29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 382/2008

2008 m. balandžio 21 d.

dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių

(Nauja redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 2 dalį, 33 straipsnio 12 dalį ir 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Kadangi šį reglamentą reikia keisti dar kartą, siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1254/1999 nustatyta, kad įvežant į Bendriją visus to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus produktus būtina pateikti importo licenciją. Patirtis parodė, kad būtina atidžiai stebėti prekybos visais galvijienos sektoriaus produktais tendencijas, kurios yra labai svarbios siekiant pusiausvyros šioje ypač pažeidžiamoje rinkoje. Norint patobulinti rinkos valdymą, importo licencijų turėtų būti reikalaujama ir įvežant produktus, kurių KN kodai yra 1602 50 31–1602 50 80 bei 1602 90 69.

(3)

Būtina kontroliuoti jaunų galvijų patinų, ypač veršelių, įvežimą į Bendriją. Licencijos tiems galvijams importuoti turėtų būti išduodamos tik jei nurodyta jų provenencijos šalis.

(4)

Pagal 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimo 79/542/EEB, sudarančio trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatančio gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą (4), 6 straipsnio 4 dalį į pasienio kontrolės postą galvijai turi būti atvežami su veterinarijos sertifikato originalu.

(5)

Europos Bendrijų integruotajame tarife (TARIC) nurodyti eilės numeriai, pagal kuriuos galima nustatyti importo tarifines kvotas, produktus, kuriems jos taikomos, o tam tikrais atvejais ir jų kilmę. Turėtų būti reikalaujama, kad tuos numerius valstybės narės nurodytų importo licencijoje arba jos išrašuose ir naudotų juos Komisijai pateikiamuose pranešimuose.

(6)

Importo licenciją išduodanti kompetentinga nacionalinė institucija ne visada žino, kokia yra produktų, importuotų pagal kelioms šalims skirtas tarifines kvotas, arba produktų, importuotų taikant Bendrojo muitų tarifo muitus, kilmės šalis. Kilmės šalies nurodymas importuojant pagal tarifines kvotas arba netaikant lengvatinių sąlygų turėtų būti pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2220/85, nustatančiame bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5), todėl importuojant pagal minėtas kvotas ir netaikant lengvatinių sąlygų, importo licencijų arba jų išrašų 31 skiltyje turėtų būti nurodoma kilmės šalis.

(7)

Reglamente (EB) Nr. 1254/1999 reikalaujama, kad atliekant kiekvieną eksporto operaciją, kuriai prašoma eksporto grąžinamosios išmokos, būtų pateikiama eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka. Turėtų būti nustatytos konkrečios tokios tvarkos taikymo taisyklės, visų pirma paraiškų teikimo ir informacijos nurodymo paraiškose bei licencijose taisyklės. Atitinkamai reikėtų papildyti 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), nuostatas.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose nustatytų įsipareigojimų dėl eksportuojamų produktų kiekio, laikymasis turi būti užtikrinamas eksporto licencijomis. Tam tikslui turėtų būti nustatytos išsamios paraiškų teikimo, licencijų išdavimo ir šių licencijų galiojimo laiko nustatymo taisyklės.

(9)

Be to, apie sprendimus dėl paraiškų gauti eksporto licencijas turėtų būti pranešama tik praėjus tam tikram svarstymų laikotarpiui, per kurį Komisija galėtų įvertinti prašomus kiekius bei susijusias išlaidas ir prireikus imtis konkrečių veiksmų šių paraiškų atžvilgiu. Siekiant apsaugoti pareiškėjų interesus, jiems turėtų būti suteikta galimybė atsiimti paraiškas, jei yra nustatyta procentinė priėmimo norma.

(10)

Jei paraiškose nurodytas kiekis neviršija 25 tonų, eksportuotojo prašymu licencija jam turėtų būti išduota nedelsiant. Kad nebūtų pažeistos tipinės nuostatos, tokių licencijų galiojimo laikas turėtų būti apribotas.

(11)

Kad eksportuojami kiekiai būtų valdomi labai tiksliai, neturėtų būti taikomos Reglamente (EB) Nr. 1291/2000 nustatytos leistinos paklaidos taikymo taisyklės.

(12)

Į šį reglamentą reikia įtraukti specialias nuostatas dėl eksporto, pateiktas 2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1643/2006, nustatančiame išsamias paraiškų dėl paramos teikimo eksportuojant galvijienos produktus, kuriems gali būti taikomas specialus trečiosios šalies importo režimas, taisykles (7), ir 1996 m. spalio 25 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2051/96, nustatančiame tam tikras išsamias paramos teikimo taisykles galvijienos, kuriai Kanadoje gali būti taikomas specialus importo režimas, eksportui ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1445/95 (8).

(13)

Kad Komisija galėtų tinkamai taikyti minėtas nuostatas dėl importo ir eksporto licencijų, jai reikia turėti tikslią informaciją apie pateiktas paraiškas gauti licenciją ir apie jau išduotų licencijų naudojimą. Kad administravimas būtų veiksmingas, valstybių narių informacija Komisijai turėtų būti perduodama vienoda nustatyta forma.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklės.

II   SKYRIUS

IMPORTO LICENCIJOS

2 straipsnis

1.   Importuojant į Bendriją visus Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus produktus arba produktus, kurių KN kodai yra 1602 50 31–1602 50 80 ir 1602 90 69, turi būti pateikiama importo licencija.

2.   Importuojant produktus, kurių KN kodai yra 0102 90 05–0102 90 49, išskyrus atvejus, kai importuojama pagal gyvų galvijų importo kvotas, reglamentuojamas atitinkamais reglamentais, kuriuose nustatytos jų taikymo taisyklės, paraiškoje gauti importo licenciją ir licencijoje nurodoma:

a)

7 langelyje – provenencijos šalis;

b)

8 langelyje – kilmės šalis, kuri sutampa su eksportuojančia šalimi, kaip apibrėžta Sprendimo 79/542/EEB I priedo 2 dalyje („Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai“). Pagal licenciją privaloma importuoti iš tos šalies;

c)

20 langelyje – įrašas: „8 langelyje nurodyta kilmės šalis sutampa su veterinarijos sertifikato originale arba kopijoje nurodyta eksportuojančia šalimi.“

3.   2 dalyje minimi gyvuliai išleidžiami į laisvą apyvartą tik pateikus veterinarijos sertifikato originalą arba Bendrijos pasienio kontrolės poste patvirtintą jo kopiją, jei šį sertifikatą išdavusi šalis sutampa su importo licencijos 8 langelyje nurodyta šalimi.

3 straipsnis

Licencijos galioja 90 dienų nuo jų išdavimo dienos kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Užstatas, pateikiamas prašant importo licencijos, yra:

a)

5 EUR už gyvų gyvulių vienetą;

b)

12 EUR už 100 kilogramų kitų produktų neto masės.

5 straipsnis

1.   Nepažeidžiant konkretesnių nuostatų, paraiškos gauti licencijas pateikiamos produktams, kuriems priskirtas vienas KN kodas arba viena iš I priedo toje pačioje įtraukoje nurodytų KN kodų grupių.

2.   Paraiškoje pateikta informacija perkeliama į licenciją.

3.   Jei importuojama pagal importo kvotą, importo licenciją išduodanti institucija licencijos arba jos išrašų 20 langelyje nurodo Europos Bendrijų integruotojo tarifo (TARIC) kvotos eilės numerį.

6 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio dešimtą dieną valstybės narės Komisijai praneša, kokiam kiekiui produktų (produktų svorio kilogramais arba galvijų vienetais) praėjusį mėnesį nekvotinio importo tvarka išduotos importo licencijos.

2.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 31 d. valstybės narės Komisijai praneša, kokiam kiekiui produktų (produktų svorio kilogramais arba galvijų vienetais) nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki kalbamųjų metų birželio 30 d. išduotos importo licencijos nebuvo panaudotos produktams importuoti nekvotinio importo tvarka.

3.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 31 d. valstybės narės Komisijai praneša, kiek produktų (produktų svorio kilogramais arba galvijų vienetais) nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki kalbamųjų metų birželio 30 d. faktiškai išleista į laisvą apyvartą nekvotinio importo tvarka (produktai suskirstomi pagal importavimo mėnesius ir kilmės šalis).

Tačiau nuo 2009 m. liepos 1 d. valstybės narės, laikydamosi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (9) 4 straipsnio, Komisijai praneša, kiek produktų nekvotinio importo tvarka išleista į laisvą apyvartą nuo 2009 m. liepos 1 d.

7 straipsnis

6 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 6 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje minimi pranešimai teikiami II, III ir IV prieduose nustatyta tvarka ir remiantis V priede nurodytomis produktų kategorijomis.

8 straipsnis

1.   Nurodant licencijoje arba jos išraše faktiškai importuotų produktų kiekį, importo licencijos arba jos išrašo 31 skiltyje be Reglamentu (EB) Nr. 1291/2000 nustatytos informacijos dar turi būti nurodyta kilmės šalis.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas yra pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje.

III   SKYRIUS

EKSPORTO LICENCIJOS

9 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 5 straipsnio 1 dalies ir remiantis šio reglamento 10–16 straipsniais, eksportuojant galvijienos produktus, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamosios išmokos, būtina turėti eksporto licenciją su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka.

10 straipsnis

1.   Licencijų eksportuoti produktus, kuriems prašoma grąžinamosios išmokos ir kuriems turi būti išduodama eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, galiojimo laikas, skaičiuojamas nuo išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, yra:

a)

penki mėnesiai pridedant einamąjį mėnesį – produktams, kurių KN kodas yra 0102 10, o produktams, kurių KN kodai yra 0102 90 ir ex 1602 – 75 dienos;

b)

60 dienų – kitiems produktams.

2.   Galvijienos eksporto licencijų, išduotų Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnyje nustatyta tvarka, galiojimo laikas yra:

a)

penki mėnesiai nuo išdavimo mėnesio, kaip apibrėžta to reglamento 23 straipsnio 2 dalyje, – produktams, kurių KN kodas yra 0102 10;

b)

keturi mėnesiai nuo išdavimo mėnesio, kaip apibrėžta to reglamento 23 straipsnio 2 dalyje, – kitiems produktams.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 5 dalies, produktams, klasifikuojamiems priskiriant KN kodą 0102 10, 21 dienos terminas keičiamas 90 dienų terminu.

4.   Paraiškų gauti licenciją ir licencijų 15 langelyje pateikiamas produkto aprašymas, 16 langelyje – 12 skaitmenų žemės ūkio produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodas, o 7 langelyje – paskirties šalis.

5.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 14 straipsnio antroje pastraipoje minimos produktų kategorijos išvardytos šio reglamento VI priede.

11 straipsnis

Užstatas, pateikiamas prašant licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, yra:

a)

26 EUR už gyvų gyvulių vienetą;

b)

15 EUR už 100 kilogramų produktų, priskirtų žemės ūkio produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodui 0201 30 00 9100;

c)

9 EUR už 100 kilogramų kitų produktų neto masės.

12 straipsnis

1.   Paraiškos gauti 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas eksporto licencijas su iš anksto nustatytomis grąžinamosiomis išmokomis gali būti pateiktos kompetentingoms institucijoms kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio.

Eksporto licencijos išduodamos kitą trečiadienį po savaitės, kurią buvo pateikta paraiška, jeigu iki tol Komisija nesiima jokių ypatingų šio straipsnio 2 arba 3 dalyse numatytų priemonių.

Licencijos, kurių buvo prašoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 16 straipsnį, išduodamos nedelsiant.

Nukrypstant nuo šios dalies antros pastraipos, Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą gali nustatyti, kad eksporto licencijos išduodamos ne trečiadienį, o kitą dieną, jeigu trečiadienį to padaryti negalima.

2.   Jei išdavus eksporto licencijas būtų arba galėtų būti viršyta turima biudžeto suma, ar per atitinkamą laikotarpį išnaudoti didžiausi kiekiai, kuriuos galima eksportuoti gaunant grąžinamąsias išmokas, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio 11 dalyje nurodytus apribojimus, arba likusį laikotarpį nebebūtų galima toliau eksportuoti, Komisija gali:

a)

nustatyti procentinę prašomų kiekių priėmimo normą;

b)

atmesti paraiškas, pagal kurias licencijos dar neišduotos;

c)

sustabdyti paraiškų gauti licenciją teikimą ne ilgiau kaip penkių darbo dienų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pirmos pastraipos c punkte nurodytomis aplinkybėmis sustabdymo laikotarpiu pateiktos paraiškos gauti licenciją negalioja.

Pirmoje pastraipoje numatytos priemonės gali būti įgyvendinamos arba keičiamos produkto kategorijai ir pagal paskirties vietą arba paskirties vietų grupę.

3.   2 dalyje numatytos priemonės taip pat gali būti patvirtintos, jei paraiškose gauti eksporto licenciją nurodyti kiekiai viršija arba gali viršyti vienai paskirties vietai ar paskirties vietų grupei paprastai parduodamą kiekį ir jei išdavus prašomas licencijas atsirastų spekuliacijos pavojus, galėtų būti iškreipta ūkio subjektų konkurencija, sutrikdyta prekyba arba Bendrijos rinka.

4.   Jei atsisakoma patenkinti paraišką dėl prašomų kiekių arba jei tie kiekiai sumažinami, tuoj pat grąžinamas užstatas už visus nepatvirtintus kiekius.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jei nustatyta procentinė priėmimo norma yra mažesnė kaip 90 %, licencijos išduodamos ne vėliau kaip vienuoliktą darbo dieną po minėtos procentinės normos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Per dešimt darbo dienų nuo šio paskelbimo pareiškėjai gali:

a)

atsiimti paraišką – šiuo atveju užstatas grąžinamas nedelsiant; arba

b)

pareikalauti, kad licencija būtų išduota nedelsiant – šiuo atveju kompetentinga institucija išduoda ją nedelsdama, bet ne anksčiau kaip penktą darbo dieną nuo paraiškos pateikimo dienos.

6.   Nepaisant 1 dalies nuostatų, licencijos, susijusios su paraiškomis dėl ne didesnio nei 25 tonų produktų, kurių KN kodai yra 0201 ir 0202, kiekio, išduodamos nedelsiant. Tokiais atvejais, nepaisant šio reglamento 10 straipsnio, licencijos galioja tik penkias darbo dienas nuo jų faktinio išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, o licencijos paraiškų ir licencijų 20 langelyje įrašomas bent vienas iš šio reglamento VII priedo A dalyje nurodytų įrašų.

13 straipsnis

1.   Už eksportuojamų produktų kiekį, atitinkantį Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą leistiną paklaidą, grąžinamoji išmoka nemokama, jei eksportuojama pagal šio reglamento 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą licenciją, kurios 22 langelyje yra šis įrašas:

„Grąžinamoji išmoka taikoma … tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija)“.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (10) 18 straipsnio 3 dalies b punkto antros įtraukos nuostatos netaikomos specialiosioms eksporto grąžinamosioms išmokoms už produktus, Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (11) nustatytoje žemės ūkio produktų, kuriems taikomos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūroje klasifikuojamus priskiriant KN kodus 0201 30 00 9100 ir 0201 30 00 9120, jeigu šiems produktams pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1741/2006 (12) 4 straipsnį įforminta muitinio sandėliavimo procedūra.

14 straipsnis

1.   Šis straipsnis taikomas eksportui, vykdomam laikantis Reglamento (EB) Nr. 1643/2006 nuostatų.

2.   Paraiškos gauti licenciją Reglamento (EB) Nr. 1643/2006 1 straipsnyje nurodytiems produktams gali būti pateiktos tik tose valstybėse narėse, kurios laikosi importuojančios šalies nustatytų sveikatos reikalavimų.

3.   Paraiškose gauti licenciją ir licencijų 7 langelyje įrašoma: „JAV“. Pagal licencijas privaloma eksportuoti iš licenciją išdavusios valstybės narės į minėtą paskirties šalį.

4.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalies, eksportuojami kiekiai negali viršyti licencijoje nurodytų kiekių. Licencijos 19 langelyje įrašoma „0“.

5.   Licencijos 22 langelyje pateikiamas vienas iš VII priedo B dalyje nurodytų įrašų.

6.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

kiekvieną darbo dieną iki 18 val. (Briuselio laiku) – apie visą produktų kiekį, dėl kurio pateiktos paraiškos;

b)

ne vėliau kaip iki paraiškų pateikimo mėnesio pabaigos – pareiškėjų sąrašą.

7.   Jei kiekiai, kuriems prašoma licencijų, viršija galimus kiekius, Komisija nustato bendrą procentinę prašomų kiekių priėmimo normą.

8.   Licencijos išduodamos dešimtą darbo dieną po paraiškos pateikimo dienos. Pagal paraiškas, apie kurias nebuvo pranešta Komisijai, licencija neišduodama.

9.   Nepaisant šio reglamento 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, licencijos galioja 90 dienų nuo faktinės jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, bet ne ilgiau kaip iki išdavimo metų gruodžio 31 d.

10.   Jei prašomi kiekiai pagal šio straipsnio 7 dalį sumažinami, tuoj pat grąžinamas užstatas už visus nepatvirtintus kiekius.

11.   Be Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 32 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų reikalavimų, dar laikomasi reikalavimo, kad užstatas, pateikiamas kartu su paraiška gauti eksporto licenciją, grąžinamas tik pateikus įrodymų, kad produktai pristatyti į jų paskirties vietą, kaip numatyta to reglamento 35 straipsnio 5 dalyje.

15 straipsnis

1.   Šis straipsnis taikomas eksportui į Kanadą, vykdomam pagal Reglamentą (EB) Nr. 2051/96.

2.   Paraiškos gauti licenciją Reglamento (EB) Nr. 2051/96 1 straipsnyje nurodytiems produktams gali būti pateikiamos tik valstybėse narėse, kurios laikosi Kanados institucijų nustatytų sveikatos reikalavimų.

3.   Paraiškų gauti licenciją ir licencijų 7 langelyje įrašoma „Kanada“. Pagal licencijas privaloma eksportuoti iš licenciją išdavusios valstybės narės į minėtą paskirties šalį.

4.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalies, eksportuojami kiekiai negali viršyti licencijoje nurodytų kiekių. Licencijos 19 langelyje įrašoma „0“.

5.   Licencijos 22 langelyje pateikiamas vienas iš VII priedo C dalyje nurodytų įrašų.

6.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

kiekvieną darbo dieną iki 18 val. (Briuselio laiku) – apie visą produktų kiekį, dėl kurio pateiktos paraiškos;

b)

ne vėliau kaip iki paraiškų pateikimo mėnesio pabaigos – pareiškėjų sąrašą.

7.   Jei kiekiai, kuriems prašoma licencijų, viršija galimus kiekius, Komisija nustato bendrą procentinę prašomų kiekių priėmimo normą.

8.   Licencijos išduodamos dešimtą darbo dieną po paraiškos pateikimo dienos. Pagal paraiškas, apie kurias nebuvo pranešta Komisijai, licencija neišduodama.

9.   Nepaisant šio reglamento 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, licencijos galioja 90 dienų nuo faktinės jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, bet ne ilgiau kaip iki išdavimo metų gruodžio 31 d.

10.   Jei prašomi kiekiai pagal šio straipsnio 7 dalį sumažinami, tuoj pat grąžinamas užstatas už visus nepatvirtintus kiekius.

11.   Be Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 32 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų reikalavimų, dar laikomasi reikalavimo, kad užstatas, pateikiamas kartu su paraiška gauti eksporto licenciją, grąžinamas tik pateikus įrodymų, kad produktai pristatyti į jų paskirties vietą, kaip numatyta to reglamento 35 straipsnio 5 dalyje.

16 straipsnis

1.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

kiekvieną penktadienį nuo 13 val.:

i)

apie licencijų paraiškas su iš anksto nustatyta 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatyta grąžinamąja išmoka arba apie tai, kad nuo tos savaitės pirmadienio iki penktadienio paraiškų nepateikta;

ii)

apie Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnyje minimas paraiškas sertifikatui gauti arba apie tai, kad nuo tos savaitės pirmadienio iki penktadienio paraiškų nepateikta;

iii)

apie kiekius, kuriems pagal šio reglamento 12 straipsnio 6 dalį išduotos licencijos 6, arba apie tai, kad nuo tos savaitės pirmadienio iki penktadienio licencijų neišduota;

iv)

apie kiekius, kuriems, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnyje numatytomis paraiškomis, nuo tos savaitės pirmadienio iki penktadienio išduoti sertifikatai, ir nurodo paraiškos pateikimo datą bei paskirties šalį;

v)

apie kiekius, dėl kurių tą savaitę eksporto licencijų paraiškos buvo atsiimtos pagal šio reglamento 12 straipsnio 5 dalį;

b)

iki kiekvieno mėnesio 15 dienos už praėjusį mėnesį:

i)

apie Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 16 straipsnyje minimas paraiškas licencijoms gauti;

ii)

apie nepanaudotus kiekius, kuriems licencijos buvo išduotos remiantis šio reglamento 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis.

2.   1 dalyje minimuose pranešimuose nurodoma:

a)

produkto svoriu išreikštas kiekis – kiekvienai 10 straipsnio 5 dalyje minimai produktų kategorijai;

b)

kiekvienos kategorijos produktų kiekiai, suskirstyti pagal paskirties vietas.

1 dalies b punkto ii papunktyje minimame pranešime taip pat nurodomas grąžinamosios išmokos už kiekvieną produktų kategoriją dydis.

3.   Visi 1 dalyje minimi pranešimai, įskaitant pranešimą apie tai, kad paraiškų nepateikta, teikiami pagal VIII priede nustatytą pavyzdį.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1445/95 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal X priede pateiktą atitikmenų lentelę.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 18/2008 (OL L 29, 2008 2 2, p. 5).

(2)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 586/2007 (OL L 139, 2007 5 31, p. 5).

(3)  Žr. IX priedą.

(4)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2008/61/EB (OL L 15, 2008 1 18, p. 33).

(5)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 12, p. 52).

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1432/2007 (OL L 317, 2007 12 5, p. 36).

(7)  OL L 308, 2006 11 8, p. 7.

(8)  OL L 274, 1996 10 26, p. 18. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2333/96 (OL L 317, 1996 12 6, p. 13).

(9)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(10)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11.

(11)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1.

(12)  OL L 329, 2006 11 25, p. 7.


I PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalyje minimas sąrašas

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41–0102 90 49

0102 90 51–0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


II PRIEDAS

Pranešimas apie importo licencijas (išduotos licencijos)

Valstybė narė: …

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 6 straipsnio taikymas

Produktų kiekis, kuriam išduotos importo licencijos

Nuo: … iki: ….

Produkto kodas(-ai) (1)

Kiekis

(produkto svorio kilogramai arba galvijų vienetai)

 

 


(1)  V priede nurodyta produkto kategorija arba kategorijos.


III PRIEDAS

Pranešimas apie importo licencijas (nepanaudotas kiekis)

Valstybė narė: …

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 6 straipsnio taikymas

Produktų kiekis, kuriam išduotos importo licencijos nepanaudotos

Nuo: … iki: ….

Produkto kodas(-ai) (1)

Nepanaudotas kiekis

(produkto svorio kilogramai arba galvijų vienetai)

 

 


(1)  V priede nurodyta produkto kategorija arba kategorijos.


IV PRIEDAS

Pranešimas apie išleistų į laisvą apyvartą produktų kiekį

Valstybė narė: …

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 6 straipsnio taikymas

Į laisvą apyvartą išleistų produktų kiekis (kilogramais arba galvijų vienetais)

V priede nurodyta produkto kategorija: …

Kilmės šalis

Mėnuo

A šalis

B šalis

… šalis

Z šalis

1-as mėnuo

 

 

 

 

2-as mėnuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-as mėnuo

 

 

 

 

12-as mėnuo

 

 

 

 

Iš viso 12 mėnesių

 

 

 

 


V PRIEDAS

7 straipsnyje minimos produktų kategorijos

Produktų kategorija

KN kodas

110

0102 90 05

120

0102 90 21 ir 0102 90 29

130

0102 90 41 ir 0102 90 49

140

0102 90 51–0102 90 79

210

0201 10 00 ir 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 ir 0206 10 95

310

0202 10 ir 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 ir 0210 99 90

510

1602 50 10 ir 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


VI PRIEDAS

10 straipsnio 5 dalyje nurodytas sąrašas

Kategorija

Produkto kodas

011

0102 10 10 9140 ir 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 ir 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 ir 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 ir 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 ir 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 ir 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 ir 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 ir 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 ir 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 ir 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 ir 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 ir 1602 50 95 9325


VII PRIEDAS

A   DALIS

12 straipsnio 6 dalyje minimi įrašai

:

Bulgarų kalba

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

Ispanų kalba

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

Čekų kalba

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

Danų kalba

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

Vokiečių kalba

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

Estų kalba

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

Graikų kalba

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

Anglų kalba

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

Prancūzų kalba

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

Italų kalba

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

Latvių kalba

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

Lietuvių kalba

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

Vengrų kalba

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

Maltiečių kalba

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

Olandų kalba

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

Lenkų kalba

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

Portugalų kalba

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

Rumunų kalba

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

Slovakų kalba

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

Slovėnų kalba

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

Suomių kalba

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

Švedų kalba

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

B   DALIS

14 straipsnio 5 dalyje minimi įrašai

:

Bulgarų kalba

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Ispanų kalba

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Čekų kalba

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Danų kalba

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Vokiečių kalba

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Estų kalba

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

Graikų kalba

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

Anglų kalba

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Prancūzų kalba

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Italų kalba

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Latvių kalba

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Lietuvių kalba

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Vengrų kalba

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

Maltiečių kalba

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

Olandų kalba

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Lenkų kalba

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Portugalų kalba

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Rumunų kalba

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Slovakų kalba

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Slovėnų kalba

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Suomių kalba

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Švedų kalba

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

C   DALIS

15 straipsnio 5 dalyje minimi įrašai

:

Bulgarų kalba

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Ispanų kalba

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Čekų kalba

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Danų kalba

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Vokiečių kalba

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Estų kalba

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

Graikų kalba

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Anglų kalba

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Prancūzų kalba

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Italų kalba

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Latvių kalba

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Lietuvių kalba

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Vengrų kalba

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

Maltiečių kalba

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

Olandų kalba

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Lenkų kalba

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Portugalų kalba

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Rumunų kalba

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Slovakų kalba

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Slovėnų kalba

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Suomių kalba

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Švedų kalba

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


VIII PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 taikymas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, AGRI/D/2 GD. Galvijienos sektorius

Pranešimai apie eksporto licencijas. Galvijiena

Siuntėjas:

Data:

Valstybė narė:

Kontaktinis asmuo:

Telefonas:

Faksas:

Gavėjas

:

DG AGRI/D/2

Faksas (32 2) 292 17 22

El. paštas AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

A dalis.   Penktadienio pranešimas

Laikotarpis nuo … iki …

1.

16 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis:

Kategorija

Prašomas kiekis

Paskirties šalis (1)

 

 

 

2.

16 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Kategorija

Prašomas kiekis

Paskirties šalis (2)

 

 

 

3.

16 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Kategorija

Kiekis, kuriam išduotos licencijos

Paraiškos pateikimo data

Paskirties šalis (3)

 

 

 

 

4.

16 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Kategorija

Kiekis, kuriam išduotos licencijos

Paraiškos pateikimo data

Paskirties šalis (4)

 

 

 

 

5.

16 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Kategorija

Prašomas kiekis

Paskirties šalis (5)

 

 

 

B dalis.   Mėnesiniai pranešimai

1.

16 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Kategorija

Prašomas kiekis

Paskirties šalis (6)

 

 

 

2.

16 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Kategorija

Nepanaudotas kiekis

Paskirties šalis (7)

Grąžinamosios išmokos dydis

 

 

 

 


(1)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(2)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(3)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(4)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(5)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(6)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(7)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.


IX PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/95

(OL L 143, 1995 6 27, p. 35)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2351/95

(OL L 239, 1995 10 7, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2856/95

(OL L 299, 1995 12 12, p. 10)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2051/96

(OL L 274, 1996 10 26, p. 18)

Tik 6 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2333/96

(OL L 317, 1996 12 6, p. 13)

Tik 2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 135/97

(OL L 24, 1997 1 25, p. 14)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 266/97

(OL L 45, 1997 2 15, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1496/97

(OL L 202, 1997 7 30, p. 36)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1572/97

(OL L 211, 1997 8 5, p. 39)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2284/97

(OL L 314, 1997 11 18, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2469/97

(OL L 341, 1997 12 12, p. 8)

Tik 3 straipsnis ir IV priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2616/97

(OL L 353, 1997 12 24, p. 8)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 260/98

(OL L 25, 1998 1 31, p. 42)

Tik 1 straipsnis ir I, II A ir II B priedai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 759/98

(OL L 105, 1998 4 4, p. 7)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2365/98

(OL L 293, 1998 10 31, p. 49)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2648/98

(OL L 335, 1998 12 10, p. 39)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1000/2000

(OL L 114, 2000 5 13, p. 10)

Tik 3 straipsnio 2 dalis ir IV priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1659/2000

(OL L 192, 2000 7 28, p. 19)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 24/2001

(OL L 3, 2001 1 6, p. 9)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2492/2001

(OL L 337, 2001 12 20, p. 18)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 118/2003

(OL L 20, 2003 1 24, p. 3)

Tik 4 straipsnio 2 dalis ir III priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 852/2003

(OL L 123, 2003 5 17, p. 9)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 360/2004

(OL L 63, 2004 2 28, p. 13)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2004

(OL L 217, 2004 6 17, p. 10)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1713/2006

(OL L 321, 2006 11 21, p. 11)

Tik 6 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1749/2006

(OL L 330, 2006 11 28, p. 5)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1965/2006

(OL L 408, 2006 12 30, p. 27)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 586/2007

(OL L 139, 2007 5 31, p. 5)

 


X PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1445/95

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio įžanginis sakinys

4 straipsnio įžanginis sakinys

4 straipsnio pirma įtrauka

4 straipsnio a punktas

4 straipsnio antra įtrauka

4 straipsnio b punktas

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnis

6 straipsnis (naujas)

6a straipsnis

7 straipsnis (naujas)

6b straipsnio pirma pastraipa

8 straipsnio 1 dalis

6b straipsnio antra pastraipa

8 straipsnio 2 dalis

6c straipsnis

6d straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginis sakinys

10 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

10 straipsnio 1 dalies a punktas

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

10 straipsnio 1 dalies b punktas

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginis sakinys

10 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

10 straipsnio 2 dalies a punktas

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antra įtrauka

10 straipsnio 2 dalies b punktas

8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

10 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 1 dalis

11 straipsnis

10 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2a dalis

12 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 4 dalies įžanginis sakinys

12 straipsnio 5 dalies įžanginis sakinys

10 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

12 straipsnio 5 dalies a punktas

10 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

12 straipsnio 5 dalies b punktas

10 straipsnio 5 dalis

12 straipsnio 6 dalis

11 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnio 1–5 dalys

14 straipsnio 1–5 dalys

12 straipsnio 7 dalies įžanginis sakinys

14 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys

12 straipsnio 7 dalies pirma įtrauka

14 straipsnio 6 dalies a punktas

12 straipsnio 7 dalies antra įtrauka

14 straipsnio 6 dalies b punktas

12 straipsnio 8 dalis

14 straipsnio 7 dalis

12 straipsnio 9 dalis

14 straipsnio 8 dalis

12 straipsnio 10 dalis

14 straipsnio 9 dalis

12 straipsnio 11 dalis

14 straipsnio 10 dalis

12 straipsnio 12 dalis

14 straipsnio 11 dalis

12a straipsnio 1–5 dalys

15 straipsnio 1–5 dalys

12a straipsnio 7 dalies įžanginis sakinys

15 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys

12a straipsnio 7 dalies pirma įtrauka

15 straipsnio 6 dalies a punktas

12a straipsnio 7 dalies antra įtrauka

15 straipsnio 6 dalies b punktas

12a straipsnio 8–12 dalys

12a straipsnio 7–12 dalys

13 straipsnis

16 straipsnis

14 straipsnis

17 straipsnis (naujas)

15 straipsnis

18 straipsnis

I priedas

I priedas

II A priedas

II priedas (naujas) ir V priedas (naujas)

III priedas (naujas)

II B priedas

IV priedas (naujas)

III priedas

VI priedas

III A priedas

VII priedo A dalis

III B priedas

VII priedo B dalis

III C priedas

VII priedo C dalis

IV priedas

VIII priedas

IX priedas

X priedas