3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 306/2008

2008 m. balandžio 2 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi darbuotojų, surenkančių iš įrangos tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, atestavimo būtiniausi reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus būtina nustatyti darbuotojų, dirbančių su įranga, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, galinčių nutekėti dėl jų veiklos, kvalifikacijos taisykles.

(2)

Dar neatestuotiems, bet mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, dalyvaujantiems darbuotojams turėtų būti leidžiama tam tikrą laiką, prižiūrimiems atestuotų darbuotojų, vykdyti veiklą, kuriai reikalingas toks pažymėjimas, kad jie galėtų įgyti egzaminui reikalingų praktinių įgūdžių.

(3)

Kelios valstybės narės šiuo metu neturi kvalifikacijos kėlimo ar atestavimo sistemų. Todėl reikėtų nustatyti tam tikrą laiką, per kurį darbuotojai galėtų gauti pažymėjimus.

(4)

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos atestavimo sistemą turėtų būti leidžiama kurti remiantis esamomis kvalifikacijos kėlimo programomis, jei į tokias programas įtrauktas įgūdžių ir žinių mokymas ir jei atitinkama kvalifikacijos kėlimo sistema atitinka šiame reglamente nustatytus būtiniausius standartus.

(5)

Subjektai, gaminantys arba eksploatuojantys įrangą, kurioje yra tirpiklių, kurių pagrindą sudaro fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, gali būti skiriami vertinimo ir (arba) sertifikavimo institucijomis, jei jie atitinka joms keliamus reikalavimus.

(6)

Siekiant išvengti nereikalingų administracinių išlaidų valstybei narei, kurioje šiuo metu nenaudojami tirpikliai, kurių pagrindą sudaro fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, turėtų būti suteikta teisė nekurti visos atestavimo sistemos, jei valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad, ateityje prireikus, tokie pažymėjimai galėtų būti išduodami nedelsiant be priežasties ir nebūtų sudaryta nepagrįstų kliūčių patekti į rinką.

(7)

Egzaminavimas yra veiksmingas būdas patikrinti kandidato gebėjimą tinkamai atlikti veiksmus, dėl kurių tiesiogiai gali įvykti nuotėkis, ir veiksmus, dėl kurių nuotėkis gali įvykti netiesiogiai.

(8)

Oficialiai paskirtos vertinimo ir sertifikavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų būtiniausių reikalavimų, ir taip pažymėjimų abipusio pripažinimo procedūrą padaryti veiksmingesnę ir efektyvesnę visoje Bendrijoje.

(9)

Informacija apie atestavimo sistemą, taikomą išduodant abipusiškai pripažįstamus pažymėjimus, turėtų būti pateikiama Komisijai pagal 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (2).

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę (3),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi darbuotojų, surenkančių iš įrangos tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, atestavimo būtiniausi reikalavimai ir pagal tuos reikalavimus išduotų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

2 straipsnis

Darbuotojų atestavimas

1.   Darbuotojai, vykdantys 1 straipsnyje nurodytą veiklą, privalo turėti pažymėjimus, nurodytus 4 straipsnyje.

2.   Darbuotojams, dalyvaujantiems mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, 1 dalis netaikoma daugiausia vienerius metus, jeigu jie vykdo veiklą, prižiūrimi darbuotojo, turinčio pažymėjimą.

3.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad laikotarpį, kuris trunka ne ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos, 1 dalis netaikoma darbuotojams, vykdantiems šio reglamento 1 straipsnyje numatytą veiklą, iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį tokie darbuotojai laikomi atestuotais vykdyti šią veiklą pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus.

3 straipsnis

Pažymėjimų išdavimas darbuotojams

1.   4 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija išduoda pažymėjimus darbuotojams, išlaikiusiems 5 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos surengtą teorinį ir praktinį egzaminą, skirtą priede nustatytiems būtiniausiems įgūdžiams ir žinioms patikrinti.

2.   Pažymėjime nurodoma bent:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, pažymėjimo turėtojo vardas ir pavardė, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jeigu jis nustatytas;

b)

veiklos, kurią turi teisę vykdyti pažymėjimo turėtojas, pavadinimas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

3.   Jeigu galiojanti egzaminais pagrįsta atestavimo sistema atitinka 4 ir 5 straipsnių reikalavimus ir ja patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios, tačiau susijusiame patvirtinančiame dokumente nėra šio straipsnio 2 dalyje nustatytų elementų, 4 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija gali išduoti pažymėjimą šią kvalifikaciją turinčiam asmeniui nereikalaudama dar kartą laikyti egzamino.

4.   Jeigu galiojanti egzaminais pagrįsta atestavimo sistema atitinka 4 ir 5 straipsnių reikalavimus ir ja iš dalies patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai, sertifikavimo institucija gali išduoti pažymėjimą, jei pareiškėjas išlaiko papildomą įgūdžių ir žinių, kurių neapima esama atestavimo sistema, egzaminą, surengtą 5 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos.

4 straipsnis

Sertifikavimo institucija

1.   Sertifikavimo institucija numatoma nacionaliniuose įstatymuose ar taisyklėse arba ją skiria valstybės narės kompetentinga institucija ar kitos tokią teisę turinčios institucijos, kaip instituciją, kuriai leidžiama išduoti darbuotojams 1 straipsnyje nurodytos veiklos pažymėjimus.

Sertifikavimo institucija vykdo veiklą nešališkai.

2.   Sertifikavimo institucija nustato ir taiko pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir atšaukimo procedūras.

3.   Sertifikavimo institucija kaupia įrašus, pagal kuriuos galima patikrinti atestuoto asmens statusą. Iš įrašų matyti, kad atestavimo procesas buvo sėkmingai įvykdytas. Įrašai saugomi ne mažiau kaip 5 metus.

5 straipsnis

Vertinimo institucija

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos ar kitų tokią teisę turinčių institucijų paskirta vertinimo institucija rengia egzaminus 1 straipsnyje nurodytiems darbuotojams. 4 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija taip pat gali būti paskirta vertinimo institucija.

Vertinimo institucija vykdo veiklą nešališkai.

2.   Egzaminai planuojami ir sudaromi taip, kad per juos būtų patikrinti priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

3.   Vertinimo institucija pasirenka atsiskaitymo procedūras ir saugo įrašus, kad būtų galima dokumentais pagrįsti individualius ir bendrus vertinimo rezultatus.

4.   Vertinimo institucija užtikrina, kad žinioms ir įgūdžiams tikrinti paskirti egzaminuotojai būtų tinkamai susipažinę su egzaminavimo metodais bei egzamino dokumentais ir patys išmanytų tą sritį, kurios žinios tikrinamos. Ji taip pat užtikrina, kad laikant praktinius egzaminus būtų sudaromos sąlygos naudotis būtina įranga, įrankiais ir medžiagomis.

6 straipsnis

Pranešimas

1.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės Komisijos reglamente (EB) Nr. 308/2008 nustatyta forma pateikia Komisijai darbuotojų sertifikavimo institucijų, kurioms taikomas 4 straipsnis, pavadinimus ir kontaktinius duomenis ir darbuotojų pažymėjimų, atitinkančių 3 straipsnio reikalavimus, pavadinimus.

2.   Jei tirpikliai, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, valstybėje narėje nenaudojami, ji gali nuspręsti neskirti 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sertifikavimo ar vertinimo institucijos, arba abiejų, kol nebus tokio atestavimo būtinybės. Šiuo atveju tokia valstybė narė nacionaliniuose teisės aktuose numato būtinas priemones užtikrinti, kad tokie pažymėjimai būtų išduodami nedelsiant be priežasties, jeigu jų prireiktų ateityje.

Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybė narė praneša Komisijai apie ketinimą pasinaudoti šios dalies nuostatomis ir apie priemones, kurių imtasi siekiant įvykdyti šios dalies reikalavimus. Tokiu atveju 1 dalis nėra taikoma.

3.   Pagal 1 dalį pateiktą pranešimą Valstybės narės papildo atitinkama nauja informacija ir nedelsdamos pateikia Komisijai.

7 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlygos

1.   Valstybės narės abipusiškai pripažįsta kitų valstybių pagal 4 straipsnį išduotus pažymėjimus.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad kitoje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų turėtojai pateiktų pažymėjimo vertimą į kitą oficialiąją Bendrijos kalbą.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 28.

(3)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

Būtiniausi įgūdžių ir žinių, kuriuos turi patikrinti vertinimo institucija, reikalavimai

3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą egzaminą sudaro:

a)

teorinis egzaminas, sudarytas iš vieno ar kelių klausimų, skirtų patikrinti įgūdį ar žinias, kurie stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėti (T);

b)

praktinis egzaminas, kurį laikydamas pareiškėjas turi atlikti tam tikrą užduotį, naudodamasis atitinkama medžiaga, įrankiais ir įranga, kuri stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėta (P).


Nr.

Būtiniausios žinios ir įgūdžiai

Egzamino rūšis

1.

Elementarus svarbių aplinkosaugos klausimų išmanymas (klimato kaita, Kioto protokolas, visuotinio atšilimo potencialas), elementarus atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatų ir atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatas įgyvendinančių reglamentų išmanymas

T

2.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, naudojamų kaip tirpikliai, fizinių, cheminių savybių ir savybių aplinkosaugos požiūriu išmanymas

T

3.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaip tirpiklio naudojimas

T

4.

Tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, surinkimas

P

5.

Tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, saugojimas ir gabenimas

T

6.

Surinkimo įrangos naudojimas surenkant tirpiklius, kurių pagrindą sudaro fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, iš įrangos, kurioje yra tokių tirpiklių

P