šiuos aspektus:

aktualumą,

tikslumą,

savalaikiškumą bei punktualumą,

prieinamumą bei aiškumą,

palyginamumą, ir

nuoseklumą.

Komisija atsižvelgia į valstybių narių pajėgumus rinkti ir apdoroti duomenis bei kurti koncepcijas ir metodus.

Tinkamais atvejais ypatingas dėmesys skiriamas surinktų duomenų regioniniam aspektui. Prireikus duomenys sistemingai paskirstomi pagal lytį.

2.   Esant galimybei, Komisija (Eurostatas), siekdama užtikrinti duomenų palyginamumą tarptautiniu mastu ir išvengti pastangų dubliavimo, ypač statistikos koncepcijų ir metodų kūrimo ir tobulinimo bei valstybių narių statistikos duomenų pateikimo atžvilgiu, turi siekti bendradarbiavimo su UIS, OECD ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

3.   Tais atvejais, kai nustatomi svarbūs naujų duomenų reikalavimai arba nepakankama duomenų kokybė bei prieš pradedant rinkti duomenis, Komisija (Eurostatas) inicijuoja bandomuosius tyrimus, kuriuos savanoriškai atlieka valstybės narės. Šie bandomieji tyrimai vykdomi siekiant įvertinti tam tikrų duomenų surinkimo įgyvendinamumą, atsižvelgiant į duomenų teikiamos naudos bei šių duomenų surinkimo išlaidų ir respondentams tenkančios naštos santykį. Atlikus bandomuosius tyrimus nebūtinai vykdomos atitinkamos įgyvendinimo priemonės.

5 straipsnis

Asmeninių mikroduomenų perdavimas

Kai tai yra būtina Bendrijos statistikai parengti, valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) konfidencialius mikroduomenis, gautus iš atrankinių tyrimų, laikydamosi Reglamente (EB) Nr. 322/97 bei Reglamente (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 išdėstytų konfidencialių duomenų perdavimo nuostatų. Valstybės narės turi užtikrinti, kad perduoti duomenys neleistų tiesiogiai nustatyti statistinių vienetų (asmenų).

6 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Toliau išvardytos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms pakeisti jį papildant, įskaitant priemones, skirtas atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius, susijusius su duomenų rinkimu, perdavimu ir apdorojimu, patvirtinamos taikant 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, siekiant užtikrinti aukštos kokybės duomenų perdavimą:

a)

visų sričių statistikos objektų parinkimas, detalizavimas bei jų charakteristikos nustatymas atsižvelgiant į politinius arba techninius poreikius;

b)

charakteristikų detalizavimas;

c)

stebėjimo laikotarpis ir rezultatų perdavimo terminai;

d)

kokybės reikalavimai, įskaitant reikiamą tikslumą;

e)

informavimo apie kokybę pagrindai.

Jei dėl šių priemonių reikia labai išplėsti esamus duomenų rinkimus arba rinkti naujus duomenis, ar atlikti naujus tyrimus, tai sprendimai dėl įgyvendinimo turi būti pagrįsti ekonominės naudos analize, sudarančia išsamaus poveikio ir padarinių tyrimo dalį, atsižvelgiant į priemonių teikiamą naudą, valstybėms narėms tenkančias išlaidas ir respondentams tenkančią naštą.

2.   1 dalyje nurodytose priemonėse atsižvelgiama į:

a)

visose srityse – galimą švietimo institucijoms ir asmenims tenkančią naštą;

b)

visose srityse – bandomųjų tyrimų, minimų 4 straipsnio 3 dalyje, rezultatus;

c)

1 srityje – naujausius UIS, OECD ir Komisijos (Eurostato) susitarimus dėl sąvokų, apibrėžimų, duomenų rinkimo formos, duomenų apdorojimo, periodiškumo ir rezultatų perdavimo terminų;

d)

2 srityje – 2005–2007 m. laikotarpiu vykdytos suaugusiųjų švietimo bandomosios apklausos rezultatus ir tolesnio plėtojimo poreikį;

e)

3 srityje – esamų Bendrijos duomenų šaltinių prieinamumą, tinkamumą ir teisinį kontekstą, nuodugniai ištyrus visus esamus duomenų šaltinius.

3.   Jei būtina, ribotos apimties nukrypti leidžiančios nuostatos ir vienai ar kelioms valstybėms narėms taikomi pereinamieji laikotarpiai, pagrįsti objektyviomis priežastimis, tvirtinami taikant 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

7 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL C 374, 1994 12 30, p. 4.

(3)  OL L 205, 2005 8 6, p. 21.

(4)  OL C 141, 2005 6 10, p. 7.

(5)  OL L 255, 2005 9 30, p. 1.

(6)  2002 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2104/2002, suderinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1575/2000, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl nuostatų, susijusių su mokymo ir lavinimo kintamųjų sąrašu ir jų kodifikavimu, kad būtų galima tai naudoti duomenims perduoti nuo 2003 m. (OL L 324, 2002 11 29, p. 14).

(7)  2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (OL L 298, 2003 11 17, p. 34).

(8)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(9)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1, Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 322/97.

(10)  OL L 133, 2002 5 18, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1000/2007 (OL L 226, 2007 8 30, p. 7).

(11)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(12)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(13)  Pagal Tarptautinės standartizuotos švietimo kvalifikacijos (ISCED) 1997 m. versiją.

(14)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos rezoliucija dėl visą gyvenimą trunkančio mokymosi (OL C 163, 2002 7 9, p. 1).


PRIEDAS

SRITYS

1 sritis: Švietimo ir mokymo sistemos

1.   Tikslas

Šių duomenų rinkimo tikslas – gauti palyginamus duomenis apie svarbiausius švietimo ir mokymo sistemų aspektus, ypač – apie dalyvavimą švietimo programose ir jų baigimą, taip pat švietimui ir mokymui skirtų išteklių kaštus ir tipą.

2.   Apimtis

Duomenų rinkimas apima visą šalies viduje vykdomą švietimo veiklą, neatsižvelgiant į atitinkamų institucijų (nesvarbu, valstybinių ar privačių, nacionalinių ar užsienio) nuosavybės formą ar rėmimą bei į švietimo organizavimo formą. Atitinkamai, surinkti duomenys turi apimti visus besimokančiųjų tipus ir amžiaus grupes.

3.   Objektas

Renkami duomenys apie:

a)

besimokančiųjų registraciją, įskaitant jų charakteristikas;

b)

įstojusiuosius;

c)

absolventus ir mokslo baigimą;

d)

išlaidas švietimui;

e)

švietimo įstaigų personalą;

f)

užsienio kalbas, kurių mokytasi;

g)

grupių dydį;

sudarantys galimybę apskaičiuoti švietimo ir mokymo sistemų įvesties, procesų ir išvesties rodiklius.

Valstybės narės perduoda atitinkamą informaciją (metaduomenis), nurodo nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų ypatumus ir jų atitikimą tarptautinei klasifikacijai bei informuoja apie nukrypimus nuo prašymo pateikti duomenis reikalavimų, taip pat pateikia bet kokią kitą informaciją, kuri būtina duomenims įvertinti ir palyginamiems rodikliams sudaryti.

4.   Periodiškumas

Duomenys ir metaduomenys pateikiami kasmet, jei nenurodoma kitaip, Komisijos (Eurostato) ir nacionalinių institucijų nustatytais terminais, atsižvelgiant į naujausius susitarimus tarp UIS, OECD ir Komisijos (Eurostato).

2 sritis: Suaugusiųjų dalyvavimas mokymesi visą gyvenimą

1.   Tikslas

Šio tyrimo tikslas – gauti palyginamus duomenis, susijusius su suaugusiųjų dalyvavimu arba nedalyvavimu mokymesi visą gyvenimą.

2.   Apimtis

Statistinis vienetas – asmuo, priklausantis bent 25–64 m. amžiaus gyventojų grupei. Tuo atveju, jei informacija renkama atliekant apklausą, visada, kai tik įmanoma, turi būti vengiama netiesiogiai teikiamų atsakymų.

3.   Objektas

Tyrimas apima šias sritis:

a)

dalyvavimą ir nedalyvavimą mokymosi veikloje;

b)

šios mokymosi veiklos charakteristikas;

c)

informaciją apie pačių respondentų nurodytus įgūdžius;

d)

socialinę-demografinę informaciją.

Be to, savanoriškais pagrindais reikia rinkti informaciją apie dalyvavimą socialinėje ir kultūrinėje veikloje – tai aiškinamieji kintamieji, naudingi tolesnei dalyvaujančiųjų ir nedalyvaujančiųjų charakteristikų analizei.

4.   Duomenų šaltiniai ir imties dydžiai

Duomenų šaltinis turi būti atrankinis tyrimas. Administraciniai duomenų šaltiniai gali būti naudojami siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą. Imties dydis nustatomas vadovaujantis tikslumo reikalavimais, pagal kuriuos veiksmingi nacionalinio masto imčių dydžiai, apskaičiuojami remiantis paprasta atsitiktine atranka, neturėtų apimti daugiau kaip 5 000 asmenų. Neperžengiant šių dydžių ribų tam tikrų gyventojų grupių atveju reikia apsvarstyti specialias imtis.

5.   Periodiškumas

Duomenys renkami kas penkerius metus. Pirmieji šio reikalavimo įgyvendinimo metai turi būti anksčiausiai 2010 m.

3 sritis: Kiti su švietimu ir mokymusi visą gyvenimą susiję statistiniai duomenys

1.   Tikslas

Šių duomenų rinkimo tikslas – gauti papildomus palyginamus duomenis apie švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, skirtus konkrečioms politikos kryptims Bendrijos lygiu paremti, ir neįtrauktus į 1 ir 2 sritis.

2.   Apimtis

Kitus statistinius duomenis apie švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, turi sudaryti šie duomenys:

a)

švietimo ir ekonomikos statistiniai duomenys, kurių reikalaujama Bendrijos lygiu siekiant stebėti švietimo, mokslinių tyrimų, konkurencingumo ir augimo politiką;

b)

švietimo ir darbo rinkos statistiniai duomenys, kurių reikalaujama Bendrijos lygiu, siekiant stebėti užimtumo politiką;

c)

švietimo ir socialinės integracijos statistiniai duomenys, kurių reikalaujama Bendrijos lygiu, siekiant stebėti skurdo mažinimo, socialinės integracijos ir migrantų integracijos politiką.

Aukščiau išvardytų aspektų atvejais statistiniai duomenys turi būti gaunami iš esamų Bendrijos statistikos šaltinių.