9.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/64


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 298/2008

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37, 95 straipsnius ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1829/2003 (3) numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūrą su tikrinimu būtų taikoma jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomos tvarkos.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti, ar konkrečios rūšies maistas ar pašarai patenka į Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 taikymo sritį, sumažinti atsitiktinai arba dėl neišvengiamų techninių priežasčių atsiradusių medžiagų, kurių sudėtyje yra, kurios susideda arba kurios pagamintos iš genetiškai modifikuotų organizmų, ženklinimo ribas, taip pat atsitiktinai arba dėl neišvengiamų techninių priežasčių atsiradusių genetiškai modifikuotų medžiagų, kurių rizikos vertinimas maiste ir pašaruose joms palankus, ženklinimo ribas, ir priimti priemones dėl tam tikrų operatoriams ir viešojo maitinimo įstaigoms privalomų su ženklinimu ir informavimu susijusių reikalavimų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Prireikus priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant ir nustatančios, ar šis skirsnis taikomas konkrečios rūšies maistui, tvirtinamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

12 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant ir nustatančios atitinkamas žemesnes ribas, ypač maisto produktams, kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, arba atsižvelgiant į mokslo bei technikos pažangą, tvirtinamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3)

14 straipsnis keičiamas taip:

„14 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija gali priimti šias priemones:

priemones, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 12 straipsnio 3 dalyje,

priemones, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 13 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų,

specialiąsias taisykles dėl informacijos, kurią turi pateikti maistą galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo maitinimo įstaigos. Siekiant atsižvelgti į ypatingą viešojo maitinimo įstaigų padėtį, minėtose taisyklėse gali būti numatyta pritaikyti 13 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Be to, siekiant palengvinti vienodą 13 straipsnio taikymą, pagal 35 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą galima patvirtinti išsamias taisykles.“;

4)

15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Prireikus priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant ir nustatančios, ar šis skirsnis taikomas konkrečios rūšies pašarams, tvirtinamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5)

24 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant ir nustatančios atitinkamas žemesnes ribas, ypač pašarams, kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, arba atsižvelgiant į mokslo bei technikos pažangą, tvirtinamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6)

26 straipsnis keičiamas taip:

„26 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija gali priimti šias priemones:

priemones, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 24 straipsnio 3 dalyje,

priemones, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 25 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Be to, siekiant palengvinti vienodą 25 straipsnio taikymą, pagal 35 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą galima priimti išsamias taisykles.“;

7)

32 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„Išsamios šio straipsnio ir priedo įgyvendinimo taisyklės gali būti priimamos pagal 35 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas ir iš dalies keičiančios priedą, tvirtinamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8)

35 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

9)

47 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, ir sumažinančios 1 dalyje nurodytas leistinas ribas, ypač tiesiogiai galutiniam vartotojui parduodamiems GMO, tvirtinamos pagal 35 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlament vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1981/2006 (OL L 368, 2006 12 23, p. 99).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.