19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/8


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 249/2008

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį ir 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams ir nutraukiantis tyrimą dėl tam tikrų Malaizijos kilmės plastikinių maišelių ir krepšelių importo (2),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Taryba po tyrimo (toliau – pradinis tyrimas) Reglamentu (EB) Nr. 1425/2006 nustatė galutinį antidempingo muitą tam tikriems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamiems plastikiniams maišeliams ir krepšeliams.

1.1.   Tarpinės peržiūros inicijavimas

(2)

Komisijos iniciatyva buvo inicijuota dalinė tarpinė minėto reglamento peržiūra, susijusi su Kinijos eksportuojančiu gamintoju Xinhui Alida Polythene Limited (toliau – Xinhui Alida arba bendrovė), kuriam taikomos galiojančios antidempingo priemonės. Ši dalinė tarpinė peržiūra buvo inicijuota Komisijos iniciatyva remiantis bendrovės pateiktais prima facie įrodymais.

(3)

Ši peržiūra buvo inicijuota pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį. Iš Xinhui Alida Komisijos gautuose įrodymuose bendrovė teigė, kad su ja susijusios aplinkybės, dėl kurių buvo nustatytos priemonės, pasikeitė ir šių pokyčių pobūdis yra ilgalaikis.

(4)

Kaip matyti iš Komisijos turimos informacijos, bendrovė veikė rinkos ekonomikos sąlygomis, kadangi, remiantis bendrovės teigimu, ji atitiko pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus. Be to, bendrovė teigė, kad nuo tada, kai buvo nustatytos pradinės priemonės, atsirado ilgalaikių prekybos masto, paskirties vietų ir gamybos pajėgumų pokyčių. Ji taip pat teigė, kad jei pačios bendrovės sąnaudomis ir kainomis pagrįsta normalioji vertė būtų palyginta su jos eksporto į Bendriją kainomis, dempingas taptų daug mažesnis už dabartines priemones, bei pateikė su tuo susijusius prima facie įrodymus.

(5)

Atsižvelgdama į tai, bendrovė teigė, kad nebėra būtina toliau taikyti galiojančių priemonių, kurių dydis buvo pagrįstas anksčiau nustatytu dempingo dydžiu, ir taip kompensuoti dempingo daromą žalą.

(6)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad dalinei tarpinei peržiūrai inicijuoti būtinų įrodymų pakanka, Komisija paskelbė pranešimą (toliau – pranešimas apie inicijavimą) (3) ir pradėjo tyrimą, kurį atliekant nagrinėtas tik dempingas.

1.2.   Su tyrimu susijusios šalys

(7)

Komisija oficialiai pranešė Xinhui Alida ir jos susijusioms bendrovėms bei eksportuojančios šalies atstovams apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti.

(8)

Komisija taip pat nusiuntė pareiškėjui ir jo susijusioms bendrovėms klausimyną ir iki nustatyto termino gavo atsakymus. Komisija rinko ir vertino visą informaciją, kurią manė esant būtiną dempingui ir rinkos ekonomikos režimui nustatyti, bei surengė tikrinamuosius vizitus šių bendrovių patalpose:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kinija,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Honkongas,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Jungtinė Karalystė,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Tailandas,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Tailandas,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Tailandas.

1.3.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(9)

Atliekant dempingo tyrimą buvo nagrinėjamas 2005 m. liepos 1 d.–2006 m. birželio 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL).

2.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

2.1.   Nagrinėjamasis produktas

(10)

Dabartinė peržiūra yra susijusi su tuo pačiu nagrinėjamuoju produktu, kaip ir pradinis tyrimas, t. y. KLR kilmės plastikiniais maišeliais ir krepšeliais, kurių sudėtyje polietilenas sudaro ne mažiau kaip 20 % masės, o lakšto storis neviršija 100 μm ir kurie šiuo metu klasifikuojami nurodant KN kodus ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ir ex 3923 29 90 (TARIC kodai 3923210020, 3923291020 ir 3923299020).

2.2.   Panašus produktas

(11)

Peržiūros metu paaiškėjo, kad Kinijos vidaus rinkoje Xinhui Alida pardavimo nevykdė, todėl panašus produktas nebuvo gaminamas.

3.   RINKOS EKONOMIKOS REŽIMAS (RER)

(12)

Atliekant visus antidempingo tyrimus dėl KLR kilmės prekių importo, eksportuojančių gamintojų, atitinkančių 2 straipsnio 7 dalies c punkte nurodytus kriterijus, normalioji vertė nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1–6 dalis. Trumpai, ir tik patogumo dėlei, šie kriterijai yra apibendrinti toliau:

verslo sprendimai priimami ir išlaidos numatomos atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be ženklaus valstybės kišimosi,

apskaitos (buhalteriniai) įrašai yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus ir naudojami visiems tikslams,

nėra jokių reikšmingų iškraipymų, perkeltų iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos,

bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina teisinį tikrumą ir stabilumą,

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(13)

Komisijos tarnybos padarė išvadą, kad Xinhui Alida įrodė, jog atitinka šiuos penkis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto kriterijus, ir pasiūlė jai taikyti RER.

(14)

Xinhui Alida ir Bendrijos pramonei buvo suteikta galimybė pateikti pastabas dėl pirmiau minėtų nustatytųjų faktų.

(15)

Bendrijos pramonė nesutiko, kad Xinhui Alida būtų taikomas RER, tvirtindama, kad bendrovės valdymas neaiškus ir kad bendrovė buvo sunaikinusi tam tikrus dokumentus, kurie jai būtini RER kriterijų atitikimui įrodyti.

(16)

Bendrovės įstatuose numatyta, kad direktorius skiria akcininkai proporcingai turimam Xinhui Alida akcijų paketui, tačiau šiuo metu abu akcininkai skiria po tiek pat direktorių, nors turimų akcijų skaičius skiriasi. Tačiau tai nereiškia, kad bendrovės valdymas yra neaiškus. Mažesnio akcininko kontrolinis akcijų paketas priklauso didesniajam, todėl direktorių valdybos sudėtis atspindi faktinę Xinhui Alida nuosavybę.

(17)

Be to, buvo teigiama, kad bendrovė negalėjo pateikti banko pervedimo kvitų originalų kapitalo pradinėms įmokoms, mokesčiui už teisę naudotis žeme ir, bendrovei tapus visiškai privačia nuosavybe, mokesčiams valstybei už akcijų paketą patvirtinti, nes bendrovės dokumentai saugomi ne ilgiau kaip 7 metus. Tačiau bendrovė sugebėjo pateikti audito patvirtintus šių sandorių įrodymus, o tai, kad trūko banko pervedimo kvitų originalų, nebuvo neįprasta, atsižvelgiant į nuo šių sandorių praėjusį laikotarpį.

(18)

Šie argumentai buvo apsvarstyti, tačiau Bendrijos pramonės argumentai buvo atmesti nepateikus įrodymų, kuriais remiantis būtų buvę galima pakeisti Komisijos sprendimą įmonei taikyti RER.

(19)

Konsultuotasi su Patariamuoju komitetu, ir tiesiogiai susijusios šalys buvo apie tai informuotos. Pagrindiniai Bendrijos pramonės pateikti argumentai jau buvo aptarti pirmiau.

4.   DEMPINGAS

4.1.   Normalioji vertė

4.1.1.   Normaliajai vertei nustatyti taikoma metodika

(20)

Remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi, Komisija pirmiausia patikrino, ar eksportuojančio gamintojo panašaus produkto pardavimas vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams buvo tipiškas, t. y., ar visas toks pardavimas sudaro ne mažiau kaip 5 % viso atitinkamo pardavimo eksportui į Bendriją. Atsižvelgiant į tai, kad PTL Xinhui Alida vidaus rinkoje pardavimo nevykdė, bendrovės normalioji vertė buvo apskaičiuota pagal 2 straipsnio 3 dalį, kaip nurodyta toliau.

4.1.2.   Normaliosios vertės nustatymas

(21)

Atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinkoje pardavimo nebuvo, normalioji vertė buvo apskaičiuota remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalimi prie vidutinių Xinhui Alida gamybos sąnaudų per PTL pridėjus patirtas pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas (PBA) bei pelno svertinį vidurkį.

(22)

Xinhui Alida teigė, kad gamybos sąnaudos turėtų būti koreguojamos atsižvelgiant į bendrovės ir ją kontroliuojančiosios Jungtinės Karalystės bendrovės British Polythene Industries plc (BPI), kurių sąskaitos kartu konsoliduojamos, taikomų nusidėvėjimo skaičiavimo metodų skirtumus. Xinhui Alida pateikė duomenų, kuriais siekė įrodyti, kad konsolidavimo proceso metu BPI pakoregavo savo turto nusidėvėjimą, bei teigė, kad Kinijoje nusidėvėjimo normos nustatytos įstatymu, todėl bendrovė negali suderinti nusidėvėjimo skaičiavimo metodų.

(23)

Šis argumentas atmestas iš dalies dėl to, kad Kinijos įstatymai pasikeitė 2001 m. ir nusidėvėjimo normos nebefiksuojamos, bei iš dalies dėl to, kad Xinhui Alida gamybos sąnaudomis PTL laikomos jos audituotoje finansinėje atskaitomybėje pateiktos sąnaudos, o ne konsolidavimo Jungtinėje Karalystėje tikslais pakoreguotos sąnaudos. Be to, buvo patikrintas susijęs turtas ir nustatyta, kad po 10 metų juo iš esmės tebesinaudojama.

(24)

Xinhui Alida taip pat teigė, kad žaliavų kainas reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į tai, kad dalis tiekėjui Horneman Chemplas (Far East) Limited sumokėtos sumos iš tiesų buvo sumokėta kontroliuojančiajai bendrovei Venture Hong Kong, kuri iš dalies priklauso Horneman Chemplas, iš dalies – British Polythene Industries plc (BPI). Šis argumentas taip pat buvo atmestas. Pirmiausia, nors Horneman Chemplas ir Xinhui Alida yra susijusios šalys, nustatyta, kad kaina, kurią Horneman Chemplas apskaičiavo Xinhui Alida ir į kurią Horneman įtraukė nedidelį antkainį prekių įsigijimo ta kaina sąnaudoms padengti, yra pagrįsta rinkos kaina. Be to, Horneman sumas grąžino ne tiesiogiai Xinhui Alida, pvz., kiekiu pagrįstomis nuolaidomis arba kreditiniais dokumentais, bet Venture Hong Kong, kuri pervedė jas Xinhui Alida kaip kapitalo įdėjimą(-us) ir kitomis išmokomis. Todėl jos neatitinka pardavėjo suteiktos įprastinės kainų nuolaidos pirkėjui kriterijų.

(25)

Kaip toliau nurodyta, duomenys apie pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas bei pelno svertinį vidurkį paimti iš panašios šalies bendrovėms nusiųsto ir jų užpildyto klausimyno.

4.1.3.   Panaši šalis

(26)

Atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinkoje pardavimo nebuvo, apskaičiuojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies c punktą Xinhui Alida normaliąją vertę buvo naudojami panašios šalies duomenys. Pranešime apie inicijavimą Malaizija buvo numatyta kaip panaši šalis, tačiau nei viena bendrovė nesutiko bendradarbiauti atliekant tyrimą. Tačiau bendradarbiauti sutiko trys Tailando bendrovės, kurios vykdė pardavimą vidaus rinkoje. PBA išlaidų svertinis vidurkis ir pelnas buvo apskaičiuoti remiantis iš jų gautais ir jų patalpose patikrintais duomenimis.

4.2.   Eksporto kaina

(27)

Kai Xinhui Alida prekės eksportui buvo parduodamos tiesiogiai nepriklausomiems klientams Bendrijoje, eksporto kaina buvo nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį remiantis už nagrinėjamąjį produktą per PTL faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis.

(28)

Tačiau labai didelis Xinhui Alida prekių kiekis buvo parduodamas su ja susijusiai Honkongo bendrovei Horneman Chemplas tolesnio galutinio pardavimo Bendrijoje tikslais arba su ja susijusiai Jungtinės Karalystės bendrovei BPI galutiniam pardavimui Bendrijoje. Šio eksporto į Bendriją kaina nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį, t. remiantis susijusiai bendrovei PTL pirmojo nepriklausomo pirkėjo Bendrijoje faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis perpardavimo kainomis, pakoreguotomis atsižvelgiant į visas nuo importo iki perpardavimo patirtas išlaidas bei pelną.

4.3.   Palyginimas

(29)

Normalioji vertė ir eksporto kainos buvo palygintos remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis tuo pačiu prekybos lygmeniu. Siekiant užtikrinti teisingą palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo atsižvelgta į veiksnių, kurie kaip įrodyta, darė poveikį kainoms ir jų palyginamumui, skirtumus. Taigi atlikti koregavimai siekiant (jei reikia ir kai pagrįsta) atsižvelgti į skirtingas kainų nuolaidas, su kiekiu susijusias nuolaidas, komisinius, transporto, draudimo, tvarkymo, pakavimo ir kredito išlaidas, banko rinkliavas ir importo muitus.

(30)

Kadangi susijęs Jungtinės Karalystės importuotojas vykdė į komisinius gaunančio tarpininko panašias funkcijas, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą eksporto kaina buvo pakoreguota atsižvelgiant į komisinius. Komisinių dydis apskaičiuotas remiantis tiesioginiais įrodymais, kad esama su tokiomis funkcijomis susijusio antkainio ir pardavimo išlaidų.

4.4.   Dempingo skirtumas

(31)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį normaliosios vertės svertinis vidurkis pagal rūšį buvo lyginamas su atitinkamos rūšies nagrinėjamojo produkto eksporto kainos svertiniu vidurkiu.

(32)

Nustatyta, kad procentais išreikštas neto kainos Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą Xinhui Alida dempingo skirtumas yra 4,3 %.

5.   ILGALAIKIS PASIKEITUSIŲ APLINKYBIŲ POBŪDIS

(33)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį taip pat buvo tiriama, ar pasikeitusių aplinkybių pobūdis gali būti pagrįstai laikomas ilgalaikiu.

(34)

Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad bendrovė sugebėjo įrodyti, jog jai reikėtų taikyti RER ir dėl to nustatyti individualų dempingo skirtumą. Priežastys, dėl kurių nuspręsta jai taikyti RER, turi būti laikomos ilgalaikėmis, nes jos yra susijusios su ilgalaike bendrovės struktūra ir verslo modeliu. Antra, buvo paprašyta informacijos apie produktų rūšių raidą bei kainų svyravimą nuo PTL pabaigos 2006 m. birželio mėn. Bendrovė pateikė įrodymų, kad žaliavų kainos antroje 2006 m. pusėje padidėjo, o 2006 m. pabaigoje sumažėjo, tačiau vis dar viršijo PTL kainų lygį. Atsižvelgiant į kontroliuojančiosios bendrovės sandoriams su Xinhui Alida taikomą sandorių kainodarą, akivaizdu, kad 2006 m. antroje pusėje sandorių kaina liko stabili, tačiau žaliavų kaina gerokai padidėjo. Be to, BPI įrodė, kad jos tolesnio pardavimo kainos antroje 2006 m. pusėje liko stabilios, todėl PTL apskaičiuotas dempingo skirtumas akivaizdžiai galiojo likusiam kalendorinių metų (2006 m.) laikotarpiui.

(35)

Bendrovė teigė, kad nuo pradinio tiriamojo laikotarpio 2004 m. balandžio mėn.–2005 m. kovo mėn. jos pardavimo pobūdis kiekio ir paskirties vietų požiūriu pasikeitė ir tapo ilgalaikis.

(36)

Atliekant tyrimą gautais įrodymais patvirtinta, kad bendrovės elgsena, įskaitant priežastis, lėmusias šios peržiūros inicijavimą, ateityje negalėjo keistis taip, kad turėtų poveikio per dabartinę peržiūrą nustatytiems faktams. Todėl tai galėtų reikšti, kad susijusių pokyčių pobūdis yra ilgalaikis, kaip ir peržiūros išvados.

6.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(37)

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus manoma, kad Xinhui Alida importuojamam nagrinėjamajam produktui taikytina antidempingo muito norma gali būti pagrįstai iš dalies pakeista į 4,3 %.

7.   ATSKLEIDIMAS

(38)

Suinteresuotosios šalys buvo informuotos apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo ketinama siūlyti iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, ir joms buvo suteikta galimybė pareikšti pastabas.

(39)

Bendrovė užginčijo atskleistus faktus, pagal kuriuos buvo atmesti įvairūs bendrovės prašyti pakoregavimai, susiję su nusidėvėjimo Kinijoje skaičiavimu, teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos Jungtinėje Karalystėje vertinimu ir tariamomis su žaliavų kiekiu susijusiomis nuolaidomis. Tačiau bendrovė nepateikė naujų įrodymų savo teiginiams pagrįsti, todėl jie vėl buvo atmesti.

(40)

Bendrijos pramonė paprašė suteikti daugiau informacijos apie apskaičiuotos normaliosios vertės skaičiavimą remiantis Tailando duomenimis, tačiau nepateikė įrodymų, kuriais būtų užginčijusi arba paneigusi skaičiavimo rezultatus arba metodiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 1 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama įterpiant šią informaciją:

Šalis

Bendrovė

Muito norma (%)

Papildomas TARIC kodas

Kinijos Liaudies Respublika

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 I priede pateiktas bendrovių sąrašas iš dalies keičiamas išbraukiant:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 270, 2006 9 29, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1356/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 5).

(3)  OL C 54, 2007 3 9, p. 5.